អ្នកផ្តល់សេវាបម្រុងថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ប្រព័ន្ធសម្រាប់សេវាគាំទ្រតាមផ្ទះ (IHSS) និងសេវាលះបង់សិទ្ធិទទួលបានការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន (WPCS)

Publications
#8098.06

អ្នកផ្តល់សេវាបម្រុងថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ប្រព័ន្ធសម្រាប់សេវាគាំទ្រតាមផ្ទះ (IHSS) និងសេវាលះបង់សិទ្ធិទទួលបានការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន (WPCS)

ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​ ផ្តល់ព័ត៌មា​ន​អំពី​ប្រព័ន្ធ​អ្នក​ផ្តល់សេវា​បម្រុង​​ថ្មី​ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ សម្រាប់​សេវា​គាំទ្រ​តាមផ្ទះ​ (IHSS) និងកម្មវិធី​សេវា​លះបង់សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ការ​​ថែទាំ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ (Waiver Personal Care Services, WPCS) នៃកម្មវិធី​ជម្រើសផ្សេងទៀត​នៅ​តាមផ្ទះ​និង​សហគមន៍​ (HCBA)។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​ ផ្តល់ព័ត៌មា​ន​អំពី​ប្រព័ន្ធ​អ្នក​ផ្តល់សេវា​បម្រុង​​ថ្មី​ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ សម្រាប់​សេវា​គាំទ្រ​តាមផ្ទះ​ (IHSS) និងកម្មវិធី​សេវា​លះបង់សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ការ​​ថែទាំ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ (Waiver Personal Care Services, WPCS) នៃកម្មវិធី​ជម្រើសផ្សេងទៀត​នៅ​តាមផ្ទះ​និង​សហគមន៍​ (HCBA)។ ប្រសិនបើអ្នក​ត្រូវការ​ជំនួយ​ក្នុងការ​ទទួលបានសេវា​នៅក្នុង​សហគមន៍​ដើម្បីបន្ត​ស្ថិតនៅតាមផ្ទះ​ ឬ​ចាកចេញទៅក្រៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ សូមទាក់ទង​ទៅកាន់​ខ្សែ​ទូរស័ព្ទ​ឥតគិតថ្លៃ​នៃ​​អង្គការ​សិទ្ធិ​ជនពិការ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​​ (Disability Rights California) តាមរយៈ​លេ​ខ​ (800) 776-5746 ឬ​ TTY៖ (800) 719-5798។ អ្នកក៏អាច​ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័ររបស់​យើង​​តាមរយៈ​ www.disabilityrightsca.org

សេវាជំនួយ​តាមផ្ទះ​ (IHSS) និងសេវាលះបង់សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ការថែទាំ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ (​WPCS)

កម្មវិធី​ IHSS ​និង​ HCBA WPCS ផ្តល់សេវាថែទាំជំនួយ​ដល់មនុស្ស​ដែលមានពិការភាព​ រួម​ទាំង​កុមារផងដែរ​។ IHSS និង​ WPCS អនុញ្ញាត​ឱ្យបុគ្គល​ទាំងឡាយ​​បន្ត​មានសុវត្ថិភាព​នៅ​តាមផ្ទះ​ ជំនួសឱ្យការ​រស់នៅ​ក្នុង​មន្ទីរ​ថែទាំ​រយៈពេលវែង​ ដូចជា​ មន្ទីរថែទាំជនចាស់ជរា-ពិកា​រ ឬ​មន្ទីរ​​ស្នាក់នៅថែទាំ​។ IHSS និង​ WPCS ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ​អ្នកផ្តល់ការថែទាំ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​របស់​បុគ្គលម្នាក់​។ អ្នក​ផ្តល់ការ​ថែទាំ​ IHSS ឬ​ WPCS អាចជាសមាជិក​គ្រួសារ ឬ​បុគ្គល​ម្នាក់ផ្សេងទៀតដែល​បាន​ជ្រើស​រើស​​​ដោយ​បុគ្គលដែលទទួល​ IHSS និង​/ឬ​ WPCS។

សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី​ IHSS​ អ្នកអាចចូលទៅកាន់​ទំព័រ​ធនធានស្វ័យ​​គាំពារ​នៃ​សេវា​ IHS​S របស់ DRC តាមរយៈ​៖ https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportive-service… ឬគេហទំព័ររបស់​​ក្រសួង​សេវា​សង្គមកិច្ច​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ (CDSS) តាមរយៈ​៖ https://www.cdss.ca.gov/in-home-supportive-services។ អ្នកអាច​ទាក់ទង​ទៅកាន់​ការិយា​ល័​យ​ IHSS តា​ម​ខោនធីក្នុង​មូលដ្ឋាន​របស់អ្នក​ ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ​សេវា​ IHSS៖​https://www.cdss.ca.gov/inforesources/county-ihss-offices

សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែម​អំពី​ការលះបង់សិទ្ធិទទួលបាន​សេវា​តាមផ្ទះ​និង​សហគមន៍​ (HCBS) និង​​របៀប​ដាក់ពាក្យ​សុំ​សេវា​ អ្នក​អាច​​ចូលទៅកាន់ទំព័រធនធានស្វ័យ​​គាំពារ​សម្រាប់ការថែទាំ​សុខភាព​របស់យើង​តាមរយៈ៖ https://www.disabilityrightsca.org/resources/health-care?page=1

