بسته اطلاعات دادرسی ویژه خدمات فرجه مرکز منطقه‌ای

Publications
#7136.16

بسته اطلاعات دادرسی ویژه خدمات فرجه مرکز منطقه‌ای

خدمات فرجه خدمتی است که یک نفر را برای مراقبت از مراجعان مرکز منطقه ای مقیم در منزل خانوادگی تأمین می کند. هدف از خدمات فرجه فراهم نمودن فرصتی برای اعضای خانواده مراجعان مرکز منطقه ای مقیم در منزل خانوادگی به منظور استراحت یا پرداختن به سایر امور است. بودجه خدمات فرجه توسط مرکز منطقه ای تأمین می شود. می توان خدمات فرجه را در خانه یا در یک محیط تأیید شده جایگزین ارائه کرد.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

فصل1 – مقدمه

خدمات فرجه خدمتی است که یک نفر را برای مراقبت از مراجعان مرکز منطقه ای مقیم در منزل خانوادگی تأمین می کند. هدف از خدمات فرجه فراهم نمودن فرصتی برای اعضای خانواده مراجعان مرکز منطقه ای مقیم در منزل خانوادگی به منظور استراحت یا پرداختن به سایر امور است. بودجه خدمات فرجه توسط مرکز منطقه ای تأمین می شود. می توان خدمات فرجه را در خانه یا در یک محیط تأیید شده جایگزین ارائه کرد.

از تاریخ 1 ژانویه 2018، برای مقدار خدمات فرجه ای که می توانید دریافت کنید، هیچ محدودیتی وجود ندارد؛ بنابراین، ممکن است واجد شرایط دریافت ساعت های بیشتری نسبت به آنچه اکنون دریافت می کنید، باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخشنامه این برنامه خطاب به مراکز منطقه ای درباره لغو محدودیت های خدمات فرجه طبق قسمت 4686.5قانون رفاه و نهادها، که به زبان های انگلیسی و اسپانیایی در اینجا موجود است، رجوع کنید: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/02/SupportSvcs_RespiteEnglish_20190215.pdf. نیاز شما به خدمات فرجه در جلسه «طرح برنامه فردی» (IPP, Individual Program Plan) مورد بحث قرار می گیرد.

طبق تجربه ما، مراجعان مرکز منطقه ای و خانواده هایشان اغلب از مقدار و نوع خدمات فرجه موردنیاز خود محروم می شوند. برای مثال، ممکن است لازم باشد که خدمات فرجه شامل فرجه رفتاری یا پرستاری باشد. در این بسته اطلاعاتی، وظایف مراکز منطقه ای برای ارائه خدمات فرجه و نحوه درخواست تجدیدنظر نسبت به رد، خاتمه، یا کاهش خدمات فرجه شرح داده شده است.

فرایند IPP

مانند تمام خدمات مرکز منطقه ای، مجوز خدمات فرجه از طریق فرایند «طرح برنامه فردی»
(IPP, Individual Program Plan) صادر می شود.

شما باید آمادگی لازم را برای مستندسازی نیاز خود به خدمات فرجه در جلسه IPP داشته باشید. یکی از مشکلات در خصوص اثبات نیاز به خدمات فرجه این است که نیازهای هرکس و دلایل نیاز به خدمات فرجه متفاوت است. این نیاز ممکن است در درجه اول به دلیل ماهیت و شدت ناتوانی، رفتارها، یا نیازهای پزشکی شما باشد. یا ممکن است ناشی از سایر نیازهای خانواده باشد. به عنوان مثال، این که آیا خانواده تک والد است، سلامتی والد(ین)، تعداد فرزندان دیگر خانواده که به مراقبت نیاز دارند، شغل، و سایر خواسته ها. معمولاً ترکیبی از عوامل میزان خدمات فرجه موردنیاز را تعیین می کند.

مراکز منطقه ای اغلب از دستورالعمل های «خرید خدمات» یا,purchase of service) POS) برای تصمیم گیری درباره میزان خدمات فرجه ای که می توانید دریافت کنید، استفاده می کنند. هماهنگ کنندگان خدمات مرکز منطقه ای از این دستورالعمل ها برای تعیین میزان خدمات فرجه دریافتی توسط افراد استفاده می کنند. با این حال، صرفاً بر اساس دستورالعمل ها نمی توان میزان واقعی خدمات فرجه دریافتی را تعیین کرد. طبق قانون لنترمن، خدمات باید متناسب با نیازهای هر فرد باشد. دستورالعمل های POS باید شامل استثنائاتی برای مقادیر خدمات عمومی نیز باشند. تیم IPPباید قبل از تصمیم گیری درباره تعداد ساعت خدمات فرجه، شرایط و نیازهای خانواده شما را در نظر بگیرد. می توانید از مرکز منطقه ای خود یک نسخه از دستورالعمل های آن، از جمله استثنائات، را درخواست کنید؛ همچنین، ممکن است این دستورالعمل ها و نیز استثنائات آنها در وب سایت مرکز منطقه ای موجود باشد. می توانید از مرکز منطقه ای خود درخواست استثنا کنید.

اگر درخواست شما برای خدمات فرجه غیرعادی است، ابتدا آن را با هماهنگ کننده خدمات مرکز منطقه ای خود در میان بگذارید و از او بخواهید که افراد ذی ربط را به جلسه دعوت کند. طبق قانون، یک «تصمیم گیرنده» موظف است که در جلسه IPP شرکت کند - منظور از تصمیم گیرنده فردی از طرف مرکز منطقه ای است که این اختیار را دارد که با درخواست شما موافقت یا مخالفت کند. اگر طی این جلسه نتوانید به توافق برسید، طبق قانون، مرکز منطقه ای باید در صورت درخواست شما یا موافقت تیم برنامه ریزی، جلسه دوم را ظرف 15 روز پس از جلسه نخست تشکیل دهد. در جلسه دوم هم، باید یک نماینده از طرف مرکز منطقه ای، که این اختیار را دارد که با درخواست شما موافقت یا مخالفت کند، حضور داشته باشد. هنگام برنامه ریزی جلسه خود، بهتر است درخواست کنید که یک تصمیم گیرنده به جلسه بیاید.

