Các Chương Trình Medi-Cal để Giúp Quý Vị Sống Tại Nhà của Mình hoặc Rời Khỏi Nhà Điều Dưỡng

Publications
#5392.05

Các Chương Trình Medi-Cal để Giúp Quý Vị Sống Tại Nhà của Mình hoặc Rời Khỏi Nhà Điều Dưỡng

Ấn bản này cung cấp thông tin về các chương trình của California trợ giúp người khuyết tật, kể cả trẻ em và người cao niên, những người nhận Medi-Cal ở lại nhà của họ hoặc trở về nhà từ các cơ sở chăm sóc dài hạn như bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ sở y tế khác.

Ấn phẩm này cung cấp thông tin về các chương trình trợ giúp người khuyết tật, bao gồm trẻ em và người cao niên, những người thụ hưởng Medi-Cal tại nhà hoặc trở về nhà từ các cơ sở chăm sóc dài hạn như bệnh viện, viện dưỡng lão và các cơ sở y tế khác của California. Nếu quý vị cần trợ giúp nhận các dịch vụ để tiếp tục ở nhà hoặc rời khỏi cơ sở y tế, quý vị có thể liên hệ với Disability Rights California theo số điện thoại miễn phí (800) 776-5746 hoặc TTY: (800) 719-5798. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi tại www.disabilityrightsca.org.

A. Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS)

Chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS) cung cấp các dịch vụ cho người khuyết tật, bao gồm cả trẻ em, giúp họ sống an toàn tại nhà thay vì sống trong một cơ sở chăm sóc dài hạn như viện dưỡng lão, cơ sở ăn ở và chăm sóc, hoặc các hình thức cơ sở chăm sóc khác. IHSS là chương trình chăm sóc tại nhà toàn tiểu bang lớn nhất tại California. Các dịch vụ IHSS được người chăm sóc IHSS cung cấp tại nhà của người thụ hưởng. Người chăm sóc IHSS có thể là thành viên gia đình hoặc người khác do người thụ hưởng dịch vụ IHSS chọn.

Dịch Vụ IHSS bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Dịch vụ gia đình và các dịch vụ liên quan: dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn, giặt giũ, đi chợ và đổ rác.
 • Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân: tắm rửa, cho ăn, mặc quần áo, chỉnh trang đầu tóc và đi vệ sinh.
 • Dịch Vụ Trợ Giúp Y Tế: trợ giúp tiêm hoặc dùng các loại thuốc khác, chăm sóc đi tiểu và đi cầu, cho ăn qua ống thông dạ dày, chăm sóc hậu môn nhân tạo, hút khí quản, chăm sóc da và vết thương.
 • Giám Sát Bảo Vệ: giám sát và uốn nắn bằng lời nói các hành vi của một người để ngăn việc gây thương tích hoặc tổn hại, và,
 • Đi cùng tới các buổi hẹn khám y tế.

Cư dân California đủ điều kiện nhận IHSS nếu họ:

 • Bị khiếm thị, khuyết tật, hoặc trên 65 tuổi, hoặc
 • Đủ điều kiện nhận SSI hoặc Medi-Cal, và
 • Sống tại nhà riêng của họ, và
 • Cần dịch vụ IHSS để sống an toàn tại nhà.

Các cá nhân có thể liên hệ với văn phòng IHSS của Quận tại địa phương để đăng ký các dịch vụ IHSS: https://www.cdss.ca.gov/inforesources/county-ihss-offices.  Để biết thêm thông tin về IHSS, quý vị có thể truy cập trang Tài Nguyên Tự Biện Hộ Về IHSS của DRC tại: https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportive-services-ihss hoặc trang web của Sở Dịch Vụ Xã Hội California (California Department of Social Services, CDSS) tại: https://www.cdss.ca.gov/in-home-supportive-services.

B. Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện cho Người Cao Niên (PACE)

Chương trình PACE (Program for All Inclusive Care for the Elderly) cung cấp các dịch vụ y tế và xã hội cho những người từ 55 tuổi trở lên đủ tiêu chuẩn được chăm sóc tại viện dưỡng lão nhưng có thể sống tại nhà nếu được giúp đỡ.  Một bác sĩ chăm sóc chính sẽ làm việc với một nhóm chăm sóc để điều phối PACE và các dịch vụ cộng đồng khác cần thiết cho người thụ hưởng tại nhà.  PACE là một chương trình sức khỏe thay thế cho Medi-Cal, Medicare hoặc cả hai tùy thuộc vào tình trạng hội đủ điều kiện.  PACE chỉ được cung cấp ở một số khu vực có mã zip nhất định của California. Không thể nhận đồng thời cả hai dịch vụ IHSS và PACE.  Tuy nhiên, PACE có cung cấp các dịch vụ chăm sóc tại nhà tương tự như IHSS.