ប្រព័ន្ធ​អ្នក​ផ្តល់សេវាបម្រុង​​

ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ បានបង្កើត​​ប្រព័ន្ធ​អ្នក​ផ្តល់សេវា​បម្រុង​​ (Back-Up Provider System, BUPS) ជាអចិន្ត្រៃយ៍​សម្រាប់​ IHSS និង​ HCBA WPCS។ កម្មវិធី​ BUPS ផ្តល់​ IHS​S ឬ WPCS បណ្តោះអាសន្ន​​ពីអ្នក​ផ្តល់​សេវាបម្រុង​​ទៅដល់​បុគ្គលទាំងឡាយ​ដែលមាន​សិទ្ធិទទួ​ល​បាន ដែល​ពួកគេ​ទទួលបាន​ IHSS និង​ WPCS ដោយសារតែ​អ្នក​ផ្តល់សេវា​ធម្មតា​របស់ពួ​ក​គេ​​មានធុរៈ​។1 កម្មវិធី​ BUPS អាចត្រូវបានដំណើរការ​ដោយ​ខោនធី ឬ​អាជ្ញាធរ​សាធារណៈ។ អ្នក​អាចទាក់ទង​ទៅកាន់​អាជ្ញាធរសាធារណៈ ឬ​ខោនធី​ដែល​អ្នក​រស់នៅ ដើម្បី​ស្នើសុំ​សេវា BUPS៖

 • បញ្ជីរាយនាម​ខោនធី​ដែលមានអាជ្ញាធរសាធារណៈ អាច​ស្វែងរកបាន​តាម​អនឡាញ​​​នៅលើ៖ https://www.capaihss.org/public-authorities/
 • បញ្ជីរាយនាម​ការិយាល័យ​ IHSS តាមខោនធី​ អាចស្វែងរកបាន​តាម​អន​ឡាញ​នៅ​លើ​៖ https://www.cdss.ca.gov/inforesources/county-ihss-offices

ម៉ោងអតិបរិមា​សម្រាប់​ BUPS និង​ករណីលើកលែង​

ក្រោម​ BUPS​ អ្នក​ទទួលសេវា​ដែលមានសិទ្ធិ ត្រូវបាន​ផ្តល់ជូន​ម៉ោង​សរុប​ចំនួន​ 80 ម៉ោង​នៅ​ក្នុង​​ឆ្នាំ​សារពើពន្ធ​​នៃ​រដ្ឋនីមួយ​ៗ​ (ថ្ងៃទី​1 ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃ​ទី​30 ខែ​មិថុនា​) ហើយនឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​សា​ឡើង​​វិញ​ចំនួន​ 80 ម៉ោង​នៅថ្ងៃទី​1 ខែ​កក្កដា នៃឆ្នាំនីមួយៗ​។ ករណីលើកលែង​ចំពោះ​ដែន​កំណត់ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ចំនួន​ 80 ម៉ោង​ ត្រូវបានផ្តល់ជូន​តាមការ​ចាំបាច់​ សម្រាប់​​​អ្នក​ទទួ​ល​​សេវា​ដែល​មានពិការភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​។ ករណីលើកលែង​មិនអាច​លើស​ពី​ 160 ម៉ោង​នៃ​សេវា​ IHS​S ឬ​ WPCS ក្នុងមួយឆ្នាំ​សារពើពន្ធបានទេ​។ ករណីលើកលែងទាំងនេះ​អាច​ត្រូវបាន​ផ្តល់ជូន​តែ​ក្នុងករណីដែល​ការផ្តល់មូលនិធិ​សម្រាប់​ករណី​លើក​លែង​នោះ​មានផ្តល់ជូន​នៅក្នុង​ច្បាប់​ថវិ​កា​​រដ្ឋ​ (State Budget Act) ប្រចាំឆ្នំា​ប៉ុណ្ណោះ​។ នេះមានន័យថា ប្រសិនបើមូលនិធិ​សម្រាប់ការ​លើកលែង មិនមាននៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកា​រដ្ឋ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សារពើពន្ធទេ ការលើកលែង​ចំពោះ​ដែ​ន​កំណត់ប្រចាំឆ្នាំចំនួន​ 80 ម៉ោង​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​ក្នុង​​​អំឡុងពេលនោះទេ។

ម៉ោង BUPS ដែលបានប្រើប្រាស់​ គឺ​រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងម៉ោង IHSS/WPCS ដែលបា​ន​អនុញ្ញា​ត​​ប្រចាំ​ខែសរុបរបស់អ្នកទទួលសេវា​ និង​មិនគួរផ្លាស់ប្តូរម៉ោងដែលបានអនុញ្ញាតប្រចាំខែ ឬ​ចំនួន​ម៉ោង​​អតិបរមាដែលបានអនុញ្ញាតទេ។2 ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើបុគ្គល​ម្នាក់ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញា​ត 35 ម៉ោង​​ក្នុង​មួយ​ខែនៃសេវា​ IHSS ឬ WPCS ហើយប្រើ BUPS ចំនួន​ 5 ម៉ោងក្នុង​មួយខែ ពេលនោះ​បុគ្គល​នោះ​នៅ​តែមាន 30 ម៉ោងនៅសល់​នៃម៉ោង IHSS/WPCS ធម្មតា​ដែលត្រូវ​ប្រើ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ដែល​នៅ​សល់​នៃ​ខែ។ អ្នក​ផ្តល់សេវា​មិនអាច​ទាមទារ​ម៉ោង​ច្រើន​​នៅក្នុងការធ្វើការ​ងារ​ជូនដល់អ្នកទទួលសេវា​​ លើស​ពី​​​អ្វី​ដែល​​​អ្នកទទួលសេវាត្រូវបានគេ​អនុញ្ញាត​ឱ្យទទួល​ក្នុង​ពេលមួយ​ខែឡើយ​។

តើ​ម៉ោង​ BUPS ចំនួន​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ដែល​អ្នកទទួល​សេវាអាច​ទទួលបាន​?

