Gói Điều trần Dịch vụ nghỉ ngơi của Trung tâm Khu vực

Publications
#7136.05

Gói Điều trần Dịch vụ nghỉ ngơi của Trung tâm Khu vực

Dịch vụ nghỉ ngơi cung cấp người chăm sóc cho khách hàng của trung tâm khu vực sống tại nhà của gia đình. Dịch vụ này cho phép thành viên trong gia đình có thời gian nghỉ ngơi tạm dừng trách nhiệm chăm sóc quý vị hoặc có thời gian để làm việc khác. Dịch vụ nghỉ ngơi được trung tâm khu vực tài trợ. Dịch vụ này có thể được cung cấp tại nhà hoặc trong một môi trường khác đã được phê duyệt.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Chương 1 – Giới thiệu

Dịch vụ nghỉ ngơi cung cấp người chăm sóc cho khách hàng của trung tâm khu vực sống tại nhà của gia đình. Dịch vụ này cho phép thành viên trong gia đình có thời gian nghỉ ngơi tạm dừng trách nhiệm chăm sóc quý vị hoặc có thời gian để làm việc khác. Dịch vụ nghỉ ngơi được trung tâm khu vực tài trợ. Dịch vụ này có thể được cung cấp tại nhà hoặc trong một môi trường khác đã được phê duyệt.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, không có giới hạn về lượng thời gian nghỉ ngơi mà quý vị có thể nhận, vì vậy quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận nhiều giờ hơn lượng thời gian hiện quý vị đang nhận. Để biết thêm thông tin, xem chỉ thị chương trình cho trung tâm khu vực về việc bãi bỏ hạn chế về thời gian nghỉ ngơi theo Bộ luật Phúc lợi và Định chế mục 4686.5, có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tại đây: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/02/SupportSvcs_RespiteEnglish_20190215.pdf. Nhu cầu nghỉ ngơi của quý vị sẽ được thảo luận tại cuộc họp Kế hoạch Chương trình Cá nhân (IPP, Individual Program Plan) của quý vị.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, khách hàng của trung tâm khu vực và gia đình thường bị từ chối lượng thời gian và hình thức nghỉ ngơi mà họ cần. Ví dụ như dịch vụ nghỉ ngơi có thể cần bao gồm nghỉ ngơi hành vi hoặc điều dưỡng. Gói tài liệu này sẽ mô tả trách nhiệm của trung tâm khu vực trong việc cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi và cách kháng cáo quyết định từ chối, chấm dứt hoặc cắt giảm dịch vụ nghỉ ngơi.

QUY TRÌNH IPP

Như với tất cả dịch vụ của trung tâm khu vực, dịch vụ nghỉ ngơi được cho phép thông qua quy trình Kế hoạch Chương trình Cá nhân (IPP, Individual Program Plan).

Quý vị phải chuẩn bị để ghi lại nhu cầu nghỉ ngơi của mình tại cuộc họp IPP. Một khó khăn trong việc thể hiện nhu cầu nghỉ ngơi là nhu cầu của mỗi người và lý do nghỉ ngơi khác nhau. Nhu cầu này có thể chủ yếu do tính chất và mức độ nghiêm trọng của tình trạng khuyết tật, hành vi hoặc nhu cầu y tế của quý vị. Hoặc, nhu cầu này có thể là do nhu cầu khác của gia đình. Ví dụ như gia đình có phải là gia đình cha mẹ đơn thân không, sức khỏe của (các) phụ huynh, số trẻ em khác trong gia đình cần chăm sóc, công việc, và các yêu cầu khác. Thông thường, sự kết hợp các yếu tố sẽ quyết định lượng thời gian nghỉ ngơi cần thiết.

Trung tâm khu vực thường sử dụng nguyên tắc hướng dẫn “mua dịch vụ” hoặc POS (Purchase of Service) để quyết định lượng thời gian nghỉ ngơi mà quý vị có thể nhận. Nguyên tắc hướng dẫn được điều phối viên dịch vụ của trung tâm khu vực sử dụng để xem mọi người thường nhận được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nguyên tắc hướng dẫn không được sử dụng để quyết định lượng thời gian nghỉ ngơi thực tế mà quý vị nhận được. Đạo luật Lanterman quy định dịch vụ phải được điều chỉnh theo nhu cầu của từng cá nhân. Nguyên tắc hướng dẫn POS cũng phải có ngoại lệ đối với lượng dịch vụ chung. Nhóm IPP phải xem xét hoàn cảnh và nhu cầu của gia đình quý vị trước khi quyết định số giờ nghỉ ngơi quý vị nhận được. Quý vị có thể yêu cầu trung tâm khu vực cung cấp một bản sao nguyên tắc hướng dẫn bao gồm ngoại lệ hoặc ngoại lệ có thể có trên trang web của trung tâm khu vực. Quý vị có thể yêu cầu trung tâm khu vực cho phép một ngoại lệ.

Nếu yêu cầu nghỉ ngơi của quý vị là bất thường, trước tiên hãy thảo luận với điều phối viên dịch vụ của trung tâm khu vực và yêu cầu điều phối viên mời những người cần thiết đến cuộc họp. Luật pháp quy định "người ra quyết định" phải tham dự cuộc họp IPP - một người từ trung tâm khu vực có thẩm quyền nêu ý kiến cho phép hoặc từ chối đối với yêu cầu của quý vị. Nếu quý vị không thể đồng ý tại cuộc họp, luật quy định rằng trung tâm khu vực phải lên lịch một cuộc họp thứ hai trong vòng 15 ngày, nếu quý vị yêu cầu hoặc được nhóm lập kế hoạch đồng ý. Một lần nữa, trung tâm khu vực phải bố trí người tham dự cuộc họp có thẩm quyền đồng ý với yêu cầu của quý vị. Sẽ rất hữu ích khi quý vị lên lịch cuộc họp sao cho có thể yêu cầu người ra quyết định tham dự cuộc họp.

