Bagong Back-up Provider System para sa In-Home Supportive Services (IHSS) at Waiver Personal Care Services (WPCS) ng California

Publications
#8098.08

Bagong Back-up Provider System para sa In-Home Supportive Services (IHSS) at Waiver Personal Care Services (WPCS) ng California

Nagbibigay ang publikasyon na ito ng impormasyon tungkol sa bagong sistema ng Back-Up Provider para sa In-Home Supportive Services (IHSS) at sa mga programa ng Home and Community Based Alternatives (HCBA) Waiver Personal Care Services (WPCS) ng California.

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

Nagbibigay ang publikasyon na ito ng impormasyon tungkol sa bagong sistema ng Back-Up Provider para sa In-Home Supportive Services (IHSS) at sa mga programa ng Home and Community Based Alternatives (HCBA) Waiver Personal Care Services (WPCS) ng California. Kung kailangan mo ng tulong na makakuha ng mga serbisyo sa komunidad para manatili sa bahay o umalis sa isang pasilidad, kontakin ang Disability Rights California sa (800) 776-5746 o TTY: (800) 719-5798. Maaari mo ring bisitahin ang aming website sa www.disabilityrightsca.org.

In-Home Supportive Services (IHSS) at Waiver Personal Care Services (WPCS)

Nagbibigay ang mga programa ng IHSS at HCBA WPCS ng mga serbisyo ng pangangalaga ng tagapaglingkod sa mga taong may mga kapansanan, kabilang ang mga bata. Pinapayagan ng IHSS at WPCS ang mga tao na manatiling ligtas sa bahay imbes na manirahan sa isang pangmatagalang pasilidad ng pangangalaga tulad ng nursing home o board and care. Ibinibigay ang IHSS at WPCS ng isang caregiver sa bahay ng isang tao. Ang caregiver ng IHSS o WPCS ay maaaring maging isang miyembro ng pamilya o isang tao pa na pinili ng taong tumatanggap ng IHSS at/o WPCS.

Para sa higit na impormasyon tungkol sa IHSS, maaari mong bisitahin ang pahina na IHSS Self Advocacy Resource ng DRC sa: https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportive-service… o ang California Department of Social Services (CDSS) website sa: https://www.cdss.ca.gov/in-home-supportive-services. Maaari mong kontakin ang iyong lokal na tanggapan ng IHSS ng County para mag-apply para sa mga serbisyo ng IHSS: https://www.cdss.ca.gov/inforesources/county-ihss-offices.

Para sa higit na impormasyon tungkol sa mga waiver ng Home and Community Based Services (HCBS) at kung paanong mag-apply para sa mga serbisyo na maaari mong bisitahin ang aming page na Health Care Self Advocacy Resource sa: https://www.disabilityrightsca.org/resources/health-care?page=1

Ang Back-Up Provider System

Nagtaguyod ang Department of Social Services ng California ng permanenteng Back-Up Provider System (BUPS) para sa IHSS at HCBA WPCS. Nagbibigay ang programa ng BUPS ng pansamantalang IHSS o WPCS mula sa mga back-up na provider sa mga karapat-dapat na indibidwal na tumatanggap ng IHSS at WPCS dahil ang kanilang regular na mga providers ay hindi available.1 Ang programa ng BUPS ay maaaring patakbuhin ng County o Public Authority. Maaari mong kontakin ang Public Authority o County kung saan ka nakatira para humiling ng mga serbisyo ng BUPS:

Pinakamaraming Oras at Eksepsyon ng BUPS

Sa ilalim ng BUPS, ang mga karapat-dapat na tumatanggap ay binibigyan ng pinakamaraming kabuuang dami nang 80 oras sa bawat fiscal year ng estado (Hulyo 1 hanggang Hunyo 30) at magre-reset sa 80 oras sa Hulyo 1 ng bawat taon. Ang mga eksepsyon sa 80 oras na taunang limit ay ipinagkakaloob sa batayang kung kinakailangan para sa malalang mahihinang tumatanggap. Hindi maaaring lumagpas ang mga eksepsyon sa 160 oras ng IHSS o WPCS kada fiscal year. Maaari lamang maipagkaloob ang mga eksepsyon na ito kung gagawing available ang pagpopondo para sa eksepsyon sa taunang State Budget Act. Nangangahulugan ito na kung ang pagpopondo para sa eksepsyon ay hindi available sa state budget para sa fiscal year, ang mga eksepsyon sa 80 oras na taunang limit ay hindi maipagkakaloob sa panahon na iyon.