 • អ្នកទទួល​ដែលមិន​មានពិការភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​ ត្រូវបាន​កម្រិត​ត្រឹម​ម៉ោង​អតិបរមា ​BUPS ចំនួន​ 80 ម៉ោង​ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធរដ្ឋ​នីមួយៗ​។
 • អ្នកទទួលសេវា​ដែលមាន​​ពិការភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​ អាច​នឹង​ទទួលបានរហូតដល់​ម៉ោង​អតិបរ​មា​ BUPS ចំនួន​ 160 ម៉ោង​នៃ​ឆ្នាំ​សារពើពន្ធនីមួយៗ​ ប្រសិនបើ​ការផ្តល់​មូលនិធិ​មាន​ផ្តល់​ជូន​។

តើ​ខោនធី​​ធ្វើការសម្រេចដូចម្តេច​ ប្រសិនបើ​អ្នកទទួលសេវា​មាន​ពិការភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​​?

ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ថា​ “មានពិការ​ភាពធ្ងន់ធ្ងរ​” អ្នកទទួល​សេវា​​ចាំបាច់​ត្រូវ​ការ​ 20 ម៉ោង​ ឬ​ច្រើនជាង​នេះ​ក្នុងមួយសប្តាហ៍​ នៅក្នុង​ផ្នែក​មួយ​ឬ​ច្រើន​នៃ​​​សេវាថែទាំ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ក្រៅ​វេជ្ជសាស្ត្រ​​ ការរៀបចំអាហារ និងការសម្អាតចំណីអាហារ​នៅពេល​មាន​តម្រូវ​ការ​សម្រាប់​ការ​​រៀបចំ​​ចំណី​អាហារ និងការ​បញ្ចុក​អាហារ​ និង​សេវា​អមវេជ្ជសាស្រ្ត។3 ប្រសិនបើ​អ្នកត្រូវការ​តិចជាង​ 20 ម៉ោង​ក្នុងមួយសប្តាហ៍​នៅក្នុង​សេវា​ទាំងនេះ​ អ្នក​ត្រូវបាន​ចាត់ទុកថា​ជាអ្នកមិន​មានពិការភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​។ ចំនួន​ម៉ោង​ដែលចាំបាច់សម្រាប់​សេវានីមួយៗ​ អាច​មាន​នៅក្នុង​ការជូនដំណឹង​អំពី​ចំណាត់ការ ​(NOA) IHSS របស់អ្នក​។ បន្ទាប់មក​ អ្នកត្រូវតែ​បូក​បន្ថែ​ម​ចំនួនម៉ោង​ទាំងអស់​ដែលអ្នក​ត្រូវ​ការ​នៅក្នុង​ NOA ដើម្បី​សម្រេច​ថា​ តើអ្នក​ត្រូវការ​សេវាកម្ម​ 20 ម៉ោង​ឬ​ច្រើនជាងនេះ​។

អាជ្ញាធរសាធារណៈ និង​ខោនធី​ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះថា ប្រព័​ន្ធ​​គ្រប់គ្រង​ករណី​ ព័ត៌មាន និង​ការរៀបចំ​ប្រាក់បៀវត្សរ៍​ (Case Management,​ Information and Payrolling System II, CMIPS II)។ កម្មវិធី​នេះ​អនុញ្ញា​តឱ្យ​ខោនធី​ធ្វើការគ្រប់គ្រង​លើកម្មវិធី​ IHSS និង​អត្ថប្រយោជន៍​នៅក្នុង​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​។ ប្រអប់​ “ករណីលើកលែង​ម៉ោង​ BUP” ត្រូវ​តែ​បាន​គូស​ធីក​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ CMIPS II របស់​​អាជ្ញាធរ​សាធារណៈ​/ខោនធី ដើម្បីទទួលបាន​សេវា BUPS រហូតដល់​160 ម៉ោង​។ ប្រសិនបើអ្នក​ផ្តល់សេវា​បម្រុង​​មិនបានទទួល​បៀវត្សរ៍​តាម​អត្រា​ទឹកប្រាក់​ត្រឹមត្រូវ​នោះទេ ខោនធី​អាច​​ចូល​ទៅ​កាន់​ CMIPS ដើម្បីធ្វើការកែប្រែ​ ដើ​ម្បី​​ឱ្យអ្នក​ផ្តល់សេវា​អាច​ទទួលបាន​បៀវត្សរ៍​ក្នុង​អត្រា​ទឹកប្រាក់​ត្រឹមត្រូវ​។ នៅពេលអនាគត CMIP​S នឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យខោនធី​/អាជ្ញាធរសាធារណៈ ចាត់តាំង​អ្នកផ្តល់​សេវា​បម្រុង​​សម្រាប់​ករណី​ដែលម៉ោងសេវាបម្រុងទាំងអស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់ហើយ។4

សិទ្ធិទទួលបាន​ BUPS

អ្នកទទួលសេវា​​មានសិទ្ធិទទួលបាន​សេវា​ BUPS ប្រសិនបើ​ពួកគេ​មាន​តម្រូវ​ការ​បន្ទាន់​ណា​មួយ៖

