Phân Biệt Đối Xử Người Khuyết Tật ở Trường Công và Trường Tư

Publications
#7146.01

Phân Biệt Đối Xử Người Khuyết Tật ở Trường Công và Trường Tư

Học sinh và ứng viên khuyết tật của trường được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật và có quyền được hỗ trợ hợp lý theo luật liên bang và tiểu bang.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

I. Luật Chống Phân Biệt Đối Xử Người Khuyết Tật Của Liên Bang và Tiểu Bang

Học sinh và người đăng ký học bị khuyết tật được bảo vệ trước sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật và có quyền có phương tiện trợ giúp hợp lý, theo luật liên bang và tiểu bang.

Tờ thông tin này chỉ áp dụng cho các trường mẫu giáo đến trung học phổ thông. Để xem câu hỏi về phân biệt đối xử trong giáo dục đại học, hãy truy cập tờ thông tin về giáo dục đại học của DRC.

Có hai loại luật bảo vệ con quý vị trước tình trạng phân biệt đối xử người khuyết tật: luật chống phân biệt đối xử và luật giáo dục đặc biệt. Các luật giáo dục đặc biệt như Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (IDEA) bảo vệ học sinh trường công và đảm bảo quyền của các em đối với Chương Trình Giáo Dục Công Phù Hợp Miễn Phí (FAPE). Để biết thêm thông tin về IDEA và FAPE, hãy xem Chương 3 của cẩm nang hướng dẫn SERR.

Phân biệt đối xử có thể có nhiều hình thức, như loại trừ học sinh khuyết tật, đối xử bất bình đẳng với các em, quấy rối, trả đũa hoặc không cung cấp phương tiện trợ giúp hợp lý. Việc cấm phân biệt đối xử áp dụng cho tất cả các chương trình của trường - bao gồm cả học thuật và không liên quan đến học thuật.

Dưới đây là các luật liên bang và tiểu bang khác nhau bảo vệ học sinh trước tình trạng phân biệt đối xử:

1. Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA)

ADA cấm phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật. Tiêu Đề II của ADA áp dụng cho các tổ chức chính phủ và bao gồm các trường công. Có thể tìm thêm thông tin về Tiêu Đề II tại đây.  Tiêu Đề III của ADA cấm tình trạng phân biệt đối xử của các doanh nghiệp hay “địa điểm công cộng”, bao gồm cả trường tư. ADA không bảo vệ các trường tôn giáo. Có thể tìm thêm thông tin về Tiêu Đề III tại đây.

2. Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi (Mục 504)

Mục 504 cấm phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật bởi bất kỳ trường nào nhận được tài trợ của liên bang. Hầu hết các trường công được bảo vệ theo Mục 504 vì nhận được tài trợ của liên bang. Các trường tư nhận được bất kỳ hỗ trợ tài chính nào từ chính quyền liên bang cũng được bảo vệ theo luật này. Trong đó bao gồm các trường tôn giáo được miễn trừ theo ADA.

3. Đạo Luật Dân Quyền Unruh (Unruh)

Đạo Luật Unruh là luật tiểu bang California cấm phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật bởi các cơ sở kinh doanh, bao gồm cả trường tư. Việc một trường tôn giáo có được bảo vệ theo Đạo Luật Unruh hay không tùy thuộc vào phạm vi trường giảng dạy học thuyết tôn giáo hoặc giới hạn việc ghi danh của học sinh thuộc một tôn giáo cụ thể.

4. Bộ Luật Chính Quyền California Mục 11135 (Mục 11135)

Mục 11135 tương tự như Mục 504, nhưng mục này cấm tình trạng phân biệt đối xử bởi bất kỳ chương trình nào nhận được tài trợ của tiểu bang. Điều này thường luôn áp dụng cho các trường công. Nếu một trường tôn giáo tư thục nhận được bất kỳ tài trợ nào từ chính quyền tiểu bang thì trường đó phải tuân thủ luật này ngay cả khi được miễn theo Đạo Luật Unruh.