Để hội đủ điều kiện, một người phải:

 • Từ 55 tuổi trở lên,
 • Đủ điều kiện nhận chăm sóc tại viện dưỡng lão,
 • Có thể sống an toàn tại cộng đồng nếu có sự trợ giúp, và
 • Sống tại khu vực có mã zip được một chương trình PACE địa phương phục vụ. Danh sách các chương trình PACE tại California và mã zip có tại http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/PACEPlans.aspx.

PACE được Medi-Cal và Medicare thanh toán.  Những người có Medi-Cal sẽ tự động đủ điều kiện tham gia PACE.  Những người chỉ có Medicare có thể thanh toán phần phí bảo hiểm hàng tháng mà Medi-Cal thường thanh toán để nhận các dịch vụ của PACE.  Đối với các cặp vợ chồng, trong trường hợp một người cần các dịch vụ PACE còn người kia thì không, sẽ có thể áp dụng các quy định về tình trạng nghèo khó của người cần theo Medi-Cal để giúp xác định tính đủ điều kiện hưởng Medi-Cal của người đó, giúp người đó có thể thụ hưởng các dịch vụ PACE.  Các quy định về tình trạng nghèo khó của người vợ/chồng theo Medi-Cal giúp người không đủ điều kiện Medi-Cal/PACE vẫn giữ thu nhập và tài sản, đồng thời cho phép người kia đủ điều kiện nhận Medi-Cal.

Các ví dụ về dịch vụ của PACE bao gồm:

 • Chăm Sóc Y Tế Dự Phòng, Ban Đầu và Chuyên Khoa
 • Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp
 • Thuốc Theo Toa
 • Chăm Sóc Nha Khoa và Nhãn Khoa
 • Liệu Pháp Thể Chất và Giải Trí
 • Chăm Sóc Ban Ngày Cho Người Lớn
 • Dịch Vụ Công Tác Xã Hội
 • Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Tại Nhà
 • Trang Thiết Bị Y Tế
 • Tư Vấn Dinh Dưỡng
 • Bữa Ăn
 • Hỗ Trợ Người Chăm Sóc
 • Dịch vụ đưa đón đến các hoạt động và các cuộc hẹn y tế của PACE.

Để biết thêm thông tin về Chương Trình PACE, quý vị có thể xem ấn phẩm PACE của DRC tại: https://www.disabilityrightsca.org/publications/programs-of-all-inclusive-care-for-the-elderly-pace-services-for-regional-center hoặc truy cập trang web về PACE của Sở Dịch Vụ Y Tế California (DHCS) tại: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/programofall-inclusivecarefortheelderly.aspx hoặc trang web CalPACE của California tại: https://calpace.org/.

C. Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng (HCBS)

California đang vận hành sáu chương trình Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng (HCBS). Các chương trình miễn trừ HCBS là các chương trình Medi-Cal miễn trừ một số quy định của Medi-Cal, tạo điều kiện cho mọi người có thể nhận được các dịch vụ mà họ cần để sống tại nhà hoặc trong cộng đồng thay vì sống trong bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc dài hạn. Mỗi chương trình miễn trừ được thảo luận dưới đây sẽ kèm một liên kết cho biết thêm thông tin về chương trình miễn trừ đó trực tuyến. Một cá nhân chỉ có thể được ghi danh vào một chương trình miễn trừ tại một thời điểm.

Sáu chương trình miễn trừ của California là:

 • Chương Trình Miễn Trừ Medi-Cal (Medi-Cal Waiver Program, MCWP), trước đây được gọi là Miễn Trừ Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch Mắc Phải (Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS)
 • Chương Trình Miễn Trừ Trợ Giúp Đời Sống (Assisted Living Waiver, ALW)
 • Miễn Trừ Lựa Chọn Thay Thế Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng (Home and Community-Based Alternatives, HCBA)
 • Chương Trình Dịch Vụ Đa Mục Đích cho Người Cao Niên (Multipurpose Senior Services Program, MSSP)
 • Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng cho Người Mắc Khuyết Tật Phát Triển (Miễn Trừ HCBS-DD)
 • Chương Trình Tự Xác Định (Self-Determination Program, SDP)

Dưới đây là thông tin thêm về nội dung của các chương trình Miễn Trừ này.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình miễn trừ Medicaid của Tiểu Bang California trực tuyến tại: https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Medi-CalWaivers.aspx; và https://www.medicaid.gov/medicaid/section-1115-demo/demonstration-and-waiver-list/index.html?f%5B0%5D=waiver_state_facet%3A726#content#content#content#content. 

i. Chương Trình Miễn Trừ Medi-Cal (MCWP), trước đây được gọi là Miễn Trừ AIDS

Chương trình miễn trừ MCWP phục vụ người lớn và trẻ em đủ điều kiện nhận Medi-Cal nhiễm Virus Suy Giảm Miễn Dịch Ở Người (Human Immunodeficiency Virus, HIV) hoặc AIDS đủ điều kiện được đưa vào cơ sở điều dưỡng hoặc bệnh viện nhưng có thể ở nhà với các dịch vụ miễn trừ. Các cá nhân đã đăng ký chương trình miễn trừ AIDS có thể không được đăng ký vào một chương trình miễn trừ HCBS khác hoặc Chương Trình Chăm Sóc Cuối Đời Medi-Cal. Tuy nhiên, các cá nhân có thể đồng thời đăng ký tham gia Chương Trình Chăm Sóc Cuối Đời của Medicare.