 • សម្រាប់សេវា​ជំនួយ​បម្រុង​ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង​សេវាថែទាំ​បុគ្គល​​ដែលមិនអាច​បំពេញ​ជូន​បាន​​ដោយអ្នក​ផ្តល់សេវា​ដែលមានស្រាប់​​​ ឬ​
 • ដោយសារតែ​អ្នកទទួល​សេវា​កំពុងផ្ទេរ​ពី​ស្ថាប័នមួយទៅកាន់សហគមន៍​ ហើយ​មិន​ទាន់​ស្វែង​រក​បាន​អ្នកផ្តល់សេវា​នៅឡើយ​

តម្រូវការ​បន្ទាន់​ត្រូវបានកំណត់និយមន័យថា៖

 • ជាការបន្ទាន់ និង​មិនអាច​ពន្យារពេលបាន​ រហូតដល់អ្ន​ក​ផ្តល់សេវា​អាចស្វែងរកបាន​ដើម្បី​​​ផ្តល់​ជូន​តម្រូវការ​
 • មានឥទ្ធិពល​ដោយផ្ទាល់​ទៅលើអ្នក​ទទួលសេវា​ IHSS
 • ការពន្យារតម្រូវ​ការ​ អាចនឹង​គំរាមកំហែងជាសក្តានុពល​​ដល់សុខភាព​ និង/ឬ​សុវត្ថិភា​ព​អ្នក​ទទួល​សេវា​ IHSS និង​​
 • អាចនាំ​មកនូវ​តម្រូវ​ការ​សម្រាប់សេវា​សង្គ្រោះបន្ទាន់​ និង/ឬការដាក់បញ្ចូល​ទៅ​កាន់​ទីកន្លែ​ង​នៅខាងក្រៅ​ផ្ទះ​។5

កម្មវិធី​ BUPS មិនអាច​តម្រូវ​ឱ្យ​មិត្តភក្តិ​ និង​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ក្នុងគ្រួសារ​របស់អ្នក ជួយអ្នក​ជំនួស​ឱ្យ​​សេវា​​ BUPS បានទេ​។

ការទទួលខុសត្រូវ​របស់ខោនធី​

នៅក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​ BUPS ខោនធី​និង​អាជ្ញាធរសាធារណៈ ត្រូវតែ​អនុវត្ត​ដូចខាងក្រោម៖

 • ជ្រើសរើស​ ចុះឈ្មោះ និង​រក្សា​ទុក​បញ្ជីរាយនាម​​អ្នកផ្តល់សេវា​ BUPS ដែល​មាន​សិ​ទ្ធិ​ទទួល​បាន​។
 • ឆ្លើយតបនឹង​សំណើសុំ និង​សម្រេច​លើសិទ្ធិទទួលបាន​សេវា​ BUPS។
  • នេះរួមទាំង​ថា តើសេវា​បម្រុង​សមស្រប​សម្រាប់​បុគ្គលដែល​ផ្ទេរ​ចេញ​ពី​ស្ថាប័ន​ណា​​មួយ​ទៅកាន់​ការថែទាំ​តាមផ្ទះដែរឬអត់។​
 • ផ្តល់ឱ្យអ្នកទទួលសេវា​នូវ​ការបញ្ជូនបន្ត​ទៅកាន់អ្នក​ផ្តល់សេវា​ BUPS យ៉ាង​តិច​ចាប់​​ពីម្នាក់ឡើងទៅ​ ប្រសិនបើអាចស្វែងរកបាន​​ ដែល​ពួកគេ​សមស្រប​ទៅតាម​ការចង់​បា​ន​ និង​តម្រូវ​ការរបស់អ្នកទទួលសេវា​។
  • ខោនធីមិនអាចធានា​ថាអ្នកទទួលសេវា​នឹងទទួលបានសេវា BUPS បានទេ​ ប្រសិន​​​បើខ្លួន​មិន​អាចកំណត់ទីតាំងអ្នកផ្តល់សេវាដែលមាន​សម្រាប់ការ​បញ្ជូន​បន្ត​នោះទេ​។
  • ប្រសិន​បើអ្នកទទួលសេវា​មិនប្រើប្រាស់​ ឬបញ្ឈប់អ្នកផ្តល់សេវាបម្រុង អ្នក​ទទួ​ល​​សេវា​​នឹងត្រូវស្វែងរក និងជួលអ្នកផ្តល់សេវាដែលមិនមែនជា BUPS ។
 • ចាត់តាំងអ្នកផ្តល់សេវា BUPS ជូន​ដល់អ្នកទទួលសេវា ជាមួយ​នឹង​កាល​បរិច្ឆេទ​ចាប់​ផ្តើ​ម និងកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់សេវាដែលមានប្រសិទ្ធភាព​អនុវត្ត​។6
 • ប្រសិន​បើការលើកលែងចំពោះដែនកំណត់ប្រចាំឆ្នាំ 80 ម៉ោងត្រូវបានផ្តល់ជូន​ សូម​ប្រាប់អ្នកទទួលសេវាឱ្យបាន​ជ្រាបថា ពួកគេមានម៉ោងផ្តល់សេវាបម្រុងបន្ថែម។7
 • បញ្ចូលព័ត៌មានទៅក្នុង​ CMIPS II។ CMIPS II អនុញ្ញាតឱ្យខោនធី ឬអាជ្ញាធរ​សាធារ​ណៈចាត់តាំងអ្នកផ្តល់សេវា BUPS តាមដានម៉ោង BUPS ដែលអាចប្រើបាន និងបាន​ប្រើប្រាស់រួច​ និងផ្តល់ការលើកលែង។
 • ដំណើរការប្រព័ន្ធនៅកម្រិត​អប្បបរមា​ក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងប្រតិបត្តិការ​ធម្មតា​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ ដល់​ថ្ងៃសុក្រ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃឈប់សម្រាក។8

