Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb ntawm Medi-Cal Uas Cov Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm Kho Mob Nyuaj Siab Puas Hlwb Hauv Nroog Pab Them Nqi Rau – Cov Neeg Loj Muaj Hnub Nyoog 21 Xyoos Rov Saud

Publications
#5084.09

Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb ntawm Medi-Cal Uas Cov Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm Kho Mob Nyuaj Siab Puas Hlwb Hauv Nroog Pab Them Nqi Rau – Cov Neeg Loj Muaj Hnub Nyoog 21 Xyoos Rov Saud

Koj tuaj yeem tau txais kev pabcuam kev puas hlwb los ntawm Medi-Cal. Koj tuaj yeem tau txais lawv los ntawm kev them nqi-rau-kev pabcuam lossis cov phiaj xwm saib xyuas. Tsis tas li ntawd, koj tuaj yeem tau txais Medi-Cal kev kho mob hlwb los ntawm lub nroog cov phiaj xwm kev puas siab puas ntsws. Pub no qhia koj txog cov kev pab them nqi kho mob puas hlwb hauv lub nroog.

Yog hais tias koj muaj is saws las tuav pov hwm kev kho mob los ntawm Medi-Cal, cov kev pab cuam fab kev nyuaj siab puas hlwb uas tsim nyog rau kev kho mob yuav pab them qho nyiaj pab rau koj. Qee cov kev pab cuam kho mob fab kev nyuaj siab puas hlwb muaj los ntawm koj qhov Medi-Cal Managed Care Plan los sis Medi-Cal cov kws kho mob uas muaj tus nqi them-rau-kev kho mob. Lwm cov kev pab cuam kho mob fab kev nyuaj siab puas hlwb tsuas muaj nyob hauv County Mental Health Plans (MHPs) nkaus xwb. Cov kev pab cuam kho mob fab kev nyuaj siab puas hlwb uas tau muab los ntawm MHPs yog hu ua Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb ntawm Medi-Cal (Medi-Cal Specialty Mental Health Services). Daim ntawv luam tawm no tsom tsi ntsees mus rau Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb ntawm Medi-Cal (Medi-Cal Specialty Mental Health Services (SMHS)) rau cov neeg loj muaj hnub nyoog 21 xyoos rov saud.

Yog xav paub ntau ntxiv txog cov kev pab cuam kho mob fab kev nyuaj siab puas hlwb uas muaj los ntawm Medi-Cal Managed Care Plans ces mus saib Daim Ntawv Luam Tawm 5609.09 – Medi-Cal Managed Care Plans and Mental Health Services.

Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb ntawm Medi-Cal (Medi-Cal Specialty Mental Health Services) yog dab tsi?

SMHS yog ntau yam kev pab cuam uas pab them nqi kho mob los ntawm Medi-Cal thiab tau muab kev pab los ntawm lub nroog cov MHPs thiab cov koom haum uas cog lus nrog lawv. Feem ntau, SMHS yog qhov hnyav dua thiab muab kev txhawb nqa ntau dua li cov kev pab cuam kho mob fab kev nyuaj siab puas hlwb uas Managed Care Plan tau pab them nqi rau. Daim ntawv teev tag nrho cov kev kho mob uas SMHS pab them nqi rau yog tau muab tso nram qab no.

SMHS tau muab rau cov neeg uas tau txais kev pab Medi-Cal raws hauv lub nroog cov MHPs.1  Cov MHPs yog ib feem ntawm lub nroog txoj kev kho mob rau fab kev nyuaj siab puas hlwb los sis kev kho mob rau fab kev coj tus cwj pwm. Tej zaum SMHS yuav muab los ntawm cov neeg ua hauj lwm hauv lub nroog, los sis cov neeg ua hauj lwm ntawm cov koom haum uas lub nroog tau cog lus nrog los muab cov kev pab cuam ntawd.2

Thaum koj tau lees txais los txais SMHS lawm, koj muaj cai muaj ib txoj kev npaj cov neeg qhua thov kev pab uas koj pab tsim thiab koj pom zoo rau.3 Ib txoj kev npaj cov neeg qhua thov kev pab suav nrog cov hom phiaj thiab cov hom phiaj kho mob ntsig txog koj cov kev xav tau ntawm kev nyuaj siab puas hlwb thiab qhov kev pab uas tau muab los lawm. 