Các dịch vụ Miễn Trừ MCWP bao gồm:

 • Quản Lý Hồ Sơ
 • Dịch Vụ Giúp Việc Gia Đình (Các Hoạt Động Trong Nhà Nói Chung)
 • Điều Dưỡng Chuyên Môn (RN/LVN)
 • Chăm Sóc Trực Tiếp 
 • Tâm Lý Trị Liệu
 • Bữa Ăn Giao Tận Nhà
 • Tư Vấn Dinh Dưỡng
 • Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Chuyên Dụng
 • Các Điều Chỉnh Nhỏ Về Cơ Sở Vật Chất Trong Nhà
 • Vận Chuyển Phi Y Tế

Các cá nhân có thể liên hệ với cơ quan miễn trừ MCWP trong khu vực của mình để đăng ký: https://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/publications/masters-mtp/part2/aid.pdf.

Quý vị có thể truy cập trang web của DHCS để biết thêm thông tin về miễn trừ MCWP trực tuyến tại: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AIDS.aspx. Để biết thêm thông tin tổng quát, quý vị có thể xem lại tờ thông tin MCWP của DRC tại: https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-the-aids-medi-cal-waiver-can-help-you-get-the-care-you-need-at-home-instead-of-in.  Để biết thêm thông tin về việc miễn trừ MCWP, quý vị cũng có thể truy cập trang web của Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) tại: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_care_mcwp.aspx.

ii. Chương Trình Miễn Trừ Trợ Giúp Đời Sống (ALW)

Miễn Trừ Trợ Giúp Đời Sống là một chương trình Medi-Cal chi trả phúc lợi trợ giúp đời sống, điều phối chăm sóc và các phúc lợi khác được cấp cho người cao niên và người khuyết tật đủ điều kiện được sắp xếp tại một cơ sở điều dưỡng nhưng sẵn sàng sống trong môi trường có trợ giúp đời sống. Các dịch vụ sẽ được cung cấp cho các cá nhân sống trong Cơ Sở Chăm Sóc Nội trú dành cho Người Cao Niên (Residential Care Facility for the Elderly, RCFE) hoặc bởi Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Gia được cấp phép trong gia cư chính phủ trợ cấp. Các cá nhân sống trong môi trường cơ sở ALW phải trả tiền ăn ở của mình.

Các cơ sở ALW có tại các Quận sau:

 • Alameda
 • Contra Costa
 • Fresno
 • Kern
 • Los Angeles
 • Orange
 • Riverside
 • Sacramento
 • San Bernardino
 • San Diego
 • San Francisco
 • San Joaquin
 • San Mateo
 • Santa Clara
 • Sonoma

Để đủ điều kiện tham gia ALW, một cá nhân phải:

 • Từ 21 tuổi trở lên,
 • Đủ điều kiện tham gia Medi-Cal mà không phải chia sẻ chi phí,
 • Cần được chăm sóc ở mức điều dưỡng, và
 • Sẵn sàng sống trong một cơ sở được trợ giúp đời sống hoặc gia cư chính phủ trợ cấp tại một trong những quận cung cấp dịch vụ ALW.

Các dịch vụ của ALW bao gồm:

 • Điều Phối Chăm Sóc
 • Điều Phối Chăm Sóc Chuyển Tiếp Cơ Sở Điều Dưỡng
 • Phát Triển/Cập Nhật Chương Trình Chăm Sóc Cá Nhân
 • Chăm Sóc Cá Nhân và trợ giúp các hoạt động sinh hoạt hàng ngày
 • Giặt Ủi
 • Dọn Phòng
 • Duy Trì Cơ Sở
 • Chăm Sóc Điều Dưỡng Chuyên Môn Ngắt Quãng
 • Các Bữa Ăn và Đồ Ăn Vặt
 • Trợ Giúp Tự Dùng Thuốc
 • Cung Cấp/Điều Phối Phương Tiện Di Chuyển
 • Hoạt Động Giải Trí
 • Dịch Vụ Xã Hội