BUPS សម្រាប់​ការផ្ទេរ​ទៅកាន់​សហគមន៍​

សេវាកម្ម BUPS អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​ជួយ​បុគ្គល​ដែល​​​ផ្ទេរចេញ​ពី​​មជ្ឈមណ្ឌល​​ចូល​ទៅ​​ក្នុង​សហគមន៍។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលដែលផ្ទេរចេញពីការជាប់ឃុំឃាំងផងដែរ​។ សម្រាប់ជនទាំង​ឡាយ​ដែលផ្ទេរ​ទៅកាន់សហគមន៍ ខោនធី​ ឬអាជ្ញាធរសាធារណៈ គួរតែ​កំណត់ថា៖

 • តើ​​ការថែទាំបន្ទាន់ចំនួន​ប៉ុន្មាន​ដែលអ្នកទទួល​សេវានឹងត្រូវការ​នៅពេល​ផ្ទេរ​ចេញ​​។
 • តើការប្រើប្រាស់ BUPS អាច​នឹងមានភាពសមស្រប និងមានសុវត្ថិភាពដែរឬអត់​ ដោយ​ពិចារណា​លើ​ធនធាន និងសេវាផ្សេងទៀតដែលមានស្រាប់​
 • តើអ្នកទទួលសេវានឹងមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកផ្តល់សេវា BUPS ដែរឬទេ
 • ដោយសារតែសេវាមានលក្ខណៈ​បណ្តោះអាសន្ន អ្នកទទួលសេវា​អាចត្រូវការការ​គាំទ្រ​​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​មិត្ត​ភក្តិ និង/ឬក្រុមគ្រួសារ រហូតដល់​ស្វែងរក​អ្នកផ្តល់​សេវា​អចិន្ត្រៃ​យ៍បាន​។

កម្មវិធី​ BUPS មិនអាច​តម្រូវ​ឱ្យ​មិត្តភក្តិ​ និង​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ក្នុងគ្រួសារ​របស់អ្នក ជួយអ្នក​ជំនួស​ឱ្យ​​សេវា​​ BUPS បានទេ​។

ការបដិសេធ​ BUPS ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការ​ផ្ទេរ​ទៅកាន់លំនៅដ្ឋាន

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេ​បដិសេធសេវា BUPS ដែលត្រូវការ​ចាំបាច់​ក្នុងការ​​ផ្ទេរ​ចេញ​ពីមជ្ឈម​ណ្ឌ​ល​ទៅកាន់​លំនៅដ្ឋាន​របស់អ្នក អ្នកអាចនឹង​ចង់ពិចារណាអនុវត្ត​ដូចខាងក្រោម៖

 • ស្នើ​សុំមជ្ឈមណ្ឌល​/ទីភ្នាក់ងារសម្របសម្រួល​ឱ្យ​ជូនដំណឹងដល់ខោនធី ឬ​អាជ្ញាធរ​សាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋាន​ដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធី BUPS ថាអ្នកអាចត្រូវបានអនុញ្ញាត​ឱ្យចាកចេញ​ដោយ​​សុវត្ថិភាព ដោយមានជំនួយពីអ្នកផ្តល់សេវាបម្រុង។
 • ពន្យល់ទៅខោនធី ឬអាជ្ញាធរសាធារណៈថា អ្នកមាន​គម្រោង​​ចាកចេញ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌ​ល​ដែលបាន​ឯកភាព​​ពីវេជ្ជបណ្ឌិត​ដែលអនុញ្ញាតលើ​ការ​ចាកចេញរបស់អ្នក​ និង​លើ​សេវា​ដែល​អ្នកត្រូវការដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិទទួលបាន BUPS ។

បញ្ហា​ក្នុងការ​ទទួលបាន​ BUPS និងការបិដិសេធ​៖

 • អ្នកអាចទាក់ទង​ការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាលខោនធី​ក្នុងតំបន់​របស់​អ្នក​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​​​កង្វះ​​អ្នកផ្តល់សេវាបម្រុងនៅលើបញ្ជីឈ្មោះ BUPS របស់ខោនធី។
 • សម្រាប់ការបដិសេធ BUPS និង/ឬពាក្យបណ្តឹងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន ឬ​អ្នក​ផ្តល់​សេវា អ្នកអាចស្នើសុំសំណៅ​ចម្លង​គោលនយោបាយបណ្តឹង​សារទុក្ខ​របស់អាជ្ញាធរ​សាធារណៈ ហើយ​ដាក់បណ្តឹងសារទុក្ខ។
 • អ្នកអាច​ទូរស័ព្ទទៅកាន់​ខោនធី​ដើម្បី​ទទួលបានជំនួយ​។
 • អ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទ​ហៅចូល​របស់ DRC ដើម្បីទទួលបានជំនួយ។

បៀវត្សរ៍​អ្នក​ផ្តល់សេវា​បម្រុង​ និង​សិទ្ធិទទួលបាន​

នៅក្រោម BUPS អ្នកផ្តល់សេវាបម្រុងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល $2.00 ក្នុងមួយម៉ោង ហើយ​អាច​​មាន​លក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាន​ម៉ោង​បន្ថែម។ ដើម្បីមាន​សិទ្ធិធ្វើការជា​អ្នកផ្តល់សេវា​បម្រុ​ង​បាន​ បុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវតែ៖

