ការស្វែងយល់ពីរបៀបគណនាម៉ោង IHSS

Publications
#5611.06

ការស្វែងយល់ពីរបៀបគណនាម៉ោង IHSS

ឯកសារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះពន្យល់ពី​របៀបគណនា​ម៉ោង​ប្រចាំ​ខែ​នៃ​សេវា​គាំពារ​​តាមផ្ទះ​ (IHSS)។ ​ឯកសារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះសន្មត​ថា ​អ្នកបាន​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ IHSS រួច​ហើយ ​​បាន​ធ្វើ​ការ​វាយ​តម្លៃ​នៅ​តាម​ផ្ទះ​ដោយ​បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ច IHSS និងបាន​ទទួល​សេចក្តី​​ជូន​ដំ​ណឹងអំពី​ចំណាត់​ការ​ (NOA) ដែល​អនុម័ត​ទៅ​លើ​ចំ​នួន​ម៉ោង​។  សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពីដំណើរការពាក្យសុំ IHSS សូមមើលសៀវភៅណែនាំលម្អិតអំពី IHSS សៀវភៅ​ណែនាំ​​លេខ​ # 5470.01។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 

ឯកសារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះពន្យល់ពី​របៀបគណនា​ម៉ោង​ប្រចាំ​ខែ​នៃ​សេវា​គាំពារ​​តាមផ្ទះ​ (IHSS)។1 ​ឯកសារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះសន្មត​ថា ​អ្នកបាន​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ IHSS រួច​ហើយ ​​បាន​ធ្វើ​ការ​វាយ​តម្លៃ​នៅ​តាម​ផ្ទះ​ដោយ​បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ច IHSS និងបាន​ទទួល​សេចក្តី​​ជូន​ដំ​ណឹងអំពី​ចំណាត់​ការ​ (NOA) ដែល​អនុម័ត​ទៅ​លើ​ចំ​នួន​ម៉ោង​។  សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពីដំណើរការពាក្យសុំ IHSS សូមមើលសៀវភៅណែនាំលម្អិតអំពី IHSS សៀវភៅ​ណែនាំ​​លេខ​ # 5470.01។2

A)  ព័ត៌មាន​សាវតារ

(1)  ការ​ផ្តល់​មូល​និ​ធិ​ដល់ IHSS

ជា​ដំ​បូង ​អ្វី​ដែល​សំ​ខាន់​នោះគឺ​ត្រូវ​យល់​ពីប្រ​ភព​ផ្តល់​មូលនិ​ធិផ្សេង​គ្នាសម្រាប់​​ IHSS ​ព្រោះ​ថា ប្រ​ភព​ផ្តល់​មូល​និ​ធិ​ណា​មួយ​ (ក៏​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ថា​ជា “កម្ម​វិធី”) ដែល​អ្នក​ត្រូវ​បានបញ្ចូល​​ទៅ នោះ នឹង​កំ​ណត់​ពី​ចំ​នួន​ម៉ោង​ IHSS អតិ​ប​រមាប្រ​ចាំ​ខែ​​​ ដែល​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​។  សូម​ធ្វើ​ការ​កត់​សម្គាល់​ថា “ចំ​នួន​ម៉ោង​ដែល​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន” មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ម៉ោ​ង​​​ទាំង​អស់នោះ​ទេ។  កត្តា​កំ​ណត់​ទៅ​លើ​ចំ​នួន​​ម៉ោងដែល​​អ្នក​ទទួល​បាន នឹង​ត្រូវ​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បោះ​ពុម្ព​នេះ​។

មានកម្មវិធី IHSS ចំនួនបួន៖  កម្ម​វិធី​នី​មួយ​ៗ​មាន​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​អំពី​សិទ្ធិទទួលបាន​ផ្សេងៗ​​ និង​ចំ​នួន​ម៉ោងអតិ​ប​រមា​ប្រ​ចាំ​ខែ​​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ អា​ស្រ័យ​ថា​តើ​អ្នក​​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មានភាព​ចុះ​អន់ខ្សោយ​ធ្ងន់​ធ្ងរ ឬ​មិន​ធ្ងន់​ធ្ងរ (ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​ពី​ចំ​ណុចនេះមាន​នៅផ្នែក​ខាង​ក្រោម​)។  កម្ម​វិធីទាំង​នេះ​មាន៖