اگر تیم IPP با خدمات فرجه موافقت کند، باید سند IPP را قبل از شروع خدمات فرجه امضا کنید. اگر با برخی از موارد موافق و با برخی دیگر مخالف هستید، در IPP درج کنید که با کدام خدمات موافق و با کدام یک مخالف هستید. سپس IPP را امضا کنید تا خدمات مورد توافق اجرایی شوند.

هنگام حضور در جلسه، برای توضیح تمام دلایل نیاز به تعداد ساعات خدمات فرجه درخواستی، آمادگی کامل داشته باشید. خدمات فرجه، همراه با سایر خدمات مرکز منطقه ای، یک حق است. این بدان معنا است که مرکز منطقه ای نمی تواند خدمات فرجه موردنیاز شما را به دلیل کمبود بودجه یا اهمیت سایر خدمات، از شما سلب کند. البته این بدان معنا نیست که شما همه خدمات فرجه درخواستی را دریافت می کنید. با این حال، شما حق دریافت خدمات فرجه ای را دارید که می توانید نیاز به آنها را ثابت کنید. سعی کنید در جلسه IPP، با توضیح صریح و دقیق دلایل نیاز خود به خدمات فرجه، نیاز خود به این خدمات را ثابت کنید. می توانید از مثال هایی درباره علت نیازتان به خدمات فرجه استفاده کنید؛ و از نامه ها، اسناد، و سایر افرادی کمک بگیرید که می توانند به اثبات نیاز شما به خدمات فرجه کمک کنند.

در صورت مخالفت با سلب، خاتمه، یا کاهش خدمات فرجه ای که فکر می کنید مرکز منطقه ای باید تأمین کند، می توانید درخواست دادرسی کنید. روند دادرسی مانند دادگاه نیست، اما باید از آمادگی لازم جهت دفاع از خود برخوردار باشید. جلسات دادرسی معمولاً در داخل اتاقی در مرکز منطقه ای یا نزدیک آن برگزار می شود. قاضی این جلسات را «قاضی حقوق اداری» یا (Administrative Law JudgeALJ, ) می نامند.

فصل 2 – روند دادرسی

اعلان قبلی در بازه زمانی مناسب

اگر مرکز منطقه ای بخواهد خدمات فرجه را سلب کند، کاهش دهد، یا خاتمه دهد، مرکز منطقه ای باید یک جلسه IPP را تشکیل دهد. در صورت «مخالفت» مرکز منطقه ای با درخواست شما، حق دریافت اعلان اقدام کتبی
(NOA, Notice of Action) را دارید. در صورت امتناع مرکز منطقه ای از اعطای تعداد ساعاتی که فکر می کنید نیاز دارید، شما این حق را دارید که ظرف 5 روز از جلسه، NOA کتبی دریافت کنید. در NOA علت مخالفت مرکز منطقه ای با خدمات فرجه مورد نظر شما، نحوه درخواست دادرسی، مراحل دادرسی، و مهلت ها شرح داده شده است. گاهی مراکز منطقه ای درباره حق NOA و روند تجدیدنظر چیزی به شما و نماینده شما نمی گویند. اگر مرکز منطقه ای یک NOAارائه نکرده باشد، شاید لازم باشد درخواست یک NOA کتبی کنید.

برای اینکه NOA کافی باشد، باید به شما بگوید که مرکز منطقه ای قصد دارد چه اقدامی انجام دهد و چه قوانینی به آن اجازه چنین اقدامی را می دهد. همچنین، این اطلاعات به شما در تصمیم گیری برای درخواست تجدیدنظر و آمادگی برای دادرسی کمک می کند. NOA باید بگوید:

 • مرکز منطقه ای چه اقدامی انجام خواهد داد؛
 • مرکز منطقه ای چرا این اقدام را انجام می دهد؛
 • مرکز منطقه ای چه زمانی این اقدام را انجام می دهد؛
 • چه قانون، قاعده، یا سیاستی به مرکز منطقه ای اجازه انجام این اقدام را می دهد؛
 • نحوه و مکان تسلیم درخواست تجدیدنظر؛
 • مهلت های تسلیم درخواست تجدیدنظر؛
 • طلاعاتی درباره آنچه در روند تجدیدنظر اتفاق می افتد؛
 • نحوه بررسی سوابق خود نزد مرکز منطقه ای و
 • چگونگی دریافت کمک در خصوص دفاع و وکالت.

پس از دریافت NOA، باید تصمیم بگیرید که آیا در ادامه تلاش برای دریافت خدمات فرجه موردنیاز خود، درخواست تجدیدنظر خواهید داد یا خیر.

درخواست برای دادرسی

از تاریخ ردیافت NOA کتبی تصمیم یا اقدامی که با آن مخالف هستید، فقط 60 روز فرصت دارید تا درخواست دادرسی بدهید. اگر در حال حاضر خدمات فرجه دریافت می کنید، اما مرکز منطقه ای می خواهد ساعات خدمات شما را کاهش یا خاتمه دهد، باید ظرف 30 روز از تاریخ دریافت NOA خود، درخواست تجدیدنظر کنید. با انجام این کار، ساعات خدمات فرجه شما در طول فرایند تجدیدنظر ادامه خواهد یافت.

اگر مهلت 60 روزه را به دلیل عدم دریافت NOA در بازه زمانی مناسب یا به طور کلی عدم دریافت NOA از دست بدهید، باید فوراً درخواست دادرسی کنید. در صورت سلب، کاهش، یا خاتمه خدمات فرجه شما توسط مرکز منطقه ای و بدون اطلاع شما، همچنان می توانید درخواست تجدیدنظر کنید - برای درخواست تجدیدنظر، نیازی به NOA ندارید.

