Hệ Thống Nhà Cung Cấp Dự Phòng Mới của California dành cho Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) và Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS)

Publications
#8098.05

Hệ Thống Nhà Cung Cấp Dự Phòng Mới của California dành cho Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) và Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS)

Ấn phẩm này cung cấp thông tin về Hệ Thống Nhà Cung Cấp Dự Phòng mới của California dành cho các chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS), Miễn Trừ Dịch Vụ Thay Thế Tại Gia và Cộng Đồng (HCBA) và Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS).

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Ấn phẩm này cung cấp thông tin về Hệ Thống Nhà Cung Cấp Dự Phòng mới của California dành cho các chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS), Miễn Trừ Dịch Vụ Thay Thế Tại Gia và Cộng Đồng (HCBA) và Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS). Nếu quý vị cần trợ giúp nhận các dịch vụ trong cộng đồng để tiếp tục ở nhà hoặc rời khỏi cơ sở, hãy liên hệ tới Quyền của Người Khuyết Tật California (Disability Rights California) theo số điện thoại miễn phí (800) 776-5746 hoặc TTY: (800) 719-5798. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi tại www.disabilityrightsca.org.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) Và Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ (WPCS)

Các chương trình IHSS và HCBA WPCS cung cấp các dịch vụ chăm sóc trực tiếp cho người khuyết tật, bao gồm cả trẻ em. IHSS và WPCS giúp mọi người sinh hoạt an toàn tại nhà thay vì sống trong một cơ sở chăm sóc dài hạn như viện dưỡng lão hoặc cơ sở chăm sóc nhóm. IHSS và WPCS do một người chăm sóc tại nhà cung cấp. Người chăm sóc IHSS hoặc WPCS có thể là thành viên gia đình hoặc người do người thụ hưởng IHSS và/hoặc WPCS chọn.

Để biết thêm thông tin về IHSS, quý vị có thể truy cập trang Tài Nguyên Tự Biện Hộ về IHSS của DRC tại: https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportive-service… hoặc trang web của Sở Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) tại: https://www.cdss.ca.gov/in-home-supportive-services. Quý vị có thể liên hệ với văn phòng IHSS của Hạt tại địa phương của quý vị để đăng ký các dịch vụ IHSS: https://www.cdss.ca.gov/inforesources/county-ihss-offices.

Để biết thêm thông tin về các miễn trừ Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng (HCBS) cũng như cách đăng ký dịch vụ, quý vị có thể truy cập trang Tài Nguyên Tự Biện Hộ Về Y Tế của chúng tôi tại: https://www.disabilityrightsca.org/resources/health-care?page=1

Hệ Thống Nhà Cung Cấp Dự Phòng

Sở Dịch Vụ Xã Hội California đã thiết lập Hệ Thống Nhà Cung Cấp Dự Phòng (BUPS) cố định cho IHSS và HCBA WPCS. Chương trình BUPS cung cấp IHSS hoặc WPCS tạm thời từ các nhà cung cấp dự phòng cho những cá nhân đủ điều kiện nhận IHSS và WPCS khi không sẵn có các nhà cung cấp thông thường1 Chương trình BUPS có thể do Hạt hoặc Cơ Quan Công Quyền điều hành. Quý vị có thể liên hệ với Cơ Quan Công Quyền hoặc Hạt nơi quý vị sinh sống để yêu cầu các dịch vụ BUPS:

Số Giờ Tối Đa và Ngoại Lệ của BUPS

Theo BUPS, những người nhận đủ điều kiện được cung cấp tổng số giờ tối đa là 80 giờ mỗi năm tài khóa của tiểu bang (tính từ ngày 1 tháng Bảy đến ngày 30 tháng Sáu) và sẽ về lại thành 80 giờ vào ngày 1 tháng 7 hàng năm. Các trường hợp ngoại lệ với giới hạn 80 giờ hàng năm chỉ cấp khi cần thiết cho những người nhận bị khuyết tật nặng. Các trường hợp ngoại lệ không được vượt quá 160 giờ IHSS hoặc WPCS mỗi năm tài khóa. Những trường hợp ngoại lệ này sẽ chỉ được cấp nếu trong Đạo Luật Ngân Sách Tiểu Bang hàng năm có ngân sách cho trường hợp ngoại lệ. Nghĩa là, nếu trong ngân sách tiểu bang năm tài khóa đó không có ngân sách cho trường hợp ngoại lệ thì năm đó sẽ không cấp các trường hợp ngoại lệ với giới hạn 80 giờ hàng năm.

