សេវាឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កម្មវិធីថែទាំ សុខភាព Medi-Cal ដែលត្រូវផ្ដល់ជូន ដោយផែនការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខោនធី សម្រាប់មនុស្សពេញ វ័យដែលមានអាយុ 21 ឆ្នាំឡើងទៅ

Publications
#5084.06

សេវាឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កម្មវិធីថែទាំ សុខភាព Medi-Cal ដែលត្រូវផ្ដល់ជូន ដោយផែនការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខោនធី សម្រាប់មនុស្សពេញ វ័យដែលមានអាយុ 21 ឆ្នាំឡើងទៅ

អ្នកអាចទទួលបានសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈ Medi-Cal ។ អ្នកអាចទទួលបានវាតាមរយៈថ្លៃសេវា ឬផែនការថែទាំដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង។ លើសពីនេះទៀត អ្នកអាចទទួលបានសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត Medi-Cal តាមរយៈគម្រោងសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមខោនធី។ ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកអំពីសេវាកម្មផែនការសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខោនធី។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

ប្រសិនបើអ្នកមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព​តាមរយៈ Medi-Cal នោះ​សេវា​សុខភា​ព​ផ្លូវ​ចិត្ត​ដែល​ចាំបាច់ខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត គឺជាផលប្រយោជន៍​ដែលរ៉ាប់រង​សម្រាប់អ្នក។ សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយចំនួនត្រូវផ្ដល់ជូនតាមរយៈផែនការថែទាំ​សុខភាព​ដែល​បាន​​គ្រប់គ្រង​ Medi-Cal របស់អ្នក ឬតាមរយៈ​អ្នកផ្ដល់សេវា​​ថែទាំ Medi-Cal ដែលបង់ថ្លៃ​សេវា។ សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តដទៃទៀត នឹងត្រូវផ្ដល់ជូនតាមរយៈផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​របស់​ខោនធី (MHP) តែប៉ុណ្ណោះ។ សេវាថែទាំសុភាពផ្លូវចិត្តដែលត្រូវផ្ដល់ជូនដោយ MHP ហៅ​ថា សេវាឯកទេសថែទាំសុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​របស់ Medi-Cal។ ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ផ្ដោ​ត​ទៅលើសេវាឯកទេសថែទាំសុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​របស់កម្មវិធី​ថែទាំ​សុខភាព (SMHS) របស់​ Medi-Cal សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ​ដែលមានអាយុ 21 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដែលត្រូវផ្ដល់ជូន​តាមរយៈ​ផែន​កា​រ​​ថែទាំ​សុខភាព​​ដែល​បាន​គ្រប់គ្រងរបស់​ Medi-Cal សូមមើលឯកសារបោះពុម្ពុផ្សា​​យលេខ 5609.06 – ​ផែនការថែទាំ​សុខភាពដែលបាន​គ្រប់គ្រងរបស់ Medi-Ca​l ​និងសេវា​ថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត

តើសេវាឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កម្មវិធី​ថែទាំ សុខភា​ព Medi-Cal មានអ្វីខ្លះ?

សេវាឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ Medi-Cal គឺជាសេវាច្រើនប្រភេទ ដែ​ល​​ត្រូវ​ផ្ដល់​ជូន​ដោយផែនការ MHP ប្រចាំ​ខោនធី​ និងទីភ្នាក់ងារ​ដែល​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ​ផែនការ MHP ប្រចាំ​ខោនធី​។ ជាទូទៅ សេវាឯកទេស SMHS គឺ​មាន​លក្ខណៈ​លម្អិត​ខ្លាំងជាង និងផ្ដល់ជំនួយគាំទ្រច្រើនជាង​សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែល​ត្រូវផ្ដល់ជូន​ដោយ​ផែនការ​​ថែទាំសុខភាពដែល​បាន​គ្រប់គ្រង។ បញ្ជីពេញលេញនៃសេវាឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កម្មវិធីថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលត្រូវផ្ដល់ជូន នឹងត្រូវបង្ហាញនៅខាងក្រោម។