برای درخواست دادرسی، «فرم تقاضای دادرسی» که مرکز منطقه ای همراه با NOA شما ارسال کرده، و در این نشانی نیز موجود است، را تکمیل کنید:

https://www.dds.ca.gov/general/appeals-complaints-comments/fair-hearings-complaint-process/ اگر نمی توانید به صورت آنلاین به فرم دسترسی پیدا کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید. درخواست دادرسی خود را به DDS تحویل دهید و یک کپی از آن نزد خود نگه دارید. DDS درخواست شما را به مرکز منطقه ای و دفتر رسیدگی اداری (OAH, Office of Administrative Hearings)، که مؤسسه دولتی مسئول رسیدگی به جلسات دادرسی مرکز منطقه ای است، ارائه خواهد داد. OAH اسناد را از طریق فکس نمی پذیرد. می توانید اسناد را به OAH پست کنید؛ یا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ارسال اسناد به صورت الکترونیکی، با OAH تماس بگیرید. اطلاعات بیشتر درباره نحوه ارسال مدارک به صورت الکترونیکی در وب سایت OAH موجود است: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Services/Page-Content/Office-of-Administrative-Hearings-Services-List-Folder/File-or-Upload-OAH-Case-Documents?search=file%20electronic.

حفظ خدمات فرجه خود طی مدت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر («کمک پرداختی منوط به نتیجه رسیدگی»)

اگر مرکز منطقه ای سعی کند خدمات فرجه ای که از قبل دریافت می کرده اید را تغییر دهد، شما این حق را دارید که خدمات فرجه خود را طی مدت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر حفظ کنید. برای جلوگیری از تغییر خدمات فرجه خود، باید ظرف 30 روز از تاریخ دریافت NOA درخواست تجدیدنظر کنید. این را اصطلاحاً «کمک پرداختی منوط به نتیجه رسیدگی» می نامند.

جلسه غیررسمی

هنگامی که فرم تقاضای دادرسی را ارسال می کنید، می توانید قبل از جلسه دادرسی، درخواست یک جلسه غیررسمی و/یا میانجی گری کنید. جلسه غیررسمی جلسه ای بین شما (و نماینده شما، اگر دارید) و یک مدیر مرکز منطقه ای است. هدف از این جلسه حل وفصل مسئله است. و فرصتی است تا با یکی از مدیران مرکز منطقه ای ملاقات و آنها را متقاعد کنید که خدمات فرجه موردنیازتان را به شما ارائه دهند. شما مجبور به شرکت در یک جلسه غیررسمی نیستید. اگر درخواست یک جلسه غیررسمی کنید، مرکز منطقه ای باید ظرف 10 روز پس از دریافت درخواست دادرسی شما، آن را ارائه دهد، مگر اینکه شما با تاریخ دیگری موافقت کنید.

ظرف 5 روز کاری پس از یک جلسه غیررسمی، مرکز منطقه ای باید یک رأی کتبی را به شما ابلاغ کند. در نامه ابلاغ رأی، باید موارد مطرح شده در جلسه ذکر شود. این رأی کتبی باید تصمیم مرکز منطقه ای درباره هر موضوع، حقایق مؤید هر تصمیم، و قوانین، مقررات، و سیاست هایی که مرکز منطقه ای برای اتخاذ هر تصمیم به آنها استناد کرده را بیان کند.

اگر پس از جلسه غیررسمی، با تصمیم مرکز منطقه ای موافق باشید، می توانید درخواست دادرسی خود را پس بگیرید. این کار را با تکمیل فرم «اعلان حل وفصل»، که مرکز منطقه ای ارائه می دهد و در نشانی زیر نیز موجود است، انجام دهید:

https://www.dds.ca.gov/general/appeals-complaints-comments/fair-hearing…؛ این تصمیم 10 روز پس از دریافت فرم «اعلان حل وفصل» توسط مرکز منطقه ای اجرا خواهد شد. اگر نمی توانید به فرم آنلاین دسترسی پیدا کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید.

اگر پس از جلسه غیررسمی، با تصمیم مرکز منطقه ای مخالف باشید، می توانید با یک میانجی گری یا یک دادرسی برنامه ریزی شده ادامه دهید. شما مجبور نیستید تصمیم مرکز منطقه ای را بپذیرید.

میانجی گری

همچنین، می توانید درخواست میانجی گری کنید. میانجی گری جلسه ای است که طی آن یک میانجی مستقل و آموزش دیده از دفتر رسیدگی اداری (OAH, Office of Administrative Hearings) با شما و یکی از نمایندگان مرکز منطقه ای ملاقات می کند. میانجی تلاش می کند زمینه های مشترک و راه حل های جدید را بیابد. گاهی ممکن است میانجی برای حل وفصل مسئله، به صورت جداگانه با هریک از طرفین ملاقات کند. میانجی از هیچ قدرت یا اختیاری برای تحمیل توافق برخوردار نیست. اگر به توافق برسید، یک سند توافق نامه را امضا می کنید، و روند تجدیدنظر متوقف می شود. اگر به توافق نرسید، به دادرسی می روید.

اگر درخواست میانجی گری دارید، مرکز منطقه ای باید در میانجی گری شرکت کند. اگر نمی خواهید یک جلسه غیررسمی داشته باشید، ملزم نیستید که ابتدا یک جلسه غیررسمی داشته باشید.

میانجی گری گامی مهم است و ما خانواده ها را تشویق می کنیم که قبل از اقدام برای دادرسی، در جلسه میانجی گری شرکت کنند. این اغلب ایده خوبی است زیرا به شما و مرکز منطقه ای یک فرصت دیگر برای دستیابی به توافق می دهد. با این حال، کمی زمان می برد. آماده سازش باشید و خلاقانه درباره چگونگی حل وفصل مسئله پیش آمده فکر کنید. به عنوان مثال، اگر در برخی از ماه ها به خدمات فرجه بیشتری نسبت به ماه های دیگر نیاز دارید، مرکز منطقه ای می تواند یک سری ساعات فرجه اضافی را برای 6 ماه به شما ارائه دهد تا حسب نیاز از آنها استفاده کنید.