Số giờ BUPS đã sử dụng được tính vào tổng số giờ IHSS/WPCS hàng tháng của người nhận và không được thay đổi số giờ được cấp hàng tháng hoặc số giờ được cấp tối đa.2 Ví dụ: nếu một cá nhân được cấp 35 giờ IHSS hoặc WPCS mỗi tháng và đã dùng 5 BUPS giờ trong một tháng, thì cá nhân đó vẫn còn 30 giờ IHSS/WPCS thông thường để dùng trong thời gian còn lại của tháng đó. Nhà cung cấp không thể yêu cầu xác nhận số giờ đã làm việc với người nhận nhiều hơn số giờ mà người nhận được cấp trong một tháng.

Người nhận có thể nhận bao nhiêu giờ BUPS?

 • Người nhận Khuyết Tật Nhẹ có giới hạn tối đa 80 giờ BUPS mỗi năm tài khóa của tiểu bang.
 • Người nhận Khuyết Tật Nặng có thể nhận tối đa 160 giờ BUPS mỗi năm tài khóa của tiểu bang nếu có ngân sách.

Làm Thế Nào Để Hạt Xác Định Người Nhận Bị Khuyết Tật Nặng?

Để đủ điều kiện “bị khuyết tật nặng”, người nhận phải cần 20 giờ trở lên mỗi tuần cho một hoặc nhiều lĩnh vực dịch vụ chăm sóc cá nhân phi y tế, chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp bữa ăn khi cần chuẩn bị bữa ăn và cho ăn, và các dịch vụ trợ giúp y tế.3 Nếu quý vị cần ít hơn 20 giờ mỗi tuần cho các dịch vụ này, quý vị được coi là bị khuyết tật nhẹ. Có thể xem số giờ cần thiết cho mỗi dịch vụ trong Thông Báo Hành Động IHSS (NOA) của quý vị. Sau đó, quý vị phải cộng tất cả số giờ quý vị cần trong NOA để xác định xem mình có cần 20 giờ dịch vụ trở lên hay không.

Cơ Quan Công Quyền và Hạt sử dụng một hệ thống công nghệ thông tin được gọi là Hệ Thống Quản Lý Hồ sơ, Thông Tin và Trả Lương II (CMIPS II). Chương trình này cho phép các hạt quản lý chương trình IHSS và các phúc lợi tại California. Phải đánh dấu vào ô “Số Giờ BUP Ngoại Lệ” (BUP Hours Exception) trong hệ thống CMIPS II của Cơ Quan Công Quyền/Hạt để nhận các dịch vụ BUPS lên đến 160 giờ. Hạt có thể vào CMIPS để điều chỉnh thanh toán cho nhà cung cấp theo mức giờ chính xác nếu nhà cung cấp dịch vụ dự phòng không được thanh toán đúng mức giờ. Trong tương lai, CMIPS sẽ không cho phép Hạt/Cơ Quan Công Quyền chỉ định nhà cung cấp dịch vụ dự phòng cho các trường hợp đã sử dụng hết toàn bộ số giờ dịch vụ dự phòng.4

Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Nhận BUPS

Người nhận đủ điều kiện nhận các dịch vụ BUPS nếu họ có nhu cầu khẩn cấp:

 • Với các dịch vụ hỗ trợ dự phòng liên quan đến các dịch vụ chăm sóc cá nhân mà nhà cung cấp hiện tại không thể đáp ứng, HOẶC
 • Vì người nhận đang chuyển từ một tổ chức về cộng đồng và chưa tìm được nhà cung cấp

