California Txoj Kev Nrhiav Tus Kws Muab Kev Pab Kho Mob Tshiab Uas Faj Seeb Tos rau Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services (IHSS)) thiab Cov Kev Pab Cuam Tu Xyuas Tus Kheej Hom Muaj Kev Zam (Waiver Personal Care Services (WPCS)

Publications
#8098.09

California Txoj Kev Nrhiav Tus Kws Muab Kev Pab Kho Mob Tshiab Uas Faj Seeb Tos rau Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services (IHSS)) thiab Cov Kev Pab Cuam Tu Xyuas Tus Kheej Hom Muaj Kev Zam (Waiver Personal Care Services (WPCS)

Cov ntawv luam tawm no muab cov ntaub ntawv qhia hais txog California Txoj Kev Nrhiav Tus Kws Muab Kev Pab Kho Mob Tshiab Uas Faj Seeb Tos rau Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services (IHSS)) thiab cov khoos kas pab Kev Zam Cov Kev Xaiv Raws Hauv Tsev thiab Hauv Zej Zos (Home and Community Based Alternatives (HCBA)) Cov Kev Pab Cuam Tu Xyuas Tus Kheej Hom Muaj Kev Zam (Waiver Personal Care Services (WPCS)).

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Cov ntawv luam tawm no muab cov ntaub ntawv qhia hais txog California Txoj Kev Nrhiav Tus Kws Muab Kev Pab Kho Mob Tshiab Uas Faj Seeb Tos rau Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services (IHSS)) thiab cov khoos kas pab Kev Zam Cov Kev Xaiv Raws Hauv Tsev thiab Hauv Zej Zos (Home and Community Based Alternatives (HCBA)) Cov Kev Pab Cuam Tu Xyuas Tus Kheej Hom Muaj Kev Zam (Waiver Personal Care Services (WPCS)). Yog hais tias koj xav tau kev pab kom tau txais kev pab cuam nyob hauv zej zos kom tau nyob ntawm tsev los sis tawm ntawm lub chaw kho mob mus, ces tiv tauj rau Disability Rights California tus xov tooj hu dawb tau ntawm (800) 776-5746 los sis TTY: (800) 719-5798. Koj kuj tseem mus saib tau hauv peb lub vev xaib (website) ntawm www.disabilityrightsca.org.

Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services (IHSS)) thiab Cov Kev Pab Cuam Tu Xyuas Tus Kheej Hom Muaj Kev Zam (Waiver Personal Care Services (WPCS))

Cov khoos kas IHSS thiab HCBA WPCS muab cov kev pab cuam kho mob rau cov neeg uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev, muaj xam nrog cov me nyuam yaus tib si. IHSS thiab WPCS pab rau cov nees sawv daws kom nyob nyab xeeb hauv tsev es tsis txhob nyob hauv lub tsev tu neeg mob mus sij hawm ntev xws li tsev laus los sis pawg thawj coj saib xyuas thiab kho mob. IHSS thiab WPCS yog tau muab los ntawm ib tus neeg muab kev tu xyuas lwm tus uas nyob hauv tus neeg ntawd lub tsev. Tus neeg saib xyuas IHSS tuaj yeem yog ib tus tswv cuab hauv tsev neeg los sis lwm tus neeg uas tus neeg tau txais kev pab IHSS thiab/los sis WPCS uas tau xaiv.

Yog xav paub ntau ntxiv txog IHSS, koj tuaj yeem mus xaib DRC nplooj ntawv muaj Chaw Muab Kev Pab Txhawb Nqa Tus Kheej Ntawm IHSS (HSS Self Advocacy Resource) tau ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportive-service… los sis California Department of Social Services (CDSS) lub website ntawm: https://www.cdss.ca.gov/in-home-supportive-services. Koj tuaj yeem tiv tauj mus rau koj lub chaw ua hauj lwm saib xyuas IHSS Hauv Nroog ntawm lawv lub cheeb tsam zej zos txhawm rau thov cov kev pab cuam IHSS: https://www.cdss.ca.gov/inforesources/county-ihss-offices.