សេវាឯកទេស SMHS ត្រូវបាន​ផ្តល់ជូនដល់​អ្នកទទួល​ផល​ Medi-Cal តាមរយៈ​ផែនការ MHP ប្រចាំ​ខោនធី​។1  ផែនការ MHP គឺជាផ្នែកមួយនៃ​នាយកដ្ឋាន​​​សុខភា​ពផ្លូវចិត្ត ​ឬនាយកដ្ឋានសុខភាព​អាកប្បកិរិយារបស់ខោនធី។  សេវាឯកទេស SMHS អាចនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនដោយនយោជិករបស់ខោនធី ឬនយោជិក​របស់​ទីភ្នាក់ងារ​ដែលខោនធីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ដើម្បីផ្ដល់សេវាបែបនោះ។2

នៅពេលអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលបានសេវាឯកទេស SMHS អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន​ផែនការ​អតិថិជនមួយដែលអ្នកជួយបង្កើត និងដែលអ្នក​​ឯកភាពជា

មួយ​។3 ផែនការអតិថិជនរួមបញ្ចូលនូវ​គោលដៅនិងវត្ថុបំណងនៃការព្យាបាល​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងអន្តរាគមន៍នានាដែលបានស្នើឡើងដែលត្រូវផ្ដល់ជូន។ 

តើសេវាឯកទេសថែទាំសុខភាព​ផ្លូវចិត្តអ្វីខ្លះ នឹងត្រូវផ្ដល់ជូនដោយ​កម្មវិធីថែទាំសុខភាព Medi-Cal​?

ដោយអនុលោមតាមវិធានរបស់កម្មវិធី Medi-Cal ​សេវាឯកទេសថែទាំសុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ដូច​ខាង​ក្រោមនឹងត្រូវផ្ដល់ជូន ប្រសិនបើអ្នកបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីទទួលបាន​សេវា និង​ភាព​ចាំបាច់​ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលមាន​រៀបរាប់​ដូចខាងក្រោម។4 ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមឲ្យទទួលបានសេវាឯកទេសថែទាំសុខភាព​ផ្លូវចិត្ត អ្នក​មិន​​​មានសិទ្ធិជាស្វ័យប្រវត្តិទទួលបានសេវា​ទាំងអស់នេះ​​នោះឡើយ។ ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពរបស់អ្នក អ្នកអាចនឹងត្រូវអនុម័តយល់ព្រម​ឲ្យទទួលបាន​សេវាមួយ​ឬ​ច្រើន​ជាងនេះនៅក្នុងចំណោមសេវាទាំងនេះ។

 • សេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តស្ដារនីតិសម្បទា គឺជាសេវាដែលជួយអ្នក​ទទួលផល​នៃកម្មវិធី Medi-Cal ធ្វើការកែលម្អ ថែរក្សា ឬស្ដារឡើងវិញ​នូ​វ​បំណិន​របស់ពួកគេ​ក្នុងការអនុវត្ត​សកម្មភាព​រស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ ការបំពេញ​មុខងារសង្គម និងផ្នែកដទៃផ្សេងទៀត។5 សេវាទាំង​នេះ​រួម​មាន៖
  • សេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត គឺជាការព្យាបាលដែលមានលក្ខណៈបុគ្គ​ល​ ឬជាក្រុម​ដែល​ត្រូវរៀបចំ​ឡើងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយរោគសញ្ញានៃពិការភាពសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងកែលម្អការ​បំពេញ​មុខងារ​។6
  • ជំនួយគាំទ្រវេជ្ជសាស្រ្ត រួមបញ្ចូលសេវានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញវេជ្ជបញ្ជា​ការព្យាបាល​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត ដើម្បីកាត់បន្ថយរោគសញ្ញានៃពិការភាព​សុខភាពផ្លូវចិត្ត។7
  • ការស្ដារនី​តិសម្បទានិងការព្យាបាលប្រចាំថ្ងៃ គឺជាកម្មវិធីព្យាបាល ដែ​លមាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍ ដែលអាចជាជម្រើសជំនួស​ឲ្យ​ការសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ឬទីកន្លែងដែលមាន​ការ​រិតត្បិត​​ជា​ង​នេះ​។ កម្មវិធីទាំងនេះត្រូវផ្ដល់ជូនយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល 3 ម៉ោង​និងតិចជាង​ 24 ​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​។​8
  • អន្តរាគមន៍នៅពេលមានវិបត្តិ និង​ការថែទាំ​រក្សា​​លំនឹង​​ពេលមានវិប​ត្តិ គឺជាសេវាដែលត្រូវផ្ដល់ជូនសម្រាប់ស្ថានភាពដែលទាមទារនូវការឆ្លើយតបឆាប់រហ័សជាងការឆ្លើយតបដែលអាចត្រូវផ្ដល់ជូនតាមការណាត់ជួបធម្មតា។ សេវាទាំងនេះអាចនឹងត្រូវផ្ដល់ជូននៅក្នុងសហគម​ន៍ ឬនៅតាមទីតាំង​មណ្ឌលនានា​ ដូចជា​មន្ទីរពេទ្យ ឬមន្ទីរព្យាបាលជាដើម​។9
  • សេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ​និងសម្រាប់អ្នកមានវិបត្តិ គឺជាសេវា 24 ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ដែលត្រូវផ្ដល់ជូន​នៅក្នុងទីតាំងដែល​មានមូលដ្ឋាននៅ​ក្នុងសហគមន៍​ដែលមា​ន​​គ្រែចំនួន 16 ឬតិចជាងនេះ។ សេវាទាំងនេះត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដ​ល់សេវាជូនដល់អ្នក​ទទួលផល​នៃកម្មវិធីថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែ​ល​មានហានិភ័យ​នៃការសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរ ពេទ្យព្យាបាលជំងឺ​ផ្លូវចិត្ត ឬជាជម្រើស​ជំនួសឲ្យការសម្រាកនៅក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​ព្យាបាលជំងឺ​ផ្លូវចិត្ត។10
  • សេវារបស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត គឺជាសេវាព្យាបា​ល​និង/ឬសេវាស្ដារនីតិសម្បទាដែលត្រូវផ្ដល់ជូនអ្នកជំងឺដែលសម្រាកក្នុងមន្ទីរ ពេទ្យម្នាក់ៗនៅក្នុង​ទីតាំង​មណ្ឌល​ដែលមានគ្រែចំនួន 16 ​ឬតិចជាងនេះ។11
 • សេវារបស់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់អ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តដែលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ គឺជាសេវាផ្លូវចិត្តដែលត្រូវផ្ដល់ជូនអ្នកជំងឺ នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។12
 • ការគ្រប់គ្រងករណីគោលដៅ ជួយផ្ដល់ជូន អ្នក​ទទួលផល​នៃកម្មវិធីថែទាំ​សុខភាព​ Medi-Cal នូវសេវាសហគមន៍ចាំបាច់។13
 • សេវាផ្នែកចិត្តវិទ្យានិងផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្ត គឺជាសេវាព្យាបាល​និងធ្វើរោគ​   វិនិច្ឆ័​យ ដែលត្រូវផ្ដល់ជូន​ដោយវេជ្ជបណ្ឌិត​​ឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្ត​និងចិត្តវិទូ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។14
 • សេវារបស់មូលដ្ឋានថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ត្រូវផ្ដល់ជូនប្រជាជន​នៅក្នុងមូលដ្ឋានថែទាំសុខភាព​ដែលមាន​ជំនាញឯកទេសច្បាស់លាស់មួយ ចំនួន។15

តើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ទទួលបានសេវាឯកទេសថែទាំ  សុខភាពផ្លូវចិត្តមានអ្វីខ្លះ?

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ប្រសិនបើ៖ (1) មានភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និង (2) អ្នកបំពេញ​តាមលក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យដើម្បីទទួលបានសេវា។16 លក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងនេះ ត្រូវពន្យល់នៅខាងក្រោម។

តើភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តគឺជាអ្វី?