Nhu Cầu Khẩn Cấp được định nghĩa là:

 • Ngay lập tức và không thể trì hoãn cho đến khi nhà cung cấp sẵn sàng đáp ứng nhu cầu,
 • Có tác động trực tiếp đến người nhận IHSS,
 • Trì hoãn nhu cầu có khả năng đe dọa sức khỏe và/hoặc sự an toàn của người nhận IHSS, và
 • Có thể dẫn đến nhu cầu về các dịch vụ khẩn cấp và/hoặc cơ sở ngoài nhà.5

Chương trình BUPS không thể yêu cầu bạn bè và gia đình của quý vị tình nguyện giúp đỡ quý vị thay cho các dịch vụ BUPS.

Trách Nhiệm Của Hạt

Khi quản lý BUPS, Hạt hoặc Cơ Quan Công Quyền phải thực hiện những việc sau:

 • Tuyển dụng, đăng ký và lưu giữ danh sách các nhà cung cấp BUPS đủ điều kiện.
 • Trả lời các yêu cầu và xác định tính đủ điều kiện cho các dịch vụ BUPS.
  • Điều này bao gồm xác định xem các dịch vụ dự phòng có phù hợp với các cá nhân chuyển từ cơ sở chăm sóc sang chăm sóc tại nhà hay không.
 • Cung cấp cho người nhận giấy giới thiệu đến ít nhất một hoặc nhiều nhà cung cấp BUPS, nếu có, phù hợp với sở thích và nhu cầu của người nhận.
  • Hạt không thể đảm bảo người nhận sẽ nhận được dịch vụ BUPS nếu không thể tìm được nhà cung cấp có sẵn để giới thiệu.
  • Nếu người nhận không sử dụng hoặc chấm dứt với nhà cung cấp dự phòng, người nhận sẽ phải tìm và thuê một nhà cung cấp không thuộc BUPS.
 • Chỉ định một nhà cung cấp BUPS cho người nhận, với ngày bắt đầu và ngày kết thúc dịch vụ có hiệu lực.6
 • Nếu có ngoại lệ đối với giới hạn 80 giờ hàng năm, phải thông báo cho người nhận về việc họ có thêm số giờ dự phòng cho nhà cung cấp dịch vụ.7
 • Nhập thông tin vào CMIPS II. CMIPS II cho phép Hạt hoặc Cơ Quan Công Quyền chỉ định các nhà cung cấp BUPS, theo dõi số giờ BUPS khả dụng và đã dùng, đồng thời cấp các trường hợp ngoại lệ.
 • Vận hành hệ thống ở mức tối thiểu trong giờ hoạt động bình thường từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ.8

BUPS Dành Cho Chuyển Tiếp Cộng Đồng

Các dịch vụ BUPS có thể được sử dụng để hỗ trợ các cá nhân chuyển tiếp từ các cơ sở về với cộng đồng. Điều này bao gồm cả các cá nhân chuyển ra khỏi nơi giam giữ. Đối với những người chuyển tiếp về với cộng đồng, các Hạt hoặc Cơ Quan Công Quyền nên xác định:

 • Mức độ chăm sóc khẩn cấp mà người nhận sẽ cần khi chuyển tiếp.
 • Liệu việc sử dụng BUPS có phù hợp và an toàn hay không khi xem xét các tài nguyên và dịch vụ khác hiện có,
 • Người nhận có gặp khó khăn trong việc quản lý nhà cung cấp BUPS hay không,
 • Vì các dịch vụ chỉ là tạm thời nên người nhận có thể cần sự hỗ trợ trực tiếp của bạn bè và/hoặc gia đình, cho đến khi tìm được một nhà cung cấp lâu dài.

Chương trình BUPS không thể yêu cầu bạn bè và gia đình của quý vị tình nguyện giúp đỡ quý vị thay cho các dịch vụ BUPS.

