QUYỀN CỦA HỌC SINH VỀ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT TRONG TRUNG TÂM GIAM GIỮ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Publications
#7158.05

QUYỀN CỦA HỌC SINH VỀ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT TRONG TRUNG TÂM GIAM GIỮ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Ấn phẩm này cung cấp thông tin về quyền của thanh thiếu niên được giáo dục đặc biệt khi bị giam giữ ở lứa tuổi vị thành niên.

Giới thiệu về ấn phẩm

Ấn phẩm này cung cấp thông tin về quyền của thanh thiếu niên được hưởng giáo dục đặc biệt khi bị giam giữ ở tuổi vị thành niên.

Ở đây, thuật ngữ 'cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên' dùng để chỉ các cơ sở giam giữ vị thành niên của hạt, các cơ sở cải huấn thanh thiếu niên và trại vị thành niên. Thuật ngữ 'trường tòa án' đề cập đến các trường học trong các cơ sở đó.

Ấn phẩm này cung cấp thông tin pháp lý chung. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc lo ngại, vui lòng liên hệ với Disability Rights California. Số của đường dây tiếp nhận hồ sơ của Disability Rights California có ở cuối tài liệu này.

Học sinh có được hưởng giáo dục đặc biệt trong trung tam giam giữ trẻ vị thành niên không?

Có. Theo Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), mọi trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 3 đến 21 đều được hưởng nền giáo dục công miễn phí và phù hợp trong môi trường ít hạn chế nhất, kể cả những trẻ ở trong trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên. [20 U.S.C. Sec. 1412(a)(1)]. 

Các trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên phải cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Chương trình giáo dục và dịch vụ phải đáp ứng nhu cầu cá nhân của học sinh. Tất cả các học sinh khuyết tật trong hệ thống cải huấn trẻ vị thành niên đều có quyền được thẩm định để hưởng giáo dục đặc biệt và đủ điều kiện để được bảo vệ theo luật tiểu bang và liên bang. 

Giáo dục đặc biệt có gì khác biệt trong trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên?

Sau đây là một số khác biệt giữa giáo dục đặc biệt trong cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên và giáo dục đặc biệt trong cộng đồng. Việc chuẩn bị giải quyết những khác biệt này có thể giúp đảm bảo quý vị hoặc con quý vị nhận được chương trình giáo dục mà trẻ cần trong cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên.

Sự chậm trễ trong việc chuyển giao hồ sơ có thể trì hoãn việc thực hiện Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individual Education Program, IEP) hoặc việc cung cấp giáo dục đặc biệt

Việc chuyển giao hồ sơ giáo dục đôi khi có thể làm trì hoãn việc thực hiện IEP của học sinh trong trường học tòa án vị thành niên.

Gia đình có thể chuẩn bị cho khả năng này bằng cách nhận hồ sơ của học sinh. Cả luật tiểu bang và liên bang đều cung cấp cho phụ huynh quyền kiểm tra và xem xét hồ sơ giáo dục. [34 C.F.R. Sec. 300.613; Cal. Ed. Code Sec. 56504].  Theo luật tiểu bang, học khu phải cung cấp hồ sơ của học sinh trong vòng năm ngày kể từ ngày có yêu cầu bằng lời hoặc bằng văn bản. [Cal. Ed. Code Sec. 56504.] Tốt nhất là quý vị nên thực hiện yêu cầu bằng văn bản để theo dõi đảm bảo học khu tuân theo thời hạn năm ngày.

Có những yêu cầu cụ thể đối với việc chuyển giao hồ sơ khi học sinh thay đổi học khu, như khi trẻ vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên:

  • 72 giờ khi học sinh có IEP được thả ra khỏi cơ sở giam giữ vị thành niên. [Cal. Ed. Code Sec. 48647(c)(1)]
  • 2 ngày làm việc đối với trường hợp trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng. [Cal. Ed. Code Sec. 49069.5(d)]
  • 5 ngày đối với tất cả các quá trình chuyển giao khác. [Cal. Ed. Code Sec. 56043(o)]

Việc yêu cầu hồ sơ của con quý vị có thể giúp cung cấp hồ sơ cho trường học thuộc cơ sở dành cho trẻ vị thành niên mà không bị chậm trễ.

Học sinh không có IEP có thể vào và rời khỏi cơ sở trước khi hoàn thành thẩm định

Học sinh trong các cơ sở dành cho vị thành niên thường nhận các bản án ngắn hoặc chỉ ở trong các cơ sở vào thời gian đang chờ xét xử, hoặc cho đến khi các vụ án của trẻ được quyết định. Trong những trường hợp giam giữ ngắn hạn này, trường học tòa án có thể bắt đầu quy trình lập kế hoạch thẩm định giáo dục đặc biệt nhưng không hoàn thành quy trình đó trước khi học sinh được trở về cộng đồng.