Yog xav paub ntxiv txog kev zam Cov Kev Pab Cuam Raws Hauv Tsev thiab Hauv Zej Zos (Home and Community Based Services (HCBS) waivers) thiab txoj kev rau npe thov cov kev pab cuam koj tuaj yeem mus saib peb nplooj ntawv muaj Ntaub Ntawv Qhia Txog Kev Pab Txhawb Nqa Tus Kheej Rau Fab Kev Kho Mob (Health Care Self Advocacy Resource) tau ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/resources/health-care?page=1

Txoj Kev Nrhiav Tus Kws Muab Kev Pab Kho Mob Uas Faj Seeb Tos

Xeev California Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Muab Cov Kev Pab Cuam Tib Neeg (California Department of Social Services) tau tsim Txoj Kev Nrhiav Tus Kws Muab Kev Pab Kho Mob Uas Faj Seeb Tos (Back-Up Provider System (BUPS)) cia mus ib txhis rau IHSS thiab HCBA WPCS. Qhov khoos kas kas BUPS muab IHSS los sis WPCS mus ib ntus los ntawm cov kws muab kev pab kho mob uas faj seeb tos txhawm rau kom tsim nyog rau cov tib neeg uas tau txais IHSS thiab WPCS vim tias lawv cov kws muab kev pab kho mob li ib txwm tsis muaj lawm.1 Qhov khoos kas BUPS yuav raug muab lis los ntawm Lub Nroog los sis Chav Lis Hauj Lwm Tsoom Fwv (County or Public Authority). Koj tuaj yeem tiv tauj mus rau Chav Lis Hauj Lwm Tswm Fwv los sis Lub Nroog uas koj nyob txhawm rau los thov cov kev pab cuam BUPS:

Cov Xuaj Moos Siab Tshaj Plaws Ntawm Qhov Kev Pab BUPS thiab Cov Kev Zam

Raws li BUPS, cov neeg tau txais kev pab tsim nyog tau txais cov xuaj moos tag nrho siab txog 80 xuaj moos nyob rau hauv txhua lub xyoo muab nyiaj pab los ntawm lub xeev (Lub Xya Hli Ntuj hnub tim 1 mus txog rau Lub Rau Hli Ntuj hnub tim 30) thiab yuav rov qab muab teeb dua ua 80 xuaj moos nyob rau lub Xya Hli Ntuj hnub tim 1 ntawm txhua xyoo. Cov kev zam rau qhov kev txwv 80-xuaj moos hauv ib lub xyoo puag ncig tau tso cai raws li qhov xav tau rau cov neeg tau txais kev pab uas muaj kev tsis txaus ntawm lub cev loj heev. Cov kev zam yuav tsum tsis pub tshaj 160 xuaj moos ntawm IHSS los sis WPCS toj ib xyoos muab nyiaj pab. Cov kev zam no txawm yuav tau txais los yog tias tau muab peev nyiaj pab rau qhov kev zam uas tau tsim muaj nyob rau hauv Txoj Cai Lij Choj Hais Txog Nyiaj Txiag hauv Xeev (State Budget Act) hauv lub xyoo puag ncig. Qhov no txhais tau hais tias yog tias tsis muaj cov nyiaj pab rau qhov kev zam nyob rau hauv lub xeev pob nyiaj pab hauv cov nyiaj txiag siv rau hauv lub xyoo, yuav tau txais cov kev zam rau qhov kev txwv hauv lub xyoo puag ncig txog 80-xuaj moos nyob rau thaum ncua sij hawm ntawd.

Cov xuaj moos muab kev pab BUPS uas tau siv yuav raug suav ua cov xuaj moos IHSS/WPCS uas tau txais kev tso cai tag nrho hauv ib lub hlis puag ncig ntawm tus neeg tau txais kev pab thiab yuav tsum tsis txhob hloov cov xuaj moos los sis cov xuaj moos uas siab tshaj plaws uas tau txais kev tso cai hauv ib lub hlis puag ncig.2 Piv txwv li, yog hais tias ib tus neeg tau txais kev tso cai 35 xuaj moos hauv ib lub hlis ntawm IHSS los sis WPCS thiab siv 5 xuaj moos rau qhov kev pab BUPS nyob hauv ib lub hlis, ces tus neeg ntawd tseem muaj 30 xuaj moos ntawm cov xuaj moos IHSS/WPCS li ib txwm los siv rau ncua sij hawm uas tseem tshuav ntawm lub hli ntawd. Tus kws muab kev pab kho mob yuav tsis tuaj yeem thov cov xuaj moos ua hauj lwm ntxiv rau tus neeg tau txais kev pab ntau tshaj qhov uas tus neeg tau txais kev pab tau txais kev tso cai kom tau txais nyob hauv ib lub hlis.

Tus Neeg Tau Txais Kev Pab Yuav Tau Txais Cov Xuaj Moos Muab Kev Pab BUPS Ntau Npaum Li Cas?

 • Cov neeg tau txais kev pab uas Muaj Qhov Kev Tsis Tau Ntawm Lub Cev Tsis Loj Heev yuav raug txwv rau qhov siab kawg ntawm 80 xuaj moos muab kev pab BUPS rau hauv txhua lub xyoo muab nyiaj pab ntawm lub xeev.
 • Cov neeg tau txais kev pab uas Muaj Qhov Kev Tsis Tau Ntawm Lub Cev Loj Heev yuav tau txais cov xuaj moos muab kev pab BUPS saib txog 160 xuaj moos rau hauv txhua lub xyoo muab nyiaj pab ntawm lub xeev yog hais tias muaj nyiaj.