  1. កម្មវិធីសេវា​ថែទាំ​បុគ្គល (PCSP)
  2. កម្មវិធី​ជម្រើស​បន្ថែម​ IHSS (IPO)
  3. កម្ម​វិធីរក្សា​​សេវាគាំពារ​តាម​ផ្ទះ (IHSS-R) និង
  4. កម្មវិធីជម្រើស​ទីមួយ​សហគមន៍ (CFCO)

អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​កម្ម​វិធី​ដែល​អ្នក​កំ​ពុង​ទទួ​ល​បាន​ដោយ​ពិនិត្យ​មើល​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​អំពី​ចំណាត់ការ​​របស់​អ្នក3ដោយ​ធ្វើ​ការ​អនុម័ត​ទៅ​ពាក្យ​សុំ​របស់​អ្នក​សម្រាប់​កម្ម​វិធី IHSS ឬ​ដោយ​សួរ​ទៅ​កាន់​បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចកម្ម​វិធី​ IHSS របស់​អ្នក​។

តារាង​​ខាង​ក្រោម​នេះ បង្ហាញ​ពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កម្ម​វិធី​ និង​ចំ​នួន​​ម៉ោងអតិ​ប​រមា​ប្រ​ចាំ​ខែ​របស់​ IHS​S​៖

កម្មវិធី ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាមានភាពចុះអន់ខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរ (SI) – រហូតដល់៖ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមានភាពចុះអន់ខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរ (NSI) –រហូតដល់៖ សេចក្តីយោង/ប្រភពព័ត៌មាន
PCSP 283 ម៉ោង/ខែ 283 ម៉ោង/ខែ គ្រប់ខោនធីទាំងអស់  ព័ត៌មាន  ការជូនដំណឹង (ACIN)  លេខ I-28-06
IPO 283 ម៉ោង/ខែ 195 ម៉ោង/ខែ លិខិតគ្រប់ខោនធីទាំងអស់  លេខ 11-19
IHSS-R 283 ម៉ោង/ខែ 195 ម៉ោង/ខែ ACIN I-28-06
CFCO 283 ម៉ោង/ខែ រហូត​ដល់ 283 ម៉ោង/ខែ ACL 14-60

i. PCSP៖

ដើម្បីអាចមានសិទ្ធិទទួល PCSP បាន អ្នកត្រូវតែជាអ្នកកំពុងទទួលបានកម្មវិធី Medi-Cal4 រ៉ាប់​រ​ង​ពេញលេញ​ ហើយអ្នកផ្តល់សេវា​ IHSS របស់អ្នកមិនអាចជាសហព័ទ្ធ​ ឬឪពុក​ម្តាយ​រប​ស់​អ្នក​បាន​ឡើយ។  

ii. IPO៖

ដើម្បី​អាច​​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន IPO អ្នក​មិន​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់​​ទទួល​បាន​កម្ម​វិធី PCSP ដោយមូល​ហេតុ​ណា​មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  • អ្នកផ្តល់សេវា​ IHSS របស់អ្នក​គឺជាសហព័ទ្ធ​ ឬ​ឪពុកម្តាយ
  • ​អ្នក​ទទួលបាន​ប្រាក់​បុរេប្រទាន​5
  • ឬ ​អ្នក​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​សម្រាប់​អាហារតាម​​ភោជនីយដ្ឋាន​។6

iii. IHSS-R៖

ដើម្បីអាច​មានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​ IHSS-R អ្នក​គឺ​មិន​ទទួលបាន​ Medi-Cal រ៉ាប់រង​ពេញលេញ​ ឬ​មិន​ទទួល​បាន​ Medi-Cal រ៉ាប់រង​ពេញលេញ​ជាមួយនឹង​ការ​ចូលរួម​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​សហព័ន្ធ​នោះទេ​។7 ជា​ទូ​ទៅ​ នេះ​មាន​ន័យ​ថា IHSS-R គឺ​សម្រាប់​តែ​ពលរដ្ឋស្នាក់​នៅ​អចិន្ត្រៃ​យ៍​ស្រប​ច្បាប់ ឬ​បុគ្គល​ទាំង​ឡាយ​ណាដែល​​កំ​ពុង​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អា​មេរិក​ស្ថិត​ក្រោម​ពហិលក្ខណៈនៃនីត្យានុកូលភាព។8