Để đăng ký Chương Trình ALW, các cá nhân có thể liên hệ với Cơ Quan Điều Phối Chăm Sóc khu vực tại: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/Care-Coordination-Agencies.pdf.  Nếu ALW đã kín, các cá nhân có thể yêu cầu được thêm vào danh sách chờ. Để biết thêm thông tin về chương trình miễn trừ ALW, quý vị có thể truy cập: http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AssistedLivingWaiver.aspx.

iii. Miễn Trừ Lựa Chọn Thay Thế Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng (HCBA)

Chương Trình Miễn Trừ HCBA cung cấp các Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng (Home and Community-Based Services, HCBS) để những người khuyết tật đủ điều kiện có thể sống tại nhà với các dịch vụ mà họ cần. Các dịch vụ miễn trừ HCBA được cung cấp tại nhà của một người trong cộng đồng thay vì tại bệnh viện hay loại cơ sở điều dưỡng khác. Chương trình miễn trừ HCBA có trên toàn tiểu bang. Dưới sự chỉ đạo của Sở Dịch Vụ Y Tế California (Department of Health Care Services, DHCS), chương trình miễn trừ HCBA do Cơ Quan Miễn Trừ HCBA quản lý dựa trên quận hoặc mã zip. Tại các quận không có cơ quan miễn trừ, DHCS quản lý các dịch vụ miễn trừ cho người hưởng miễn trừ. Một nhóm quản lý chăm sóc bao gồm y tá và nhân viên xã hội sẽ lập “Kế Hoạch Chăm Sóc” liệt kê các dịch vụ mà một người sẽ nhận được để có thể sống trong cộng đồng. Bác sĩ của người tham gia miễn trừ cũng phải đồng ý với các dịch vụ được cung cấp và ký tên vào “Kế Hoạch Chăm Sóc”.

Để đủ điều kiện được miễn trừ HCBA, các cá nhân phải:

 • Đang tham gia Medi-Cal hoặc sẽ hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal nếu không tính đến thu nhập của cha mẹ hoặc vợ/chồng, và
 • Cần mức độ chăm sóc của bệnh viện hoặc cơ sở điều dưỡng (chẳng hạn như cơ sở bán cấp, Cơ Sở Chăm Sóc Trung Gian cho những Người Mắc Khuyết Tật Trí Tuệ/Cần Chăm Sóc Điều Dưỡng Liên Tục (ICF/DD-CN), hay cơ sở chăm sóc cấp tính).

 

Các dịch vụ Miễn Trừ HCBA bao gồm:

 • Quản Lý Hồ Sơ
 • Dịch Vụ Giúp Việc Gia Đình
 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Sức Khoẻ Tại Gia
 • Chăm Sóc Tạm Thời
 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Phát Triển
 • Dịch Vụ Can Thiệp Hành Vi, Bao Gồm Hỗ Trợ Can Thiệp Khủng Hoảng
 • Dịch Vụ Sắp Xếp Chỗ Ở Trong Cộng Đồng
 • Dịch Vụ Ban Ngày
 • Dịch Vụ Tiền Hướng Nghiệp
 • Dịch Vụ Việc Làm Được Hỗ Trợ
 • Dịch Vụ Nha Khoa
 • Hoạt Động Trị Liệu
 • Vật Lý Trị Liệu
 • Dịch Vụ Thị Lực/Thị Giác
 • Mắt kính và gọng kính theo toa
 • Dịch Vụ Tâm Lý
 • Dịch Vụ Âm Ngữ, Thính Lực và Ngôn Ngữ
 • Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính (Financial Management Services, FMS)
 • Các Dịch Vụ Giúp Việc
 • Trợ Giúp Giao Tiếp
 • Dịch Vụ Đào Tạo Tại Cộng Đồng
 • Điều Chỉnh Khả Năng Thích Nghi Với Môi Trường
 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình
 • Đào Tạo Cho Khách Hàng/Gia Đình
 • Dịch Vụ Tiếp Cận Nhà Ở
 • Dịch Vụ Chuyển Đổi Nhà Ở Cá Nhân
 • Dịch Vụ Duy Trì Nhà Ở Cá Nhân và Thuê Nhà
 • Vận Chuyển Phi Y Tế
 • Tư Vấn Dinh Dưỡng
 • Các Hệ Thống Ứng Cứu Khẩn Cấp Cá Nhân (Personal Emergency Response Systems, PERS)
 • Điều Dưỡng Chuyên Môn
 • Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Chuyên Dụng
 • Các Chi Phí Chuyển Tiếp/Thiết Lập
 • Sửa Đổi và Điều Chỉnh Xe Cộ
 • Nhà Cho Các Trường Hợp Khủng Hoảng Trong Cộng Đồng do Tiểu Bang điều hành, Nhà Hỗ Trợ Hành Vi Nâng Cao và Nhóm Can Thiệp Khủng Hoảng Di Động
 • Dịch Vụ Chuyển Tiếp Chuyên Sâu (Intensive Transition Services, ITS

Để đăng ký miễn trừ HCBA, các cá nhân có thể liên hệ với cơ quan miễn trừ HCBA theo mã zip tại: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Home-and-Community-Based-(HCB)-Alternatives-Waiver.aspx.