Lub Nroog Yuav Txiav Txim Siab Tau Li cas Tias Tus Neeg Tau Txais Kev Pab Muaj Kev Tsis Taus Ntawm Lub Cev Loj Heev?

Yuav kom tsim nyog raws li “kev tsis taus ntawm lub cev loj heev” tus neeg tau txais kev pab yuav tsum tau siv 20 xuaj moos los sis ntau dua ntawd toj ib lub lim tiam nyob hauv ib lub los sis ntau lub chaw ntawm kev pab cuam tu xyuas tus kheej uas tsis yog kev kho mob, kev npaj pluas mov noj, tus pluas mov cia thaum yuav tsum tau npaj zaub mov thiab pub mov, thiab kev pab cuam kho mob.3 Yog hais tias koj xav tau tsawg dua 20 xuaj moos toj ib lub lim tiam hauv cov kev pab cuam no, koj raug suav hais tias tsis muaj kev tsis taus ntawm lub cev loj. Qhov ntau ntawm cov xuaj moos uas xav tau rau txhua qhov kev pab cuam tuaj yeem nrhiav tau nyob hauv Daim Ntawv Ceeb Toom txog Kev Nqis Tes Ua (Notice of Action (NOA)) ntawm koj qhov kev pab IHSS. Tom qab ntawd koj yuav tsum ntxiv tag nrho cov xuaj moos uas koj xav tau rau hauv koj daim ntawv NOA txhawm rau los txiav txim siab tias seb koj puas xav tau cov kev pab cuam txog li 20 xuaj moos los sis ntau dua ntawd.

Chav Lis Hauj Lwm Tsoom Fwv (Public Authority) thiab Lub Nroog siv laj npauv ntaub ntawv thev naus laus zis (information technology system) uas hu ua Case Management, Information and Payrolling System II (CMIPS II). Qhov khoos kas no tso cai rau txhua cov nroog los tswj hwm qhov khoos kas pab IHSS thiab cov nyiaj pab nyob hauv California. Yuav tsum tau kos rau lub npov (box) "Kev Zam Cov Xuaj Moos BUP" nyob hauv lub laj npauv CMIPS II ntawm Chav Lis Hauj Lwm Tsoom Fwv (Public Authority)/Lub Nroog kom thiaj li yuav tau txais kev pab cuam BUPS siab txog li 160 xuaj moos. Yog hais tias tus kws muab kev pab kho mob faj seeb tos tsis tau txais kev them nyiaj ntawm tus nqi uas raug, Lub Nroog tuaj yeem nkag mus rau hauv CMIPS los kho kom tus kws muab kev pab kho mob tau txais kev them nyiaj nyob ntawm tus nqi uas raug. Nyob rau yav pem suab, CMIPS yuav tsis tso cai rau Lub Nroog/Chav Lis Hauj Lwm Tsoom Fwv (Public Authority) los muab ib tus kws muab kev pab kho mob faj seeb tos nyob rau kis uas cov xuaj moos muab kev pab cuam faj seeb tos tag nrho tau muab siv tag lawm.4

Kev Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais BUPS

Tus neeg tau txais kev pab muaj cai siv cov kev pab cuam BOPS yog hais tias muaj kev xav tau maj ceev:

 • Rau cov kev pab cuam txhawb nqa uas faj seeb tos uas ntsig txog cov kev pab cuam tu xyuas tus kheej uas tus kws muab kev pab kho mob uas twb muaj lawm tsis tuaj yeem muab qhov kev pabb ntawd tau, LOS SIS
 • Vim tias tus neeg tau txais kev pab tab tom hloov chaw ntawm lub tsev kawm ntawv mus rau hauv zej zog thiab tseem tsis tau pom ib tus kws muab kev pab kho mob li

Qhov Kev Xav Tau Maj Ceev raug txiav txim raws li:

 • Tam sim ntawd thiab tsis tuaj yeem ncua sij hawm mus kom txog thaum tus kws muab kev pab kho mob yuav npaj muab tau cov kev pab cuam uas xav tau,
 • Muaj ib qho kev cuam tshuam ncaj nraim rau tus neeg tau txais kev pab IHSS,
 • Kev ncua qhov kev xav tau yuav ua rau muaj kev phom sij rau kev noj qab haus huv thiab/los sis kev nyab xeeb ntawm tus neeg tau txais kev pab IHSS, thiab
 • Tej zaum yuav ua rau muaj kev xav tau kev pab cuam thaum muaj xwm txheej kub ceev thiab/los sis kev tso tawm tsev sab nraud.5

Qhov khoos kas BUPS tsis xav tau tus neeg ua hauj lwm pab dawb los ntawm koj cov phooj ywg thiab tsev neeg los pab koj hloov cov kev pab cuam BUPS.