Nếu nhóm IPP đồng ý với dịch vụ nghỉ ngơi thì quý vị phải ký vào tài liệu IPP trước khi dịch vụ nghỉ ngơi có thể bắt đầu. Nếu quý vị đồng ý về một số điều nhưng không đồng ý về những điều khác, hãy viết trong IPP những dịch vụ mà quý vị đồng ý và những dịch vụ mà quý vị không đồng ý. Sau đó ký tên vào IPP để dịch vụ đã được đồng ý có thể có hiệu lực.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng khi đến cuộc họp để giải thích tất cả các lý do khiến quý vị cần số giờ nghỉ ngơi mà quý vị yêu cầu. Dịch vụ nghỉ ngơi, cùng với tất cả các dịch vụ khác của trung tâm khu vực, là một quyền lợi. Điều đó có nghĩa là trung tâm khu vực không thể từ chối dịch vụ nghỉ ngơi mà quý vị cần vì trung tâm hết tiền hoặc vì trung tâm coi các dịch vụ khác là quan trọng hơn. Điều đó không có nghĩa là quý vị nhận được dịch vụ nghỉ ngơi mà quý vị muốn. Tuy nhiên, quý vị có quyền nhận dịch vụ nghỉ ngơi mà quý vị có thể chứng minh là mình cần. Cố gắng chứng minh nhu cầu nghỉ ngơi của quý vị tại cuộc họp IPP bằng cách giải thích rõ ràng nhu cầu của quý vị. Quý vị có thể sử dụng các ví dụ về lý do quý vị cần nghỉ ngơi và mang theo thư từ, tài liệu và những người khác có thể giúp xác định nhu cầu nghỉ ngơi của quý vị.

Quý vị có thể yêu cầu phiên điều trần công bằng nếu quý vị không đồng ý với việc trung tâm khu vực từ chối, chấm dứt hoặc cắt giảm thời gian nghỉ ngơi mà quý vị cho rằng mình cần. Phiên điều trần công bằng không giống như phiên tòa, nhưng điều quan trọng là quý vị phải chuẩn bị sẵn sàng. Phiên điều trần công bằng thường được tổ chức bên trong một căn phòng trong hoặc gần trung tâm khu vực. Thẩm phán được gọi là “thẩm phán luật hành chính” hoặc “ALJ” (Administrative Law Judge).

Chương 2 – Quy trình Điều trần Công bằng

Thông báo Thích đáng

Nếu trung tâm khu vực muốn từ chối, cắt giảm hoặc chấm dứt dịch vụ nghỉ ngơi thì trung tâm khu vực phải lên lịch cuộc họp IPP. Quý vị có quyền nhận được văn bản thông báo hành động (NOA, Notice of Action) nếu trung tâm khu vực từ chối những gì quý vị muốn. Nếu trung tâm khu vực từ chối cấp cho quý vị số giờ mà quý vị cho rằng mình cần thì quý vị có quyền nhận được văn bản NOA trong vòng 5 ngày kể từ cuộc họp. NOA giải thích lý do trung tâm khu vực từ chối dịch vụ nghỉ ngơi mà quý vị muốn, cách yêu cầu phiên điều trần công bằng, các bước điều trần, và thời hạn. Trung tâm khu vực đôi khi không báo cho quý vị và người đại diện của quý vị về quyền được nhận NOA và quy trình kháng cáo. Quý vị có thể cần phải yêu cầu văn bản NOA nếu trung tâm khu vực chưa cung cấp.

Để là thông báo thích đáng, NOA phải báo cho quý vị về việc trung tâm khu vực dự định làm và luật nào cho phép họ làm việc đó. Thông tin này cũng giúp quý vị quyết định kháng cáo và chuẩn bị cho phiên điều trần công bằng. NOA phải trình bày:

 • Việc trung tâm khu vực sẽ làm;
 • Lý do trung tâm khu vực làm việc đó;
 • Khi nào trung tâm khu vực sẽ làm việc đó;
 • Luật, quy tắc hoặc chính sách nào cho phép họ làm việc đó;
 • Cách thức và nơi để nộp kháng cáo;
 • Thời hạn nộp kháng cáo;
 • Thông tin về những gì xảy ra trong quá trình kháng cáo;
 • Cách xem xét hồ sơ trung tâm khu vực của quý vị và
 • Nơi nhận trợ giúp biện hộ.

Sau khi nhận được NOA, quý vị cần quyết định xem mình có nộp kháng cáo để cố gắng nhận được dịch vụ nghỉ ngơi mà quý vị cần không.

Yêu cầu Phiên điều trần Công bằng

Quý vị chỉ có 60 ngày để yêu cầu phiên điều trần công bằng, bắt đầu từ ngày quý vị nhận được văn bản NOA về quyết định hoặc hành động mà quý vị không đồng ý. Nếu quý vị hiện đang nhận dịch vụ nghỉ ngơi nhưng trung tâm khu vực muốn cắt giảm số giờ hoặc chấm dứt dịch vụ, quý vị phải nộp kháng cáo trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị nhận được NOA. Bằng cách đó, số giờ nghỉ ngơi của quý vị sẽ được duy trì trong quá trình kháng cáo.

Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn 60 ngày vì quý vị không nhận được NOA thích đáng, hoặc hoàn toàn không nhận được NOA, quý vị nên yêu cầu phiên điều trần công bằng ngay. Nếu trung tâm khu vực từ chối, cắt giảm hoặc chấm dứt dịch vụ nghỉ ngơi của quý vị mà không thông báo cho quý vị, quý vị vẫn có thể kháng cáo – quý vị không cần NOA để kháng cáo.