iv. CFCO៖ កម្មវិធីជម្រើស​ទីមួយ​សហគមន៍​

ដើម្បី​អាច​មានសិទ្ធិទទួលបាន​ CFCO អ្នកត្រូវ​តែ​មានសិទ្ធិ​ទទួលបាន Medi-Cal ដែល​ចូលរួម​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​សហព័ន្ធ​រ៉ាប់រង​ពេញលេញ​​និង​បំពេ​ញ​តាម​កម្រិ​ត​នៃ​ការថែទាំ​តាម​មន្ទីរ​ថែទាំ​។9

ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​កំ​ពុង​ទទួល​បាន​ក​ម្ម​វិធី IPO ប៉ុន្តែ​ក៏អាច​ទទួល​បានកម្ម​វិធី CFCO ផងដែរ​នោះ សូម​ពិ​ចារណា​ប្តូរ​ទៅ​កាន់​កម្ម​វិធី CFCO វិញ។​ កម្ម​វិធី CFCO អនុញ្ញាតឱ្យមាន​​ម៉ោង​អតិ​បរមា​យ៉ាង​ច្រើនជាងនេះ​ (ដែល​អ្នក​នឹង​នៅ​តែចាំបាច់​ត្រូវ​​បង្ហាញភស្តុតាងបញ្ជាក់​ពី​​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន) ហើយ​អ្នក​អាច​នឹង​ទទួល​បាន​អត្ថ​ប្រ​យោជន៍​ពី​វិធាន​ស្តីពី​​ភាពក្រីក្រសហព័ទ្ធ​​ (សូម​មើល​​ឯកសា​រ​​បោះពុម្ព​ដោយ​ DRC # 5392.0110 និង​ “លិខិត​នាយក​ផ្នែក​​​សុខមាលភាព​គ្រប់​ខោន​ធី​ទាំង​អ​ស់ លេខ 17-25។11)

(2)  ភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​៖

កម្ម​វិធី IHSS បង្កើត​​ចំ​នួន​ម៉ោង​ប្រ​ចាំ​ខែ​​អតិ​បរមា ដោយ​ផ្អែក​ទៅ​លើ​ថា​តើ​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថាមាន​ភាព​អន់ខ្សោយ​ធ្ងន់​ធ្ងរ (SI) ឬ​មិនមានភាព​អន់ខ្សោយ​​ធ្ងន់​ធ្ងរ ​(NSI)។  យោង​ទៅ​លើ​បទ​​បញ្ជា IHSS មិន​ថា​អ្នក​មានភាព​អន់ខ្សោយ​ធ្ងន់​ធ្ងរ ឬ​មិនមានភាព​អន់ខ្សោយ​​ធ្ងន់​ធ្ងរនោះ​ទេ គឺ​ត្រូវ​បាន​កំ​ណត់​ដោយបូក​បញ្ចូល​​ម៉ោង​នៅ​ក្នុង​ប្រភេទ​ចំណាត់ថ្នាក់​ទាំង​នេះ​៖ ការរៀបចំ​អាហា​រ​ អនាម័យ​ចំណីអាហារ​ ជំនួយ​ការដកដង្ហើម​ ការថែទាំ​ពោះវៀនធំ​ឬ​ប្លោកនោម​ ការផ្តល់​ចំណី​អាហារ​ ងូតទឹកលាង​ស​ម្អាត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ ការស្លៀកពាក់ ការថែទាំ​ពេលមាន​រដូវ ការសង្គ្រោះ​បន្ទា​ន់ ការបញ្ជូន​ ការងូតទឹក អនាម័យ​មាត់ធ្មេញ​ ការតុបតែងខ្លួន​ ត្រដុសស្បែក ការ​ប្រែទី​តាំង ជួយ​ពាក់​រណប សេវា​អម​វេជ្ជ​សាស្រ្ត​។12

ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ទទួល​បាន​ធនធាន​ជំ​នួស13 ដែល​ផ្តល់​​សេវា​ណា​មួយ​ខាង​លើ នោះ​ម៉ោង​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​ការកំណត់​ថា​តើអ្នកទទួល​មាន​ភាព​អន់ខ្សោយ​ធ្ងន់​ធ្ងរ (SI) ឬ​មិន​ធ្ងន់​ធ្ងរ (NSI) ដែរឬអត់​ ទោះបីជា​ចំនួនម៉ោង​ដូចគ្នាទាំងនោះ​មិន​ត្រូវបាន​យកមក​ពិចារ​ណា​​ទៅលើតម្រូវ​ការ​​​ IHSS របស់អ្នក​ប្រើប្រាស់សេវាក៏ដោយ​​។14

ឧទាហរណ៍៖ ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ទៅ​កាន់​មណ្ឌល​ថែ​ទាំ​មនុស្ស​ចាស់ ហើយ​ទទួល​បាន​ជំ​នួយ​នៅ​ក្នុង​អនាម័យ​​​ចំណីអាហារ​សម្រាប់​អាហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់​ នោះ​ចំ​នួន​ម៉ោង​ប្រ​ចាំ​ខែ​កម្ម​វិធី IHSS របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​បញ្ចូល​ជំ​នួយ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ក្នុង​ការ​សម្អាតអនាម័យ​​ក្រោយ​អា​ហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់​នោះទេ​។​ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណាក៏​ដោយ​ ក៏​ជំ​នួយអនាម័យ​ពេល​អាហារ​​​ថ្ងៃ​ត្រង់​ដែល​​អ្នក​ទទួល​បាន​នៅ​មណ្ឌល​ថែ​ទាំ​មនុស្ស​ពេញ​វ័យ​នោះ ​នឹង​ត្រូវ​រាប់​​បញ្ចូល​មិន​ថាអ្នក​ “មាន​ភាព​ចុះ​អន់​ខ្សោ​យ​ធ្ងន់​ធ្ងរ” ឬ​ “មិនមាន​ភាព​​អន់ខ្សោយ​​ធ្ងន់​ធ្ងរ” ផងដែរ​។ នេះ​មានន័យ​ថា​​ម៉ោងប្រចាំខែ​អតិប​រមារបស់អ្នក​ គឺអាច​មាន​​ 283 ម៉ោង​ ឬ 195 ម៉ោ​ង​ អាស្រ័យថា​តើអ្នក​ត្រូវបាន​រ​ក​ឃើញ​ថា​​មា​ន​ “ភាព​ចុះ​អន់ខ្សោយ​ធ្ងន់ធ្ងរ​” ឬ “មិនមាន​ភាព​ចុះខ្សោយ​ធ្ងន់ធ្ងរ​”។

អ្នក​អាច​​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ចូល​ក្នុង SI ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ទទួល​បាន​ 20 ម៉ោង ឬ​ ច្រើន​ជាង​ នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​ខាង​លើ​ក្នុងស​ប្តាហ៍​នី​មួយ​ៗ។15 អ្នក​អាច​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ចូល​ក្នុង NSI ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ទទួល​បាន​ចំ​នួន 19 ម៉ោង ឬ​ តិច​ជាង​ នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​ខាង​លើ​ក្នុងស​ប្តាហ៍​នី​មួយ​ៗ។​

(3)  ការ​វាយ​​តម្លៃ​តាម​ផ្ទះ​

បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ច​នឹង​វាយ​តម្លៃ​អ្នក​ដល់​ផ្ទះ​របស់​អ្នក​ ដើម្បី​កំ​ណត់​ឱ្យ​បាន​ពី​សេវា​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ ព្រម​ទាំង​រយៈ​ពេល​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​សម្រាប់​សេវា​នី​មួយៗ​។  បន្ទាប់​មក ប្រសិន​បើ​​សម​ស្រ​ប បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ច​នឹងគណ​នា​តាម​សមា​មាត្រ​នូវ​សេវាជាក់​លាក់ ហើយ​នឹង​កាត់បន្ថយ​​ម៉ោង​ប្រ​សិន​បើ​មាន​​ធន​ធាន​ជំ​នួស​ផ្សេងៗ​ទៀតនោះ​​។  ការ​គណ​នា​តាម​សមា​មាត្រ និង​​ធន​ធាន​ជំ​នួស​ត្រូវ​បាន​លើក​យក​មក​ពិ​ភាក្សា​បន្ថែម​ដូច​ខាង​ក្រោម។  សូម​កត់​សម្គាល់​ថា ការ​គ្រប់​គ្រ​ង​បង្ការ​អាច​នឹង​ត្រូវគណ​នាតាម​សមា​មាត្រ​ដោយ​​ផ្អែក​ទៅលើ​ស្ថាន​ភាព​របស់​អ្នក​។​  សូម​មើល​ឯកសារ​បោះ​ពុម្ព​ដោយ DRC # 5612.06 សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​។