Cov Luag Hauj Lwm Ntawm Lub Nroog

Hauv kev tswj hwm BUPS, Lub Nroog los sis Chav Lis Hauj Lwm Tsoom Fwv (Public Authority) yuav tsum ua cov nram qab no:

 • Nrhiav, sau npe thiab khaws daim ntawv teev npe ntawm cov kws muab kev kho mob BUPS uas muaj cai tsim nyog.
 • Teb rau cov kev thov rau thiab txiav txim siab txog qhov kev muaj cai tsim nyog tau txais cov kev pab cuam BUPS.
  • Qhov no suav nrog cov kev pab cuam faj seeb uas tsim nyog rau cov tib neeg uas hloov chaw los ntawm ib lub tsev kho mob mus rau kev saib xyuas kho mob nyob hauv tsev.
 • Muab cov neeg tau txais kev pab xa mus rau cov kws muab kev pab kho mob BUPS yam tsawg kawg ib leeg los sis ntau leej, yog tias muaj, uas ua tau raws li tus neeg tau txais kev pab txoj kev nyiam thiab cov kev xav tau.
  • Lub Nroog yuav tsis tuaj yeem lav tau tias cov neeg tau txais kev pab yuav tau txais cov kev pab cuam BUPS yog hais tias nws nrhiav tsis tau ib tus kws muab kev pab kho mob rau kev xa mus tom ntej.
  • Yog hais tias tus neeg tau txais kev pab tsis siv los sis txiav tawm tus neeg muab kev pab kho mob faj seej tos lawm, tus neeg tau txais kev pab yuav tau nrhiav thiab ntiav ib tus kws muab kev pab kho mob uas tsis yog BUPS.
 • Muab tus kws muab kev pab kho mob BUPS rau tus neeg tau txais kev pab, nrog rau hnub tim pib thiab hnub tim kawg ntawm qhov kev pab cuam uas siv tau.6
 • Yog hais tias muaj kev zam rau qhov kev txwv 80-xuaj moos hauv lub xyoo puag ncig, kom qhia rau cov neeg tau txais kev pab tias lawv muaj cov xuaj moos rau tus kws muab kev pab kho mob faj seebb tos ntxiv.7
 • Sau cov ntaub ntawv nkag mus rau hauv CMIPS II. CMIPS II tso cai rau Lub Nroog los sis Chav Lis Hauj Lwm Tsoom Fwv los muab cov kws muab kev pab kho mob BUPS, taug qab saib cov xuaj moos BUPS uas muaj thiab raug siv lawm, thiab muab cov kev zam.
 • Ua hauj lwm hauv lub laj npauv kom tsawg kawg nkaus thaum lub sij hawm kev ua hauj lwm li ib txwm hnub Monday txog hnub Friday, tsis suav cov hnub so.8

BUPS rau Cov Kev Hloov Lub Zej Zos

Cov kev pab cuam BUPS tuaj yeem raug siv los pab cov tib neeg uas tab tom hloov chaw ntawm cov chaw kho mob los mus rau hauv zej zog. Qhov no suav nrog cov tib neeg uas tab tom hloov tawm ntawm kev raug kaw los. Rau cov neeg uas hloov chaw mus rau hauv zej zog, cov nroog los sis cov chav lis hauj lwm tsoom fwv yuav tsum tau txiav txim siab:

 • Tus neeg tau txais kev pab yuav tau txais kev saib xyuas kho mob maj ceev ntau npaum li cas thaum muaj hloov chaw?
 • Txawm hais tias kev siv BUPS yuav tsim nyog thiab muaj kev nyab xeeb los txiav txim siab txog lwm cov chaw muab kev pab cuam thiab cov kev pab cuam uas nyob hauv qhov chaw,
 • Tsis hais tus neeg tau txais kev pab yuav muaj teeb meem nyuaj rau kev tswj hwm tus kws muab kev pab kho mob BUPS,
 • Vim tias cov kev pab cuam yog pab mus ib ntus xwb, tus neeg tau txais kev pab thiaj yuav xav tau kev txhawb nqa ncaj qha ntawm cov phooj ywg thiab/los sis tsev neeg, mus kom txog thaum nrhiav tau ib tus kws muab kev pab kho mob mus ib txhis lawm tso.

Qhov khoos kas BUPS tsis xav tau tus neeg ua hauj lwm pab dawb los ntawm koj cov phooj ywg thiab tsev neeg los pab koj hloov cov kev pab cuam BUPS.