Để yêu cầu phiên điều trần công bằng, điền vào Biểu mẫu Yêu cầu Phiên điều trần Công bằng mà trung tâm khu vực đã gửi cùng với NOA của quý vị, quý vị cũng có thể tìm thấy biểu mẫu này tại:

https://www.dds.ca.gov/general/appeals-complaints-comments/fair-hearings-complaint-process/ Nếu quý vị không thể truy cập biểu mẫu trực tuyến, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nộp yêu cầu phiên điều trần công bằng của quý vị cho DDS và lưu giữ một bản sao cho mình. DDS sẽ gửi yêu cầu của quý vị cho trung tâm khu vực và Văn phòng Điều trần Hành chính (OAH, Office of Administrative Hearings), cơ quan tiểu bang xử lý phiên điều trần của trung tâm khu vực. OAH không nhận tài liệu qua fax. Quý vị có thể gửi tài liệu qua bưu điện đến OAH hoặc liên hệ với OAH để biết thêm thông tin về cách gửi tài liệu bằng phương thức điện tử. Có thêm thông tin về cách gửi tài liệu bằng phương thức điện tử trên trang web OAH: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Services/Page-Content/Office-of-Administrative-Hearings-Services-List-Folder/File-or-Upload-OAH-Case-Documents?search=file%20electronic.

Giữ Dịch vụ Nghỉ ngơi Trong khi Quý vị Khiếu Nại (“Hỗ trợ Trong khi chờ Xử lý”)

Nếu trung tâm khu vực cố gắng thay đổi dịch vụ nghỉ ngơi mà quý vị đang nhận, thì quý vị có quyền giữ nguyên dịch vụ nghỉ ngơi trong khi quý vị kháng cáo. Quý vị phải khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị nhận được NOA để giữ dịch vụ nghỉ ngơi của quý vị không bị thay đổi. Điều này được gọi là “Hỗ trợ trong khi chờ xử lý”.

Cuộc họp Không chính thức

Khi quý vị nộp Biểu mẫu Yêu cầu Phiên điều trần Công bằng, quý vị có thể yêu cầu cuộc họp không chính thức và/hoặc buổi hòa giải trước phiên điều trần. Cuộc họp không chính thức là cuộc họp giữa quý vị (và đại diện của quý vị nếu có) và quản trị viên trung tâm khu vực. Mục đích là để giải quyết vấn đề. Đây là cơ hội để quý vị gặp trung tâm khu vực và thuyết phục họ cung cấp cho quý vị dịch vụ nghỉ ngơi mà quý vị cần. Quý vị không cần phải có cuộc họp không chính thức. Nếu quý vị yêu cầu cuộc họp không chính thức, trung tâm khu vực phải tổ chức một cuộc họp trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu phiên điều trần công bằng của quý vị, trừ khi quý vị đồng ý tổ chức vào một ngày khác.

Trong vòng 5 ngày làm việc sau cuộc họp không chính thức, trung tâm khu vực phải gửi văn bản quyết định cho quý vị. Văn bản quyết định phải liệt kê những vấn đề được thảo luận tại cuộc họp. Văn bản này phải nêu rõ quyết định của trung tâm khu vực về từng vấn đề, các dữ kiện hỗ trợ cho từng quyết định và các luật, quy định và chính sách mà trung tâm khu vực sử dụng để ra quyết định.

Nếu quý vị đồng ý với quyết định của trung tâm khu vực sau cuộc họp không chính thức, quý vị có thể rút lại yêu cầu phiên điều trần công bằng của mình. Làm việc này bằng cách điền vào biểu mẫu “Thông báo về Giải pháp” mà trung tâm khu vực cung cấp, quý vị cũng có thể tìm thấy biểu mẫu này tại:

https://www.dds.ca.gov/general/appeals-complaints-comments/fair-hearings-complaint-process/ Quyết định sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ khi trung tâm khu vực nhận được biểu mẫu “Thông báo về Giải pháp”. Nếu quý vị không thể truy cập biểu mẫu trực tuyến, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của trung tâm khu vực sau cuộc họp không chính thức, quý vị có thể tiếp tục tham gia buổi hòa giải theo lịch hoặc phiên điều trần công bằng. Quý vị không phải chấp nhận quyết định của trung tâm khu vực.

Hòa giải

Quý vị cũng có thể yêu cầu buổi hòa giải. Buổi hòa giải là một cuộc họp trong đó một hòa giải viên độc lập, được đào tạo từ Văn phòng Điều trần Hành chính (OAH, Office of Administrative Hearings) gặp quý vị và một đại diện của trung tâm khu vực. Hòa giải viên cố gắng tìm ra điểm chung và giải pháp mới. Đôi khi hòa giải viên có thể gặp riêng từng bên để giải quyết vấn đề. Hòa giải viên không có quyền ép buộc đạt được thỏa thuận. Nếu quý vị đạt được thỏa thuận, quý vị ký tên vào văn bản thỏa thuận, và quá trình kháng cáo dừng lại. Nếu quý vị không đạt được thỏa thuận, quý vị sẽ tham gia phiên điều trần công bằng.

Nếu quý vị yêu cầu buổi hòa giải, trung tâm khu vực phải tham gia buổi hòa giải. Quý vị không cần phải có cuộc họp không chính thức trước nếu quý vị không muốn có cuộc họp không chính thức.

Hòa giải là một bước quan trọng và chúng tôi khuyến khích các gia đình tham gia buổi hòa giải trước khi đến phiên điều trần. Quy trình này thường có lợi vì mang lại cho quý vị và trung tâm khu vực một cơ hội khác để đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, quy trình này sẽ mất thời gian một chút. Hãy sẵn sàng thỏa hiệp và suy nghĩ sáng tạo về cách quý vị có thể giải quyết tình huống. Ví dụ như nếu quý vị cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn trong một số tháng so với những tháng khác, trung tâm khu vực có thể cung cấp cho quý vị một số lượng giờ nghỉ ngơi trong 6 tháng mà quý vị có thể sử dụng khi cần.