ចំពោះអ្នក​ទទួលផល​នៃកម្មវិធី​ថែទាំ​សុខភាព​ Medi-Cal ដែលមានអាយុ 21ឆ្នាំ​ឡើ​​ងទៅ​ សេវា “ដែលចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត” ឬ “ដែលមាន​ភាពចាំបាច់​ផ្នែកវេជ្ជសា​ស្រ្ត” នៅពេល​សេវា​នោះ​​​មាន​ភាព​​​សមស្រប​និងចាំបាច់​​ដើម្បី​ការពារ​អាយុជីវិត​ ​បង្ការ​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ​​ ឬ​ពិការភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​​​ ឬ​​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​​ការ​ឈឺ​ចាប់​ធ្ងន់ធ្ងរ​។17

តើខ្ញុំអាចបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីទទួលបានសេវាដោយរបៀបណា?

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសុខភាពផ្លូវចិត្តជាក់លាក់មួយ លែងជាលក្ខខណ្ឌ​ចាំបាច់​ដើម្បីទទួល​បាន​សេវា​ឯកទេស​ថែទាំសុខភាព​ផ្លូវចិត្តទៀតហើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ 21 ឆ្នាំឡើង​ទៅ អ្នកអាចទទួលបាន​សេវាឯកទេសថែទាំសុខភាព​ផ្លូវចិត្ត ប្រសិនបើអ្នកបំពេញ​តាមលក្ខខណ្ឌ​តម្រូវទី(1) និង (2) ដូចខាងក្រោម៖18

 1. ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាយ៉ាងតិចមួយក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាដូចខាង​ក្រោម៖
  1. ភាព​ចុះអន់​ខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរ ដែលការចុះអន់ខ្សោយនោះ​ត្រូវកំណត់និយមន័យថាជាអារម្មណ៍​ភ័យ​ខ្លាច ពិការភាព ឬអសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញសកម្មភាព​សង្គម ការងារ ឬ​សកម្មភាព​សំខាន់ៗ​ដទៃ​ទៀត។
  2. លទ្ធភាពសមស្របនៃភាព​ធ្លាក់​ដុនដាប​ធ្ងន់ធ្ងរនូវផ្នែកសំខាន់ណាមួយ​នៃការបំពេញ​​មុខងារ​របស់​ជីវិត។

   និង
    
 2. ស្ថានភាពរបស់អ្នក ដូចបានរៀបរាប់​ស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវទី(1) ខាងលើ គឺ​ដោយសារ​មូលហេតុ​ណា​មួយដូច​ខាងក្រោម៖
  1. ជំងឺសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ដោយអនុលោមតាម​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​នៃ​សំណៅថ្មី​ចុងក្រោយបំផុតនៃសៀវភៅណែនាំ​ស្ដីពីស្ថិតិ​និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺផ្លូវចិត្ត និង​ការបែងចែកប្រភេទស្ថិតិ​អន្តរជាតិ​​នៃជំងឺ​និងបញ្ហាសុខភាពពាក់ព័ន្ធ។
  2. ជំងឺផ្លូវចិត្តដែលត្រូវសង្ស័យ មិនទាន់ត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។

តើខ្ញុំស្នើសុំសេវាឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយរបៀបណា?

អ្នកត្រូវស្នើសុំសេវាទាំងនេះពី​ផែនការ​ MHP​ ប្រចាំខោនធីរបស់អ្នក ដែលជាទូ​ទៅ​​​ជា​​ផ្នែកមួយ​របស់​នាយកដ្ឋានសុខភាព​អាកប្បកិរិយា​នៃខោនធីរបស់អ្នក។ ប្រសិ​ន​បើអ្នកមិនទទួលបានសេវានាពេលឥឡូវនេះ អ្នកអាចទូរសព្ទ​ទៅកាន់​លេខទូរស​ព្ទ​​របស់​ផែនការ​​ MHP និងស្នើសុំនូវការវាយតម្លៃ។ សូមចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋានគេហទំព័រ​របស់នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដើម្បី​ទទួល​បានបញ្ជីលេខទូរសព្ទមិនគិតថ្លៃរបស់ផែនការ​ MHP ប្រចាំ​ខោនធី​ ដែល​ត្រូវ​រៀបចំ​តាម​លំដាប់​ខោនធី៖ https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx

តើខ្ញុំនឹងត្រូវរង់ចាំរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានការណាត់ជួបទទួលសេវាឯកទេស​ថែទាំ​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត?

ផែនការ MHP ប្រចាំ​ខោនធី​ ត្រូវផ្ដល់​សេវាឯកទេស​ថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ជូនអ្នកនៅពេលអ្នក​ត្រូវការ​សេវាទាំងនោះ។19 ចំណុចនេះមានន័យថាគេមិនអាចដាក់បញ្ចូលឈ្មោះអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីរង់ចាំ​ទទួល​សេវានោះឡើយ។ នេះហៅថា “ការទទួលបានសេវាទាន់ពេលវេលា”។ នេះក៏មានន័យផងដែរថា ពួកគេមិនអាចទទួ​ល​បាន​ដំណឹង​ឲ្យទូរសព្ទត្រឡប់​ទៅវិញ​នៅ​ពេល​ក្រោយនោះទេ​ ដោយសារតែចន្លោះ​ពេលណាត់ជួបទាំងអស់ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់អស់។ យ៉ាងហោចណាស់ អ្នកគួរទទួ​លបានការវាយតម្លៃអំពីតម្រូវការរបស់អ្នក​ក្នុងការទទួលសេវា។

វិធានស្ដីពីការទទួលបានសេវាទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ប្រភេទផ្សេងៗនៃការណាត់ជួប ត្រូវ​បាន​រៀប​រាប់​​​នៅទីនេះ៖

ការណាត់ជួបបន្ទាន់20 ក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការស្នើសុំការណាត់ជួប ប្រសិនបើពុំតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តយល់ព្រមជាមុន។ ក្នុងរយៈពេល 96 ម៉ោង ប្រសិនបើពុំតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តយល់ព្រមជាមុន។

ការណាត់ជួប មានលក្ខណៈបន្ទាន់ ប្រសិនបើ ពុំមានជំនួយភ្លាមៗ ស្ថានភាពរបស់អ្នកមាន
ហានិភ័យខ្ពស់អាចនឹងបង្កទៅជាស្ថានភាព
សង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកផ្លូវចិត្ត។21
ការណាត់ជួបផ្នែកថែទាំ
សុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកជំងឺក្រៅដែលមិនបន្ទាន់22
ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃការងារបន្ទាប់​ពី​ការស្នើសុំការណាត់ជួប។
ការណាត់ជួបផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តដែលមិនបន្ទាន់23 ក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃការងារបន្ទាប់​ពី​ការស្នើសុំការណាត់ជួប

នៅក្នុងស្ថានភាព​មួយចំនួន​ រយៈពេលរង់ចាំសម្រាប់ការណាត់ជួប ​អាចមាន​រយៈពេល​យូរជាង​នេះ​។​ ឧទាហរណ៍ ករណីបែបនេះអាចកើតឡើងនៅពេលវេជ្ជបណ្ឌិ​ត​របស់អ្នក ឬអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នក ណែនាំអ្នកដែល​បញ្ជូន​អ្នកបន្តសម្រាប់​សេវាណាមួយ ពួកគេ​គិតថា ការរង់ចាំ​យូរជាងនេះនឹង​មិន​ប៉ះពាល់​ជាអវិជ្ជមានចំពោះសុខភាព​របស់អ្នក​នោះឡើយ។24 រយៈពេលរង់ចាំរបស់អ្នក ក៏អាចមានរយៈពេលយូរជាងនេះ នៅពេលអ្នក​កំពុង​ទទួលការថែទាំ​បង្ការ ​ឬការថែទាំពិនិត្យតាមដានជាប្រចាំ។25

តើខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងចម្ងាយប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបានសេវាឯកទេសថែទាំសុខភាព​ផ្លូវចិត្តរបស់​ខ្ញុំ?