Cov Kev Tsis Kam Lees BUPS Uas Ntsig Txog Kev Hloov Tsev Nyob

Yog hais tias koj tau raug tsis kam lees cov kev pab cuam BUPS uas xav tau los ntawm kev hloov chaw los ntawm lub chaw kho mob mus rau hauv koj lub tsev, koj tuaj yeem yuav tau xav txog kev ua cov nram qab no:

 • Thov kom lub chaw kho mob/chaw ua hauj lwm sib koom tes ceeb toom rau Lub Nroog los sis Chav Lis Hauj Lwm Tswm Fwv (Public Authority) hauv cheeb tsam zej zos uas tswj hwm qhov khoos kas BUPS tias koj tuaj yeem tawm tau ntawm tsev kho mob yam nyab xeeb lug nrog kev pab los ntawm tus kws muab kev pab kho mob uas faj seeb tos.
 • Piav qhia rau Lub Nroog los sis Chav Lis Hauj Lwm Tswm Fwv (Public Authority) tias koj muaj ib txoj kev npaj tso tawm uas tau txais kev pom zoo los ntawm tus kws kho mob uas tso cai rau koj qhov kev tso tawm thiab cov kev pab cuam uas koj xav tau los txhawb pab kev muaj cai tsim nyog tau txais BUPS.

Cov Teeb Meem Kev Nkag Cuag BUPS thiab Cov Kev Tsis Kam Lees:

 • Koj tuaj yeem tiv tauj mus rau Lub Chaw Hauj Lwm Ntawm Tus Thawj Saib Xyuas Hauv Lub Nroog (County Board of Supervisor's Office) hauv koj cheeb tsam zej zos hais txog qhov tsis muaj cov kws muab kev pab kho mob faj seeb tos rau hauv daim ntawv teev npe BUPS ntawm Lub Nroog.
 • Rau cov kev tsis kam lees ntawm BUPS thiab/los sis kev pab cuam cov neeg thov kev pab los sis cov lus tsis txaus siab ntawm tus kws muab kev pab kho mob, koj tuaj yeem thov ib daim ntawv theej ntawm Chav Lis Hauj Lwm Tsoom Fwv (Public Authority) txoj cai hais kev tsis txaus siab thiab ua ib daim ntawv tsis txaus siab.
 • Koj tuaj yeem hu rau Lub Nroog txhawm rau thov kev pab.
 • Koj tuaj yeem hu rau DRC tus xov tooj txhawm rau thov kev pab.

Tus Kws Muab Kev Pab Kho Mob Faj Seeb Tos Them Nyiaj thiab Kev Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab

Raws li BUPS, cov kws muab kev pab kho mob faj seeb tos yuav tau txais nyiaj nqi ua hauj lwm $2.00 toj ib xuaj moos thiab tej zaum yuav tsim nyog tau txais nyiaj ua hauj lwm dhau sij hawm. Yuav kom muaj cai tsim nyog los ua hauj lwm ua tus kws muab kev pab kho mob faj seeb tos, cov tib neeg yuav tsum:

 1. Tsis raug txiav txim tias ua txhaum cai Theem 1 los sis 2 nyob hauv 10 xyoo dhau los,
  • Cov kev zam tsis tuaj yeem siv rau cov kws muab kev pab kho mob BUPS.
 2. Tau txais kev tso cai ua hauj lwm nyob hauv Teb Chaws Meskas raug raws li kev cai lij choj,
 3. Ua ib tus kws muab kev pab kho mob uas tau sau npe hauv qhov khoos kas IHSS nyob hauv Lub Nroog los sis Chav Lis Hauj Lwm Tsoom Fwv (Public Authority) uas tus neeg tau txais kev pab nyob thiab ua tau raws li cov kev cai hauv cheeb tsam zej zos uas suav nrog kev rau npe hauv BUPS ntawm Lub Nroog los sis Chav Lis Hauj Lwm Tsoom Fwv (Public Authority) hauv cheeb tsam zej zos. Ib tus neeg uas tsis ua raws li cov kev cai tseev kom ua rau kev rau npe ua tus kws muab kev pab kho mob IHSS tag nrho ces yuav tsis tuaj yeem teev npe rau hauv qhov kev rau npe ntawm BUPS.

Kev Rau Npe los ua ib tus Kws Muab Kev Pab Kho Mob BUPS

Cov tib neeg uas txaus siab los ua ib tus kws muab kev pab kho mob faj seeb tos yuav tsum tiv tauj mus rau Chav Lis Hauj Lwm Tsoom Fwv (Public Authority (PA)) los sis Lub Nroog nyob hauv Lub Nroog uas lawv xav mus ua hauj lwm nyob rau hauv.