Nếu quý vị không đạt được thỏa thuận tại buổi hòa giải, mọi đề nghị thỏa hiệp sẽ được bảo mật và sẽ không được quý vị hoặc trung tâm khu vực sử dụng để chống lại bên kia sau này tại phiên điều trần công bằng.

Ngay cả khi hòa giải không thành công, quý vị sẽ có thêm thông tin về trường hợp của trung tâm khu vực. Thông tin đó có thể giúp quý vị chuẩn bị cho phiên điều trần công bằng của mình. Nếu quý vị nghĩ rằng không có hy vọng đạt được thỏa thuận, quý vị có thể quyết định KHÔNG hòa giải. Điều này được gọi là "từ bỏ hòa giải." Tuy nhiên, nhiều người nghĩ rằng không có hy vọng đạt được thỏa thuận đã đạt được thỏa thuận tại buổi hòa giải. Nếu quý vị hoặc trung tâm khu vực từ bỏ hòa giải, hãy đảm bảo rằng quý vị đã sẵn sàng cho phiên điều trần công bằng. Phiên điều trần của quý vị có thể được lên lịch tổ chức sớm hơn nếu quý vị không tham gia buổi hòa giải trước.

Kiến nghị

Kiến nghị là yêu cầu thẩm phán tại Văn phòng Điều trần Hành chính quyết định điều gì đó trước phiên điều trần công bằng. Ví dụ về kiến nghị bao gồm kiến nghị về hỗ trợ trong khi chờ xử lý, vì trung tâm khu vực có thể đã không tiếp tục cung cấp dịch vụ, kiến nghị hoãn ngày điều trần, hoặc kiến nghị về trát đòi hầu tòa. Quý vị có thể nộp kiến nghị. Trung tâm khu vực cũng có thể nộp kiến nghị.

Một số trung tâm khu vực đã nộp kiến nghị bác bỏ một trường hợp. Kiến nghị bác bỏ yêu cầu ALJ không cho phép tổ chức phiên điều trần vì quý vị không có quyền hưởng phiên điều trần công bằng. Loại kiến nghị này rất hiếm gặp. Loại kiến nghị này cũng trái luật, vốn đảm bảo quyền được hưởng phiên điều trần công bằng của quý vị. Trường hợp ngoại lệ là khi không có vấn đề thực tế nào, chẳng hạn như nếu luật quy định rằng không có người nào hội đủ điều kiện nhận một dịch vụ nhất định nữa, bất kể họ có nhu cầu như thế nào.

Phiên điều trần Công bằng

Bước cuối cùng trong quy trình kháng cáo là phiên điều trần công bằng. Phiên điều trần công bằng diễn ra trong vòng 50 ngày kể từ khi quý vị yêu cầu phiên điều trần công bằng trừ khi quý vị hoặc trung tâm khu vực yêu cầu đình lại (thêm thời gian). Phiên điều trần công bằng được tổ chức trước một Thẩm phán Luật Hành chính (ALJ, Administrative Law Judge) từ Văn phòng Điều trần Hành chính (OAH, Office of Administrative Hearings). Tại phiên điều trần công bằng, trung tâm khu vực phải trình bày trường hợp của họ trước. ALJ sẽ ra văn bản quyết định trong vòng 10 ngày sau phiên điều trần công bằng.

Đình lại (Trì hoãn)

Quý vị hoặc trung tâm khu vực có thể yêu cầu OAH trì hoãn ngày tổ chức buổi hòa giải hoặc phiên điều trần công bằng. Quý vị không cần phải có lý do chính đáng để yêu cầu đình lại trong lần thứ nhất quý vị yêu cầu. Nhưng với bất kỳ yêu cầu thêm nào, quý vị phải có “lý do chính đáng” để OAH chấp nhận yêu cầu của quý vị. “Lý do chính đáng” nghĩa là lý do chính đáng. “Lý do chính đáng” có thể là một nhân chứng quan trọng không có mặt vào ngày điều trần công bằng, người thân bị ốm, đi cấp cứu hoặc qua đời.

Để trì hoãn ngày điều trần công bằng, quý vị nộp “Kiến nghị Đình lại Phiên điều trần và Miễn trừ Thời gian.” Đây là liên kết đến biểu mẫu kiến nghị:

https://www.dgs.ca.gov/-/media/Divisions/OAH/Forms/GJ-Forms/OAH24.pdf?la=en&hash=BEB591E13540FF3FC99D4B5238528704384F7546 Nếu quý vị không thể truy cập biểu mẫu trực tuyến, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trên biểu mẫu có chỗ trống mà quý vị cần giải thích lý do quý vị cần đình lại phiên điều trần công bằng nếu đó không phải là lần thứ nhất quý vị yêu cầu. Quý vị cũng có thể đính kèm bất kỳ tài liệu nào hỗ trợ nhu cầu đình lại của quý vị.

Biểu mẫu yêu cầu quý vị gọi điện cho đại diện trung tâm khu vực và hỏi xem người đó có đồng ý đình lại phiên điều trần công bằng không. Trong chỗ trống trên biểu mẫu, hãy viết tên và số điện thoại của người của trung tâm khu vực mà quý vị đã nói chuyện. Trình bày trên biểu mẫu liệu người đó đồng ý hay phản đối đình lại.

Quý vị hoặc đại diện của quý vị phải ký tên vào phần có tiêu đề, “Miễn trừ Thời gian theo Quy định của Pháp luật cho Phiên điều trần Công bằng và Quyết định theo Đạo luật Lanterman.” Để được cho phép đình lại, quý vị phải đồng ý “miễn trừ” các thời hạn điều trần. Điều này có nghĩa là quý vị đồng ý phiên điều trần công bằng sẽ diễn ra muộn hơn thời hạn 50 ngày kể từ khi trung tâm khu vực nhận được yêu cầu phiên điều trần công bằng của quý vị.