Binibilang ang nagamit na mga oras ng BUPS tungo sa kabuuang buwanang pinapahintulutang mga oras ng IHSS/WPCS at hindi dapat mabago ang buwanang pinapahintulutang mga oras o pinakamaraming oras na pinapahintulutan.2 Bilang halimbawa, kung pinapahintulutan ang indibidwal nang 35 oras kada buwan ng IHSS o WPCS at gumagamit ng 5 oras ng BUPS sa isang buwan, mayroon pa din ang indibidwal nang 30 oras na natitira ng regular na mga oras ng IHSS/WPCS para magamit sa natitira ng buwan. Hindi maaaring mag-claim ang provider nang higit sa mga oras ng pagtatrabaho para sa isang tumatanggap kaysa sa kung ano ang pinapahintulutan na matatanggap ng tumatanggap sa isang buwan.

Gaanong Karaming Oras ng BUPS ang maaaring Makuha ng Tumatanggap?

 • Ang Hindi Malalang Mahinang mga tumatanggap ay limitado sa isang pinakamamaraming 80 oras ng BUPS sa fiscal year ng bawat estado.
 • Ang Hindi Malalang Mahinang mga tumatanggap ay maaaring tumanggap nang hanggang sa pinakamamaraming 160 oras ng BUPS sa fiscal year ng bawat estado kung available ang pagpopondo.

Paanong Napagpapasyahan ng County kung Malalang Mahina ang isang Tumatanggap?

Para maging karapat-dapat bilang “malalang mahina” dapat kailaganin ng tumatanggap nang 20 oras o higit pa kada linggo sa isa o marami pang bahagi ng mga serbisyo ng hindi medikal na personal na pangangalaga, paghahanda ng pagkain, paglilinis ng pagkain kung kinakailangan ang paghahanda pagkain at pagpapakain, at mga serbisyong paramediko.3 Kung kakailanganin mo nang kulang sa 20 oras kada linggo sa mga serbisyong ito, isinasaalang-alang ka na hindi malalang mahina. Ang bilang ng mga kinakailangang oras para sa bawat serbisyo ay maaaring matagpuan sa iyong Notice of Action (NOA) ng IHSS. Pagkatapos ay dapat mong idagdag ang lahat ng oras na kailangan mo sa iyong NOA para mapagpasyahan kung kailangan mo nang 20 o higit pang mga oras ng mga serbisyo.

Gumagamit ang Public Authority at County ng sistema ng teknolohiya ng impormasyon na tinatawag na Case Management, Information and Payrolling System II (CMIPS II). Pinapayagan ng programa ang mga county na pangasiwaan ang programa ng IHSS at mga benepisyo sa California. Ang kahon na “BUP Hours Exception” ay dapat matsekan sa sistema ng Public Authority/County CMIPS II upang makatanggap nang hanggang 160 oras ng mga serbisyo ng BUPS. Kung hindi mababayaran ang back-up na provider sa tamang halaga, maaaring pumunta ang County sa CMIPS para gumawa ng pagtatama para mabayaran ang provider sa tamang halaga. Sa hinaharap, hindi papayagan ng CMIPS ang County/Public Authority para lumagda ng back-up na provider sa mga kaso kung saan ang lahat ng oras ng back-up na mga serbisyo ay nagamit na.4

