Cách Nhận Đánh Giá Giáo Dục Độc Lập bằng Công Phí

Publications
#5476.05

Cách Nhận Đánh Giá Giáo Dục Độc Lập bằng Công Phí

Ấn phẩm này cung cấp thông tin về cách nhận đánh giá giáo dục độc lập bằng công phí từ học khu. Một cách khác  mà quý vị có thể nhận đánh giá giáo dục độc lập là tự chi trả cho  việc đánh giá. Quý vị có thể muốn  đánh giá giáo dục độc lập về con của mình nếu:

Ấn phẩm này cung cấp thông tin về cách nhận đánh giá giáo dục độc lập bằng công phí từ học khu. Một cách khác  mà quý vị có thể nhận đánh giá giáo dục độc lập là tự chi trả cho  việc đánh giá. Quý vị có thể muốn  đánh giá giáo dục độc lập về con của mình nếu:

 1. quý vị không đồng ý với thẩm định giáo dục đặc biệt gần đây nhất của học khu về con quý vị,
 2. nếu học khu tiến hành đánh giá ban đầu hoặc đánh giá lại nhưng không xác định đầy đủ tất cả các lĩnh vực cần được đánh giá và nếu quý vị không đồng ý với đánh giá, hoặc
 3. nếu học khu đã từ chối việc đủ điều kiện tham gia giáo dục đặc biệt của con quý vị hoặc từ chối dịch vụ hoặc sự hỗ trợ cần thiết dựa trên các khuyến nghị của một đánh kém chất lượng của học khu.

Luật Pháp

Các quy định của liên bang đối với Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật quy định rằng, tùy thuộc vào các điều kiện nhất định:

“Phụ huynh có quyền nhận được đánh giá giáo dục độc lập bằng công phí nếu phụ huynh không đồng ý với đánh giá nhận được từ cơ quan công [như học khu] …”1

Đánh giá giáo dục độc lập (“IEE”) nghĩa là đánh giá được thực hiện bởi một người đủ tiêu chuẩn. Người này không phải là nhân viên của học khu phục vụ học sinh.2 Phụ huynh/người giám hộ có thể yêu cầu IEE bằng công phí từ học khu. Khi nhận được yêu cầu này, học khu chỉ có hai lựa chọn:

 1. thanh toán cho IEE hoặc
 2. nộp đơn yêu cầu quy trình theo thủ tục pháp lý để chứng minh rằng thẩm định riêng của học khu là

phù hợp.3

Học khu thường chi trả cho IEE. Việc chi trả cho IEE sẽ ít tốn kém hơn. Việc học khu nộp đơn yêu cầu quy trình theo thủ tục pháp lý chống lại quý vị để chứng minh rằng đánh giá của học khu là phù hợp sẽ tốn kém hơn. Học khu không thể đơn giản là phớt lờ quý vị một cách hợp pháp hoặc không thể chỉ nói “không” với quý vị.

Cách Yêu Cầu IEE

Dưới đây là các bước quý vị cần thực hiện để yêu cầu IEE bằng công phí cho con quý vị:

Bước 1: Gửi Văn Bản Yêu Cầu IEE bằng Công Phí

Nếu quý vị không đồng ý với thẩm định của học khu về con quý vị, quý vị nên viết thư/email cho người quản lý trường hợp của con quý vị hoặc Giám Đốc Giáo Dục Đặc Biệt của học khu. Trong thư/email, quý vị nên nêu rõ rằng quý vị không đồng ý với thẩm định của học khu. Quý vị cũng nên nêu rõ rằng quý vị đang yêu cầu IEE bằng công phí.

Mặc dù luật không quy định rằng yêu cầu IEE phải bằng văn bản nhưng việc viết thư/email cho học khu là điều quan trọng. Học khu không bắt buộc phải tài trợ cho IEE nếu quý vị không cung cấp cho học khu thông báo rằng quý vị không đồng ý với thẩm định của họ và yêu cầu IEE bằng công phí. Việc viết thư/email có thể chứng minh rằng quý vị đã thông báo cho học khu, nếu sau này có tranh chấp. Giữ một bản sao thư/email để làm hồ sơ.