Gửi biểu mẫu đình lại đã điền đầy đủ cho OAH. OAH không nhận tài liệu qua fax. Quý vị có thể gửi tài liệu qua bưu điện đến OAH hoặc liên hệ với OAH để biết thêm thông tin về cách gửi tài liệu bằng phương thức điện tử.

Nếu quý vị không có đủ thời gian để gửi văn bản kiến nghị đình lại, quý vị có thể thử gọi điện cho OAH và yêu cầu đình lại qua điện thoại.

Rút khỏi mà không bị Tổn hại

Nếu yêu cầu đình lại/trì hoãn ngày điều trần của quý vị bị từ chối, hoặc quý vị chưa sẵn sàng tham gia phiên điều trần công bằng, quý vị có thể yêu cầu rút khỏi phiên điều trần công bằng “mà không bị tổn hại”. Điều này có nghĩa là nếu quý vị rút khỏi phiên điều trần công bằng, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến quyền kháng cáo vấn đề này sau này của quý vị. Tốt hơn là nên rút khỏi mà không bị tổn hại hơn là tham gia phiên điều trần mà chưa sẵn sàng. OAH yêu cầu quý vị điền vào biểu mẫu Thông báo về Giải pháp. Đây là liên kết đến biểu mẫu: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/04/FH_DS1804Vietnamese_20190409.pdf Nếu quý vị không thể truy cập biểu mẫu trực tuyến, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Xem phụ lục E để biết mẫu thư rút khỏi mà không bị tổn hại.

Hợp nhất

Hợp nhất là khi hai hoặc nhiều trường hợp nghỉ ngơi của quý vị được điều trần cùng một lúc trước cùng một ALJ. Quý vị có thể yêu cầu hợp nhất. OAH cũng có thể hợp nhất các trường hợp nghỉ ngơi của quý vị. Nếu quý vị không đồng ý, quý vị có thể từ chối. ALJ sẽ quyết định có hợp nhất các trường hợp nghỉ ngơi của quý vị không dựa trên luật pháp và hoàn cảnh của các trường hợp.

Thông dịch viên

Nếu quý vị hoặc nhân chứng cần thông dịch viên, hãy liên hệ ngay với OAH. Quý vị cũng có thể trình bày rằng quý vị cần thông dịch viên trong biểu mẫu yêu cầu phiên điều trần công bằng. OAH sẽ cung cấp miễn phí thông dịch viên có chứng nhận.

Khả năng dễ tiếp cận của Địa điểm Điều trần

Hầu hết các phiên điều trần công bằng đều được tổ chức tại trung tâm khu vực. Địa điểm điều trần phải dễ tiếp cận với người khuyết tật. Kiểm tra trước với OAH để đảm bảo địa điểm dễ tiếp cận. Nếu một người khuyết tật cần điều chỉnh hợp lý để tham dự phiên điều trần công bằng, hãy sớm liên hệ với OAH để họ có thể thu xếp.

Yêu cầu Thẩm phán Khác

Tìm hiểu về thẩm phán (ALJ, Administrative Law Judge) của quý vị trước phiên điều trần công bằng. Quý vị có thể có ALJ khác nếu người được chỉ định cho quý vị có tiền sử thiên vị hoặc thành kiến. Quý vị làm điều này bằng cách nộp kiến nghị cáo tị (thay đổi) ALJ. Kiến nghị mẫu để đưa ra yêu cầu này có trong Phụ lục B.

Để tìm thông tin về ALJ được chỉ định cho trường hợp của quý vị, xem trang web của OAH tại: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/GJ-Calendar (lịch thẩm quyền chung) và nhập số trường hợp của quý vị. ALJ sẽ được chỉ định gần ngày điều trần công bằng. Sau đó vào: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Resources/DDS-Decisions và nhập tên của ALJ. Quý vị sẽ thấy danh sách các trường hợp ALJ đã phân xử. Đọc một số trường hợp để xem liệu quý vị có muốn ALJ này phân xử trường hợp của quý vị không. Nếu không, hãy nộp kiến nghị cáo tị ALJ và gửi cho OAH cùng với thông tin liên hệ của quý vị. Nếu quý vị không nhận được phản hồi từ OAH, hãy gọi cho họ trước phiên điều trần công bằng để tìm hiểu xem yêu cầu của quý vị có được chấp thuận không. Thông thường, yêu cầu sẽ được chấp thuận.

Chương 3 – Chuẩn bị cho Phiên điều trần Công bằng

Xác định Lập luận Pháp lý của Quý vị

 • Lập luận pháp lý của quý vị là luật và dữ kiện mà quý vị sẽ dựa vào để chứng minh rằng quý vị đủ tiêu chuẩn nhận số giờ dịch vụ nghỉ ngơi mà quý vị đang yêu cầu. Để chuẩn bị lập luận pháp lý của quý vị: Xem xét luật hỗ trợ luận điểm của quý vị. Có thể xem một số luật trong Phụ lục D: Bản tóm tắt Phiên điều trần Mẫu của Nguyên đơn, ở trang 36 dưới tiêu đề IV. LUẬT ÁP DỤNG.
 • Tìm kiếm và đọc các quyết định của Phiên điều trần Công bằng trước đó tại liên kết sau: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Resources/DDS-Decisions. Tìm kiếm từ khóa “nghỉ ngơi” để chỉ xem xét các trường hợp về vấn đề này.

Trung tâm khu vực có thể nói rằng quý vị không thể nhận dịch vụ nghỉ ngơi vì quý vị có giờ điều dưỡng hoặc Dịch vụ Hỗ trợ Tại gia (IHSS, In-Home Supportive Services). Tuy nhiên, điều đó chưa hẳn đã đúng. Các giờ dịch vụ này chỉ có thể được coi là dịch vụ nghỉ ngơi nếu đáp ứng tất cả nhu cầu nghỉ ngơi của quý vị. Thời gian nghỉ ngơi mà quý vị nhận được có thể không bị cắt giảm vì quý vị có giờ điều dưỡng hoặc IHSS. Điều dưỡng và IHSS là những dịch vụ khác nhau và hướng tới những mục tiêu khác nhau.

