Quy Định Sử Dụng Bảo Hiểm Tư Nhân Đối Với Dịch Vụ Bắt Đầu Sớm

Publications
#7140.05

Quy Định Sử Dụng Bảo Hiểm Tư Nhân Đối Với Dịch Vụ Bắt Đầu Sớm

Early Start là một chương trình dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi khuyết tật và gia đình của chúng. Quán rượu này giải thích sự thay đổi trong luật về việc sử dụng bảo hiểm tư nhân cho các dịch vụ Early Start. Nếu bảo hiểm tư nhân sẽ không chi trả cho dịch vụ, trung tâm khu vực có thể thanh toán cho dịch vụ đó. Quán rượu này cho bạn biết phải làm gì nếu trung tâm khu vực muốn thay đổi dịch vụ của con bạn và nơi nhận trợ giúp.

Trong những năm qua, Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang yêu cầu Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS) giảm ngân sách.  Điều này đã dẫn đến sự thay đổi trong các dịch vụ Bắt Đầu Sớm (can thiệp sớm) mà các trung tâm khu vực có thể mua và cách thức hoạt động của trung tâm khu vực.

Ấn phẩm này nêu rõ những thay đổi trong luật về việc sử dụng bảo hiểm tư nhân đối với dịch vụ Bắt Đầu Sớm.  Trong số các thay đổi có một quy định mới rằng ở giai đoạn phát triển, rà soát theo lịch hoặc sửa đổi Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Gia Đình Cá Nhân (IFSP), nhóm lập kế hoạch dịch vụ chăm sóc gia đình cá nhân hóa có thể đưa vào quyết định rằng dịch vụ y tế được nêu trong IFSP không được cung cấp thông qua chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân của gia đình và do đó sẽ do trung tâm khu vực tài trợ.  Luật này có hiệu lực từ ngày 27 tháng Sáu năm 2017.1   

Sử Dụng Bảo Hiểm Tư Nhân

Trong năm 2012, luật đã được thay đổi về việc sử dụng bảo hiểm tư nhân để thanh toán dịch vụ y tế hoặc chăm sóc sức khỏe được nêu trong IFSP của trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi nhằm quy định rõ rằng việc sử dụng chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân sẽ không:2

 1. Tính vào hoặc dẫn đến việc mất các phúc lợi của người bị khuyết tật hoặc bất kỳ thành viên nào khác được đài thọ trong gia đình do giới hạn hằng năm hay trọn đời, hoặc
 2. Ảnh hưởng tiêu cực đến tính sẵn có hoặc dẫn đến việc ngừng bảo hiểm tư nhân của người bị khuyết tật hoặc bất kỳ thành viên nào khác được đài thọ trong gia đình, hoặc
 3. Trở thành cơ sở tăng phí bảo hiểm tư nhân của người bị khuyết tật hoặc bất kỳ thành viên nào khác được đài thọ trong gia đình.

Luật liên bang thường yêu cầu trung tâm khu vực phải được phụ huynh đồng ý mới có thể sử dụng bảo hiểm tư nhân của phụ huynh để thanh toán cho các dịch vụ can thiệp sớm.3  Tuy nhiên, theo luật liên bang, trung tâm khu vực không cần sự đồng ý của phụ huynh mới được sử dụng bảo hiểm tư nhân của phụ huynh nếu tiểu bang đã ban hành luật bảo hiểm tiểu bang bảo vệ phụ huynh khỏi hậu quả tài chính bất lợi họ có thể phải chịu trước công ty bảo hiểm tư nhân do trung tâm khu vực sử dụng các phúc lợi của bảo hiểm tư nhân.4 Bởi California đã thông qua luật nói trên để bảo vệ các bậc phụ huynh khỏi ba hậu quả tiềm tàng đó nên sự đồng ý của phụ huynh không còn là yêu cầu bắt buộc.  Trung tâm khu vực có thể sử dụng các phúc lợi bảo hiểm tư nhân của phụ huynh để thanh toán cho các dịch vụ can thiệp sớm của trẻ.5