Sau khi nhận được thư của quý vị, học khu có thể yêu cầu quý vị giải thích lý do tại sao quý vị không đồng ý với thẩm định của họ. Quý vị không cần phải đưa ra bất kỳ lý do nào về việc quý vị không đồng ý với học khu. Ngoài ra, học khu không thể sử dụng sự từ chối của quý vị làm cớ để trì hoãn việc trả lời yêu cầu của quý vị.4

Bước 2: Chờ Trả Lời

Sau khi quý vị gửi thư/email đến học khu, học khu phải trả lời yêu cầu của quý vị “mà không có sự chậm trễ không cần thiết”.5  Luật không quy định thời gian học khu được phép trì hoãn trả lời.  Luật cho phép một khoảng thời gian ngắn nhưng hợp lý để cho phép phụ huynh/người giám hộ và học khu thảo luận và thương lượng về yêu cầu IEE.6 Việc trì hoãn có hợp lý hay không còn tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Ví dụ:

 • Trong vụ kiện J.P. v. Ripon Unified School District, học khu đã nộp đơn yêu cầu quy trình theo thủ tục pháp lý hơn hai tháng sau khi phụ huynh yêu cầu IEE. Tòa án nhận thấy rằng học khu đã kịp thời nộp đơn yêu cầu quy trình theo thủ tục pháp lý. Phụ huynh và học khu đã trao đổi về yêu cầu IEE trong hai tháng trước khi học khu nộp đơn yêu cầu quy trình theo thủ tục pháp lý.7
 • Trong vụ kiện Pajaro Valley Unified School District v. J.S., học khu đã không đưa ra lời giải thích tại sao lại trì hoãn việc nộp đơn yêu cầu quy trình theo thủ tục pháp lý trong 11 tuần. Tòa án cho rằng học khu đã vi phạm pháp luật.8

Thông thường, thời gian chờ đợi hợp lý có thể là 15 ngày học vì các học khu được yêu cầu cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ kế hoạch thẩm định trong vòng 15 ngày kể từ ngày phụ huynh/người giám hộ yêu cầu thẩm định.

Sau khi quý vị gửi thư/email, có thể xảy ra những việc sau:

 • Nếu học khu không trả lời gì thì học khu đã không tuân thủ pháp luật. Nếu quý vị không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ học khu, vui lòng chuyển trực tiếp sang Bước 4 trong ấn phẩm này.
 • Nếu học khu đồng ý tài trợ cho IEE thì quý vị có thể làm việc với học khu để chọn Người Đánh Giá Độc Lập.
 • Nếu học khu nộp đơn yêu cầu quy trình theo thủ tục pháp lý, hãy chuẩn bị tham gia phiên điều trần. Quý vị sẽ cần giải thích với thẩm phán lý do tại sao quý vị cho rằng đánh giá của học khu là không phù hợp. Ngoài ra, quý vị cần giải thích tại sao quý vị cần IEE. Vui lòng tham khảo Chương 6, Thông Tin về Phiên Điều Trần theo Thủ Tục Pháp Lý/Quy Trình Tuân Thủ, trong Cẩm Nang Hướng Dẫn về Quyền và Trách Nhiệm Giáo Dục Đặc Biệt để biết thêm thông tin về cách chuẩn bị cho phiên điều trần.

Bước 3: Đừng Lấy Từ “Không” làm Câu Trả Lời

Nếu học khu không trả lời yêu cầu của quý vị hoặc đã từ chối yêu cầu của quý vị mà không nộp đơn yêu cầu quy trình theo thủ tục pháp lý, quý vị nên viết thư khác gửi cho học khu. Trong thư này, quý vị nên cho học khu biết rằng họ đã vi phạm các quyền của quý vị theo quy định giáo dục đặc biệt sau của liên bang: Xem 34 C.F.R. Mục 300.502(b).

Nếu quý vị không nhận được phản hồi từ học khu, quý vị cũng nên cho học khu biết rằng quý vị đang coi việc không hành động của họ đồng nghĩa với việc học khu đồng ý tài trợ cho IEE. Ngoài ra, quý vị có thể cho học khu biết rằng:

 1. Quý vị sẽ thông báo với học khu rằng quý vị sẽ thanh toán cho IEE, sau đó sẽ gửi hóa đơn cho IEE để học khu hoàn phí, hoặc
 2. Quý vị sẽ yêu cầu học khu thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp mà quý vị đã chọn để thực hiện IEE.

Nếu quý vị quyết định tiếp tục với IEE mà không cần câu trả lời của học khu, hãy đảm bảo rằng Người Đánh Giá Độc Lập đáp ứng tất cả các nguyên tắc về IEE của học khu, bao gồm các tiêu chí về trình độ và chi phí. Quý vị cũng có thể chọn cách không viết gì cho học khu và chuyển thẳng sang Bước 4 trong ấn phẩm này.