 1. មិនជាប់​​ទោស​ពី​បទ​ឧក្រិដ្ឋ​កម្រិត​ 1 ឬ 2 ណា​មួយ​ក្នុង​រយៈ​ពេល 10 ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ
  • ការលើកលែងមិនអាចប្រើសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា BUPS បានទេ។
 2. បានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
 3. ជាអ្នកផ្តល់សេវាដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធី IHSS ក្នុងខោនធី ឬអាជ្ញាធរ​សាធារ​ណៈ​​ដែល​អ្នក​ទទួលសេវា​ស្នាក់នៅ និងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ​តាមមូលដ្ឋាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ឈ្មោះ BUPS របស់​​ខោនធីតាមមូលដ្ឋាន​ ឬ​អាជ្ញា​ធរសា​ធារ​ណៈ​។ បុគ្គលដែលមិនទាន់បានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ​តម្រូវការចុះឈ្មោះអ្នកផ្តល់សេវា IHSS ទាំងអស់ មិន​អាច​​​​ចុះនៅលើបញ្ជីឈ្មោះ BUPS បានទេ។

ការចុះឈ្មោះជា​អ្នក​ផ្តល់សេវា​ BUPS

បុគ្គលដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់​ក្លាយជាអ្នកផ្តល់សេវាបម្រុង គួរតែទាក់ទងទៅកាន់​អាជ្ញាធរ​សាធារណៈ (PA) ឬខោនធីនៅក្នុងខោនធី​ដែលពួកគេចង់ធ្វើការ។

ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការិយាល័យ IHSS តាម​ខោនធី ឬអាជ្ញាធរសាធារណៈរបស់អ្នក សូម​អនុវត្ត​​តាម​​តំណភ្ជាប់​នៅលើ​ទំព័រ 1 នៃឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ។

អ្នកផ្តល់សេវា ​BUPS ចាំបាច់ត្រូ​វ៖

 1. បំពេញ និងដាក់ជូនខោនធី និង/ឬអាជ្ញាធរសាធារណៈនូវ​ឯកសារ​ដូចខាងក្រោម៖
  • ទម្រង់បែបបទ​ចុះឈ្មោះ​អ្នកផ្តល់សេវា​កម្មវិធី​ IHSS (SOC 426)
  • កិច្ច​ព្រមព្រៀងស្តីពីការ​ចុះឈ្មោះ​អ្នកផ្តល់សេវា​កម្មវិធី​ IHSS (SOC 846) និង​
 2. បំពេញការត្រួតពិនិត្យលិខិតថ្កោលទោស​ដែលមានស្នាមម្រាមដៃនៃ​ក្រសួងយុត្តិធម៌ (DOJ​) នៅតាម​​មជ្ឈមណ្ឌល​​ស្គែន​ពិនិត្យ​ផ្ទាល់ដែលបានអនុញ្ញាត​។

ដែនកំណត់​សប្តាហ៍​ការងារ​របស់អ្នក​ផ្តល់សេវា​

មានដែន​កំណត់ទៅលើចំនួនម៉ោងដែលអ្នកផ្ដល់សេវា IHSS អាចធ្វើការបាន​ក្នុង​មួយស​ប្តាហ៍​ការងារ​​។ ចំនួនម៉ោង​អតិបរមា​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ អាច​ត្រូវបានគណនា​ដោយចែក​​ចំនួន​ម៉ោង​អនុញ្ញាត​ប្រចាំខែ​របស់អ្នក​ទទួលសេវានឹង​​ 4។​ [ឧទាហរណ៍​៖​ អ្នកទទួលសេវា​ IHSS ដែល​មាន​ 100 ម៉ោង​ក្នុង​មួយខែ​ ÷ 4 = ម៉ោងអតិបរមា​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​ 25 ម៉ោង​។] នេះ​​នឹង​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ចំនួន​ម៉ោង​ដែលអ្នក​ផ្តល់សេវា​អាចធ្វើការ​បានក្នុងមួយសប្តាហ៍​ និង​សម្រេច​ទៅលើ​ចំនួន​ម៉ោង​បន្ថែម​អតិបរមាដែលអាច​អនុញ្ញាត​។ ដែនកំណត់​សប្តាហ៍​ការងារ​របស់អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ទូទៅ​គឺ​មានដូចខាងក្រោម​៖

អ្នក​ផ្តល់សេវា​ម្នាក់​ → អ្នកទទួលសេវា​ម្នាក់​

 • អ្នកផ្តល់សេវាដែលធ្វើការឱ្យ​អ្នកទទួល​សេវាតែម្នាក់ មិនអាច​ធ្វើការ​លើស​ពី 70 ម៉ោងនិង 45​ នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍បាន​ឡើយ សម្រាប់សេវា IHSS និង​/ឬ​សេវា WPCS រួមបញ្ចូល​គ្នា​។9

អ្នក​ផ្តល់សេវា​ម្នាក់​ → អ្នកទទួលសេវាច្រើននាក់​​

 • អ្នកផ្តល់សេវាដែលបានធ្វើការឱ្យអ្នកទទួល​សេវាច្រើនអ្នក​ មិនអាច​ធ្វើការ​លើស​ពី 66​ ម៉ោង​ក្នុង​មួយសប្តាហ៍បានឡើយ សម្រាប់​សេវា​ IHSS និង​/ឬ​សេវា WPCS រួមបញ្ចូល​គ្នា លើក​លែង​តែ​មានការផ្តល់ជូនការអនុគ្រោះ​​​។10