Xác Định Phạm Vi Bảo Hiểm Tư Nhân Của Dịch Vụ Y Tế Để Đảm Bảo Dịch Vụ Kịp Thời

Khi trung tâm khu vực sử dụng bảo hiểm sức khỏe tư nhân để chi trả cho các dịch vụ can thiệp sớm, điều đó có thể trì hoãn việc trẻ nhận được các dịch vụ cần thiết.  Luật mới này khuyến khích các nhóm lập kế hoạch xác định tại thời điểm phát triển, rà soát hoặc sửa đổi IFSP xem dịch vụ y tế được nêu trong IFSP có được cung cấp qua chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân của gia đình không.6  Nếu xác định rằng dịch vụ y tế đó không nằm trong chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân của gia đình, trung tâm khu vực phải tài trợ cho dịch vụ ngay lập tức và đảm bảo yêu cầu cung cấp dịch vụ kịp thời.7

Phụ Huynh Được Bảo Vệ Khỏi Hậu Quả Tiềm Tàng

Nếu phụ huynh phải chịu bất kỳ chi phí bảo hiểm, khoản đồng thanh toán hoặc khoản khấu trừ nào, những chi phí đó phải được đưa vào hệ thống thanh toán gia đình dành cho các dịch vụ can thiệp sớm mà tiểu bang phải thông qua.8  Do California chưa thông qua bất kỳ hệ thống thanh toán gia đình nào dành cho các dịch vụ can thiệp sớm, nên phụ huynh không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản khấu trừ hoặc khoản đồng thanh toán nào liên quan đến thỏa thuận cho phép trung tâm khu vực sử dụng bảo hiểm tư nhân để thanh toán cho dịch vụ can thiệp sớm mà trẻ tiếp nhận.  Phụ huynh nên đưa vào mọi thỏa thuận cho phép trung tâm khu vực sử dụng bảo hiểm sức khỏe tư nhân của phụ huynh để thanh toán cho các dịch vụ can thiệp sớm cũng như đưa vào IFSP của trẻ điều khoản đảm bảo rằng trung tâm khu vực sẽ thanh toán hoặc bồi hoàn cho phụ huynh mọi khoản khấu trừ hoặc khoản đồng thanh toán phát sinh tại các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong việc cung cấp dịch vụ can thiệp sớm liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

Nếu California thông qua hệ thống thanh toán yêu cầu phụ huynh thanh toán các khoản đồng thanh toán hoặc khoản khấu trừ bảo hiểm, tiểu bang cũng phải đưa vào điều khoản xác định khi nào phụ huynh không thể thanh toán các chi phí liên quan đến dịch vụ can thiệp sớm.9 Các dịch vụ can thiệp sớm cho con của những phụ huynh đáp ứng tiêu chuẩn không có khả năng thanh toán của tiểu bang sẽ không bị từ chối hoặc trì hoãn do phụ huynh không đồng ý dùng bảo hiểm tư nhân của mình để thanh toán cho các dịch vụ can thiệp sớm.10

Cấp Thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Trung Tâm Khu Vực

Vào năm 2009, California đã thông qua luật yêu cầu phụ huynh của những trẻ được đánh giá cho hoặc tiếp nhận dịch vụ can thiệp sớm cung cấp cho trung tâm khu vực bản sao thẻ phúc lợi sức khỏe bất kỳ mà trẻ đủ điều kiện hưởng, bao gồm cả chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân.11  Điều này cho phép trung tâm khu vực biết trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi nào được hưởng các phúc lợi giúp thanh toán cho các dịch vụ can thiệp sớm.  Theo đó, trung tâm khu vực có thể thường xuyên yêu cầu phụ huynh đồng ý với việc sử dụng bảo hiểm sức khỏe của họ để thanh toán cho các dịch vụ cần thiết. 

Trung Tâm Khu Vực Phải Thông Báo Bằng Văn Bản

Nếu muốn thay đổi chi tiết nào về các dịch vụ can thiệp sớm, trung tâm khu vực phải thông báo bằng văn bản trong thời gian hợp lý trước khi thay đổi bắt đầu áp dụng.  Văn bản thông báo phải nêu rõ: 

 • hành động mà trung tâm khu vực đề nghị hoặc từ chối;
 • lý do thực hiện hành động;
 • cách gửi đơn khiếu nại hoặc yêu cầu hòa giải theo thủ tục tố tụng hoặc điều trần

Thông báo cũng phải đảm bảo nội dung giúp công chúng dễ hiểu và có phiên bản bằng ngôn ngữ phụ huynh lựa chọn.  Trung tâm khu vực phải cho dịch thông báo và đảm bảo phụ huynh hiểu được.