Medi-Cal pab them nqi rau Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb dab tsis ntxiv thiab?

Raws li Medi-Cal cov cai, Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb hauv qab no yuav raug pab them nqi rau yog hais tias koj muaj cai tsim nyog raug raws li kev nkag tau thiab cov kev xav tau kev kho mob uas tau piav qhia hauv qab no.4 Yog hais tias koj tau txais kev pom zoo rau Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb lawm, ces koj yuav cia li raug txiav tawm tsis muaj cai tau txais tag nrho cov kev pab cuam no lawm. Tej zaum koj tseem yuav tau txais kev pom zoo rau cov kev pab cuam nod yam tsawg ib yam los sis ntau dua ntawd, qhov no yog nyob ntawm koj qhov txheej xwm kev mob nkeeg.

 • Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Uas Yuav Tau Rov Kho Kom Zoo Li Qub (Rehabilitative Mental Health Services) yog cov kev pab cuam uas pab cov neeg tau txais kev pab Medi-Cal txhim kho, ceev tseg, los sis rov kho lawv cov kev txawj ua dej num ntawm kev ua neej nyob txhua hnub, kev ua hauj lwm nrog nej neeg coob hauv zej zog, thiab lwm thaj tsam.5  Cov kev pab cuam no muaj xws li:
  • Cov kev pab cuam kho mob fab kev nyuaj siab puas hlwb yog ib tus neeg los sis pab pawg kho mob uas raug tsim los pab txo cov tsos mob ntawm cov kev tsis taus rau fab kev nyuaj siab puas hlwb thiab txhim kho kev ua hauj lwm.6
  • Kev pab yuav tshuaj suav nrog cov kev pab cuam ntsig txog kev sau ntawv yuav tshuaj kho mob puas hlwb los txo cov tsos mob ntawm kev tsis taus fab kev nyuaj siab puas hlwb.7
  • Kev kho kom lub cev rov qab zoo los li qub thaum nruab hnub thiab kev kho mob thaum nruab hnub yog cov kev pab kho mob hauv zej zog uas tej zaum yuav muaj lwm txoj hau kev xaiv los hloov qhov yuav tau mus pw kho mob hauv tsev kho mob los sis cov chaw uas txwv ntau dua. Cov kev pab nod yuav siv tau yam tsawg kawg peb hnub thiab 24 xuaj moos toj ib hnub.8
  • Kev pab qhov teeb meem thiab kev ua kom qhov teeb meem zoo yog cov kev pab cuam muab rau cov xwm txheej uas yuav tsum tau teb sai dua li tuaj yeem muab tau raws li kev teem sij hawm li ib txwm. Tuaj yeem muab tau cov kev pab cuam no rau hauv zej zog los sis hauv cov chaw kho mob xws li cov tsev kho mob los sis cov chaw kuaj mob.9
  • Cov kev pab kho mob nyob hauv tsev rau cov neeg loj thiab cov kev pab cuam kho mob hauv tsev rau tus mob hnyav yog cov kev pab kho mob uas muaj txhua 24 xuaj moos/7 hnub uas tau muab rau hauv cov chaw kho mob hauv lub zej zog uas muaj txaj pw kho mob txog li 16 lub txaj los sis tsawg dua. Cov kev pab cuam no yog tau tsim los pab rau cov neeg tau txais kev pab ntawm Medi-Cal uas muaj kev pheej hmoo yuav tau mus pw hauv tsev kho mob puas hlwb los sis lwm txoj hauv kev kho mob hlwb.10
  • Cov kev pab cuam hauv chaw kho mob puas hlwb yog cov kev kho mob thiab/los yog cov kev pab cuam kho mob kom lub cev rov zoo li qub uas tau muab rau cov neeg mob nyob rau hauv cov chaw kho mob uas muaj txaj pw kho mob txog li 16 lub txaj los sis tsawg dua.11
 • Cov kev pab cuam neeg mob puas hlwb nyob hauv tsev kho mob yog cov kev pab cuam kho mob puas hlwb uas tau muab rau neeg mob pw kho mob hauv tsev kho mob.12
 • Kev tswj hwm tus mob uas muaj hom phiaj kho pab cov neeg tau txais kev pab Medi-Cal rau kev nkag cuag cov kev pab cuam kho mob hauv zej zog uas xav tau.13
 • Cov kev pab cuam kws kho mob hlwb thiab kws kho mob rau kev puas siab puas ntsws txhais tau hais tias kev kho mob thiab kev kuaj mob uas tau muab los ntawm cov kws kho mob hlwb thiab kws kho mob rau kev puas siab puas ntsws uas muaj ntawv tso cai.14
 • Cov kev pab cuam lub chaw tu neeg mob puas hlwb yog tau muab rau cov neeg nyob hauv cov chaw tu neeg mob uas muaj kev txawj qee yam.15