اگر در جلسه میانجی گری به توافق نرسیدید، هرگونه پیشنهاد مصالحه محرمانه باقی خواهد ماند و شما یا مرکز منطقه ای نمی توانید بعداً در جلسه دادرسی از آنها علیه یکدیگر استفاده کنید.

حتی اگر میانجی گری مؤثر واقع نشود، اطلاعات بیشتری را درباره پرونده مرکز منطقه ای دریافت خواهید کرد. این اطلاعات می تواند به شما در آماده شدن برای دادرسی کمک کند. اگر فکر می کنید امیدی به توافق نیست، می توانید تصمیم بگیرید که جلسه میانجی گری برگزار نشود. این را اصطلاحاً «انصراف از میانجی گری» می نامند. به هر حال، باید بدانید بسیاری از افرادی که فکر می کنند امیدی به توافق نیست در میانجی گری به توافق می رسند. اگر شما یا مرکز منطقه ای از میانجی گری انصراف می دهید، حتماً برای جلسه دادرسی آماده شوید. اگر ابتدا به میانجی گری نروید، ممکن است تاریخ جلسه دادرسی شما زودتر تعیین شود.

درخواست پیش از دادرسی

درخواست پیش از دادرسی عبارت است از درخواست از قاضی دفتر رسیدگی اداری برای صدور رأی قبل از دادرسی. نمونه هایی از درخواست های پیش از دادرسی عبارتند از: درخواست پیش از دادرسی برای کمک پرداختی منوط به نتیجه رسیدگی، زیرا ممکن است مرکز منطقه ای در ادامه ارائه خدمات قصور کرده باشد، درخواست پیش از دادرسی برای به تعویق انداختن تاریخ دادرسی، یا درخواست های پیش از دادرسی درباره احضاریه. می توانید درخواست های پیش از دادرسی را تسلیم کنید. مرکز منطقه ای نیز می تواند درخواست های پیش از دادرسی را تسلیم کند.

برخی از مراکز منطقه ای با هدف رد یک پرونده، درخواست های پیش از دادرسی را تسلیم کرده اند. طی درخواست های پیش از دادرسی با هدف رد پرونده، از ALJ خواسته می شود که اجازه دادرسی را ندهد زیرا شما حق برخورداری از جلسه دادرسی را ندارید. این نوع درخواست های پیش از دادرسی نادر است. همچنین مغایر با قانون، که حق شما را برای دادرسی تضمین می کند، است. استثنا زمانی است که هیچ مسئله واقعی وجود نداشته باشد، مثلاً اگر قانون گفته باشد که هیچ کس بدون توجه به نیازهایش، دیگر هیچ وقت واجد شرایط خدمات خاصی نیست.

دادرسی

دادرسی آخرین مرحله در فرایند تجدیدنظر است. دادرسی ظرف 50 روز پس از درخواست شما برای دادرسی انجام می شود مگر اینکه شما یا مرکز منطقه ای تقاضای تعویق (موکول کردن به زمان دیگر) کنید. جلسه دادرسی در محضر یک قاضی حقوق اداری (ALJ, Administrative Law Judge) از دفتر رسیدگی اداری
OAH, Office of Administrative Hearings)) برگزار می شود. در جلسه دادرسی، نخست مرکز منطقه ای باید اظهارات خود را ارائه کند. ALJ حدود 10 روز پس از جلسه دادرسی رأی کتبی صادر خواهد کرد.

تعویق (موکول کردن به زمان دیگر)

شما یا مرکز منطقه ای می توانید از OAH تقاضای ادامه میانجی گری یا تعویق دادرسی کنید. جهت اولین تقاضا برای ادامه میانجی گری یا تعویق دادرسی، لازم نیست دلیل خاصی را ذکر کنید. اما برای درخواست های بعدی، باید «دلیل موجه» داشته باشید تا OAH تقاضای شما را برای تعویق دادرسی بپذیرد. «دلیل موجه» به معنای دلیل خوب است. یک «دلیل خوب» می تواند عدم دسترسی به یک شاهد مهم در تاریخ دادرسی، بیماری، وضعیت اضطراری، یا مرگ یکی از بستگان نزدیک باشد.

برای به تعویق انداختن تاریخ دادرسی، شما یک «درخواست پیش از دادرسی مبنی بر تعویق دادرسی و انصراف از مهلت» را ارائه می کنید. پیوند فرم درخواست پیش از دادرسی به شرح زیر است:

https://www.dgs.ca.gov/-/media/Divisions/OAH/Forms/GJ-Forms/OAH24.pdf?la=en&hash=BEB591E13540FF3FC99D4B5238528704384F7546 اگر نمی توانید به فرم آنلاین دسترسی پیدا کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید.

در فرم مذکور، قسمتی تعبیه شده که در آن باید دلیل تعویق دادرسی را، اگر اولین تقاضای شما برای تعویق دادرسی نیست، توضیح دهید. همچنین، می توانید کلیه مستندات مؤید نیاز شما به تعویق دادرسی را پیوست کنید.

در این فرم به شما گفته شده که با نماینده مرکز منطقه ای تماس بگیرید و بپرسید که آیا او با تعویق دادرسی موافق است یا خیر. در قسمت تعبیه شده در فرم، نام و شماره تلفن شخصی که در مرکز منطقه ای با او صحبت کرده اید را بنویسید. در فرم مشخص کنید که آیا آن شخص با تعویق دادرسی موافقت کرده است یا خیر.

شما یا نماینده شما باید قسمتی را با عنوان «انصراف از مهلت تعیین شده توسط قانون برای دادرسی و صدور رأی طبق قانون لنترمن» امضا کنید. جهت اعطای تعویق دادرسی به شما، باید با «انصراف» از مهلت های دادرسی موافقت کنید. این بدان معنی است که شما موافقت می کنید که دادرسی بعد از مهلت 50 روزه پس از دریافت درخواست دادرسی توسط مرکز منطقه ای انجام شود.

