Quy Định Sử Dụng Bảo Hiểm Tư Nhân Đối Với Dịch Vụ Bắt Đầu Sớm

Publications
#7140.05

Quy Định Sử Dụng Bảo Hiểm Tư Nhân Đối Với Dịch Vụ Bắt Đầu Sớm

Trong những năm qua, Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang yêu cầu Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS) giảm ngân sách.  Điều này đã dẫn đến sự thay đổi trong các dịch vụ Bắt Đầu Sớm (can thiệp sớm) mà các trung tâm khu vực có thể mua và cách thức hoạt động của trung tâm khu vực.

Ấn phẩm này nêu rõ những thay đổi trong luật về việc sử dụng bảo hiểm tư nhân đối với dịch vụ Bắt Đầu Sớm.  Trong số các thay đổi có một quy định mới rằng ở giai đoạn phát triển, rà soát theo lịch hoặc sửa đổi Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Gia Đình Cá Nhân (IFSP), nhóm lập kế hoạch dịch vụ chăm sóc gia đình cá nhân hóa có thể đưa vào quyết định rằng dịch vụ y tế được nêu trong IFSP không được cung cấp thông qua chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân của gia đình và do đó sẽ do trung tâm khu vực tài trợ.  Luật này có hiệu lực từ ngày 27 tháng Sáu năm 2017.

 

 

Click links below for a downloadable version.