5. Bộ Luật Giáo Dục California Mục 220 (Mục 220)

Mục 220 tương tự như Mục 11135 và cấm tình trạng phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào ở trường nhận được tài trợ của tiểu bang. Luật này chỉ định rõ ràng các trường có học sinh nhận được hỗ trợ tài chính của tiểu bang. 

II. Phương Tiện Trợ Giúp Hợp Lý

Học sinh và người đăng ký bị khuyết tật có thể yêu cầu phương tiện trợ giúp hợp lý từ trường học được bảo vệ bất cứ lúc nào. Yêu cầu có thể được thực hiện ở bất kỳ hình thức nào, nhưng tốt nhất quý vị nên gửi yêu cầu bằng văn bản nếu có thể. Yêu cầu phải bao gồm thông tin chi tiết về tình trạng khuyết tật của con quý vị, thư từ chuyên gia điều trị giải thích nhu cầu về phương tiện trợ giúp liên quan đến tình trạng khuyết tật và đề xuất về phương tiện trợ giúp cụ thể mà quý vị cho rằng sẽ phù hợp với con mình. Mẫu thư yêu cầu và hỗ trợ phương tiện trợ giúp hợp lý nằm ở cuối tờ thông tin này.

Các trường nhận được tài trợ của liên bang phải có Điều Phối Viên Mục 504. Quý vị có thể gửi yêu cầu phương tiện trợ giúp cho điều phối viên này. Điều Phối Viên 504 sau đó sẽ lên lịch cuộc họp với quý vị và giáo viên của con quý vị trong vòng 30 ngày để thảo luận về Kế Hoạch 504 tiềm năng.  Nếu quý vị đang ở trường tư không nhận được tài trợ của liên bang, nhưng được bảo vệ bởi luật khác, quý vị có thể gửi yêu cầu của mình cho hiệu trưởng. 

Các trường được yêu cầu đưa ra phương tiện trợ giúp hợp lý nếu phương tiện đó không tạo ra gánh nặng không phù hợp hoặc sự thay đổi cơ bản đối với chương trình của trường. Gánh nặng không phù hợp là sự khó khăn hoặc chi phí đáng kể, khi xét đến ngân sách tổng thể của trường. 

Mục tiêu của phương tiện trợ giúp là cung cấp cho con quý vị cơ hội bình đẳng để tiếp cận những phúc lợi tương tự mà những đứa trẻ khác ở trường được hưởng. Con quý vị phải có cơ hội thành công như những đứa trẻ khác, nhưng trẻ không bắt buộc phải có thành tích học tập giống hệt. Cơ hội này phải được cung cấp trong môi trường hòa đồng nhất phù hợp với nhu cầu của trẻ. 

III. Bảo Vệ Con Của Quý Vị

Nếu trường của con quý vị từ chối cung cấp cho trẻ phương tiện trợ giúp hoặc phân biệt đối xử với trẻ vì tình trạng khuyết tật, quý vị có thể nộp đơn than phiền nội bộ, đơn khiếu nại hành chính tiểu bang hoặc liên bang hoặc nộp đơn kiện.

1. Đơn Than Phiền Nội Bộ 

Theo Mục 504, trường học nhận được tài trợ của liên bang phải có sẵn thủ tục dành cho học sinh cho rằng quyền của họ đã bị vi phạm. Những thủ tục này phải bao gồm các tiêu chuẩn về thủ tục tố tụng và cung cấp giải pháp khiếu nại kịp thời. Nếu quý vị muốn nộp đơn than phiền nội bộ cho trường của con mình, hãy hỏi điều phối viên Mục 504 của trường để biết thêm thông tin. Hãy nhớ rằng nếu khiếu nại của quý vị liên quan đến phân biệt đối xử, thì quý vị phải nộp khiếu nại đó trong vòng sáu tháng kể từ ngày xảy ra phân biệt đối xử hoặc kể từ ngày đầu tiên quý vị biết về việc phân biệt đối xử. Khoảng thời gian sáu tháng này có thể được gia hạn bởi tổng giám đốc của học khu, nếu quý vị yêu cầu gia hạn bằng văn bản. 