Cơ Quan Miễn Trừ Cơ Quan Miễn Trừ
Access TLC Quận Santa Barbara, và một số khu vực thuộc Quận Los Angeles và Quận Orange 
(bấm vào đây để xem các khu vực dịch vụ theo mã zip)
Center for Elders' Independence Các Quận Alameda và Contra Costa
Home Health Care Management Các Quận Butte, Glenn, Sacramento, San Joaquín, Shasta, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba, Colusa, Del Norte, El Dorado, Humboldt, Lake, Lassen, Modoc, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Siskiyou và Trinity
Institute on Aging Các Quận San Francisco, San Mateo, San Bernardino và Riverside
Libertana Home Health Các Quận Kern, Fresno, Kings, Tulare, Madera, Mariposa, Merced, Stanislaus, Tuolumne, San Luis Obispo, Amador, Calaveras, Santa Clara, Santa Cruz, San Benito, Monterey và một số khu vực thuộc Quận Los Angeles và Quận Orange
(bấm vào đây để xem các khu vực dịch vụ theo mã zip)
Partners in Care Một số khu vực thuộc Quận Los Angeles
(bấm vào đây để xem các khu vực dịch vụ theo mã zip)
San Ysidro Health Quận San Diego
Sonoma County Human Services Department Quận Sonoma
Ventura County Agency on Aging Quận Ventura

Những người sống ở quận không có Cơ Quan Miễn Trừ được chỉ định có thể liên hệ trực tiếp với DHCS để đăng ký bằng cách điền vào biểu mẫu được đăng tải trên mạng tại địa chỉ: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/2019HCBAApp.pdf.  Đối với các đơn xin miễn trừ HCBA cho những người nói tiếng Tây Ban Nha, vui lòng gọi tới số (916) 552-9105. Gửi đơn đăng ký đã hoàn thành đến: Integrated Systems of Care Division, HCBS Programs Eligibility/Intake Unit, 311 South Spring Street, Ste 800, Los Angeles, CA 90013.

Nếu chương trình miễn trừ HCBA đã kín, các cá nhân có thể yêu cầu được thêm vào danh sách chờ. Thông tin ghi danh và danh sách chờ cũng có sẵn trực tuyến tại: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/HCBA-Waiver-Current-Enrollment-Dashboard.aspx. Để biết thêm thông tin về Chương Trình Miễn Trừ HCBA này quý vị có thể truy cập: https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and-community-based-alternatives-hcb-alternatives-waiver

 iv. Chương Trình Dịch Vụ Đa Mục Đích cho Người Cao Niên (MSSP)

Chương Trình Dịch Vụ Đa Mục Đích cho Người Cao Niên (Multipurpose Senior Services Program, MSSP) cung cấp cả hai dịch vụ quản lý y tế và xã hội để hỗ trợ các cá nhân ở lại nhà riêng và cộng đồng.

Mặc dù hầu hết những người tham gia chương trình cũng nhận được Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà, MSSP vẫn cung cấp điều phối chăm sóc liên tục, liên kết những người tham gia với các dịch vụ và nguồn lực cộng đồng cần thiết khác, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ y tế và mua các dịch vụ và vật phẩm cần thiết với mục tiêu ngăn ngừa hoặc trì hoãn việc cần vào ở tại cơ sở chăm sóc. Tổng chi phí hàng năm cho việc quản lý chăm sóc và các dịch vụ khác phải thấp hơn chi phí chăm sóc tại một cơ sở điều dưỡng chuyên môn.

Một nhóm chuyên gia y tế và dịch vụ xã hội cung cấp cho mỗi người tham gia MSSP một bản đánh giá sức khỏe và tâm lý xã hội hoàn chỉnh để xác định các dịch vụ cần thiết. Sau đó, nhóm làm việc với người tham gia MSSP, bác sĩ, gia đình của họ và những người khác để phát triển một chương trình chăm sóc cá nhân. Các dịch vụ bao gồm:

 • Quản lý chăm sóc
 • Chăm sóc ban ngày cho người lớn
 • Sửa chữa/bảo trì nhỏ về nhà ở
 • Các dịch vụ bổ sung về công việc nhà, chăm sóc cá nhân và giám sát bảo vệ
 • Dịch vụ chăm sóc giúp nghỉ ngơi
 • Dịch vụ chuyên chở
 • Dịch vụ tư vấn và trị liệu
 • Dịch vụ bữa ăn
 • Dịch vụ giao tiếp 

MSSP dành cho:

 • Những cá nhân có Medi-Cal, nhưng để cung cấp các dịch vụ như vậy, sẽ cần mức độ chăm sóc của Cơ Sở Điều Dưỡng (Nursing Facility, NF), và
 • Từ 65 tuổi trở lên, và 
 • Những cá nhân cư trú tại quận có MSSP. 