Từ Chối BUPS Liên Quan Đến Chuyển Tiếp Về Nhà

Nếu quý vị bị từ chối các dịch vụ BUPS cần thiết để chuyển từ một cơ sở về nhà mình, quý vị có thể cân nhắc thực hiện những điều sau:

 • Yêu cầu cơ sở/cơ quan điều phối thông báo cho Hạt hoặc Cơ Quan Công Quyền địa phương quản lý chương trình BUPS rằng quý vị có thể rời cơ sở một cách an toàn với sự trợ giúp của nhà cung cấp dự phòng.
 • Giải thích với Hạt hoặc Cơ Quan Công Quyền rằng quý vị có kế hoạch rời cơ sở do bác sĩ phê duyệt, cho phép quý vị rời cơ sở và các dịch vụ quý vị cần để hỗ trợ tính đủ điều kiện tham gia BUPS.

Sự Cố Khi Tiếp Cận BUPS và Từ Chối:

 • Quý vị có thể liên hệ với Văn Phòng Hội Đồng Giám Sát của Hạt tại địa phương quý vị về việc thiếu các nhà cung cấp dự phòng trong danh sách đăng ký BUPS của Hạt.
 • Đối với các khiếu nại từ chối BUPS và/hoặc dịch vụ khách hàng hoặc nhà cung cấp, quý vị có thể yêu cầu một bản sao chính sách khiếu nại của Cơ Quan Công Quyền và nộp đơn khiếu nại.
 • Quý vị có thể gọi cho Hạt để được giúp đỡ.
 • Quý vị có thể gọi cho đường dây tiếp nhận của DRC để được hỗ trợ.

Thanh Toán Và Tính Đủ Điều Kiện Của Nhà Cung Cấp Dự Phòng

Theo BUPS, các nhà cung cấp dự phòng nhận được khoản chênh lệch lương $2,00 mỗi giờ và có thể đủ điều kiện để làm thêm giờ. Để đủ điều kiện làm việc với tư cách là nhà cung cấp dự phòng, các cá nhân phải:

 1. Không bị kết án về bất kỳ tội phạm Cấp 1 hoặc 2 nào trong 10 năm qua,
  • Các nhà cung cấp BUPS không được miễn trừ.
 2. Được phép làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ,
 3. Là nhà cung cấp đã đăng ký trong chương trình IHSS tại Hạt hoặc Cơ Quan Công Quyền nơi người nhận cư trú và đáp ứng các yêu cầu của địa phương để được đưa vào sổ đăng ký BUPS của Hạt hoặc Cơ Quan Công Quyền tại địa phương. Cá nhân chưa hoàn thành tất cả các yêu cầu đăng ký trong sổ đăng ký BUPS không được ghi tên vào sổ.

Đăng Ký Làm Nhà Cung Cấp BUPS

Các cá nhân quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp dự phòng nên liên hệ với các Cơ Quan Công Quyền (PA) hoặc Hạt trong Hạt mà họ muốn làm việc.

Để tìm thông tin về văn phòng IHSS của Hạt hoặc Cơ Quan Công Quyền, hãy theo các liên kết trên trang 1 của ấn phẩm này.

Các nhà cung cấp BUPS sẽ được yêu cầu:

 1. Hoàn thành và nộp cho Hạt và/hoặc Cơ Quan Công Quyền những điều sau:
  • Biểu Mẫu Đăng Ký Nhà Cung Cấp Chương Trình IHSS (SOC 426),
  • Thỏa Thuận Đăng Ký Nhà Cung Cấp Chương trình IHSS (SOC 846), và
 2. Hoàn thành quy trình kiểm tra lý lịch hình sự bằng dấu vân tay của Sở Tư Pháp (DOJ) tại một cơ sở quét trực tiếp đã được phê duyệt.