Pagkanararapat ng BUPS

Karapat-dapat ang tumatanggap para sa mga serbisyo ng BUPS kung mayroon silang madaliang pangangailangan:

 • Para sa mga back-up na mga serbisyong pangsuportang kaugnay sa mga serbisyo ng personal na pangangalaga na maaaring matugunan ng isang umiiral na provider, O
 • Dahil nagbabago ang tumatanggap mula sa isang institusyon sa komunidad at hindi pa nakakakita ng provider

Pinakahuhulugan ang Madaliang Pangangailangan bilang:

 • Madalian at hindi maaaring maantala hangga’t available ang provider para ibigay ang pangangailangan,
 • Mayroong direktang epekto sa tumatanggap ng IHSS,
 • Ang pag-aantala sa pangangailangan ay potensyal na masasapanganib ang kalusugan at/o kaligtasan ng tumatanggap ng IHSS, at
 • Maaaring magresulta sa pangangailangan para sa mga serbisyong emergency at/o pagsasa-ayos sa labas ng tahanan.5

Hindi maaaring kailanganin ng programa ng BUPS ang iyong mga kaibigan at boluntaryo ng pamilya na tulungan ka bilang kahalili ng mga serbisyo ng BUPS.

Mga Responsibilidad ng County

Sa pangangasiwa sa BUPS, dapat gawin ng County o Public Authority ang sumusunod:

 • Kumalap, magtala at magpanatili ng listahan ng karapat-dapat na mga provider ng BUPS.
 • Sumagot sa mga kahilingan at pagpasyahan ang pagkanararapat para sa mga serbisyo ng BUPS.
  • Kabilang dito kung ang mga back-up na serbisyo ay naaangkop para sa pagbabago ng mga indibidwal mula sa isang institusyon papunta sa pangangalagang nakabatay-sa-tahanan.
 • Bigyan ang mga tumatanggap ng mga referral sa kahit isa o marami pa o marami pang provider ng BUPS, kung available, na humahanay sa mga kagustuhan at pangangailangan ng tumatanggap.
  • Hindi magagarantiya ng County ang mga tumatanggap ay tatanggap ng mga serbisyo ng BUPS kung hindi nito magawang makatagpo ng available na provider para sa referral.
  • Kung hindi gagamit ang tumatanggap o magtatapos ng back-up na provider, kailangang maghanap ang tumatanggap at umupa ng hindi provider ng BUPS.
 • Magtalaga ng provider ng BUPS sa tumatanggap, na may epektibong simula at pagtatapos ng serbisyo.6
 • Kung maigagawad ang eksepsyon sa 80-oras na taun-taong limit, sabihin sa tumatanggap na mayroon silang karagdagang available ng mga oras ng back-up na provider.7
 • Ipasok ang impormasyon sa CMIPS II. Pinapayagan ng CMIPS ang County o Public Authority na magtalaga ng mga provider ng BUPS, subaybayan ang available at nagamit na mga oras ng BUPS, at gawaran ng mga eksepsyon.
 • Patakbuhin ang sistema sa isang pinakamababa sa panahon ng normal na mga oras ng pagpapatakbo Lunes hanggang Biyernes, hindi kabilang ang mga pista opisyal.8

BUPS para sa mga Pagbabago ng Komunidad

Maaaring gamitin ang mga serbisyo ng BUPS para tulungan ang pagbabago ng mga indibidwal mula sa mga pasilidad sa komunidad. Kabilang dito ang nagbabagong mga indibidwal na galing sa pagkakabilanggo. Para sa mga taong nagbabago sa komunidad, ang mga couty o public authority ay dapat mapagpasyahan:

 • Gaanong karaming madaliang pangangalaga ang kakailanganin ng tatanggap sa oras ng pagbabago.
 • Alinman kung magiging naaangkop at ligtas ang paggamit ng BUPS na isinasaalang-alang ang iba pang mapagkukunan at mga serbisyo na nasa lugar,
 • Alinman na mahihirapan ang tumatanggap sa pangangasiwa ng provider ng BUPS,
 • Dahil pansamantala ang mga serbisyo, maaaring kailanganin ng tumatanggap ang direktang suporta ng mga kaibigan at/o pamilya, hangga't sa makahanap ng permanenteng provider.