فرم درخواست تعویق دادرسی را پس از تکمیل به OAH ارسال کنید. OAH اسناد را از طریق فکس نمی پذیرد. می توانید اسناد را به OAH پست کنید؛ یا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ارسال اسناد به صورت الکترونیکی، با OAH تماس بگیرید.

اگر زمان کافی برای ارسال یک درخواست کتبی پیش از دادرسی مبنی بر تعویق دادرسی ندارید، می توانید با OAHتماس بگیرید و از طریق تلفن تقاضای تعویق دادرسی نمایید.

انصراف با حفظ حقوق

در صورت مخالفت با تقاضای شما برای ادامه میانجی گری/تعویق دادرسی یا عدم آمادگی شما برای حضور در جلسه دادرسی، می توانید درخواست «انصراف از دادرسی با حفظ حقوق» کنید. این بدان معنا است که اگر از دادرسی انصراف دهید، تأثیری در حق شما برای درخواست تجدیدنظر آتی درباره این موضوع نخواهد داشت. بهتر است درخواست «انصراف از دادرسی با حفظ حقوق» کنید تا اینکه بدون آمادگی به جلسه رسیدگی بروید. OAH از شما می خواهد که اعلان فرم حل وفصل را تکمیل کنید. پیوند فرم مذکور به این شرح است: https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/05/DS1804.pdf.؛ اگر نمی توانید به فرم آنلاین دسترسی پیدا کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید. برای مشاهده نمونه نامه «انصراف از دادرسی با حفظ حقوق»، به پیوست E رجوع کنید.

تجمیع

تجمیع زمانی است که به صورت همزمان و توسط یک ALJ به دو یا چند مورد از پرونده های خدمات فرجه شما رسیدگی می شود. شما می توانید تقاضای تجمیع کنید. OAH هم می تواند پرونده های خدمات فرجه شما را تجمیع کند. اگر با تجمیع مخالف هستید، می توانید «مخالفت» خود را صریحاً اعلام کنید. ALJ بر اساس قانون و شرایط پرونده، تصمیم خواهد گرفت که آیا پرونده های خدمات فرجه شما را تجمیع کند یا خیر.

مترجمان شفاهی

اگر شما یا یکی از شاهدان به مترجم شفاهی نیاز دارید، فوراً با OAH تماس بگیرید. همچنین، می توانید در فرم تقاضای دادرسی خود بگویید که به مترجم شفاهی نیاز دارید. OAH مترجم شفاهی واجد صلاحیت را بدون هیچ هزینه ای برای شما تأمین می کند.

دسترسی به محل دادرسی

اکثر جلسات دادرسی در مرکز منطقه ای برگزار می شود. مکان های دادرسی باید برای افراد دچار ناتوانی قابل دسترسی باشد. از قبل با OAH تماس بگیرید تا مطمئن شوید مکان دادرسی برایتان قابل دسترسی است. چنانچه یک فرد دچار ناتوانی برای شرکت در جلسه دادرسی به امکانات منطقی نیاز دارد، در اسرع وقت با OAH تماس بگیرید تا بتوانند هماهنگی های لازم را جهت تأمین این امکانات انجام دهند.

درخواست برای تغییر قاضی

قبل از جلسه دادرسی، درباره قاضی (ALJ, Administrative Law Judge) پرونده تان اطلاعات لازم را کسب کنید. اگر ALJ تعیین شده برای پرونده شما سابقه سوگیری یا تعصب داشته باشد، شاید بتوانید ALJ را تغییر دهید. برای این منظور، باید یک درخواست پیش از دادرسی را مبنی بر تغییر (تعویض) ALJ را ارائه دهید. یک نمونه درخواست پیش از دادرسی برای تغییر قاضی پرونده در پیوست B گنجانده شده است.

به منظور کسب اطلاعات درباره ALJ تعیین شده برای پرونده شما، به وب سایت OAH در نشانی زیر رجوع کنید: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/GJ-Calendar (تقویم حوزه قضایی عمومی) و شماره پرونده خود را وارد کنید. ALJ در حوالی تاریخ دادرسی تعیین خواهد شد. سپس به نشانی زیر بروید:
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Resources/DDS-Decisions را وارد کنید. فهرستی از پرونده هایی را مشاهده خواهید کرد که آن ALJ درباره آنها قضاوت کرده است. برخی از پرونده ها را بخوانید تا به این نتیجه برسید که آیا می خواهید این ALJ درباره پرونده شما قضاوت کند یا خیر. اگر مایل نباشید که این ALJ درباره پرونده شما قضاوت کند، باید یک درخواست پیش از دادرسی را مبنی بر تغییر ALJ همراه با اطلاعات تماس خود به OAH ارسال کنید. اگر از OAH خبری دریافت نکردید، قبل از جلسه دادرسی با آنها تماس بگیرید تا بفهمید آیا با درخواست شما موافقت شده یا خیر. معمولاً، با چنین درخواستی موافقت می شود.

فصل 3 - آمادگی برای جلسه دادرسی

تعیین استدلال حقوقی شما

 • استدلال حقوقی شما قانون و حقایقی است که با استناد به آنها ثابت می کنید که واجد شرایط تعداد ساعات خدمات فرجه درخواستی هستید. برای تهیه استدلال حقوقی خود:قانونی که از موضع شما حمایت می کند را مرور کنید. برخی از قوانین را می توان در پیوست D یافت: نمونه لایحه دادرسی مدعی، در صفحه 36 تحت عنوان.IV قانون مربوطه.
 • آرای قبلی صادره طی جلسات دادرسی را در پیوند زیر جستجو کنید و بخوانید:https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Resources/DDS-Decisions.کلیدواژه «خدمات فرجه»(respite) را جستجو و فقط پرونده های مربوط به این موضوع را بررسی کنید.

