Phân Biệt Đối Xử Người Khuyết Tật ở Trường Công và Trường Tư

Publications
#7146.05

Phân Biệt Đối Xử Người Khuyết Tật ở Trường Công và Trường Tư

Học sinh và người đăng ký học bị khuyết tật được bảo vệ trước sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật và có quyền có phương tiện trợ giúp hợp lý, theo luật liên bang và tiểu bang.

 

 

Click links below for a downloadable version.