Gửi Đơn Yêu Cầu Hòa Giải Và Điều Trần

Để yêu cầu hòa giải và điều trần, quý vị phải gửi đơn bằng văn bản.  Nếu quý vị không tự thực hiện được, trung tâm khu vực phải giúp quý vị gửi yêu cầu.  Khi quý vị gửi đơn yêu cầu điều trần, con quý vị sẽ tiếp tục nhận được các dịch vụ can thiệp sớm được liệt kê trong IFSP mà trẻ đang tiếp nhận.  Trẻ sẽ không tiếp nhận thêm dịch vụ đang có tranh chấp trừ khi có kết quả hòa giải hoặc điều trần có lợi.  Nộp đơn yêu cầu điều trần hoặc hòa giải tới địa chỉ:

Office of Administrative Hearings
Attention: Early Start Intervention Section
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200
Sacramento, CA 95833-4231
Điện Thoại: (800) 515-2229
Fax: (916) 376-6318 hoặc (916) 263-0549

Quyền Của Quý Vị Trong Quy Trình Điều Trần

Quý vị có quyền:

 • Xem hồ sơ tại trung tâm khu vực của quý vị
 • Hiện diện và cung cấp bằng chứng thông qua lời nói hoặc văn bản
 • Nhờ gia đình, bạn bè, chuyên gia trị liệu hoặc bác sĩ hiện diện và phát biểu thay
 • Nhờ luật sư hoặc người ủng hộ hiện diện
 • Nhờ thông dịch viên nếu ngôn ngữ chính của quý vị không phải tiếng Anh

Chuẩn Bị Cho Buổi Điều Trần

 • Thu thập thông tin chứng minh quý vị cần các dịch vụ mà trung tâm khu vực muốn thay đổi.  Đảm bảo rằng thông tin quý vị sử dụng là chính xác và giải thích chi tiết nhu cầu của quý vị.  Ngoài ra, hãy tìm người sẵn sàng tham dự buổi điều trần và nói với toà lý do quý vị cần dịch vụ.  Đảm bảo những người đó biết rõ nhu cầu của quý vị.
 • Tại buổi điều trần, quý vị có thể tranh luận rằng quý vị có quyền được đáp ứng nhu cầu nhằm thực hiện các mục đích và mục tiêu của IFSP hoặc giải thích lý do quý vị đủ điều kiện hưởng ngoại lệ hoặc miễn trừ đối với luật đó.
 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 • 1. Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế, Mục 4646.4(a)(2) (QUAY LẠI TÀI LIỆU CHÍNH)
 • 2. Bộ Luật Chính Quyền Mục 95004(c) (QUAY LẠI TÀI LIỆU CHÍNH)
 • 3. 34 CFR Mục 303.520(b)(1).  (QUAY LẠI TÀI LIỆU CHÍNH)
 • 4. 34 CFR Mục 303.520(b)(2).  (QUAY LẠI TÀI LIỆU CHÍNH)
 • 5. Mặc dù DDS vẫn có một quy định được thông qua vào năm 2003 (Tiêu Đề 17 Cal. Bộ Luật Quy Định Mục 52109 (c)) nêu rõ rằng việc trung tâm khu vực sử dụng bảo hiểm tư nhân của phụ huynh cho các dịch vụ can thiệp sớm phải là tự nguyện nhưng quy định đó sẽ không còn hiệu lực trong phạm vi có mâu thuẫn với Bộ Luật Chính Quyền 95004 (b) (1), quy định rằng bảo hiểm y tế tư nhân cho các dịch vụ y tế trong IFSP, ngoài việc đánh giá và thẩm định, sẽ được sử dụng theo luật và quy định hiện hành của liên bang và tiểu bang. (QUAY LẠI TÀI LIỆU CHÍNH).
 • 6. Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế, Mục 4646.4(a)(2). (QUAY LẠI TÀI LIỆU CHÍNH)
 • 7. Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế, Mục 4646.4(a)(2); Bộ Luật Chính Quyền Mục 95004(b)(2); 34 CFR Mục 303.511(d)(1).  (QUAY LẠI TÀI LIỆU CHÍNH)
 • 8. 34 CFR Mục 303.520(b)(1)(ii).  (QUAY LẠI TÀI LIỆU CHÍNH)
 • 9. 34 CFR Mục 303.521(a)(3).  (QUAY LẠI TÀI LIỆU CHÍNH)
 • 10. 34 CFR Mục 303.520(c).  (QUAY LẠI TÀI LIỆU CHÍNH)
 • 11. Bộ Luật Chính Quyền Mục 95020(b) & (f).  (QUAY LẠI TÀI LIỆU CHÍNH)