Quý vị có thể xem thêm thông tin tại: https://aging.ca.gov/Programs_and_Services/Multipurpose_Senior_Services_Program/

v. Miễn Trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng cho Người Khuyết Tật Về Phát Triển (Miễn Trừ HCBS-DD)

Chương Trình Miễn Trừ HCBS-DD chi trả các Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng cho những người khuyết tật về phát triển thụ hưởng các dịch vụ của Trung Tâm Khu Vực California. Không có danh sách chờ cho chương trình miễn trừ HCBS-DD. Một số dịch vụ Miễn Trừ HCBS-DD chỉ dành cho người nhận từ 21 tuổi trở lên. Điều này là do các dịch vụ Kiểm Tra, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ (EPSDT) của Medicaid có thể yêu cầu Medi-Cal chi trả các dịch vụ này cho những người dưới 21 tuổi.  Các dịch vụ miễn trừ HCBS-DD phải được xác định và ghi vào Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP) của khách hàng trung tâm khu vực.

Để đủ điều kiện được miễn trừ HCBS-DD, các cá nhân phải:

 • Đáp ứng định nghĩa của California về tình trạng khuyết tật phát triển và là khách hàng của trung tâm khu vực, và
 • Đang tham gia Medi-Cal hoặc sẽ hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal nếu không tính đến thu nhập của cha mẹ hoặc vợ/chồng, và
 • Cần dịch vụ chăm sóc giúp khách hàng đủ điều kiện hưởng dịch vụ tại Cơ Sở Chăm Sóc Trung Gian (Intermediate Care Facility, ICF) do Medi-Cal tài trợ.

Các dịch vụ miễn trừ HCBS-DD bao gồm:

 

 • Quản Lý Hồ Sơ
 • Dịch Vụ Giúp Việc Gia Đình
 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Sức Khoẻ Tại Gia
 • Chăm Sóc Tạm Thời
 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Phát Triển
 • Dịch Vụ Can Thiệp Hành Vi, Bao Gồm Hỗ Trợ Can Thiệp Khủng Hoảng
 • Dịch Vụ Sắp Xếp Chỗ Ở Trong Cộng Đồng
 • Dịch Vụ Ban Ngày
 • Dịch Vụ Tiền Hướng Nghiệp
 • Dịch Vụ Việc Làm Được Hỗ Trợ
 • Dịch Vụ Nha Khoa
 • Hoạt Động Trị Liệu
 • Vật Lý Trị Liệu
 • Dịch Vụ Thị Lực/Thị Giác
 • Mắt kính và gọng kính theo toa
 • Dịch Vụ Tâm Lý
 • Dịch Vụ Lời nói, Thính Lực và Ngôn Ngữ
 • Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính (Financial Management Services, FMS)
 • Các Dịch Vụ Giúp Việc
 • Trợ Giúp Giao Tiếp
 • Dịch Vụ Đào Tạo Tại Cộng Đồng
 • Điều Chỉnh Khả Năng Thích Nghi Với Môi Trường
 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình
 • Đào Tạo Cho Khách Hàng/Gia Đình
 • Dịch Vụ Tiếp Cận Nhà Ở
 • Dịch Vụ Chuyển Đổi Nhà Ở Cá Nhân
 • Dịch Vụ Duy Trì Nhà Ở Cá Nhân và Thuê Nhà
 • Vận Chuyển Phi Y Tế
 • Tư Vấn Dinh Dưỡng
 • Các Hệ Thống Ứng Cứu Khẩn Cấp Cá Nhân (Personal Emergency Response Systems, PERS)
 • Điều Dưỡng Chuyên Môn
 • Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Chuyên Dụng
 • Các Chi Phí Chuyển Tiếp/Thiết Lập
 • Sửa Đổi và Điều Chỉnh Xe Cộ
 • Nhà Cho Các Trường Hợp Khủng Hoảng Trong Cộng Đồng do Tiểu Bang điều hành, Nhà Hỗ Trợ Hành Vi Nâng Cao và Nhóm Can Thiệp Khủng Hoảng Di Động
 • Dịch Vụ Chuyển Tiếp Chuyên Sâu (Intensive Transition Services, ITS)

Khách hàng của Trung Tâm Khu Vực thường không cần đăng ký các dịch vụ miễn trừ HCBS-DD vì trung tâm khu vực sẽ xác định những người đủ điều kiện nhận các dịch vụ miễn trừ HCBS-DD.  Những người đủ điều kiện hưởng miễn trừ phải ký vào một mẫu đơn lựa chọn có hiểu biết để hưởng các dịch vụ miễn trừ HCBS-DD. Tuy nhiên, các cá nhân cũng có thể đăng ký các dịch vụ miễn trừ HCBS-DD bằng cách gửi thư đến trung tâm khu vực.