2. Đơn Khiếu Nại Hành Chính Liên Bang 

Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (OCR):

Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (OCR) của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ điều tra hành vi vi phạm của các trường nhận được hỗ trợ tài chính của liên bang. Đơn khiếu nại phải được nộp cho OCR trong vòng 180 ngày kể từ khi xảy ra phân biệt đối xử nếu quý vị chưa thực hiện quy trình đơn than phiền nội bộ của trường. Nếu quý vị đã hoàn thành quy trình đơn than phiền nội bộ của trường, quý vị phải nộp đơn khiếu nại cho OCR trong vòng 60 ngày kể từ khi có quyết định của trường.  Quý vị có thể tìm thêm thông tin về nộp đơn khiếu nại cho OCR tại https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html hoặc ở Chương 6 của cẩm nang hướng dẫn SERR.

Bộ Tư Pháp (DOJ):

Bộ Tư Pháp (DOJ) Hoa Kỳ điều tra các hành vi vi phạm ADA. Đơn khiếu nại vi phạm Tiêu Đề II (đối với trường công), phải được nộp trong vòng 180 ngày kể từ khi xảy ra phân biệt đối xử. Đơn khiếu nại vi phạm Tiêu Đề III (đối với trường tư), có thể được nộp bất kỳ lúc nào.  Quý vị nên nộp đơn càng sớm càng tốt vì thời gian có thể gây khó khăn cho việc chứng minh. Có thể tìm thêm thông tin về nộp đơn khiếu nại cho DOJ tại đây: https://www.ada.gov/filing_complaint.htm

3. Đơn Khiếu Nại Hành Chính California

Sở Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng (DFEH):

Bộ Luật Chính Quyền California Mục 11135 và Đạo Luật Dân Quyền Unruh được thi hành bởi Sở Việc Làm và Nhà Ở Công Bằng (DFEH) California. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại hành chính cho DFEH trực tuyến tại: https://www.dfeh.ca.gov/complaint-process/file-a-complaint/

Quý vị phải nộp đơn trong vòng một năm kể từ khi xảy ra phân biệt đối xử.  

Sở Giáo Dục California (CDE):

Sở Giáo Dục California (CDE) điều tra các cáo buộc về không tuân thủ luật ở các trường công. Sở phải can thiệp trực tiếp khi (1) có mối đe dọa thể chất tức thì, (2) “sức khỏe, sự an toàn hoặc phúc lợi” của học sinh bị đe dọa, (3) trường không tuân thủ luật tố tụng, (4) học sinh không nhận được dịch vụ IEP, hoặc (5) trường đã vi phạm Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (IDEA).

Đơn khiếu nại phải được nộp trong vòng một năm kể từ khi xảy ra vị phạm bị cáo buộc. Quý vị có thể tìm thông tin về việc nộp đơn khiếu nại cho Sở Giáo Dục California ở Chương 6 của cẩm nang hướng dẫn SERR hoặc tại https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/cmplntproc.asp.

4. Kiện Tụng

Hành vi vi phạm các luật đã thảo luận ở trên cũng có thể được giải quyết thông qua các đơn kiện riêng.  Các điều luật về giới hạn có thể hạn chế khoảng thời gian nộp đơn kiện và quý vị có thể mất các khiếu nại nếu không hành động trong khoảng thời gian đó. Thời hạn này có thể là hai năm kể từ ngày xảy ra phân biệt đối xử.  Nếu muốn theo đuổi kiện tụng, quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư càng sớm càng tốt. 