Tus qauv rau kev tau txais Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb yog dab tsi?

Koj muaj cai tau txais kev pab kho mob fab kev nyuaj siab puas hlwb tshwj xeeb yog tias nws yog: (1) muaj kev tsim nyog rau fab kev kho mob thiab (2) koj muaj cai raug raws li cov kev nkag cuag tau.16 Cov cai tseev kom ua no tau piav qhia nram qab no.

Yam tsim nyog rau fab kev kho mob yog dab tsi?

Rau cov neeg tau txais kev pab ntawm Medi-Cal uas muaj hnub nyoog 21 xyoos nce rov saud, qhov kev pab cuam yog "kev tsim nyog rau kev kho mob" los sis "kev tsim nyog rau kev kho mob" thaum nws muaj laj thawj thiab tsim nyog los tiv thaiv txoj sia, tiv thaiv kev mob loj los sis kev tsis taus loj, los sis txo qhov yuav mob hnyav.17

Kuv yuav ua li cas thiaj raug raws li tus qauv kev nkag cuag?

Kev kuaj tshuaj xyuas kev mob nyuaj siab puas hlwb tshwj xeeb tsis tas yuav muaj cai tsim nyog rau SMHS. Yog hais tias koj muaj hnub nyoog 21 xyoos nce rov saud, koj tuaj yeem nkag cuag tau SMHS yog hais tias koj raug raws li cov cai tseev kom ua (1) thiab (2), nram qab no:18

 1. Koj muaj yam tsawg kawg ib yam ntawm cov hauv qab no:
  1. Kev puas tsuaj loj heev, qhov kev puas tsuaj yog txhais tau hais tias yog kev nyuaj siab, kev tsis taus (kev xiam oob khab), los sis kev ua hauj lwm tsis zoo sib xws li cov neeg feem coob hauv zej zog, kev ua hauj lwm, los sis lwm yam dej num tseem ceeb.
  2. Qhov ntxim yuav tshwm sim ntawm kev puas tsuaj loj hauv thaj chaw tseem ceeb ntawm txoj kev ua hauj lwm hauv lub neej.

   THIAb
    
 2. Koj tus mob raws li tau piav qhia raws hauv tsab cai tseev kom ua (1), saum toj no, yog tshwm sim los ntawm ib qho chiv keeb twg ntawm cov hauv qb no:
  1. Kev kuaj xyuas qhov txawv txav fab kev nyuaj siab puas hlwb, raws li tus qauv ntawm Phau Ntawv Qhia Kev Kuaj Xyuas Mob thiab Kev Txawv Txav Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb tsab tam sim no thiab Kev Txheeb Cais Hauv Ntiaj Teb Txog Ntawm Hom Kab Mob thiab Lwm Hom Kev Mob Nkeeg Uas Ntsig Txog.
  2. Ntaus nqi tau tias muaj kev siab puas hlwb uas tseem tsis tau kuaj pom.

Kuv yuav thov kom tau txais Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb li cas?

Koj yuav tsum tau thov cov kev pab cuam los ntawm koj lub nroog qhov MHP, uas feem ntau kheev yog ib feem ntawm koj lub nroog lub chaw kho mob rau kev coj tus cwj pwm. Yog hais tias koj tsis tau txais kev pab cuam nyob rau sij hawm tam sim no, koj tuaj yeem hu rau tus xov tooj hu ceev ntawm MHP thiab thov kom muaj kev ntsuam xyuas. Mus saib hauv California Department of Health Care Services (Xeev California Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv) lub vev xaib txhawm rau saib daim ntawv teev cov lej xov tooj hu dawb ntawm MHP uas faib cais raws lub nroog: https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx.