(4)  ការគណនា​តាមសមាមាត្រ​

នៅ​ពេល​ដែល​ក្នុង​ចំ​ណោម​សមាជិក​គ្រួសារ​ណា​ម្នាក់​បំ​ពេញ​បាន​លក្ខ​ខណ្ឌ​ទទួល​បាន​សេវា IHSS នោះ តម្រូវ​ការ​ជា​ចំ​នួន​ម៉ោង​សម្រាប់​សេវា​នោះ​នឹង​ត្រូវ​គណនា​ទៅ​តាម​សមាមាត្រ​។​16 ឧទាហរណ៍ ប្រ​សិន​បើ​មាន​មនុស្ស​ច្រើន​នាក់​ទទួល​បាន​អត្ថ​ប្រ​យោជន៍​ពី​ការ​ផ្តល់​នៃ​​សេវា​ពាក់​ព័ន្ធ ឬ​សេវាក្នុង​ផ្ទះ នោះ​ចំ​នួន​​ម៉ោង​ដែល​ត្រូវ​ចំ​ណាយ​រៀប​ចំ​សេវា​នោះ​នឹង​ត្រូវ​បែង​ចែក​ស្មើ​ៗ​គ្នា​ក្នុង​ចំ​ណោម​អ្នក​​ទទួល​ផល​គ្រប់​ៗ​គ្នា ដោយ​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​អ្នក​ដែល​មិន​ទទួល​បាន IHSS នៅក្នុង​ផ្ទះ​។ 

ឧទាហរណ៍៖ ប្រ​សិន​បើឪពុក​ម្តាយ​ត្រូវ​ចំ​ណាយ​ពេល 100 នាទី​​ ធ្វើ​ការ​ងារ​បោកគក់​​​ប្រ​ចាំ​សប្តា​ហ៍​សម្រាប់​សមាជិក​គ្រួសារ​ទាំង​អស់ប្រាំនាក់​​នោះ (រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​ឪពុក​ម្តាយ និង​អ្នក​​ទទួល​ផល​​ IHSS នៅ​លីវ) នោះចំ​នួន​ម៉ោង​ដែល​ត្រូវ​បែង​ចែក​ទៅ​ដល់​អ្នក​​ទទួល​ផល​​ IHSS គឺចំ​នួន 20 នាទី (100 ÷ 5 = 20 នាទី)។

សេវា​ក្នុង​ផ្នែក​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​គណនា​តាម​បែប​សមាមាត្រ៖

  • សេវា​ក្នុង​ផ្ទះ និង​សេវា​សម្អាត​ប្រើ​កម្លាំ​ង​ខ្លាំង17
  • សេវា​ពាក់​ព័ន្ធ​នានា18 និង​
  • ប្រ​សិន​បើ​សេវា​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​​ទៅ​ដល់​មនុស្ស​ច្រើន​ជាង​ម្នាក់​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ​ទេ​នោះ វា​មិន​គួរ​គប្បី​​គណនា​បែប​សមាមាត្រ​ឡើយ​។

ឧទាហរណ៍៖ ប្រ​សិន​បើ​ឪពុក​ម្តាយ​នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាង​លើ ធ្វើ​ការ​ងារ​បោក​គក់ឱ្យ​កូន​ប្រុ​ស​​គាត់ (ហើយ​កូន​ប្រុស​គាត់​ជាអ្នក​ទទួល​ផល​ IHSS) ដាច់​ដោយ​ឡែក ដោយ​សារ​តែ​ប​ញ្ហា​ពោះវៀនធំ​ ​និង​ប្លោកនោម​​នោះ​ ការ​បោកគក់​​នោះ​មិន​ផ្តល់​អត្ថ​ប្រ​យោជន៍​អ្វី​ដល់​សមា​ជិ​ក​​ក្នុង​គ្រួសារផ្សេងទៀត​ឡើយ។ ក្នុង​ឧទាហរណ៍​នេះ ការ​បោកគក់​ឱ្យ​កូន​ប្រុស​មិន​ត្រូវ​បាន​គណ​នា​តាម​សមា​មាត្រ​ក្នុង​ចំ​ណោម​សមាជិក​គ្រួសារបួនរូប​​ផ្សេង​ទៀត​ឡើយ​។