Giới Hạn Giờ Làm Việc Trong Tuần Của Nhà Cung Cấp

Có những giới hạn về số giờ mà nhà cung cấp IHSS/WPCS có thể làm việc mỗi tuần. Có thể tính số giờ tối đa hàng tuần bằng cách chia số giờ được phép hàng tháng của người nhận cho 4. [Ví dụ: Người nhận IHSS có 100 giờ mỗi tháng ÷ 4 = 25 giờ tối đa hàng tuần.] Điều này sẽ cung cấp cho quý vị số giờ mà nhà cung cấp có thể làm việc mỗi tuần VÀ xác định số giờ làm thêm tối đa được phép. Giới hạn giờ làm việc trong tuần của nhà cung cấp như sau:

Một Nhà Cung Cấp → Một Người Nhận

 • Một nhà cung cấp làm việc cho một người nhận không được quá 70 giờ 45 phút mỗi tuần cho cả IHSS và/hoặc WPCS.9

Một Nhà Cung Cấp → Nhiều Người Nhận

 • Một nhà cung cấp làm việc cho nhiều người nhận không được quá 66 giờ mỗi tuần cho cả IHSS và/hoặc WPCS trừ khi được miễn trừ.10

Một Người Nhận → Nhiều Nhà Cung Cấp

 • Người nhận có nhiều nhà cung cấp có thể phân chia số giờ tối đa hàng tuần giữa các nhà cung cấp theo bất kỳ cách nào mà người nhận thấy phù hợp. Tổng số giờ làm việc của tất cả các nhà cung cấp cộng lại trong một tuần KHÔNG được vượt quá số giờ tối đa hàng tuần của người nhận.11

Để biết thêm thông tin về các giới hạn và miễn trừ về giờ làm việc trong tuần của IHSS/WPCS và cách đăng ký, quý vị có thể xem các ấn phẩm của DRC: Quy Tắc Mới cho IHSS: Làm Thêm Giờ và Các Thay Đổi Liên Quan, Thay Đổi Mới Nhất Cho IHSS cũng như Miễn Trừ Về Giờ Làm Việc Trong Tuần Của WPCS Cho Nhà Cung Cấp tại: https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportiveservice….

Quý vị cũng có thể truy cập trang web Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Thuộc Diện Miễn Trừ của Sở Dịch Vụ Y Tế California tại: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Personal-CareServices-Overt….

Miễn Trừ IHSS/WPCS Với Giới Hạn Số Giờ Làm Việc Trong Tuần

Mỗi chương trình IHSS và WPCS đều có quy trình yêu cầu miễn áp dụng giới hạn tuần làm việc. Miễn Trừ Làm Thêm Giờ Trong Tuần Của WPCS tách biệt với Miễn Trừ Giới Hạn Giờ Làm Việc Trong Tuần của IHSS. Cả hai trường hợp miễn trừ sẽ cho phép nhà cung cấp IHSS/WPCS làm việc tối đa 360 giờ mỗi tháng trên tổng số giờ IHSS và WPCS, không vượt quá số giờ được phép hàng tháng của người nhận. Các nhà cung cấp chỉ cần một miễn trừ của IHSS hoặc WPCS để được chấp thuận làm việc tới 360 giờ mỗi tháng. Họ không cần phải có cả hai miễn trừ. Các nhà cung cấp được cấp “Miễn Trừ Giới Hạn Số Giờ Làm Việc Trong Tuần” bị giới hạn tối đa 90 giờ làm việc mỗi tuần để không vượt quá 360 giờ mỗi tháng.

Để biết thêm thông tin về Miễn trừ giới hạn số giờ làm việc trong tuần của IHSS, quý vị có thể xem lại ấn phẩm của DRC có tựa đề: Những Thay Đổi Mới Nhất Về Miễn Trừ Số Giờ Làm Việc Trong Tuần Cho Các Nhà Cung Cấp Của IHSS Và WPCS

tại: https://www.disabilityrightsca.org/publications/recentchanges-to-in-ho… Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin về Miễn Trừ Làm Việc Thêm Giờ Trong Tuần của WPCS trực tuyến tại: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Personal-CareServices-Overt….