Chuẩn bị Bằng chứng của Quý vị

Bằng chứng là dữ kiện hỗ trợ cho yêu sách của quý vị về dịch vụ nghỉ ngơi. Bằng chứng có thể bao gồm tài liệu và lời khai của nhân chứng. Chỉ sử dụng bằng chứng có liên quan. Bằng chứng có liên quan nếu giúp chứng minh rằng quý vị hội đủ điều kiện nhận thời gian nghỉ ngơi mà trung tâm khu vực đã từ chối, cắt giảm hoặc tước bỏ.

Thu thập Bằng chứng bằng Văn bản (Tài liệu)

Thu thập bất kỳ bằng chứng bằng văn bản nào hỗ trợ cho lập luận pháp lý của quý vị. Một số ví dụ về bằng chứng bao gồm:

 • Mô tả về dịch vụ nghỉ ngơi;
 • IPP của quý vị mô tả các mục tiêu của dịch vụ nghỉ ngơi;
 • Báo cáo hoặc thẩm định hỗ trợ nhu cầu nghỉ ngơi;
 • Báo cáo tiến độ từ nhà cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi;
 • Lời khai của nhân viên hoặc những người khác về dịch vụ nghỉ ngơi;
 • Yêu cầu nghỉ ngơi trong quá khứ; và
 • Bất kỳ tài liệu nào khác hỗ trợ nhu cầu nghỉ ngơi của quý vị.

Quý vị có thể yêu cầu hồ sơ từ trường học, nhà cung cấp dịch vụ y tế, và cơ quan chính phủ mà có thể có thông tin hữu ích. Đừng chờ đợi rồi mới yêu cầu hồ sơ. Thu thập tài liệu này thường mất nhiều thời gian hơn quý vị nghĩ.

Quý vị có thể nhờ những người quen biết quý vị viết thư hoặc tờ khai. ALJ có thể coi trọng thông tin từ một người có mặt tại phiên điều trần công bằng với tư cách nhân chứng hơn là một người viết thư hoặc tờ khai.

Quý vị có quyền xem bất kỳ hồ sơ nào trong hồ sơ trung tâm khu vực của mình, bao gồm hồ sơ mà trung tâm khu vực nhận được từ cơ quan hoặc cá nhân bên ngoài. Trung tâm khu vực phải cho phép quý vị truy cập hồ sơ của mình trong vòng 3 ngày làm việc sau khi quý vị yêu cầu xem hồ sơ. Trung tâm khu vực cũng phải giúp quý vị hiểu hồ sơ của mình. Nếu hồ sơ của trung tâm khu vực có tài liệu giúp chứng minh trường hợp của quý vị, hãy đưa tài liệu này vào bằng chứng của quý vị. Đừng mặc định rằng ALJ sẽ có tài liệu này vì trung tâm khu vực có. ALJ chỉ xem tài liệu mà quý vị và trung tâm khu vực nộp làm bằng chứng.

Xem chính sách, nguyên tắc hướng dẫn và trường hợp ngoại lệ về Mua Dịch vụ (POS, Purchase of Service) của trung tâm khu vực đối với dịch vụ nghỉ ngơi. Chúng có thể được đăng trên trang web của trung tâm khu vực hoặc quý vị có thể gọi điện cho trung tâm khu vực và yêu cầu cung cấp bản sao. Nếu nguyên tắc hướng dẫn hữu ích cho trường hợp của quý vị, hãy đưa vào bằng chứng của quý vị.

Gửi trát đòi hầu tòa cho một cơ quan để lập hồ sơ cho phiên điều trần công bằng của quý vị. “Nghĩa vụ đệ trình theo trát đòi hầu tòa” (subpoena duces tecum) buộc một cơ quan phải mang hồ sơ mà họ có và xác minh với ALJ rằng tài liệu hoặc hồ sơ đó không bị thay đổi. Quý vị có thể yêu cầu cơ quan đó làm việc này bằng văn bản khai báo hoặc bằng lời khai. Quý vị có thể tìm thấy biểu mẫu trát đòi hầu tòa cho phiên điều trần công bằng của trung tâm khu vực tại đây: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Forms/Page-Content/DDS-Forms Nếu quý vị không thể truy cập biểu mẫu trực tuyến, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chuẩn bị Nhân chứng

Lời khai của nhân chứng cũng là một loại bằng chứng. Nhân chứng cần được gửi trát đòi hầu tòa nếu họ không đồng ý làm chứng và lời khai của họ hữu ích cho trường hợp của quý vị. Trát đòi hầu tòa là một lệnh pháp lý buộc họ phải tham dự phiên điều trần công bằng để làm chứng. Gửi trát đòi hầu tòa cho nhân chứng và yêu cầu nhân chứng làm chứng ngay khi quý vị có ngày điều trần công bằng để họ có mặt. Có thể tìm thấy biểu mẫu trát đòi hầu tòa ở đây:

https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Forms/Page-Content/DDS-Forms Nếu quý vị không thể truy cập biểu mẫu trực tuyến, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hãy nghĩ về những gì quý vị muốn ALJ tìm hiểu được từ lời khai của nhân chứng của quý vị. Viết trước câu hỏi cho nhân chứng của quý vị. Ôn lại những câu hỏi này với nhân chứng để đảm bảo họ hiểu những gì quý vị đang hỏi. Đôi khi cần phải diễn đạt lại câu hỏi để nhân chứng hiểu. Nếu quý vị biết rằng trả lời của họ không giúp ích gì cho mình thì đừng đặt câu hỏi đó trong phiên điều trần công bằng.