IDEA yêu cầu rằng “[t]hẩm định về trẻ khuyết tật chuyển từ cơ quan công này sang cơ quan công khác trong cùng một năm học phải được phối hợp với các trường học trước và sau của những trẻ đó, nếu cần thiết và nhanh nhất có thể[.]” [20 U.S.C. Sec. 1414(b)(3)(D); 34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(5)].

Nếu con quý vị rời khỏi cơ sở trước khi hoàn tất các thẩm định, quý vị có thể liên hệ với nhân viên trong cơ sở đó hoặc triệu tập cuộc họp IEP để thảo luận về cách thức hoàn thành các thẩm định.

Cơ sở dành cho vị thành niên có thể đề xuất rằng không gian hạn chế, nhân viên hoặc các nguồn lực khác ngăn cản họ cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan.

Bỏ qua các vấn đề về không gian, nhân sự hoặc kinh phí, trường học thuộc các cơ sở dành cho vị thành niên phải cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt và cung cấp các dịch vụ liên quan phù hợp với IEP của học sinh. [20 U.S.C. Sec. 1412(a)(1)].  Tương tự, các trường học thuộc các trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên phải cung cấp chương trình giáo dục trong môi trường ít hạn chế nhất, có nghĩa là học sinh khuyết tật phải tham gia giáo dục với bạn bè không khuyết tật ở phạm vi tối đa phù hợp. [20 U.S.C. Sec. 1412(a)(5)(A)].

Nếu trường học tòa án vị thành niên không cung cấp giáo dục công miễn phí và phù hợp trong môi trường ít hạn chế nhất cho con quý vị, quý vị có quyền nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo Thủ Tục Pháp Lý hoặc khiếu nại về không tuân thủ với Sở Giáo Dục California. Giống như các trường học trong khu vực, các trường học tòa án vị thành niên phải cung cấp các thông báo về quyền của phụ huynh trong đó bao gồm các mô tả về Thủ Tục Pháp Lý và các khiếu nại về không tuân thủ.

Học sinh có thể được thẩm định để hưởng giáo dục đặc biệt trong trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên không?

Có. Giống như các trường công lập, trường học tòa án vị thành niên phải xác định, bố trí và đánh giá tất cả trẻ khuyết tật, mà có thể cần giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. [20 U.S.C. Sec. 1412(a)(3)(A); 34 C.F.R. Sec. 300.111].

Nếu con quý vị đang ở trong cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên và chưa được thẩm định, quý vị có thể yêu cầu thẩm định. Quý vị nên đưa ra yêu cầu này bằng văn bản, bao gồm ngày yêu cầu và các loại thẩm định cụ thể mà quý vị muốn con mình nhận được. Yêu cầu này cũng được gọi là “thư giới thiệu”. [Cal. Ed. Code Sec. 56029]. Theo quy định của tiểu bang California, tất cả các thư giới thiệu bằng văn bản sẽ bắt đầu quá trình thẩm định. [5 C.C.R. Sec. 3021].

Sau khi quý vị đã yêu cầu thẩm định, trường học tòa án vị thành niên phải cung cấp kế hoạch thẩm định cho quý vị trong vòng 15 ngày trong hầu hết các trường hợp. Nếu quý vị cung cấp thư giới thiệu trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc năm học bình thường, kế hoạch thẩm định có thể được cung cấp trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu của năm học tiếp theo. [Cal. Ed. Code Sec. 56321(a)].

Sau khi quý vị nhận được kế hoạch thẩm định, quý vị có ít nhất 15 ngày để trả lời hoặc chấp thuận kế hoạch thẩm định. [Cal Ed. Code Sec. 56321(c)(4)]. Sau khi quý vị đã ký và gửi lại kế hoạch thẩm định, trường học tòa án vị thành niên có 60 ngày để tiến hành các thẩm định và tổ chức cuộc họp IEP để xác định tính đủ điều kiện và để tạo tài liệu IEP nếu học sinh đủ điều kiện. [Cal Ed. Code Sec. 56344(a)].

Liệu IEP của học sinh có được thực hiện trong trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên không?

Có. Trường học tòa án vị thành niên phải cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Cơ sở này cũng phải cập nhật IEP của học sinh, nếu phù hợp. Trường học tòa án vị thành niên, cũng như các trường trong khu vực, cũng phải cung cấp báo cáo tiến bộ đối với các mục tiêu IEP cho phụ huynh trong khi học sinh bị giam giữ trong trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên.

Học sinh vẫn nhận được các dịch vụ liên quan như Lời Nói và Ngôn Ngữ, Tư Vấn, hoặc Trị Liệu Nghề Nghiệp trong trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên phải không?

Có, học sinh khuyết tật đủ điều kiện bị giam giữ trong trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên vẫn có quyền nhận các dịch vụ liên quan. Các dịch vụ liên quan được thiết kế để đảm bảo rằng trẻ được hưởng lợi từ chương trình giáo dục của mình.