Miễn Trừ BUPS Với Giới Hạn Số Giờ Làm Việc Trong Tuần

Chương trình IHSS gửi thư có thông tin về Số Giờ Tối Đa Hàng Tuần mà nhà cung cấp có thể làm việc tới người nhận (SOC 2271A) và nhà cung cấp (SOC 2271). Nếu người nhận có nhiều nhà cung cấp cần sử dụng dịch vụ BUPS, miễn trừ giới hạn số giờ làm việc trong tuần của nhà cung cấp có thể được tạm thời cấp cho một trong những nhà cung cấp thông thường khác đang làm việc với tư cách là nhà cung cấp dự phòng thay vì sử dụng nhà cung cấp BUPS như sau:

Một Nhà Cung Cấp → Nhiều Người Nhận

 • Người nhận có thể chỉ định số giờ cho một nhà cung cấp khác mà không cần yêu cầu Hạt phê duyệt miễn trừ “Giới Hạn Số Giờ Làm Việc Trong Tuần” tạm thời, miễn là số giờ làm việc của nhà cung cấp không vượt quá 66 giờ trong một tuần làm việc.12

Nhiều Nhà Cung Cấp → Một Người Nhận

 • Người nhận có thể chỉ định số giờ cho một nhà cung cấp khác mà không cần yêu cầu Hạt phê duyệt miễn trừ “Giới Hạn Số Giờ Làm Việc Trong Tuần” tạm thời, miễn là số giờ làm việc của nhà cung cấp không vượt quá số giờ tối đa mỗi tuần của người nhận.13

Nếu người nhận chọn một nhà cung cấp dịch vụ dự phòng không thuộc BUPS, thì nhà cung cấp dịch vụ dự phòng đó không đủ điều kiện nhận khoản chênh lệch lương là $2,00 mỗi giờ.

Yêu Cầu Miễn Trừ BUPS Với Giới Hạn Số Giờ Làm Việc Trong Tuần

Thông thường, một nhà cung cấp không thể có số giờ làm việc trong tuần nhiều hơn số giờ tối đa mỗi tuần của người nhận nếu không có sự chấp thuận của Hạt. Người nhận và nhà cung cấp nên liên hệ với Cơ Quan Công Quyền hoặc Hạt càng sớm càng tốt nếu cần được miễn trừ giới hạn tuần làm việc tạm thời. Nếu có vi phạm do không thể liên hệ với Hạt hoặc đưa ra yêu cầu trước thời hạn, nhà cung cấp nên liên hệ với Hạt để xóa các vi phạm đã phát sinh.14

Cách Để Biết Thêm Thông Tin Về Quyền Của Quý Vị

Nếu quý vị có câu hỏi về các quyền hợp pháp của mình:

 • Hãy gọi cho đường dây tiếp nhận của DRC theo số: 1-800-776-5746.
 • Gọi đến Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (Office of Clients’ Rights Advocacy, OCRA) của DRC theo số:
  • Bắc California 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
  • Nam California 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)

Tài Nguyên Tự Biện Hộ về IHSS

Ấn Phẩm Tự Biện Hộ về IHSS của DRC:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS): Hướng Dẫn cho Người Bênh Vực:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss-advocates-manual

 • 1. Thư Gửi Toàn Hạt (ACL) 22-65
 • 2. ACL 22-65
 • 3. Sổ Tay Chính Sách và Thủ Tục (MPP) 30-701(s)(1)
 • 4. ACL 22-105
 • 5. ACL 22-65 & 16-01
 • 6. ACL 22-105
 • 7. ACL 22-105
 • 8. ACL 22-65
 • 9. Luật Phúc Lợi & Định Chế § 12300.4
 • 10. Luật Phúc Lợi & Định Chế §§ 12300.4, 12301.1
 • 11. ACL 16-01
 • 12. ACL 22-65
 • 13. ACL 22-65
 • 14. ACL 18-54