Nếu quý vị đang yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền trị giá chưa đến $10.000, quý vị có thể nộp đơn kiện phân biệt đối xử tại Tòa Án Xử Các Khiếu Nại Nhỏ.  Các điều luật về giới hạn sẽ vẫn được áp dụng. Quý vị không được sử dụng luật sư nếu đến tòa án xử các khiếu nại nhỏ. Tìm thêm thông tin về điều này ở đây:

https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates.

Nếu quý vị cho rằng con mình bị thương và muốn nộp đơn kiện thương tích cá nhân, quý vị có thể cần nộp đơn yêu cầu bồi thường trước tiên. Đơn yêu cầu bồi thường là loại đơn quý vị nộp nếu người gây ra thương tích là nhân viên chính quyền. Quý vị thường phải nộp đơn yêu cầu bồi thường trong vòng sáu tháng kể từ ngày bị làm hại. Tìm thêm thông tin tại đây.

Nếu quý vị cần hỗ trợ tìm luật sư bên ngoài Disability Rights California để theo đuổi vụ kiện, quý vị có thể gọi cho Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của Luật Sư Ðoàn California theo số 1-866-442-2529 hoặc truy cập trang web trực tuyến tại http://www.calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Lawyer-Referral-Service.

 

Mẫu Thư Yêu Cầu Phương Tiện Trợ Giúp Hợp Lý

 

[Ngày] 

 

Kính gửi [Trường hoặc tên Điều Phối Viên 504, nếu đã biết]: 

Tôi viết thư này để yêu cầu phương tiện trợ giúp hợp lý cho con trai/con gái tôi, [tên của trẻ] vì tình trạng khuyết tật của cháu.  

Con tôi là [học sinh tại/đang đăng ký trở thành học sinh tại] [tên trường]. Vì tình trạng khuyết tật của mình, cháu cần các phương tiện trợ giúp sau đây: [liệt kê các phương tiện trợ giúp]. 

[Bác sĩ/bác sĩ tâm thần/bác sĩ tâm lý/nhà trị liệu/nhân viên xã hội/nhà trị liệu nghề nghiệp/cá nhân khác (mô tả)] của con tôi cho rằng những phương tiện trợ giúp/sửa đổi này là cần thiết khi xét tình trạng khuyết tật của cháu. Vui lòng xem thư đính kèm từ [tên của bác sĩ hoặc chuyên gia]. 

Luật liên bang và tiểu bang yêu cầu các trường mẫu giáo đến trung học phổ thông phải cung cấp phương tiện trợ giúp hợp lý cho học sinh và người đăng ký bị khuyết tật. Vui lòng phản hồi yêu cầu này trước [ngày]. Vui lòng liên hệ với tôi theo [số điện thoại và/hoặc địa chỉ email] nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào. Xin cảm ơn. 

 

Trân trọng, 

[Tên của quý vị] 

[Địa chỉ của quý vị] 

 

Mẫu Thư Hỗ Trợ 

 

[Ngày] 

 

Kính gửi [Trường hoặc tên Điều Phối Viên 504, nếu đã biết]:  

Tôi là [bác sĩ/bác sĩ tâm thần/bác sĩ tâm lý/nhà trị liệu/nhân viên xã hội/nhà trị liệu nghề nghiệp] cho [Tên] và đã quen với tình trạng của cháu. [Học sinh] này bị khuyết tật gây ra một số hạn chế chức năng. Những hạn chế này bao gồm [liệt kê hạn chế chức năng cần đến phương tiện trợ giúp được yêu cầu]. 

[Phương tiện trợ giúp được yêu cầu] là cần thiết cho [Tên] để [đăng ký/có quyền tiếp cận công bằng các dịch vụ và phúc lợi của] [tên trường]. [Mô tả cách thức phương tiện trợ giúp sẽ hỗ trợ cá nhân]. Cảm ơn quý vị đã cung cấp phương tiện trợ giúp hợp lý này cho [Tên]. 

 

Trân trọng, 

[Tên và Chức danh]