مرکز منطقه ای ممکن است بگوید به دلیل برخورداری شما از ساعات پرستاری یا خدمات حمایتی درون خانگی (IHSS, In-Home Supportive Services)، واجد شرایط دریافت خدمات فرجه نیستید. با این حال، این لزوماً درست نیست. ساعات خدمات مذکور تنها زمانی می تواند خدمات فرجه در نظر گرفته شود که تمام نیازهای فرجه شما را برآورده کند. خدمات فرجه دریافتی را نمی توان به دلیل برخورداری شما از ساعات پرستاری یا IHSS کاهش داد. پرستاری و IHSSخدماتی متفاوت و برای نیل به اهدافی متفاوت هستند.

آماده سازی شواهد

شواهد حقایقی است که ادعای شما را درباره خدمات فرجه تأیید می کند. شواهد می تواند شامل اسناد و شهادت شاهدان باشد. فقط از شواهد مرتبط استفاده کنید. شواهد در صورتی مرتبط هستند که به اثبات واجد شرایط بودن شما برای خدمات فرجه ای که مرکز منطقه ای آن را رد کرده، کاهش داده، یا سلب کرده، کمک کنند.

جمع آوری شواهد کتبی (مدارک)

کلیه شواهد کتبی مؤید استدلال حقوقی خود راجمع آوری کنید. برخی از نمونه های شواهد عبارتند از:

 • شرح خدمات فرجه؛
 • IPP شما که اهداف خدمات فرجه را شرح می دهد؛
 • گزارش ها یا ارزیابی هایی که از نیاز به خدمات فرجه حمایت می کنند؛
 • گزارش های پیشرفت از ارائه دهنده خدمات فرجه؛
 • اظهارات کارکنان یا افراد دیگر درباره خدمات فرجه؛
 • درخواست های گذشته برای خدمات فرجه؛ و
 • هر مدرک دیگری که نیاز شما به خدمات فرجه را تأیید می کند.

می توانید از مدارس، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی، و سازمان های دولتی که ممکن است اطلاعاتی مفید داشته باشند، سوابق مربوطه را درخواست کنید. فوراً برای درخواست سوابق اقدام کنید. جمع آوری این اسناد اغلب بیشتر از آنچه فکر می کنید، طول می کشد.

می توانید از افرادی که درباره شما اطلاعات کافی دارند، بخواهید نامه یا اظهارنامه ای را در تأیید نیاز شما بنویسند. ALJ ممکن است به اطلاعات شخصی که در جلسه دادرسی به عنوان شاهد حضور دارد نسبت به اطلاعات شخصی که نامه یا اظهارنامه ای می نویسد، اهمیت بیشتری بدهد.

شما حق دارید هرگونه سوابقی را در پرونده مرکز منطقه ای خود مشاهده کنید، از جمله سوابقی که مرکز منطقه ای از سازمان ها یا افراد برون سازمانی دریافت کرده است. مرکز منطقه ای باید ظرف 3 روز کاری از درخواست شما برای دیدن سوابق خود، به شما اجازه دسترسی به آنها را بدهد. همچنین، مرکز منطقه ای باید به شما در درک سوابق تان نیز کمک کند. اگر پرونده مرکز منطقه ای حاوی اسنادی است که به اثبات ادعای شما کمک می کند، آنها را به مدارک خود اضافه کنید. تصور نکنید که چون مرکز منطقه ای آنها را دارد، ALJ هم آنها را خواهد داشت. ALJ فقط اسنادی را می بیند که شما و مرکز منطقه ای به عنوان مدرک ارائه می کنید.

به خط مشی ها، دستورالعمل ها، و استثنائات مرکز منطقه ای برای خرید خدمات (POS, Purchase of Service) فرجه رجوع کنید. ممکن است این موارد در وب سایت مرکز منطقه ای شما منتشر شده باشد یا می توانید با مرکز منطقه ای تماس بگیرید و یک نسخه از آنها را درخواست کنید. اگر دستورالعمل ها برای پرونده شما مفید است، آنها را در شواهد خود بگنجانید.

از مؤسسه ذی ربط بخواهید که سوابق را برای دادرسی شما تهیه کند. یک «قرار احضار شاهد جهت ارائه مدرک به دادگاه» subpoena duces tecum)) یک مؤسسه را ملزم می کند تا سوابقی که درباره شما در اختیار دارد را به جلسه دادرسی بیاورد و نزد ALJ تأیید کند که آن اسناد یا سوابق تغییر نکرده اند. می توانید از طریق اظهارنامه کتبی یا درخواست شفاهی از مؤسسه ذی ربط بخواهید که این کار را انجام دهد. فرم احضاریه برای جلسات دادرسی مرکز منطقه ای را می توان در اینجا یافت:
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Forms/Page-Content/DDS-Forms؛ اگر نمی توانید به فرم آنلاین دسترسی پیدا کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید.

آماده سازی شاهدان

شهادت شاهدان نیز جزء شواهد است. اگر شهادت شاهدان برای پرونده شما مفید باشد ولی حاضر به ادای شهادت نباشند، باید احضار شوند. احضاریه یک حکم قانونی است که آنها را ملزم به حضور در جلسه دادرسی برای ادای شهادت می کند. به محض اطلاع از تاریخ دادرسی، شاهدان را احضار کنید و از آنها بخواهید برای ادای شهادت آماده و در دسترس باشند. فرم احضار شاهدان را می توان در اینجا یافت:

https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/General-Jurisdiction/Forms/Page-Content/DDS-Forms ؛ اگر نمی توانید به فرم آنلاین دسترسی پیدا کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید.

به اطلاعاتی فکر کنید که می خواهید ALJ از شهادت شاهدان شما کسب کند. از قبل برای شاهدان خود پرسش هایی را بنویسید. این پرسش ها را با شاهدان مرور کنید تا مطمئن شوید که آنچه می پرسید را درک می کنند. گاهی لازم است پرسش را دوباره بیان کرد تا شاهد بفهمد. اگر متوجه شدید که پاسخ آنها به شما کمکی نمی کند، در جلسه دادرسی پرسش را مطرح نکنید.