ផែនការ MHP ត្រូវធានាថា​អ្នកអាច​ទទួលបានសេវាដែលនៅជិតទីកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ។ នេះហៅថា “ស្តង់ដាពេលវេលានិងរយៈ​ចម្ងាយ”។ ស្តង់ដាពេលវេលានិងរយៈ​ចម្ងាយ​ អាចប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើ​ខោនធី​ដែលអ្នករស់នៅ។ សម្រាប់សេវាឯកទេស SMHS សម្រាប់អ្នកជំងឺក្រៅ រួមទាំង​​សេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ការ​គ្រប់​គ្រង​​ករណីគោលដៅ អន្តរាគមន៍នៅពេលមានវិបត្តិ និង​សេវាព្យាបាល​ជំងឺផ្លូវ​ចិត្ត​26ស្តង់ដាពេលវេលានិងរយៈ​ចម្ងាយ ​ត្រូវបានបង្ហាញនៅខាងក្រោម៖27 

 • រហូតដល់ចម្ងាយ 15 ម៉ាយល៍ ឬរយៈពេល 30 នាទីពីផ្ទះរបស់អ្នក ប្រសិន​បើ​អ្នករស់នៅក្នុង​ខោន​ធី​ណាមួយក្នុងចំណោមខោនធីខាងក្រោមនេះ៖ Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, និង​ Santa Clara។
 • រហូតដល់ចម្ងាយ 30 ម៉ាយល៍ ឬរយៈពេល 60 នាទីពីផ្ទះរបស់អ្នក ប្រសិន​បើ​​អ្នករស់នៅក្នុងខោនធី​ណា​មួយក្នុងចំណោមខោនធីខាងក្រោមនេះ៖ Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, and Ventura។
 • រហូតដល់ចម្ងាយ 45 ម៉ាយល៍ ឬរយៈពេល 75 នាទីពីផ្ទះរបស់អ្នក ប្រសិន​បើ​​អ្នករស់នៅក្នុងខោនធី​ណាមួយក្នុងចំណោមខោនធីខាងក្រោមនេះ៖ Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sutter, Tulare, Yolo, និង​ Yuba។
 • រហូតដល់ចម្ងាយ 60 ម៉ាយល៍ ឬរយៈពេល 90 នាទីពីផ្ទះរបស់អ្នក ប្រសិន​បើ​អ្នករស់នៅក្នុងខោនធី​ណាមួយ​ក្នុងចំណោមខោនធីខាងក្រោមនេះ៖ Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, និង​ Tuolumne។

ផែនការ MHP ប្រចាំខោនធី​ ក៏អាចជ្រើសរើស​ផ្ដល់សេវាមួយចំនួន​តាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់​ពី​ចម្ងាយផងដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ អ្នកមានសិទ្ធិធ្វើការណាត់ជួបដោយផ្ទាល់ ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន​ការណាត់ជួបបែបនោះ ហើយ​ការពិគ្រោះយោបល់ពីចម្ងាយ អាចត្រូវប្រើប្រាស់តែនៅក្នុងករណី​ដែលសមស្រប​តាមលក្ខណៈ​វេជ្ជសា​ស្រ្ត​តែប៉ុណ្ណោះ។28

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនពេញចិត្តជាមួយសេវាឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬប្រសិនបើផែនការ MHP ដិសេធ កាត់បន្ថយ ឬបញ្ឈ​ប់  សេវារបស់ខ្ញុំ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