Bước 4: Nếu Tất Cả Các Bước Đều Không Hiệu Quả, Hãy Nộp Đơn Khiếu Nại Về Việc Tuân Thủ cho Sở Giáo Dục California

Nếu học khu vẫn không phê duyệt IEE hoặc không nộp đơn yêu cầu quy trình theo thủ tục pháp lý chống lại quý vị, quý vị nên nộp đơn khiếu nại về tuân thủ với Sở Giáo Dục California (“CDE”). Trong đơn khiếu nại này, quý vị phải cho biết rằng học khu đã vi phạm các quyền theo thủ tục pháp lý của quý vị theo 34 C.F.R. Mục 300.502(b) và yêu cầu CDE lệnh cho học khu cung cấp IEE cho quý vị ngay lập tức.

Vui lòng tham khảo Chương 6, Thông Tin về Phiên Điều Trần theo Thủ Tục Pháp Lý/Quy Trình Tuân Thủ, trong Cẩm Nang Hướng Dẫn về Quyền và Trách Nhiệm Giáo Dục Đặc Biệt để biết thêm thông tin về cách nộp đơn khiếu nại về tuân thủ.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

1.   Tôi có thể chọn ai để thực hiện IEE của con tôi?

Học khu phải cung cấp cho quý vị thông tin về IEE. Điều này bao gồm danh sách các nhà cung cấp tiềm năng, hướng dẫn định giá và các yêu cầu của học khu đối với IEE.9 Quý vị không bắt buộc phải sử dụng người đánh giá trong danh sách của học khu.10 Nếu quý vị chọn một nhà cung cấp không có trong danh sách của học khu, hãy đảm bảo rằng người đánh giá quý vị chọn đáp ứng tất cả các yêu cầu của học khu đối với IEE.

Nếu học khu giới hạn lựa chọn của quý vị về nhà cung cấp đến mức việc thẩm định sẽ không độc lập hoặc tách biệt với học khu thì quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về tuân thủ với CDE.

2.   Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có đủ tiền để thanh toán cho khoản trả trước cho IEE và học khu nhất định giữ lựa chọn duy nhất là thanh toán dạng hoàn phí?

Các luật và quy định về giáo dục đặc biệt không nêu rõ cách thức học khu phải cung cấp IEE bằng công phí. Tuy nhiên, nếu quý vị không có khả năng thanh toán IEE trả trước rồi nhận khoản hoàn phí sau thì học khu nên thu xếp theo cách khác. Điều này có thể bao gồm việc chi trả trực tiếp cho Người Đánh Giá Độc Lập. Nếu học khu từ chối có những thu xếp hợp lý thì quý vị nên nộp đơn khiếu nại về tuân thủ với CDE. Trong đơn khiếu nại này, quý vị có thể cho biết, yêu cầu của học khu rằng quý vị phải trả trước cho IEE sẽ khiến quý vị không nhận được IEE.

3.   Nếu tôi có thể chi trả cho thẩm định, tôi có nên chi trả ngay bây giờ, sau đó tìm kiếm khoản hoàn phí từ học khu không?

Với tư cách là phụ huynh/người giám hộ, quý vị luôn có quyền nhận IEE bằng chi phí của mình và để học khu cân nhắc thẩm định đó trong việc phát triển IEP của con quý vị.11

Trước khi tự mình chi trả cho thẩm định độc lập, trước tiên quý vị nên yêu cầu học khu cung cấp IEE bằng công phí. Nếu quý vị chi trả cho thẩm định độc lập trước khi yêu cầu học khu tài trợ cho thẩm định này thì học khu không có nghĩa vụ hoàn phí cho quý vị.

4.   Tôi có thể yêu cầu loại thẩm định nào làm IEE bằng công phí?

Quý vị có thể yêu cầu IEE bằng công phí cho bất kỳ thẩm định nào mà học khu đã tiến hành nếu quý vị không đồng ý với thẩm định đó. Quý vị có thể yêu cầu IEE bằng công phí cho bất kỳ loại thẩm định nào mà một học khu đã thực hiện để thẩm định việc đủ tiêu chuẩn tham gia giáo dục đặc biệt hay các nhu cầu giáo dục của con quý vị trong một lĩnh vực bị nghi là có khuyết tật. Điều này có thể bao gồm thẩm định tâm lý-giáo dục, thẩm định công nghệ hỗ trợ, thẩm định âm ngữ và ngôn ngữ hoặc thẩm định chuyển tiếp.