همچنین خود را برای شهادت آماده کنید، زیرا شما بهترین شاهد برای خود یا فرزندتان هستید. آماده باشید تا درباره علت نیازتان به خدمات فرجه صحبت کنید. بگویید چرا خدمات دیگر ناموفق بوده یا در دسترس نیستند. مثال هایی مفید را درباره علت نیازتان به خدمات فرجه ارائه دهید.

شاهدان عادی

شاهدان عادی (غیرمتخصص) می توانند ادله ای که ارائه می کنید را تقویت کنند. شاهدان عادی می توانند درباره حقایقی که راجع به شما می دانند شهادت بدهند، پس به این فکر کنید که چه کسی شما را بهتر می شناسد. اعضای خانواده معمولاً گزینه های خوبی هستند، همچنین ارائه دهندگان مراقبت های فعلی یا سابق، همسایگان، و ارائه دهندگان خدمات. از بین شاهدان عادی، کسانی را انتخاب کنید که در نظر ALJ موجه و بی طرف جلوه کنند. شاهدان عادی می توانند اطلاعات و داستان های منطقی و ساده ای داشته باشند که فقط کسانی که شما را به خوبی می شناسند می توانند ارائه کنند.

تبادل فهرست شاهدان و شواهد

حداقل 2 روز کاری قبل از جلسه دادرسی، شما و مرکز منطقه ای باید اطلاعاتی را درباره شواهدی تبادل کنید که در جلسه دادرسی از آنها استفاده خواهید کرد.

مرکز منطقه ای باید 2 روز کاری قبل از جلسه دادرسی به شما و OAH چیزی موسوم به «اظهارنامه مربوط به مواضع» را ارائه دهد. اظهارنامه مربوط به مواضع باید حقایق مرتبط با تصمیم مرکز منطقه ای و دلایل آن تصمیم را به شما ارائه دهد، شامل اطلاعاتی درباره شاهدانی باشد که در جلسه دادرسی از آنها استفاده خواهد کرد، و شامل تمام اسناد و مدارکی باشد که در جلسه دادرسی به آنها استناد خواهد نمود. اظهارنامه مربوط به مواضع نیز باید به زبان دلخواه شما یا نماینده مجاز شما ارائه گردد.

اگر نمی خواهید، ملزم نیستید یک اظهارنامه مربوط به مواضع را تهیه کنید. اما 2 روز قبل از جلسه دادرسی، باید فهرستی از شاهدان و نحوه آشنایی با آنها و یک رونوشت از ارزیابی ها یا گزارش های حرفه ای که قصد دارید برای اثبات ادعای خود به آنها استناد کنید را به مرکز منطقه ای بدهید. اگر می خواهید از اسناد دیگری برای اثبات دعوی خود استفاده کنید، می توانید آنها را در هر زمانی قبل از شروع جلسه یا در آغاز جلسه به OAH و مرکز منطقه ای بدهید.

ALJ می تواند شما یا مرکز منطقه ای را از معرفی اسناد و شاهدانی که 2 روز کاری قبل از جلسه دادرسی تبادل نشده اند، منع کند. در روز دادرسی، سه نسخه از اسناد مربوطه را همراه داشته باشید: یکی برای خودتان؛ یکی برای ALJ؛ و یکی برای شاهدان که هنگام شهادت به آن نگاه کنند.

فصل 4 - در طول جلسه دادرسی و پس از آن

زودتر از شروع جلسه دادرسی در آنجا حضور پیدا کنید. دادرسی می تواند یک فرایند طولانی باشد؛ بنابراین، آب و تنقلات همراه داشته باشید. برای یادداشت برداری در جلسه دادرسی، قلم و کاغذ همراه داشته باشید.

اظهارت آغازین

اظهارات آغازین خود را ارائه دهید. اظهارات آغازین الزامی نیست، اما به ALJ در درک ماهیت پرونده کمک می کند. طی اظهارات آغازین خود، باید خدمات فرجه درخواستی و دلیل نیاز به آنها را توضیح دهید. این باید شامل قانونی باشد که از درخواست شما پشتیبانی می کند. خودتان یا فرزندتان را توصیف کنید تا ALJ بفهمد که شما یا فرزندتان به چه چیزی نیاز دارید. اظهارات آغازین شما باید خلاصه ای کوتاه از پرونده شما باشد. مرکز منطقه ای ابتدا اظهارات آغازین خود را ارائه خواهد کرد. سپس شما اظهارات آغازین خود را ارائه خواهید داد.

پرسش از شاهدان

شاهدان مرکز منطقه ای

مرکز منطقه ای ابتدا شاهدان خود را معرفی خواهد کرد. شما می توانید پس از اتمام پرسش های مرکز منطقه ای از شاهدان، از شاهدان مرکز منطقه ای پرسش هایی را بپرسید. این کار اصطلاحاً «استنطاق» نامیده می شود. پرسش های شما باید به شما کمک کند تا نشان دهید که شاهد چیزی را نمی فهمد، حقایق را فراموش کرده، یا اشتباه می کند. همچنین، می توانید پرسش هایی را بپرسید که نشان می دهند شاهد جانب داری می کند، آنچه قبلاً گفته را تغییر می دهد، یا ممکن است حقیقت را نگوید. می توانید پرسش هایی را بپرسید که نشان دهد شاهد مرکز منطقه ای فرزند شما را به خوبی نمی شناسد یا از شرایط خانواده شما اطلاعی ندارد. همچنین، می توانید با طرح پرسش هایی، نشان دهید که شاهد مرکز منطقه ای فرضیات نادرستی داشته یا قضاوت فردی نمی کند، بلکه برای تعیین خدمات فرجه شما، به یک قانون یا سیاست دلخواه تکیه می کند.

در حین شهادت شاهدان مرکز منطقه ای، به دقت توجه کنید. ممکن است متوجه ضعفی شوید که باید بعداً در طول استنطاق خود مطرح کنید. در غیر این صورت، پرسش های استنطاق که قبل از جلسه نوشتید را بپرسید. اگر از قبل پاسخ پرسشی را نمی دانید، ایده خوبی نیست که آن را مطرح کنید، مگر اینکه فکر کنید که پاسخ احتمالی به استدلال شما کمک زیادی می کند.