Txhawm rau nrhiav cov ntaub ntawv qhia hais txog lub chaw ua hauj lwm IHSS hauv koj Lub Nroog los sis Chav Lis Hauj Lwm Tsoom Fwv (Public Authority), thov mus rau cov kab ntawv txuas (links) nyob ntawm nplooj ntawv 1 ntawm daim ntawv luam tawm no.

Cov kws muab kev pab kho mob BUPS yuav tsum tau:

 1. Ua kom tiav thiab xa mus rau Lub Nroog thiab/los sis Chav Lis Hauj Lwm Tsoom Fwv (Public Authority) raws li cov nram qab no:
  • Daim Ntawv Foos (SOC 426) Rau Kev Rau Npe Ua Tus Kws Muab Kev Pab Kho Mob Ntawm Qhov Khoos Kas IHSS,
  • Daim Ntawv Cog Lus Pom Zoo (SOC 846) Rau Kev Rau Npe Ua Tus Kws Muab Kev Pab Kho Mob Ntawm Qhov Khoos Kas IHSS, thiab
 2. Ua kom tiav qhov kev kuaj xyuas kev yees taub ntiv tes ntawm Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (Department of Justice (DOJ)) nyob ntawm qhov chaw kuaj xyuas kiag uas tau pom zoo.

Cov Kev Txwv Lub Lim Tiam Ua Hauj Lwm Ntawm Tus Kws Muab Kev Pab Kho Mob

Muaj cov kev txwv qhov ntau ntawm cov xuaj moos uas tus kws muab kev pab kho mob hauv IHSS/WPCS tuaj yeem ua hauj lwm hauv ib lub lim tiam ua hauj lwm. Cov xuaj moos siab tshaj plaws hauv ib lub lim tiam tuaj yeem xam los ntawm kev faib tus neeg tau txais kev pab cov xuaj moos uas tau tso cai txhua hli los ntawm 4. [Piv Txwv: Tus neeg tau txais kev pab IHSS muaj 100 xuaj moos toj hli ÷ 4 = 25 xuaj moos siab tshaj plaws toj ib lub lim tiam.] Qhov no yuav muab cov xuaj moos uas tus kws muab kev pab kho mob tuaj yeem ua hauj lwm toj ib lub lim tiam rau koj THIAB txiav txim siab txog cov xuaj moos ua hauj lwm dhau sij hawm uas tau tso cai rau koj. Cov kev txwv kev ua hauj lwm hauv lub lim tiam ntawm tus kws muab kev pab kho mob txhua yam yog raws li cov nram qab no:

Ib Tug Kws Muab Kev Pab Kho Mob → Ib Tug Neeg Tau Txais Kev Pab

 • Ib tus kws muab kev pab kho mob uas ua hauj lwm rau ib tus neeg tau txais kev pab yuav tsis tuaj yeem ua hauj lwm ntau tshaj 70 xuaj moos thiab 45 feeb toj ib lub lim tiam rau IHSS thiab/los sis WPCS ua ke.9

Ib Tug Kws Muab Kev Pab Kho Mob → Ntau Leej Neeg Tau Txais Kev Pab

 • Ib tus kws muab kev pab kho mob uas ua hauj lwm rau ntau leej neeg tau txais kev pab yuav tsis tuaj yeem ua hauj lwm ntau tshaj 66 xuaj moos toj ib lub lim tiam rau IHSS thiab/los sis WPCS ua ke tshwj tsis yog tias muaj kev zam.10

Ib Tus Neeg Tau Txais Kev Pab → Ntau Leej Kws Muab Kev Pab Kho Mob

 • Ib tus neeg tau txais kev pab uas muaj ntau leej kws muab kev pab kho mob tuaj yeem faib cov xuaj moos siab tshaj plaws txhua lub lim tiam ntawm cov kws muab kev pab kho mob hauv txoj hau kev twg los tau uas tus neeg tau txais kev pab pom tias haum zoo. Tag nrho cov xuaj moos ua hauj lwm los ntawm txhua tus kws muab kev pab kho mob ua ke nyob hauv ib lub lim tiam tej zaum yuav TSIS tshaj tus neeg tau txais kev pab cov xuaj moos siab tshaj plaws txhua lub lim tiam.11

Yog xav paub ntxiv txog cov kev txwv thiab cov kev zam rau kev ua hauj lwm hauv lub lim tiam ntawm IHSS/WPCS thiab kev thov rau cov kev pab ntawd, koj tuaj yeem tshuaj xyuas DRC cov ntawv luam tawm, Cov Cai Tshiab rau IHSS: Kev Ua Hauj Lwm Dhau Sij Hawm thiab Cov Kev Hloov Pauv Ntsig Txog thiab Cov Kev Hloov Pauv Tshiab Kawg Nkaus rau IHSS thiab WPCS Cov Kev Zam rau Cov Kws Muab Kev Pab Kho Mob nyob ntawm:  https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportiveservice….