អ្នកផ្តល់សេវា​ម្នាក់​ → អ្នក​ផ្តល់សេវា​ច្រើននាក់​

 • អ្នកទទួលសេវា​ម្នាក់​ដែលមាន​​​អ្នកផ្តល់សេវាច្រើននាក់ អាចបែងចែក​ម៉ោង​អតិបរមា​ប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សេវាតាមវិធីណាមួយដែលអ្នកទទួលសេវាយល់ស្រប។ ម៉ោងសរុបដែលអ្នកផ្តល់សេវាទាំងអស់ធ្វើការ​រួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងមួយសប្តាហ៍ អាចមិនលើស​ពី​ម៉ោង​អតិបរមាប្រចាំសប្តាហ៍របស់អ្នកទទួលសេវានោះទេ។11

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី​ដែនកំណត់ និងការលើកលែងប្រចាំសប្តាហ៍របស់ IHSS/WPCS និង​របៀប​ដាក់ពាក្យសុំពួកវា​ អ្នកអាចពិនិត្យមើលឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយរបស់ DRC វិធាន​ថ្មីសម្រាប់ IHSS​៖ ការផ្លាស់ប្តូរម៉ោងបន្ថែម និងការផ្លាស់ប្តូរ​ពាក់ព័ន្ធ និងការផ្លាស់​ប្តូរថ្មីៗ​ចំពោះ IHSS និង WPCS ការ​​លើកលែងសប្តាហ៍ការងារសម្រាប់ អ្នកផ្តល់សេវា​នៅលើ​៖​https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportiveservice…

អ្នកក៏អាច​ចូលទៅកាន់​គេហទំព័រសេវាលះបង់សិទ្ធិទទួលបានការថែទាំ​ផ្ទាល់ខ្លួន​នៃ​ក្រសួង​សេវាថែទាំ​សុខភាព​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ នៅលើ​ https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Personal-CareServices-Overt…

ការលើកលែង​សេវា​ IHSS/WPCS ចំពោះដែនកំណត់​សប្តាហ៍​ការងារ​

កម្មវិធី IHSS និង WPCS នីមួយៗសុទ្ធតែ​​មាន​ដំណើរការ​ដែល​អាច​ស្នើសុំ​ការលើកលែង​ពី​ដែន​​កំណត់​នៃសប្តាហ៍ការងារ​។ ការលើកលែងម៉ោងបន្ថែមក្នុង​សប្តាហ៍ការងារ​​របស់ WPCS គឺ​ដាច់ដោយឡែកពីការលើកលែង IHSS ពី​ដែន​កំណត់នៃសប្តាហ៍ការងារ។ ការលើកលែង​ទាំងពីរនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់សេវា IHSS/WPCS ធ្វើការរហូតដល់ម៉ោង​អតិបរមា ចំនួន 36​0 ម៉ោងក្នុងមួយខែនៃម៉ោង IHSS និង WPCS រួមបញ្ចូលគ្នា ដោយ​មិនឱ្យលើសពីម៉ោង​ដែល​បាន​​អនុញ្ញាត​ប្រចាំខែរបស់អ្នកទទួលសេវា​ឡើយ​។ អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវកា​រតែការលើកលែងមួយ​ប៉ុណ្ណោះ ទាំងការលើកលែងម៉ោងបន្ថែម IHSS ឬ WPCS ដែល​ត្រូវបានឯកភាព​ឱ្យធ្វើការ​រហូ​ត​ដល់ 360 ម៉ោងក្នុងមួយខែ។ ពួកគេមិនចាំបាច់មានការលើកលែងទាំងពីរនោះទេ។ អ្នកផ្តល់​សេវា​ដែល​ទទួលបាន​ “ការលើកលែងដែនកំណត់​សប្តាហ៍ការងារ​”​ ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម​ចំនួន​ម៉ោង​​អតិបរមាចំនួន​​ 90 ម៉ោង​​​ក្នុងមួយសប្តាហ៍ការងារ​ មិន​ឲ្យ​លើស​ពី 360 ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ខែ​ឡើយ​។​

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការលើកលែង IHSS សម្រាប់ដែនកំណត់នៃសប្តាហ៍ធ្វើការ អ្នក​អាច​​ពិនិត្យ​មើលឡើងវិញលើឯកសា​រ​បោះពុម្ពផ្សាយរបស់ DRC ដែលមានចំណងជើងថា ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីៗចំពោះការលើកលែង​សប្តាហ៍​ការងារ​របស់​ IHSS និង WPCS សម្រាប់​អ្នក​​ផ្តល់​សេវា​នៅលើ​៖​ https://www.disabilityrightsca.org/publications/recentchanges-to-in-ho…​ក៏អាច​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន​ផងដែរ​អំពី​ការលើកលែង​ម៉ោង​បន្ថែម​សសប្តាហ៍ការងារ​ WPCS  តាមអនឡាញនៅលើ៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Personal-CareServices-Overt…

ការលើកលែង​ BUPS ចំពោះដែនកំណត់សប្តាហ៍ការងារ​

កម្មវិធី IHSS ផ្ញើជូន​​អ្នកទទួលសេវា​ (SOC 2271A) និងអ្នកផ្តល់សេវា​ (SOC 2271) នូវលិខិត​ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​ម៉ោងអតិបរមាប្រចាំសប្តាហ៍ដែលអ្នកផ្តល់សេវាអាចធ្វើការបាន។ ប្រសិ​ន​បើអ្នកទទួលសេវាម្នាក់​មាន​​អ្នកផ្តល់សេវាច្រើននាក់ចាំបាច់​ត្រូវប្រើសេវា BUPS ការ​លើក​​លែ​ង​​​បណ្តោះអាសន្នចំពោះដែនកំណត់នៃសប្តាហ៍ការងាររបស់អ្នកផ្តល់សេវា អាចត្រូវបានយល់​ព្រម​សម្រាប់​អ្នកផ្តល់សេវាធម្មតា​ផ្សេងទៀត​ដើម្បីធ្វើការ​ជាអ្នកផ្តល់សេវា​បម្រុង ​ជំនួសឱ្យការ​ប្រើប្រាស់​អ្នក​ផ្តល់សេវា BUPS ដូចខាងក្រោម៖