Kuv yuav tau tos ntev npaum li cas rau lub sij hawm teem caij rau Kev Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb?

MHPs yuav tsum tau muab SMHS rau koj thaum koj xav tau cov kev pab ntawd.19 Qhov no txhais tau hais tias koj tsis tuaj yeem raug tso rau hauv daim ntawv teev kev tos kom tau txais cov kev pab cuam.Qhov no yog hu ua “Kev Nkag Cuag Tau Raws Sij Hawm.” Tsis tas li ntawd nws kuj tseem txhais tau hais tias koj tsis tuaj yeem hais kom hu rov qab tau tom qab ntawd vim hais tias txhua qhov kev teem caij puv tag lawm. Yam tsawg kawg koj yuav tsum tau txais kev ntsuam xyuas ntawm koj qhov kev xav tau rau cov kev pab cuam.

Cov cai Kev Nkag Cuag Tau Raws Sij Hawm rau ntau hom kev teem caij uas tau teev muaj nyob ntawm no:

Kev Teem Caij Mus Ntsib Kws Kho Mob Kom Sai20 Tsis pub dhau 48 xuaj xoos ntawm qhov kev thov teem caij mus ntsib kws kho mob yog hais tias tsis tas yuav tsum tau kev tso cai ua ntej. Tsis pub dhau 96 xuaj moos yog hais tias tsis tas yuav tsum tau kev tso cai ua ntej.

Kev teem caij mus ntsib kws kho mob yog ib qho maj ceev yog hais tias, koj tus mob yuav muaj feem ua rau mob hnyav rau fab kev nyuaj siab puas hlwb yog tsis nrhiav kev pab tam si.21
Kev Teem Caij Mus Ntsib Kws Kho Mob Rau Tus Neeg Mob Nyuaj Siab Puas Hlwb Uas Tsis Pw Hauv Tsev Kho Mob Yuav Tsis Maj Ceev22 Tsis pub dhau 10 hnub ua hauj lwm ntawm qhov kev thov teem caij mus ntsib kws kho mob.
Kev Teem Caij Mus Ntsib Kws Kho Mob Hlwb Uas Tsis Maj Ceev23 Tsis pub dhau 15 hnub ua hauj lwm ntawm qhov kev thov teem caij mus ntsib kws kho mob.

Nyob rau qee kis, lub sij hawm tos kev teem caij mus ntsib kws kho mob yuav ntev dua. Piv txwv li, qhov no tuaj yeem tshwm sim tau thaum koj tus kws kho mob los sis tus kws muab kev pab kho mob xa koj mus rau qhov kev pab cuam xav tias tos ntev dua yuav tsis cuam tshuam rau tus mob ntawm koj lub cev.24 Koj lub sij hawm tos tej zaum kuj yuav ntev dua thaum koj tau txais kev saib xyuas kho mob kom txhob muaj mob los sis kev saib xyuas kho mob tsis tu ncua.25

Kuv yuav tau taug ke mus deb npaum li cas thiaj tau txais Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb?

MHPs yuav tsum ua kom paub tseeb tau tias koj muaj peev xwm tau txais cov kev pab cuam ntawd nyob ze rau ntawm qhov chaw koj nyob xwb. Qhov no yog hu ua "Tus Qauv Lub Sij Hawm thiab Ncua Kev Deb (Time and Distance Standard)." Tus Qauv Lub Sij Hawm thiab Ncua Kev Deb yuav muaj qhov sib txawv qhov nod yog nyob ntawm lub nroog ua koj nyob. Txog rau cov neeg mob uas tsis pw kho mob hauv tsev kho mob ntawm SMHS, muaj xam nrog rau Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb, Kev Tswj Hwm Tus Mob Yuav Tau Kho, Kev Pab Tus Mob Hnyav, thiab Cov Kev Pab Cuam Kws Kho Mob Hlwb,26 Tus Qauv Lub Sij Hawm thiab Ncua Kev Deb tau muab teev tseg ntawm no:27  