Hindi maaaring kailanganin ng programa ng BUPS ang iyong mga kaibigan at boluntaryo ng pamilya na tulungan ka bilang kahalili ng mga serbisyo ng BUPS.

Mga Pagtatanggi ng BUPS Kaugnay sa Pagbabago sa Tahanan

Kung natanggihan ka ng mga serbisyo ng BUPS na kinakailangan sa pagbabago mula sa isang pasilidad papunta sa iyong tahanan, maaaring gusto mong isaalang-alang ang sumusunod:

 • Hilingan ang ahensya ng pasilidad/tagapagkoordina na abisuhan ang County o lokal na Public Authority na pinapangasiwaan ang programa ng BUPS na maaari kang ligtas na ma-discharge sa tulong ng isang back-up na provider.
 • Ipaliwanag sa County o Public Authority na mayroon kang naaprobahan ng doktor na discharge plan na pinapahintulutan ang iyong discharge at ang mga serbisyo na kailangan mo para suportahan ang pagkanararapat sa BUPS.

Mga Problema sa Pag-access ng BUPS at mga Pagtatanggi:

 • Maaari mong kokntakin ang iyong lokal na Tanggapan ng County Board of Supervisor tungkol sa kakulangan sa mga back-up na provider sa listahan ng rehistro ng BUPS ng County.
 • Para sa mga pagtatanggi ng BUPS at/o mga reklamo ng customer service o provider, maaari kang humiling ng kopya ng patakaran ng hinaing ng Public Authority at maghain ng hinaing.
 • Maaari mong tawagan ang County para sa tulong.
 • Maaari mong tawagan ang intake line ng DRC para sa tulong.

Bayad at Pagkanararapat ng Back-Up na Provider

Sa ilalim ng BUPS, nakatatanggap ang mga back-up na provider nang $2.00 kada oras na wage differential at maaaring maging karapat-dapat sa overtime. Para maging karapat-dapat magtrabaho bilang isang back-up na provider, ang mga indibidwal ay dapat:

 1. Hindi mapatunayang nagkasala sa anumang Tier 1 o 2 na krimen sa nakaraang 10 taon,
  • Hindi maaaring gamitin ang mga waiver para sa mga provider ng BUPS.
 2. Ligal na mapayagang makapagtrabaho sa U.S.,
 3. Maging isang nakatalang provider sa loob ng programa ng IHSS na nasa County o Public Authority kung saan naninirahan ang tumatanggap at natutugunan ang lokal na mga kingakailangan para mapasama sa rehistro ng lokal na BUPS ng County o Public Authority. Isang indibidwal na hindi nakumpleto ang lahat ng kinakailangan sa pagpapatala ng provider ng IHSS ay hindi maaaring mailista sa rehistro ng BUPS.

Pagpapatala bilang isang provider ng BUPS

Ang mga indibidwal na interesado sa pagiging isang back-up na provider ay dapat kontakin ang Public Authority (PA) o County sa County ninanais nilang magtrabaho.

Para makahanap ng impormasyon tungkol sa iyong tanggapan ng IHSS ng County o Public Authority, sundan ang mga link sa mga pahina 1 ng publikasyon na ito.

Kakailanganin ang mga provider ng BUPS na:

 1. Kumpletuhin at isumite sa County at/o Public Authority ang sumusunod:
  • IHSS Program Provider Enrollment Form (SOC 426),
  • IHSS Program Provider Enrollment Agreement (SOC 846), at
 2. Kumpletuhin ang fingerprint criminal background check ng Department of Justice (DOJ) sa isang pasilidad ng live scan.