អ្នក​ផ្តល់សេវា​ម្នាក់​ → អ្នកទទួលសេវាច្រើននាក់​​

 • អ្នកទទួលសេវា​អាចបែងចែកម៉ោងទៅឱ្យ​អ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀត​ដោយមិន​ចាំបាច់​​ស្នើសុំការ​យល់ព្រម​ពីខោនធីសម្រាប់ការលើកលែង "ដែនកំណត់សប្តាហ៍​ការងារ" បណ្តោះ​អាសន្នឡើយ​ ដរាបណាម៉ោងដែល​អ្នកផ្តល់សេវាធ្វើការ​ មិនបណ្តាលឱ្យ​អ្នក​ផ្តល់សេវាធ្វើការលើសពី 66 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ធ្វើការ។12

អ្នកផ្តល់សេវា​ច្រើននាក់ → អ្នកទទួលសេវា​ម្នាក់​

 • អ្នក​ទទួលសេវាអាចបែងចែក​ម៉ោង​ទៅឱ្យ​អ្នកផ្តល់សេវា​ផ្សេងទៀត​ដោយ​មិន​បាច់​​ស្នើសុំ​ការ​យល់ព្រមពីខោនធីសម្រាប់ការលើកលែង "ដែនកំណត់ការងារ" បណ្តោះ​អាសន្នឡើយ​ ដរាប​ណា​​ម៉ោងដែល​អ្នកផ្តល់សេវាធ្វើការ​ មិនបណ្តាល​ឱ្យអ្នក​ផ្តល់​សេ​វា​​ធ្វើការលើស​ពី​ម៉ោងអតិបរមា​ប្រចាំ​សប្តាហ៍របស់អ្នកទទួលសេវា​។13

ប្រសិនបើអ្នកទទួលសេវា​ជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ការបម្រុងដែលមិនមែនជាផ្នែកមួយ​នៃ BUPS នោះ​ទេ​ អ្នកផ្តល់សេវាបម្រុងគឺ​មិនមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលលម្អៀងលើសពី​ $2.00 ក្នុង​​មួយម៉ោងទេ។

ការស្នើសុំការលើកលែង BUPS ចំពោះ​ដែនកំណត់នៃ​សប្តា​ហ៍​ការងារ​

ជាទូទៅ អ្នកផ្តល់សេវា​ដែលធ្វើការច្រើនម៉ោង​ក្នុងមួយសប្តាហ៍ការងារ ​លើសពី​ម៉ោង​អតិបរមា​ប្រចាំ​សប្តាហ៍របស់អ្នកទទួលសេវា​ គឺ​មិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេ បើគ្មានការយល់ព្រម​ពីខោន​ធី​។ អ្នកទទួលសេវា​ និងអ្នកផ្តល់សេវាគួរទាក់ទងអាជ្ញាធរសាធារណៈ ឬខោនធីឱ្យបាន​ឆាប់តាម​ដែល​អាច​ធ្វើទៅបាន ប្រសិនបើត្រូវការការលើកលែងបណ្តោះអាសន្នពី​ដែនកំណត់​នៃ​សប្តា​ហ៍​ការងារ​។ ប្រសិនបើការបំពានមួយត្រូវបានទទួលដោយសារមិនអាចទាក់ទង​ទៅកាន់​ខោនធី ឬធ្វើការ​ស្នើសុំ​មុន​ពេលវេលាបាននោះទេ​ អ្នកផ្តល់សេវាគួរតែទាក់ទងទៅ​ខោនធីដើម្បីឱ្យគេ​​លុបបំបាត់​​ការ​បំពាន​ដែលកើតឡើង។14

របៀប​​ទទួល​បាន​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក​តាម

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នក៖

 • ហៅទូរស័ព្ទទៅខ្សែទទួលរបស់ DRC តាមលេខ៖ 1-800-776-5746។
 • ហៅទូរស័ព្ទ​ទៅ​កាន់​ការិយាល័យការពារសិទ្ធិអតិថិជន (OCRA) តាមលេខ៖
  • Northern California 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
  • Southern California 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)

ធនធានស្វ័យ​គាំពារ​ IHSS

ឯកសារបោះពុម្ព​ស្វ័យគាំពារ​ IHSS របស់ DRC៖
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss

សេវាគាំពារតាមផ្ទះ​ (IHSS)៖ ការណែនាំសម្រាប់អ្នកគាំពារ​៖
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss-advocates-manual

 • 1. លិខិតពីគ្រប់ខោនធីទាំងអស់ (ACL) 22-65
 • 2. ACL 22-65
 • 3. សៀវភៅណែនាំអំពីគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី (MPP) 30-701(s)(1)
 • 4. ACL 22-105
 • 5. ACL 22-65 & 16-01
 • 6. ACL 22-105
 • 7. ACL 22-105
 • 8. ACL 22-65
 • 9. ច្បាប់ស្តីពីសុខុមាលភាព និងស្ថាប័ន § 12300.4
 • 10. ច្បាប់ស្តីពីសុខុមាលភាព និងស្ថាប័ន §§ 12300.4-12301.1
 • 11. ACL 16-01
 • 12. ACL 22-65
 • 13. ACL 22-65
 • 14. ACL 18-54