Koj kuj tseem tuaj yeem mus saib California Department of Health Care Services Waiver Personal Care Services lub website ntawm: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Personal-CareServices-Overt….

Cov Kev Zam IHSS/WPCS rau Cov Kev Txwv Kev Ua Hauj Lwm Hauv Lub Lim Tiam

Qhov khoos kas IHSS thiab WPCS txhua qhov khoos kas pab muaj cov txheej txheem los thov kom muaj kev zam los ntawm kev txwv kev ua hauj lwm hauv lub lim tiam. Cov Kev Zam Kev Ua Hauj Lwm Dhau Sij Hawm Hauv Lub Lim Tiam Ntawm WPCS yog cais los ntawm qhov Kev Zam IHSS los ntawm Cov Kev Txwv Kev Ua Hauj Lwm Hauv Lub Lim Tiam. Ob qhov kev zam no yuav tso cai rau tus kws muab kev pab kho mob IHSS/WPCS ua hauj lwm siab tshaj 360 xuaj moos toj ib lub hlis ntawm cov xuaj moos muab kev pab IHSS thiab WPCS ua ke, tsis pub tshaj tus neeg tau txais kev pab cov xuaj moos uas tau tso cai txhua lub hli. Cov kws muab kev pab kho mob tsuas yog xav tau ib qho kev zam nkaus xwb, xws li IHSS los sis qhov Kev Zam Rau Kev Ua Hauj Lwm Dhau Sij Hawm ntawm WPCS, kom tau txais kev pom zoo los ua hauj lwm txog 360 xuaj moos toj ib lub hlis. Lawv tsis tas yuav tsum muaj ob qho kev zam tib si. Cov kws muab kev pab kho mob uas tau txais ib qho "Kev Zam Kev Txwv Rau Kev Ua Hauj Lwm Hauv Lub Lim Tiam" raug txwv rau qhov siab tshaj plawm ntawm 90 xuaj moos toj ib lub lim tiam, tsis pub tshaj 360 xuaj moos toj ib lub hlis.

Yog xav paub ntxiv txog qhov Kev Zam IHSS rau kev txwv kev ua hauj lwm hauv lub lim tiam koj tuaj yeem tshuaj xyuas

DRC cov ntawv luam tawm hais txog, Kev Hloov Pauv Tshiab Tshaj Plaws rau IHSS thiab WPCS Kev Ua Hauj Lwm Hauv Lub Liim Tiam

Cov Kev Zam rau Cov Kws Muab Kev Pab Kho Mob nyob ntawm: https://www.disabilityrightsca.org/publications/recentchanges-to-in-ho… kuj tseem tuaj yeem tau txais cov ntaub ntawv hais txog qhov Kev Zam Kev Ua Hauj Lwm Dhau Sij Hawm WPCS Workweek hauv online nyob ntawm: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Personal-CareServices-Overt….

Cov Kev Zam BUPS rau Cov Kev Txwv Kev Ua Hauj Lwm Hauv Lub Lim Tiam

Qhov khoos kas IHSS yuav xav tsab ntawv mus rau cov neeg tau txais kev pab (SOC 2271A) thiab cov kws muab kev pab kho mob (SOC 2271) nrog cov ntaub ntawv qhia ntsig txog Cov Xuaj Moos Siab Tshaj Plaws Hauv Txhua Lub Lim Tiam uas tus kws muab kev pab kho mob muaj peev xwm ua hauj lwm tau. Yog hais tias ib tus neeg tau txais kev pab uas muaj ntau leej kws muab kev pab kho mob yuav tsum tau siv cov kev pab cuam BUPS, tej zaum yuav tau pom zoo rau qhov kev zam ib ntus rau cov kev txwv kev ua hauj lwm hauv lub lim tiam ntawm tus kws muab kev pab kho mob rau ib tug ntawm lwm cov kws muab kev pab kho mob ib txwm los ua hauj lwm ua tus kws muab kev pab khoo mob faj seeb tos es tsis txhob siv tus kws muab kev pab kho mob BUPS raws li hauv qab no:

Ib Tug Kws Muab Kev Pab Kho Mob → Ntau Leej Neeg Tau Txais Kev Pab

 • Tus neeg tau txais kev pab tuaj yeem muab cov xuaj moos rau lwm tus kws muab kev pab kho mob yam tsis yas yuav tau thov kev pom zoo los ntawm Lub Nroog rau qhov kev zam "Kev Txwv Kev Ua Hauj Lwm Hauv Lub Lim Tiam" mus ib ntus yog tias cov xuaj moos tau ua hauj lwm los ntawm tus kws muab kev pab kho mob tsis ua rau tus kws muab kev pab kho mob ua hauj lwm ntau tshaj 66 xuaj moos hauv ib lub lim tiam ua hauj lwm.12

Ntau Leej Kws Muab Kev Pab Kho Mob → Ib Tug Neeg Tau Txais Kev Pab

 • Tus neeg tau txais kev pab tuaj yeem muab cov xuaj moos rau lwm tus kws muab kev pab kho mob yam tsis yas yuav tau thov kev pom zoo los ntawm Lub Nroog rau qhov kev zam "Kev Txwv Kev Ua Hauj Lwm Hauv Lub Lim Tiam" mus ib ntus yog tias cov xuaj moos tau ua hauj lwm los ntawm tus kws muab kev pab kho mob tsis ua rau tus kws muab kev pab kho mob ua hauj lwm ntau tshaj cov xuaj moos ua hauj lwm siab tshaj hauv txhua lub lim tiam ntawm tus neeg tau txais kev pab.13

Yog hais tias tus neeg tau txais kev pab xaiv tus kws muab kev pab kho mob faj seeb tos uas tsis yog ib feem ntawm BUPS, tus neeg muab kev pab kho mob faj seeb tos yuav tsis tsim nyog tau txais qhov nyiaj ntiav $2.00 toj ib xuaj moos.

Kev Thov Cov Kev Zam BUPS rau Cov Kev Txwv Kev Ua Hauj Lwm Hauv Lub Lim Tiam

Feem ntau lawm, tus kws muab kev pab kho mob uas ua hauj lwm ntau xuaj moos hauv ib lub lim tiam ua hauj lwm tshaj tus neeg tau txais kev pab cov xuaj moos siab tshaj plaws hauv txhua lub lim tiam yuav tsis tuaj yeem ua tau yog tias tsis tau kev pom zoo los ntawm Lub Nroog. Cov neeg tau txais kev pab thiab cov kws muab kev pab kho mob yuav tsum tau hu rau Chav Lis Hauj Lwm Tsoom Fwv (Public Authority) los sis Lub Nroog kom sai li sai tau yog tias xav tau kev zam mus ib ntus los ntawm kev txwv kev ua hauj lwm hauv lub lim tiam. Yog hais tias tau txais kev ua txhaum cai vim tsis tuaj yeem hu tau Lub Nroog los sis xav ntawv thov ua ntej tau, tus kws muuab kev pab kho mob yuav tsum hu rau Lub Nroog kom tshem tawm qhov ua txhaum cai uas tau tshwm sim ntawd.14

Yuav Ua Li Cas Thiaj tau txais Cov Ntaub Ntawv Qhia Ntxiv Txog Koj Cov Cai

Yog tias koj muaj lus nug txog koj cov cai raws li txoj cai lij choj:

 • Hu rau DRC tus xov tooj ntawm: 1-800-776-5746.
 • Hu Rau DRC Lub Chaw Ua Hauj Lwm Muab Tswv Yim Txhawb Nqa Cov Neeg Qhua Thov Kev Pab (Office of Clients’ Rights Advocacy (OCRA)) ntawm:
  • Northern California 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
  • Southern California 1-800-833-6712 (TTY 1-800-669-6023)

Cov Chaw Muab Kev Pab Txhawb Nqa Tus Kheej Ntawm IHSS

DRC Cov Ntawv Tshaj Tawm Hais Txog Kev Txhawb Nqa Tus Kheej Ntawm IHSS:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss

Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services (IHSS)): Phau Ntawv Qhia rau Cov Txhawb Nqa:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss-advocates-manual

 • 1. Txhua Lub Nroog Tsab Ntawv (ACL) 22-65
 • 2. ACL 22-65
 • 3. Phau Ntawv Qhia ntawm Cov Cai thiab Cov Txheej Txheem Ua (Manual of Policies and Procedures (MPP)) 30-701(s)(1)
 • 4. ACL 22-105
 • 5. ACL 22-65 & 16-01
 • 6. ACL 22-105
 • 7. ACL 22-105
 • 8. ACL 22-65
 • 9. Tsab Cai Hais Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo thiab Tsev Kawm Ntawv (Welfare and Institutions Code) § 12300.4
 • 10. Tsab Cai Hais Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo thiab Tsev Kawm Ntawv (Welfare and Institutions Code) §§ 12300.4, 12301.1
 • 11. ACL 16-01
 • 12. ACL 22-65
 • 13. ACL 22-65
 • 14. ACL 18-54