شاهدان خودتان

در مرحله بعد، شما از شاهدان خودتان پرسش هایی را خواهید پرسید. این کار اصطلاحاً «پرسش مستقیم» نامیده می شود. شاهدان باید فقط درباره آنچه خودشان انجام داده، دیده، یا شنیده اند، صحبت کنند.

پرسش هایی کوتاه، ساده، و واضح بپرسید.

علاوه بر ارائه استدلال اصلی خود، می توانید برای رد مطالبی که شاهدان مرکز منطقه ای گفته اند، از شاهدان خود پرسش کنید. در غیر این صورت، پرسش هایی را بپرسید قبل از جلسه آماده کرده اید. اگر پاسخ شاهدهایتان روشن نیست، می توانید پرسش های بعدی را بپرسید.

مرکز منطقه ای هم این فرصت را خواهد داشت که شاهدان شما را مورد استنطاق قرار دهد. ممکن است ALJ هم پرسش هایی را از شاهدان بپرسد. پس از اینکه مرکز منطقه ای شاهد شما را مورد استنطاق قرار داد، فرصتی خواهید داشت که پرسش های بیشتری را از شاهدان خود بپرسید. این «پرسش مستقیم مجدد» نامیده می شود. می توانید از شاهدان خود بخواهید که هر مطلب منفی که ممکن است در طول استنطاق مطرح شده باشد را تصریح یا بازگویی کند.

اظهارات پایانی/خلاصه دادرسی

در طول دادرسی، ممکن است متوجه شوید که ALJ تمام اطلاعات لازم برای تصمیم گیری خوب را ندارد. اگر چنین است، می توانید از ALJ بخواهید که «پرونده را باز نگه دارد». ALJ می تواند با این درخواست شما موافقت یا مخالفت کند. اگر ALJ با باز نگه داشتن پرونده موافقت کند، به هر دو طرف اجازه می دهد اسناد و اطلاعات بیشتری را پس از جلسه دادرسی به ALJ بدهند.

ALJ معمولاً در پایان جلسه دادرسی برای جمع بندی شواهد، تقاضای اظهارات پایانی می کند. آنچه در جلسه دادرسی ارائه کردید را خلاصه کنید و موضع خود مبنی بر اینکه مستحق دریافت خدمات فرجه هستید را مجدداً بیان کنید. گاهی طرفین توافق می کنند که به جای بیانیه پایانی شفاهی، یک اظهارنامه پایانی کتبی را ارائه دهند. این گزینه به شما این امکان را می دهد که قبل از جمع بندی استدلال خود، درباره کل شواهد و مدارک فکر کنید. یک خلاصه دادرسی کتبی باید حاوی اطلاعات و حقایقی که ارائه کرده اید و نیز قانونی باشد که از درخواست شما برای خدمات فرجه حمایت می کند. اگر ALJ پس از جلسه دادرسی پرونده را باز نگه دارد و اجازه ارائه مدارک بیشتری را بدهد، می توانید آن مدارک را در خلاصه دادرسی خود بگنجانید. نمونه ای از خلاصه دادرسی در پیوست D موجود است.

پس از دادرسی

پس از دادرسی شما، ALJ به مدت 10 روز کاری فرصت دارد تا رأی خود را صادر کند. این رأی نباید بیش از 80 روز پس از درخواست تجدیدنظر شما صادر شود. رأی ALJ باید:

 • به زبان ساده و عادی نوشته شود؛
 • به زبان دلخواه شما ترجمه شده باشد؛
 • شامل خلاصه ای از حقایق باشد؛
 • شامل خلاصه ای از شواهدی باشد که ALJ برای تصمیم گیری به آنها استناد کرده؛
 • شامل رأی درباره هر موضوع یا پرسشی باشد که در درخواست دادرسی گنجانده و در جلسه دادرسی مطرح شده است؛ و
 • قوانین، مقررات، و سیاست هایی که از رأی ALJ حمایت می کنند را بیان کند.
 • .اگر با رأی صادره پس از دادرسی مخالف هستید، دو گزینه دارید

نخست، اگر فکر می کنید که رأی صادره مبتنی بر اشتباه در اطلاعات یا تفسیر قانون است، می توانید درخواست بازنگری کنید. می توانید ظرف 15 روز از تاریخ صدور رأی، درخواست بازنگری کنید. در این صورت، یک افسر دادرسی دیگر درخواست شما را بررسی خواهد کرد. تصمیم درباره موافقت یا رد درخواست شما برای بازنگری ظرف 15 روز اتخاذ خواهد شد.

دوم، می توانید یک درخواست تجدیدنظر را به دادگاه عالی کانتی خود تسلیم کنید. در این صورت، باید ظرف 180 روز پس از دریافت رأی دادرسی، درخواست تجدیدنظر کنید. درخواست تجدیدنظر از دادگاه عالی کانتی یک فرایند پیچیده است و احتمالاً به یک وکیل نیاز خواهید داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این فرایند، لطفاً به فصل 10 حقوق بر اساس قانون لنترمن رجوع کنید: https://rula.disabilityrightsca.org/rula-book/chapter-10-appeals-and-complaints-disagreements-with-regional-centers-developmental-centers-or-service-providers/

پیوست

پیوست B: نمونه درخواست برای تغییر قاضی

نشریه #7136.16 پیوست (pdf) B

پیوست C: نمونه فهرست شواهد و شاهدان

نشریه #7136.16 پیوست (pdf) C

پیوست D: نمونه خلاصه دادرسی مدعی

نشریه #7136.16 پیوست (pdf) D

پیوست E: نمونه فرم برای انصراف از دادرسی (فرم اعلان حل وفصل (DS1804

برای اینجا کلیک کنید فرم اعلان حل وفصل DS1804 (به انگلیسی)