(5)  ធនធាន​ជំ​នួស​បាន៖

ធន​ធាន​​ជំ​នួស​បានជា​សេវា​ទាំង​ឡាយ​ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង​សេវា​ ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​តាម​រយៈ​កម្ម​វិ​ធី​ផ្សេងៗ ដូច​ជាកម្ម​វិធី​ថែ​ទាំ​មនុស្ស​ចាស់ ឬ​សាលា។19 ក្រោយ​ពី​កំ​ណត់ទៅ​លើ​ចំ​នួន​នៃ​ធន​ធា​ន​​ជំ​នួស​ ​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​រួច​មក​ បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ច​នឹង​កាត់​បន្ថយ​​ម៉ោង​នេះ​ពី​តម្រូវ​ការ​សរុប​ដែល​វាយ​តម្លៃ​រួច​របស់​អ្នក​។

ឧទាហរណ៍៖ អ្នក​រស់​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ​ដែល​ជា​អ្នក​ផ្តល់​សេវា IHSS របស់​អ្នក។ អ្នក​ផ្តល់​សេវា​លាង​សម្អាត​ក្រោយ​ពេល​អាហារ​ព្រឹក និង​អាហារ​ល្ងាច​សម្រាប់​អ្នក​ទាំង​ពី​អ្នក​។  អ្នក​ទៅ​ទទួ​ល​​ជំ​នួយ​សម្អាត​ក្រោយ​អាហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់​នៅ​មណ្ឌល​ថែ​ទាំមនុស្ស​ពេញ​វ័យ​ពេល​ថ្ងៃ។ នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​ស្តី​ពី​ការ​សម្អាត​ក្រោយ​អាហារ មាន​ជួរ​មួយ​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា “សេវា​ដែល​អ្នក​បាន​បដិសេធ ឬ អ្នក​បាន​ទទួល​ពី​អ្នក​ផ្សេង។”  នៅ​ទី​នេះ បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ច​ខោន​ធី​នឹង​សរុប​ចំ​នួន​ម៉ោង​ដែល​បាន​ចំ​ណាយ​សម្រាប់​ការ​សម្អាត​ក្រោយ​​អាហារ​ព្រឹក ថ្ងៃ​ត្រង់ និង​អាហារ​ល្ងាច។  បន្ទាប់​មក បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ច​នឹង​ធ្វើ​ការ​កែរ​តម្រូវ ឬ​ការ​គណ​នា​តាម​សមាមាត្រ ពី​ព្រោះ​សេវា​សម្អាត​​ដែ​ល​​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​របស់​អ្នក​បាន​ធ្វើ ផ្តល់​អត្ថ​ប្រ​យោជន៍​ទាំង​សម្រាប់​​អ្នក​និង​អ្នក​ផ្តល់សេវា​។  នេះ​មា​ន​ន័យ​ថា បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ចនឹង​ផ្តល់​ការ​គណ​នា​តាម​សមា​មាត្រនូវ​ចំ​នួន​ម៉ោង​ដល់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ខ្ទង់ “ចំ​នួនម៉ោង​នៃ​សេវា​អ្នក​ត្រូវ​ការ។” បន្ទាប់​មក បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ច​ខោន​ធី បង្ហាញ​ពី​ជំ​នួ​យ​សម្អាត​ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​ពី​ធន​ធាន​ជំ​នួស​។​ ព័ត៌​មាន​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​រាយ​នៅ​ក្នុង​ខ្ទង់ “សេវា​អ្ន​ក​បាន​បដិសេធ ឬ​ អ្នក​ទទួល​បាន​ពី​អ្នក​ផ្សេង”។