Để biết thêm thông tin về HCBS-DD và các dịch vụ của Trung Tâm Khu Vực, quý vị có thể truy cập trang web của Sở Dịch Vụ Phát Triển California (Department of Developmental Services, DSS) tại: https://www.dds.ca.gov/rc/. Quý vị cũng có thể truy cập trang web Tài Nguyên Tự Biện Hộ Cho Trung Tâm Khu Vực của DRC tại: https://www.disabilityrightsca.org/publications hoặc xem hướng dẫn về Quyền Theo Đạo Luật Lanterman của DRC, Chương 11: Miễn Trừ Cho Người Khuyết Tật Phát Triển Của Medi-Cal tại: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm

vi. Chương Trình Tự Xác Định (SDP)

Chương Trình Tự Xác Định (Self Determination Program, SDP) mang lại cho khách hàng của trung tâm khu vực khả năng tự định hướng các dịch vụ hỗ trợ của họ. Chương trình SDP cung cấp cho mọi người ngân sách mua các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết để thực hiện Kế Hoạch Tập Trung Vào Bản Thân hoặc Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP) của mình.

5 nguyên tắc sau đây được sử dụng để hướng dẫn chương trình SDP:

Tự Do – Người tham gia có quyền lên kế hoạch cho cuộc sống của mình và đưa ra quyết định của riêng mình.

Quyền Hạn – Người tham gia sử dụng ngân sách của họ để mua các dịch vụ và hỗ trợ do họ lựa chọn.

Hỗ Trợ – Người tham gia chọn người và hỗ trợ giúp họ sống, làm việc và vui chơi.

Trách Nhiệm – Người tham gia là người đưa ra các quyết định trong cuộc sống của họ và đóng vai trò có giá trị trong cộng đồng.

Xác Nhận – Người tham gia là người ra quyết định về cuộc sống của họ.

Để đủ điều kiện tham gia SDP, một cá nhân phải:

 • Có khuyết tật phát triển, bao gồm chứng tự kỷ (ví dụ là khách hàng của trung tâm khu vực), và
 • Đồng ý tuân theo các quy định của SDP, và
 • Không sống trong cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn (ví dụ: cơ sở điều dưỡng chuyên môn, cơ sở chăm sóc trung gian hoặc cơ sở phát triển của tiểu bang) hoặc đang chuyển tiếp vào cộng đồng trong vòng 90 ngày.

Các dịch vụ của SDP bao gồm:

 • Hỗ Trợ Đời Sống Tại Cộng Đồng
 • Hỗ Trợ Nhà Tuyển Dụng
 • Giúp Việc Gia Đình
 • Người Chăm Sóc Sống Chung
 • Hỗ Trợ Tiền Hướng Nghiệp
 • Dịch Vụ Chăm Sóc Giúp Nghỉ Ngơi
 • Dịch Vụ Châm Cứu
 • Dịch Vụ Nắn Khớp
 • Dịch Vụ Nha Khoa
 • Nhân Viên Hỗ Trợ Sức Khỏe Tại Gia
 • Mắt Kính và Gọng Kính
 • Hoạt Động Trị Liệu
 • Liệu Pháp Thị Lực
 • Vật Lý Trị Liệu
 • Dịch Vụ Tâm Lý
 • Dịch Vụ Lời Nói, Thính Lực và Ngôn Ngữ
 • Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính
 • Người Hỗ Trợ Độc Lập
 • Các Dịch Vụ Can Thiệp Hành Vi
 • Hỗ Trợ Giao Tiếp
 • Hỗ Trợ Hòa Nhập Cộng Đồng
 • Hỗ Trợ và Can Thiệp Khủng Hoảng
 • Điều Chỉnh Khả Năng Thích Nghi Với Môi Trường
 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình
 • Đào Tạo Cho Khách Hàng/Gia Đình
 • Hỗ Trợ Tiếp Cận Nhà Ở
 • Giáo Dục Và Đào Tạo Cá Nhân
 • Liệu Pháp Xoa Bóp
 • Vận Chuyển Phi Y Tế
 • Tư Vấn Dinh Dưỡng
 • Đồ Dùng và Dịch Vụ Do Người Tham Gia Định Hướng
 • Các Hệ Thống Ứng Cứu Khẩn Cấp Cá Nhân (PERS)
 • Công Nghệ
 • Dịch Vụ Đào Tạo và Tư Vấn cho Người Chăm Sóc Không Lương
 • Các Chi Phí Chuyển Tiếp/Thiết Lập: Dịch Vụ Khác
 • Sửa Đổi và Điều Chỉnh Xe Cộ