Nếu phụ huynh/người giám hộ nhận IEE bằng công phí hoặc chia sẻ đánh giá mà họ chi trả riêng thì học khu phải cân nhắc việc đánh giá đó khi đưa ra quyết định liên quan đến học sinh.12

5.   Học khu có thể hạn chế Người Đánh Giá Độc Lập trong việc thẩm định con tôi tại khu vực trường học, kể cả môi trường lớp học của con tôi hay không?

Không. Nếu học khu đã quan sát con quý vị trong lớp như một phần của cuộc thẩm định hoặc nếu các thủ tục thẩm định của học khu cho phép quan sát trong lớp thì học khu phải cung cấp cho Người Đánh Giá Độc Lập cơ hội tương tự. Nếu học khu từ chối cho phép Người Đánh Giá Độc Lập thực hiện một cuộc quan sát trong lớp thì quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về tuân thủ với CDE. Trong đơn khiếu nại này, quý vị có thể cho biết rằng Người Đánh Giá Độc Lập không thể hoàn thành đánh giá của họ vì học khu không cung cấp cho Người Đánh Giá Độc Lập cơ hội để quan sát con quý vị như đã cung cấp cho nhân viên nhà trường.

Vui lòng tham khảo Chương 6, Thông Tin về Phiên Điều Trần theo Thủ Tục Pháp Lý/Quy Trình Tuân Thủ, trong Cẩm Nang Hướng Dẫn về Quyền và Trách Nhiệm Giáo Dục Đặc Biệt để biết thêm thông tin về cách nộp đơn khiếu nại về tuân thủ với CDE.

6.   Bao lâu một lần tôi có thể yêu cầu IEE bằng công phí?

Quý vị chỉ có thể yêu cầu IEE bằng công phí cho mỗi đánh giá của học khu mà quý vị không đồng ý.13 Điều đó có nghĩa là, nếu quý vị không hài lòng với IEE nhận được bằng công phí, quý vị sẽ phải đợi học khu thẩm định lại con quý vị trước khi quý vị có thể yêu cầu một IEE khác bằng công phí.

Vui lòng tham khảo Chương 2, Thông Tin về Đánh Giá/Thẩm Định, trong Cẩm Nang Hướng Dẫn về Quyền và Trách Nhiệm để biết thêm thông tin.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 • 1. Xem 34 C.F.R. § 300.502(b); xem thêm bộ luật giáo dục của California § 56329(b). “Quay Lại Tài Liệu Chính”
 • 2. Xem 34 C.F.R. § 300.502(a)(3)(iv). “Quay Lại Tài Liệu Chính”
 • 3. Xem 34 C.F.R. § 300.502(b)(2). “Quay Lại Tài Liệu Chính”
 • 4. Xem 34 C.F.R. § 300.502(b)(4). “Quay Lại Tài Liệu Chính”
 • 5. Xem 34 C.F.R. § 300.502(b)(2). “Quay Lại Tài Liệu Chính”
 • 6. Letter to Anonymous, 56 IDELR 175 (OSEP 2010), có tại: https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/letters/2010-3/redacteda081310iee3q2010.pdf. “Quay Lại Tài Liệu Chính”
 • 7. 2009 WL 1034993, tại *7-8 (E.D. Cal. Ngày 15 tháng Tư năm 2009) “Quay Lại Tài Liệu Chính”
 • 8. 2006 WL 3734289, tại *75 (E.D. Cal. Ngày 15 tháng Mười Hai năm 2006). “Quay Lại Tài Liệu Chính”
 • 9. Xem 34 C.F.R. § 300.502(a)(2). “Quay Lại Tài Liệu Chính”
 • 10. Letter to Anonymous, 56 IDELR 175 (OSEP 2010), có tại: https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/letters/2010-3/redacteda081310iee3q2010.pdf. “Quay Lại Tài Liệu Chính”
 • 11. 34 C.F.R. §§ 300.502(a), (c)(1). “Quay Lại Tài Liệu Chính”
 • 12. Xem 34 C.F.R. § 300.502(c)(1). "Quay lại Tài Liệu Chính"
 • 13. Xem 34 C.F.R. § 300.502(b)(5); Cal. Ed. § 56329(b). "Quay lại Tài Liệu Chính"