Nếu học sinh đã có các dịch vụ IEP khi vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên, cơ sở phải cung cấp các dịch vụ tương đương với những dịch vụ được mô tả trong IEP của học sinh cho đến khi trường học tòa án vị thành niên áp dụng IEP trước đó hoặc phát triển IEP mới cho học sinh. [34 C.F.R. Sec. 300.323; Cal. Ed. Code Sec. 56325(a)(1)].

Các cuộc họp IEP có được tổ chức bên trong trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên không? Phụ huynh hoặc người bênh vực có thể tham dự các cuộc họp này không?

Khi trẻ được xếp vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên, nhà trường phải tổ chức cuộc họp chuyển giao IEP trong vòng 30 ngày. [34 C.F.R. Sec. 300.323; Cal. Ed. Code Sec. 56325(a)(1)].

Phụ huynh cũng có thể triệu tập cuộc họp IEP khi cần thiết. Trường học phải tổ chức cuộc họp IEP trong vòng 30 ngày theo yêu cầu. [Cal. Ed. Code Sec. 56043(l), Cal. Ed. Code Sec. 56343.5]. Tốt nhất quý vị nên đưa ra yêu cầu này bằng văn bản để có thể theo dõi thời hạn 30 ngày.

Phụ huynh vẫn phải là thành viên của IEP và giữ mọi quyền theo IDEA khi học sinh bị giam giữ trong trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên, trừ khi tòa án hạn chế quyền của họ hoặc học sinh đã đủ 18 tuổi. [34 C.F.R. Sec. 300.322]. Phụ huynh phải được phép tham dự cuộc họp IEP.

Nếu phụ huynh không thể tham dự cuộc họp IEP, trường học tòa án vị thành niên vẫn phải cố gắng đảm bảo sự tham gia của phụ huynh, kể cả bằng các cuộc gọi điện thoại hội nghị.  [34 C.F.R. Sec. 300.322(c); 34 C.F.R. Sec. 300.328]. Trường học tòa án vị thành niên phải đảm bảo rằng phụ huynh hiểu rõ các thủ tục cuộc họp IEP—điều này bao gồm việc sắp xếp thông dịch viên cho các phụ huynh bị điếc hoặc có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. [34 C.F.R. Sec. 300.322(e))].

Phụ huynh cũng phải được phép đưa luật sư đến cuộc họp IEP. [34 C.F.R. Sec. 300.321(a); 34 C.F.R. Sec. 300.322(a)]. Các cá nhân khác, kể cả những người bênh vực, cũng có thể tham dự các cuộc họp IEP theo quyết định của phụ huynh hoặc trường học nếu cá nhân đó có hiểu biết hoặc chuyên môn đặc biệt về học sinh. [34 C.F.R. Sec. 300.321(a)(6)]. Việc xác định sự hiểu biết hoặc chuyên môn đặc biệt của những cá nhân này phải được thực hiện bởi người đã mời cá nhân đó làm thành viên của nhóm IEP. [34 C.F.R. Sec. 300.321(c)].

Học sinh khuyết tật bị giam giữ trong trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên cũng nên tham gia với tư cách là thành viên của nhóm IEP. [34 C.F.R. Sec. 300.321(a)(7)]. Sự tham gia của học sinh có thể hỗ trợ đáng kể nhóm IEP trong việc xác định nhu cầu của học sinh. 

Học sinh có thể nhận được những thẩm định mới khi ở trong trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên không?

Có, các cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên phải đánh giá thanh thiếu niên bị khuyết tật đủ điều kiện hưởng giáo dục đặc biệt. [20 U.S.C. Sec. 1412(a)(3)(A); 34 C.F.R. Sec. 300.111]. Các quy trình tương tự được mô tả ở trên trong mục 4 cũng được áp dụng.

Ngay cả khi học sinh chỉ bị giam giữ trong trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên trong một thời gian ngắn, cơ sở vẫn phải bắt đầu quy trình thẩm định. Cơ sở phải phối hợp với học khu mà học sinh sẽ theo học khi rời khỏi trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên để đảm bảo hoàn thành đánh giá. [34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(5)].  Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khung thời gian để hoàn thành đánh giá này ít rõ ràng hơn: thẩm định phải được hoàn thành “nhanh nhất có thể”. [34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(5)]. Thông thường, thẩm định phải được hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được sự chấp thuận của phụ huynh cho việc đánh giá. [34 C.F.R. Sec. 300.301(c)]. Khung thời gian này không áp dụng nếu học sinh chuyển đến vào quá trình thẩm định giữa kỳ của học khu. [34 C.F.R. Sec. 300.301(d)(2)].  Tuy nhiên, học khu mà học sinh chuyển đến phải “đủ tiến bộ để đảm bảo quá trình đánh giá được hoàn thành nhanh chóng” và phải sắp xếp với phụ huynh “thời gian cụ thể khi hoàn tất quá trình đánh giá”. [34 C.F.R. Sec. 300.301(e)].