Để đăng ký các dịch vụ SDP, khách hàng trung tâm khu vực nên liên hệ với điều phối viên dịch vụ trung tâm khu vực của mình và cho họ biết mình muốn tham gia chương trình.  Người quan tâm đến việc tham gia sẽ cần tham dự một buổi định hướng để tìm hiểu thêm về chương trình.  Để biết thêm thông tin về chương trình SDP, các cá nhân có thể truy cập trang web về Chương Trình Tự Xác Định của Sở Dịch Vụ Phát Triển tại: https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/ và xem ấn phẩm SDP - Câu Hỏi Thường Gặp tại: https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently-asked-questions/.  Quý vị cũng có thể xem chương trình miễn trừ trực tuyến tại: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2021/01/HCBS_Combined_Approval_and_Application.pdf

D. Chương Trình Chuyển Tiếp Cộng Đồng California (CCT)

Chương trình CCT giúp mọi người rời khỏi cơ sở y tế và hòa nhập với cộng đồng. Tài trợ liên bang cho chương trình CCT đã được gia hạn đến ngày 1 tháng Một năm 2027.

Nếu quý vị đã ở trong một cơ sở y tế ít nhất một ngày và cần trợ giúp để rời cơ sở, người lên kế hoạch xuất viện sẽ giúp quý vị xuất viện và có thể điều phối việc xuất viện của quý vị cùng chương trình CCT.

Để đủ điều kiện hưởng dịch vụ chương trình CCT, các cá nhân phải:

 • Đủ điều kiện tham gia Medi-Cal hoặc sẽ đủ điều kiện tham gia Medi-Cal nếu thu nhập và nguồn lực của vợ/chồng không được tính, và
 • Ở trong một cơ sở y tế trong ít nhất một ngày.

Dịch vụ CCT bao gồm:

 • Trợ giúp tìm nơi sinh sống 
 • Tiền đặt cọc và/hoặc tiền thuê nhà tháng đầu tiên
 • Chi phí thiết lập hộ gia đình (ví dụ: tiện ích và đồ nội thất)
 • Sửa nhà
 • Điều chỉnh xe cộ
 • Các dụng cụ phụ trợ
 • Hỗ trợ thuê người chăm sóc
 • Chăm sóc tại nhà
 • Đào Tạo Người Chăm Sóc

Để đăng ký các dịch vụ của chương trình CCT, các cá nhân có thể liên hệ với Tổ Chức Lãnh Đạo CCT trong khu vực của họ tại: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/List-of-CCT-LOs-April2022.pdf.Quý vị cũng có thể gửi email cho DHCPS để biết thêm thông tin tại:
California.CommunityTransitions@dhcs.ca.gov hoặc gọi tới DHCS theo số 1-916-552-9105 hoặc
(833)388-4551. Để biết thêm thông tin về chương trình CCT, quý vị có thể truy cập trang web DHCS của California tại: http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx.  Quý vị cũng có thể xem trực tuyến ấn phẩm của DRC tại: https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-community-transitions-cct-program-a-way-for-a-nursing-home-resident-to.

E. Dịch Vụ Dành Cho Người Lớn Tại Cộng Đồng (CBAS)

Chương trình CBAS có thể giúp mọi người nhận trợ giúp bên ngoài nhà trong ngày. CBAS cung cấp các dịch vụ xã hội và sức khỏe ban ngày tại các trung tâm trên khắp California. CBAS dành cho người cao niên và người lớn bị khuyết tật đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc tại các cơ sở điều dưỡng, hoặc mắc các bệnh mãn tính đáp ứng tiêu chí đầu vào (ví dụ: bệnh mất trí, có chẩn đoán về sức khỏe tâm thần).

Các dịch vụ của chương trình CBAS bao gồm:

 • Dịch vụ điều dưỡng chuyên nghiệp
 • Vật lý trị liệu, liệu pháp vận động và liệu pháp ngôn ngữ
 • Dịch vụ sức khỏe tâm thần
 • Các hoạt động trị liệu
 • Dịch vụ xã hội
 • Chăm sóc cá nhân
 • Bữa ăn
 • Tư vấn dinh dưỡng
 • Dịch vụ đưa đón hai chiều từ nơi cư trú của người tham gia đến trung tâm CBAS

Để đăng ký các dịch vụ CBAS, hãy liên hệ với Cơ Quan Khu Vực về Người Cao Niên (AAA) tại Quận của quý vị. Quý vị có thể xác định địa điểm AAA trong Quận của mình bằng cách gọi 1-800-510-2020. Quý vị cũng có thể xem thông tin này trực tuyến tại: https://www.aging.ca.gov/Find_Services_in_My_County/#tblServicesInMyCounty.Để biết thêm thông tin về CBAS, quý vị có thể truy cập trang web của Sở Người Cao Niên California tại: http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/ADHC-CBAS/.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.