Mga Limit ng Workweek ng Provider

May mga limit sa dami ng mga oras na maaaring trabahuhin ng provider ng IHSS/WPCS sa isang workweek. Ang pinakamaraming oras linggu-linggo ay maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng paghahati ng buwanang pinapahintulutang mga oras ng tumatanggap nang 4. [Halimbawa: Tumatanggap ng IHSS na may 100 oras kada buwan ÷ 4 = 25 ay lingguhang pinakamaraming mga oras.] Bibigyan ka nito ng bilang ng mga oras na maaaring trabahuhin ng provider kada linggo AT pagpasyahan ang pinakamaraming pinapayagang mga oras ng overtime. Ang pangkalahatang mga limit ng workweek ng provider ay ang mga sumusunod:

Isang Provider → Isang Tumatanggap

 • Ang provider na nagtatrabaho para sa isang tumatanggap ay hindi maaaring magtrabaho nang higit sa 70 oras at 45 minuto kada linggo para sa pinagsamang IHSS at/o WPCS.9

Isang Provider → Maramihang Tumatanggap

 • Ang provider na nagtatrabaho para sa maramihang tumatanggap ay hindi maaaring magtrabaho nang higit sa 66 na oras kada linggo para sa pinagsamang IHSS at/o WPCS maliban lang kung maigagawad ang eksempsyon.10

Isang Tumatanggap → Maramihang Provider

 • Ang tumatanggap na may maramihang provider ay maaaring hatiin ang pinakamaraming oras linggu-linggo sa mga provider sa anumang paraang nakikitang akma ng tumatanggap. Ang kabuuang oras na trinatrabaho ng lahat ng provider na pinagsama sa isang linggo ay HINDI maaaring lumagpas sa pinakamaraming lingguhang mga oras ng tumatanggap.11

Para sa higit na impormasyon tungkol sa mga limit ng workweek ng IHSS/WPCS at mga eksepsyon at kung paanong i-apply sa kanila, maaari mong repasuhin ang mga publikasyon ng DRC, mga Bagong Tuntunin para sa IHSS: Overtime at Kaugnay na mga Pagbabago at Kamakailan Lang na mga Pagbabago sa mga Eksepsyon ng Workweek ng IHSS at WPCS para sa mga Providers sa: https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportiveservice….

Maaari mo ring bisitahin ang California Department of Health Care Services Waiver Personal Care Services na website sa: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Personal-CareServices-Overt….

Mga Eksempsyon ng IHSS/WPCS sa mga Limit ng Workweek

Ang programa ng IHSS at WPCS ay mayroon ng bawat available na proseso para humiling ng isang eksempsyon sa mga limit ng workweek. Magkahiwalay ang Workweek Overtime Exemption ng WPCS sa eksempsyon ng IHSS sa mga Limit ng Workweek. Papayagan ng parehong mga eksepsyon ang provider ng IHSS/WPCS para makapagtrabaho nang hanggang sa isang pinakamaraming 360 mga oras kada buwan ng pinagsamang mga oras ng IHSS at WPCS, nang hindi lalampas sa buwanang pinapahintulutang mga oras ng tumatanggap. Kailangan lamang ng mga provider ng isang eksempsyon, alinman sa Eksempsyon ng Overtime ng IHSS o WPCS, para maaprobahan na makapagtrabaho nang hanggang 360 na oras kada buwan. Hindi na nila kailangan ng parehong mga eksempsyon. Ang mga poviders na pinagkalooban ng “Workweek Limit Exemption” ay limitado sa isang pinakamaraming 90 oras kada workweek, nang hindi lalampas nang 360 oras kada buwan.

Para sa higit na impormasyon tungko sa Eksempsyon ng IHSS para sa mga limit ng workweek na maaari mong repasuhin

Ang pinangalanang publikasyon ng DRC na, Kamakailan Lang na mga Pagbabago sa Workweek ng IHSS at WPCS

Mga Eksempsyon para sa mga Provider sa: https://www.disabilityrightsca.org/publications/recentchanges-to-in-ho… ay maaari ring makakuha ng impormasyon tungkol sa Eksempsyon ng Overtime ng Workweek ng WPCS sa online sa: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Personal-CareServices-Overt….