Ngoài ra, hãy chuẩn bị để tự làm chứng, vì quý vị là nhân chứng tốt nhất cho bản thân hoặc con mình. Hãy chuẩn bị để trình bày lý do quý vị cần dịch vụ nghỉ ngơi. Trình bày lý do các dịch vụ khác không thành công hoặc không có sẵn. Đưa ra ví dụ hữu ích về lý do quý vị cần dịch vụ nghỉ ngơi.

Nhân chứng Không chuyên

Nhân chứng không chuyên (không phải chuyên gia) có thể củng cố trường hợp quý vị trình bày. Nhân chứng không chuyên có thể làm chứng về dữ kiện mà họ biết về quý vị, vì vậy hãy nghĩ xem ai là người hiểu rõ quý vị nhất. Thành viên gia đình thường là lựa chọn tốt, cũng như nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, hàng xóm, và nhà cung cấp dịch vụ hiện thời hoặc trước đây. Chọn nhân chứng không chuyên sẽ tỏ ra khách quan và không thiên vị trước ALJ. Nhân chứng không chuyên có thể có thông tin và câu chuyện thực tế, thiết thực mà chỉ những người biết rõ về quý vị mới có thể cung cấp.

Trao đổi Danh sách Nhân chứng và Bằng chứng

Ít nhất 2 ngày làm việc trước phiên điều trần công bằng, quý vị và trung tâm khu vực phải trao đổi thông tin về bằng chứng sẽ sử dụng tại phiên điều trần.

Trung tâm khu vực cần cung cấp cho quý vị và OAH cái được gọi là tuyên bố luận điểm 2 ngày làm việc trước phiên điều trần. Tuyên bố luân điểm phải cung cấp cho quý vị dữ kiện về quyết định của trung tâm khu vực và lý do đưa ra quyết định, bao gồm thông tin về nhân chứng mà họ sẽ sử dụng tại phiên điều trần, và bao gồm tất cả tài liệu mà họ sẽ sử dụng tại phiên điều trần. Tuyên bố luận điểm cũng phải bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị.

Quý vị sẽ không cần phải chuẩn bị tuyên bố luận điểm nếu quý vị không muốn. Nhưng 2 ngày trước phiên điều trần, quý vị sẽ cần cung cấp cho trung tâm khu vực danh sách nhân chứng và họ quen biết quý vị như thế nào và một bản sao của bất kỳ thẩm định hoặc báo cáo chuyên môn nào mà quý vị dự định sử dụng để chứng minh trường hợp của mình. Nếu quý vị muốn sử dụng các tài liệu khác để chứng minh trường hợp của mình, quý vị có thể đưa cho OAH và trung tâm khu vực bất cứ lúc nào trước phiên điều trần bắt đầu hoặc khi bắt đầu phiên điều trần.

ALJ có thể ngăn cản quý vị hoặc trung tâm khu vực giới thiệu tài liệu và nhân chứng chưa được cung cấp cho nhau 2 ngày làm việc trước phiên điều trần công bằng. Vào ngày diễn ra phiên điều trần công bằng, hãy mang theo ba bản sao của các tài liệu này: một cho quý vị; một cho ALJ; và một cho nhân chứng nhìn vào khi làm chứng.

Chương 4 – Trong và Sau Phiên điều trần Công bằng

Hãy đến phiên điều trần công bằng sao cho còn nhiều thời gian. Phiên điều trần công bằng có thể là một quá trình dài, vì vậy hãy mang theo nước và đồ ăn nhẹ. Mang theo giấy bút để ghi chép trong phiên điều trần công bằng.

Tuyên bố Mở đầu

Đưa ra tuyên bố mở đầu. Tuyên bố mở đầu không bắt buộc phải có, nhưng tuyên bố này giúp giải thích cho ALJ biết nội dung của phiên điều trần. Tuyên bố mở đầu của quý vị nên mô tả dịch vụ nghỉ ngơi mà quý vị đang yêu cầu và lý do. Tuyên bố này nên bao gồm luật hỗ trợ yêu cầu của quý vị. Mô tả bản thân hoặc con quý vị để ALJ hiểu nhu cầu của quý vị hoặc con quý vị. Tuyên bố mở đầu của quý vị nên là một tóm tắt ngắn về trường hợp của quý vị. Trung tâm khu vực sẽ đưa ra tuyên bố mở đầu của họ trước. Sau đó, quý vị sẽ đưa ra tuyên bố mở đầu của mình.

Đặt câu hỏi cho Nhân chứng

Nhân chứng của Trung tâm Khu vực

Trung tâm khu vực sẽ trình nhân chứng trước. Quý vị có thể đặt câu hỏi cho nhân chứng của trung tâm khu vực sau khi trung tâm khu vực đặt câu hỏi xong. Việc này được gọi là "đối chất." Các câu hỏi của quý vị sẽ giúp chứng tỏ rằng nhân chứng không hiểu điều gì đó, quên dữ kiện, hoặc sai. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi cho thấy nhân chứng đang đứng về một phía, thay đổi những gì họ đã nói trước đó, hoặc có thể không nói sự thật. Quý vị có thể đặt câu hỏi để chứng minh rằng nhân chứng của trung tâm khu vực không biết rõ về con quý vị hoặc không biết hoàn cảnh của gia đình quý vị. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi để thể hiện rằng nhân chứng của trung tâm khu vực đã có những giả định không đúng hoặc không đưa ra phán đoán cá nhân mà dựa vào một quy tắc hoặc chính sách độc đoán để xác định thời gian nghỉ ngơi của quý vị.

Hãy chú ý khi nhân chứng của trung tâm khu vực làm chứng. Quý vị có thể nhận thấy một điểm yếu để đề cập sau này trong quá trình đối chất. Nếu không, hãy cứ đặt các câu hỏi đối chất mà quý vị đã viết trước phiên điều trần. Không nên đặt câu hỏi nếu quý vị chưa biết câu trả lời, trừ khi quý vị nghĩ rằng câu trả lời dự kiến sẽ giúp ích rất nhiều cho lập luận của quý vị.