ប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តសេវារបស់អ្នក ឬអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នក អ្នកអាចដាក់បណ្ដឹងតវ៉ា។ ប្រសិនបើសេវារបស់អ្នកត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ ឬគេបដិសេធមិនផ្ដល់ជូនអ្នក​នូវ សេវាដែលអ្នកជឿថា​អ្នក​​គួរទទួលបាន អ្នកអាចដាក់បណ្ដឹងសាទុក្ខ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបណ្ដឹងតវ៉ានិងបណ្ដឹងសាទុក្ខអំពីផែនការ MHP សូមមើល​ឯកសារ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​របស់ទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DR​C​) ដែលមានចំណងជើង បណ្ដឹង​តវ៉ា​អំពីផែនការថែទាំ​សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខោនធី (MHP) និងសវនាការដោយយុត្តិធម៌៖ https://www.disabilityrightsca.org/publications/county-mental-health-plan-mhp-grievances-appeals-and-fair-hearings អ្នកក៏អាចស្នើសុំអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នក មន្ទីរព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្ត​របស់អ្នក ឬផែនការ MHP នូវព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីរបៀប​ដាក់បណ្ដឹងតវ៉ា ឬបណ្ដឹងសាទុក្ខ ហើយពួកគេ​ចាំបាច់​ត្រូវ​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​នូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការ។ 

 • 1. Cal. Welf. & Inst. ក្រម §§ 14680(b), 14684(a)(6)-(7); មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1810.345(a)។
 • 2. សូមមើលមាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា §§ 1810.435(a), 1810.436(a)។
 • 3. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា §§ 1810.205.2, 1810.440(c)។
 • 4. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1810.247(a)។
 • 5. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1810.243.1.
 • 6. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1810.227។
 • 7. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1810.225។
 • 8. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា §§ 1810.212, 1810.213។
 • 9. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា §§ 1810.209, 1810.210។
 • 10. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា §§ 1810.203, 1810.208។
 • 11. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1810.237។
 • 12. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1810.238។
 • 13. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1810.249។
 • 14. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា §§ 1810.240, 1810.241។
 • 15. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1810.239។
 • 16. សូមមើល សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ21-073 របស់នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពនិងសុខភាពអាកប្បកិរិយា (ថ្ងៃទី10 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021) (“BHIN 21-073”)។ សេចក្ដីណែនាំថ្មីនេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ2021 បានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2022។ សេចក្ដីណែនាំនេះ មិនត្រូវអនុវត្តចំពោះប្រភេទទាំងពីរនៃសេវាឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត ដូចខាងក្រោម៖ ការសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នកជំងឺផ្លុវចិត្តនិងសេវា របស់មូលដ្ឋានព្យាបាលជំងឹផ្លុវចិត្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីការសេវាដែលត្រូវផ្ដល់ជូនរបស់កម្មវធីកម្មវិធីថែទាំសុខភាព Medi-Cal សម្រាប់ប្រភេទណាមួយនៃប្រភេទសេវាទាំងនេះ សូមទាក់ទងទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)។
 • 17. BHIN 21-073 នៅចំណុច 2។
 • 18. BHIN 21-073 ចំណុច 3-4។
 • 19. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1810.405។
 • 20. មាត្រា 28 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា §§ 1300.67.2.2(c)(5)(A), (B)។
 • 21. មាត្រា 9 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1810.253។
 • 22. មាត្រា 28 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1300.67.2.2(c)(5)(C)។
 • 23. មាត្រា 28 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1300.67.2.2(c)(5)(D)។
 • 24. មាត្រា 28 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1300.67.2.2(c)(5)(G)។
 • 25. មាត្រា 28 នៃក្រមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា § 1300.67.2.2(c)(5)(H)។
 • 26. សូមមើល សេចក្ដីជូនដំណឹងព័ត៌មានលេខ22-033 របស់នាយកដ្ឋានសេវាថែទាំសុខភាពនិងសុខភាពអាកប្បកិរិយា (ថ្ងៃទី24 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022) នៅថ្ងៃទី25 (“BHIN 22-033”)។
 • 27. សូមមើល BHIN 22-033, ឧបសម្ព័ន្ធ B ស្តង់ដាពេលវេលានិងរយៈចម្ងាយ។
 • 28. BHIN 22-033 នៅចំណុច 30។