Mga Eksempsyon ng BUPS sa mga Limit ng Workweek

Pinapadalhan ng programa ng IHSS ang mga tumatanggap (SOC 2271A) at mga sulat ng provider (SOC 2271) na may impormasyon sa Pinakamaraming Lingguhang mga Oras na maaaring magtrabaho ang provider. Kung ang tumatanggap na mayroong mga pangangailangan ng maramihang provider sa mga serbisyo ng BUPS, maaaring maaprobahan ang pansamantalang eksempsyon ng workweek ng provider para sa isa sa ibang regular na mga provider para magtrabaho bilang isang back-up na provider imbes na paggamit ng provider ng BUPS bilang sumusunod:

Isang Provider → Maramihang Tumatanggap

 • Maaaring magtalaga ang tumatanggap ng mga oras sa iba pang provider nang hindi humihiling ng pag-aproba ng County para sa eksemspsyon ng “Work Week Limit” habang ang mga oras na pagtatrabaho ng provider ay hindi magdudulot sa provider na magtrabaho nang higit sa 66 na oras sa isang workweek.12

Maramihang Provider → Isang Tumatanggap

 • Maaaring magtalaga ang tumatanggap ng mga oras sa iba pang provider nang hindi hinihiling ang pag-aproba ng County para sa eksempsyon ng “Work Week Limit” habang ang mga oras ng pagtatrabaho ng provider ay hindi magdudulot sa provider na magtrabaho nang higit sa lingguhang pinakamaraming mga oras ng tumatanggap.13

Kung pipiliin ng tumatanggap ng back-up na provider na hindi bahagi ng BUPS, hindi karapat-dapat ang back-up na provider para sa $2.00 kada oras na wage differential.

Paghiling ng mga Eksempsyon ng BUPS sa mga Limit ng Workweek

Sa pangkalahatan, ang provider na nagtatrabaho nang maraming oras sa isang workweek kaysa sa pinakamaraming lingguhang mga oras ng tumatanggap ay hindi magagawa nang walang pag-aproba ng County. Ang mga tumatanggap at mga provider ay dapat kontakin ang Public Authority o County sa lalong madaling panahon kung kinakailangan ang pansamantalang eksempsyon sa mga limit ng workweek. Kung matanggap ang paglabag sanhi sa pagiging hindi magawang maabot ang County o gumawa ng kahilingan nang maaga sa panahon, dapat kontakin ng provider ang County na mapatanggal ang natamong mga paglabag.14

Paanong makakuha ng Higit Pang Impormasyon Tungkol Sa Iyong Mga Karapatan

Kung mayroon kang katanungan tungkol sa iyong mga legal na karapatan:

 • Tawagan ang intake line ng DRC sa: 1-800-776-5746.
 • Tawagan ang Office of Clients’ Rights Advocacy (OCRA) ng DRC sa:
  • Northern California 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
  • Southern California 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)

Mga Mapagkukunan ng Sariling-Pagtataguyod ng IHSS

DRC IHSS Self-Advocacy Publications:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss

In-Home Supportive Services (IHSS): Gabay para sa mga Tagapagtaguyod:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss-advocates-manual

 • 1. All County Letter (ACL) 22-65
 • 2. ACL 22-65
 • 3. Manual of Policies and Procedures (MPP) 30-701(s)(1)
 • 4. ACL 22-105
 • 5. ACL 22-65 & 16-01
 • 6. ACL 22-105
 • 7. ACL 22-105
 • 8. ACL 22-65
 • 9. Welfare and Institutions Code § 12300.4
 • 10. Welfare and Institutions Code §§ 12300.4, 12301.1
 • 11. ACL 16-01
 • 12. ACL 22-65
 • 13. ACL 22-65
 • 14. ACL 18-54