Nhân chứng của Quý vị

Tiếp theo, quý vị sẽ đặt câu hỏi cho nhân chứng của mình. Việc này được gọi là "thẩm vấn." Nhân chứng chỉ nên nói về những điều mà chính họ đã làm hoặc nhìn thấy hoặc nghe thấy.

Đặt câu hỏi ngắn, đơn giản, rõ ràng.

Bên cạnh việc trình bày lập luận chính, quý vị có thể đặt câu hỏi cho nhân chứng của mình để bác bỏ những điều mà nhân chứng của trung tâm khu vực đã nói. Nếu không, hãy cứ đặt các câu hỏi mà quý vị đã chuẩn bị trước phiên điều trần. Quý vị có thể đặt câu hỏi tiếp nối nếu nhân chứng trả lời không rõ ràng.

Trung tâm khu vực sẽ có cơ hội đối chất với nhân chứng của quý vị. ALJ cũng có thể đặt câu hỏi cho nhân chứng. Sau khi trung tâm khu vực đối chất với nhân chứng của quý vị, quý vị sẽ có cơ hội đặt thêm câu hỏi cho nhân chứng của mình. Việc này được gọi là "thẩm vấn lại." Quý vị có thể yêu cầu nhân chứng làm rõ hoặc trình bày lại bất kỳ điều gì không có lợi có thể phát sinh trong quá trình đối chất.

Tuyên bố Kết thúc/Tóm tắt Phiên điều trần

Trong phiên điều trần công bằng, quý vị có thể nhận ra rằng ALJ không có tất cả thông tin để đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu vậy, quý vị có thể yêu cầu ALJ "giữ hồ sơ mở." ALJ có thể đồng ý hoặc từ chối yêu cầu này. Nếu ALJ đồng ý giữ hồ sơ mở, điều này sẽ cho phép cả hai bên cung cấp thêm tài liệu và thông tin cho ALJ sau phiên điều trần.

ALJ thường sẽ yêu cầu tuyên bố kết thúc vào cuối phiên điều trần công bằng để tổng hợp bằng chứng. Tóm tắt lại những gì quý vị đã trình bày tại phiên điều trần công bằng và khẳng định lại luận điểm của quý vị rằng quý vị có quyền hưởng dịch vụ nghỉ ngơi. Đôi khi cả hai bên đồng ý đưa ra văn bản tóm tắt kết thúc thay vì lời tuyên bố kết thúc. Việc này cho phép quý vị suy nghĩ về tất cả lời khai trước khi tổng hợp lập luận của mình. Văn bản tóm tắt phiên điều trần phải cung cấp thông tin và dữ kiện mà quý vị đã trình bày và nêu rõ luật hỗ trợ cho trường hợp nghỉ ngơi của quý vị. Nếu ALJ giữ hồ sơ mở sau phiên điều trần và cho phép thêm bằng chứng, quý vị có thể đưa việc này vào bản tóm tắt phiên điều trần của mình. Bản tóm tắt Phiên điều trần Mẫu có trong Phụ lục D.

Sau Phiên điều trần Công bằng

Sau phiên điều trần công bằng, ALJ có 10 ngày làm việc để viết quyết định. Quyết định phải được đưa ra không quá 80 ngày sau khi quý vị yêu cầu kháng cáo. Quyết định của ALJ phải:

 • Được viết bằng ngôn ngữ đơn giản, hàng ngày;
 • Được dịch sang ngôn ngữ ưu tiên của quý vị;
 • Bao gồm bản tóm tắt dữ kiện;
 • Bao gồm báo cáo về bằng chứng mà ALJ đã sử dụng để quyết định;
 • Bao gồm quyết định về mọi vấn đề hoặc câu hỏi trong yêu cầu điều trần và được trình bày trong phiên điều trần; và
 • Nêu rõ các luật, quy định, và chính sách hỗ trợ cho quyết định của ALJ.

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định điều trần công bằng, quý vị có hai lựa chọn.

Thứ nhất, quý vị có thể yêu cầu cứu xét nếu quý vị cho rằng quyết định có sai sót thực tế hoặc pháp lý. Quý vị có thể yêu cầu cứu xét trong vòng 15 ngày kể từ khi có quyết định. Một viên chức điều trần khác sẽ xem xét yêu cầu của quý vị. Quyết định cho phép hoặc từ chối yêu cầu cứu xét của quý vị sẽ được đưa ra trong vòng 15 ngày.

Thứ hai, quý vị có thể kháng cáo lên tòa án cấp trên của quận. Quý vị phải kháng cáo trong vòng 180 ngày kể từ khi nhận được quyết định điều trần công bằng. Đây là một quá trình phức tạp và có thể quý vị sẽ cần luật sư. Để biết thêm thông tin về quy trình này, xem Các Quyền Theo Đạo luật Lanterman, Chương 10: https://rula.disabilityrightsca.org/vi/rula-book/chapter-10-appeals-and-complaints-disagreements-with-regional-centers-developmental-centers-or-service-providers/

Phụ lục

Phụ lục B: Yêu cầu Thay đổi Thẩm phán Mẫu

Ấn phẩm #7136.05 Phụ lục B (pdf)

Phụ lục C: Danh sách Bằng chứng và Nhân chứng Mẫu của Nguyên đơn

Ấn phẩm #7136.05 Phụ lục C (pdf)

Phụ lục D: Bản tóm tắt Phiên điều trần Mẫu của Nguyên đơn

Ấn phẩm #7136.05 Phụ lục D (pdf)

Phụ lục E: Biểu mẫu Rút khỏi Phiên điều trần Mẫu (Biểu mẫu Thông báo về Giải pháp DS1804)

Bấm vào đây để Biểu mẫu Thông báo về Giải pháp DS1804