Con Tôi Bị Khuyết Tật và Liên Tục Bị Đình Chỉ Học hoặc Bị Đề Nghị Đuổi Học

Publications
#5563.05

Con Tôi Bị Khuyết Tật và Liên Tục Bị Đình Chỉ Học hoặc Bị Đề Nghị Đuổi Học

Nếu con quý vị có nhu cầu đặc biệt và đang gặp phải các vấn đề về hành vi và/hoặc bị đình chỉ học và/hoặc bịhọc khu địa phương (”Học Khu”) đề nghị đuổi học, Học Khu phải tuân theo các thủ tục nhất định trước khi đuổi con quý vị.  Ngoài ra, luật giáo dục đặc biệt của tiểu bang và liên bang cũng có một số quy định nhằm bảo vệ cho những học sinh bị khuyết tật đang bị xem xét đuổi học.

 

 

Click links below for a downloadable version.