Giáo dục đặc biệt của học sinh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi trẻ tái hòa nhập cộng đồng?

Việc lập kế hoạch tái hòa nhập nên bắt đầu từ thời điểm học sinh bắt đầu bị giam giữ trong trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên. Việc lập kế hoạch như vậy đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng thanh thiếu niên có thể bắt đầu đi học ngay sau khi được thả ra khỏi trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên với sự hỗ trợ và dịch vụ thích hợp tại chỗ. Ở California, thanh thiếu niên bị giam giữ trong trung tâm giam giữ vị thành niên phải có kế hoạch học tập cho quá trình học tập trở lại sau khi đã bị giam giữ trong 20 ngày học liên tục. [Cal. Ed. Code Sec. 48647(f)].

Thanh thiếu niên không nên có bất kỳ trở ngại nào trong việc ghi danh lại. Tất cả thanh thiếu niên đều có quyền ghi danh lại vào trường học trong khu vực ngay lập tức sau khi được thả ra khỏi trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên. Trường học không thể từ chối ghi danh cho một học sinh được thả ra khỏi trung tâm giam giữ vì thiếu giấy tờ, như thông tin chủng ngừa hoặc học bạ. [Cal. Ed. Code Sec. 48853.5(f)(8)(B)]. Trường học cũng không thể từ chối ghi danh dựa trên sự liên quan đến tư pháp vị thành niên của học sinh. [Cal. Ed. Code Sec. 48645.5(b)].

Thanh thiếu niên có quyền ghi danh lại chính trường học mà trẻ đã theo học trước khi bị giam giữ, còn được gọi là “trường học ban đầu”, trừ khi trẻ bị đuổi khỏi trường đó hoặc đang đối mặt với việc bị đuổi học. [Cal. Ed. Code Sec. 48853.5(f)(1)]. Nếu học khu từ chối những quyền này, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại theo Thủ Tục Khiếu Nại Đồng Nhất (Uniform Compliant Procedure, UCP) lên học khu. Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại theo UCP trực tiếp đến Sở Giáo Dục California trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi có nguy cơ bị trả đũa. [5 C.C.R. Sec. 4650(a)].

Thanh thiếu niên đã bị giam giữ cũng có thể có quyền được liên hệ với “người liên lạc về giáo dục” của học khu, đây là nhân viên có nhiệm vụ giúp học sinh những việc như ghi danh lại. [Cal. Ed. Code Sec. 48852.5(c)]. Quý vị thường có thể tìm thấy thông tin của người liên lạc về giáo dục của học khu, bao gồm thông tin liên hệ của họ, trên trang web của học khu.

Học sinh ở các trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên vẫn được lập kế hoạch chuyển tiếp phải không?

Có, theo IDEA, việc lập kế hoạch chuyển tiếp phải được thực hiện trong cuộc họp IEP đầu tiên được tổ chức sau khi học sinh đủ 16 tuổi hoặc sớm hơn, nếu phù hợp với học sinh. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(VII); 34 C.F.R. Sec. 300.320(b)]. Việc lập kế hoạch chuyển tiếp bao gồm việc xác định các mục tiêu của học sinh khi học xong phổ thông, bao gồm cả mục tiêu giáo dục và việc làm.  [34 C.F.R. Sec. 300.43].  Các dịch vụ chuyển tiếp có thể bao gồm đào tạo nghề nghiệp thông qua các tổ chức được thiết kế để phục vụ thanh thiếu niên liên quan đến tư pháp vị thành niên. Hãy nhớ rằng, các dịch vụ chuyển tiếp phải được thiết kế riêng cho từng học sinh, dựa trên mục tiêu của học sinh.  Quý vị có thể đưa vào các mục tiêu và dịch vụ liên quan đến việc tái hòa nhập như là một phần của kế hoạch chuyển tiếp trong IEP của học sinh.

Nguồn lực

Để biết thêm thông tin về giáo dục đặc biệt, vui lòng xem Sổ Tay về Quyền và Trách Nhiệm Giáo Dục Đặc Biệt của Disability Rights California: https://serr.disabilityrightsca.org/. 

Để biết thêm thông tin về việc lập kế hoạch chuyển tiếp dịch vụ, vui lòng xem ấn phẩm Dịch Vụ Chuyển Tiếp Dành Cho Học Sinh của Disability Rights California: https://www.disabilityrightsca.org/publications/transition-services-for-students .

Nếu quý vị có thắc mắc, hãy liên hệ với đường dây tiếp nhận bảo mật của Disability Rights California theo số 1-800-776-5746, làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.