 • Deb kawg 15 miles los yog 30 nas this (feeb) pib txij ntawm koj lub tsev tuaj yog hais tias koj nyob hauv ib lub nroog twg ntawm cov nroog no: Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, thiab Santa Clara.
 • Deb kawg 30 miles los yog 60 nas this (feeb) pib txij ntawm koj lub tsev tuaj yog hais tias koj nyob hauv ib lub nroog twg ntawm cov nroog no: Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, thiab Ventura.
 • Deb kawg 45 miles los yog 75 nas this (feeb) pib txij ntawm koj lub tsev tuaj yog hais tias koj nyob hauv ib lub nroog twg ntawm cov nroog no: Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sutter, Tulare, Yolo, thiab Yuba.
 • Deb kawg 60 miles los yog 90 nas this (feeb) pib txij ntawm koj lub tsev tuaj yog hais tias koj nyob hauv ib lub nroog twg ntawm cov nroog no: Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, thiab Tuolumne.

MHPs kuj tseem xaiv los muab qee qhov kev pab cuam los ntawm kev kho mob uas yog nyob deb hu xov tooj (telehealth). Txawm li cas los xij, koj muaj cai teem caij ntsib kws kho mob tim ntsej tim muag tau yog tias koj xav tau li ntawd, thiab telehealth tsuas yog siv tau thaum nws tsim kho mob nkaus xwb.28

Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog hais tias kuv tsis txaus siab rau kuv Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb los sis kuv qhov MHP tsis kam lees, txo, los sis tso tseg kuv cov kev pab cuam lawm?

Yog hais tias koj tsis nyiam koj cov kev pab cuam los sis koj tus kws muab kev pab kho mob, koj tuaj yeem ua ntawv foob teev lus tsis txaus siab tau. Yog hais tias koj cov kev pab cuam raug hloov los sis koj raug tsis lees paub cov kev pab cuam uas koj ntseeg tias koj yuav tsum tau txais, koj tuaj yeem ua ntawv thov rov sib hais dua.

Yog xav paub ntau ntxiv txog Cov Ntawv Foob Teev Lus Tsis Txaus Siab  thiab Cov Ntawv Thov Rov Sib Hais Dua ntawm MHP, mus saib DRC daim ntawv luam tawm, Cov Ntawv Teev Lus Tsis Txaus Siab Txog Lub Phiaj Xwm Tuav Pov Hwm Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Hauv Nroog, thiab Cov Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees (County Mental Health Plan (MHP) Grievances, and Fair Hearings): (https://www.disabilityrightsca.org/publications/county-mental-health-plan-mhp-grievances-appeals-and-fair-hearings). Koj kuj tseem tuaj yeem hais kom koj tus kws muab kev pab kho mob, koj lub chaw kuaj mob nyuaj siab puas hlwb, los sis MHP kom paub txog kev yuav sau ntawv tsis txaus siab los sis ntawv thov rov hais dua thiab lawv yuav tsum muab cov ntaub ntawv uas koj xav tau rau koj.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 • 1. Cal. Welf.& Inst. Code §§ 14680(b), 14684(a)(6)-(7); 9 Cal. Code Regs.§ 1810.345(a).
 • 2. See 9 Cal. Code Regs.§§ 1810.435, 1810.436(a).
 • 3. 9 Cal. Code Regs.§§ 1810.205.2, 1810.440(c).
 • 4. 9 Cal. Code Regs.§ 1810.247(a).
 • 5. 9 Cal. Code Regs.§ 1810.243.1.
 • 6. 9 Cal. Code Regs.§ 1810.227.
 • 7. 9 Cal. Code Regs.§ 1810.225.
 • 8. 9 Cal. Code Regs.§§ 1810.212, 1810.213.
 • 9. 9 Cal. Code Regs.§§ 1810.209, 1810.210.
 • 10. 9 Cal. Code Regs.§§ 1810.203, 1810.208.
 • 11. 9 Cal. Code Regs.§ 1810.237.
 • 12. 9 Cal. Code Regs.§ 1810.238.
 • 13. 9 Cal. Code Regs.§ 1810.249.
 • 14. 9 Cal. Code Regs.§§ 1810.240, 1810.241.
 • 15. 9 Cal. Code Regs.§ 1810.239.
 • 16. Mus saib Dept. of Health Care Services, Behavioral Health Information Notice Number 21-073 (Lub Kaum Ob Hlis 10, 2021) (“BHIN 21-073”). Tsab lus qhia tshiab no tau tawm thaum lub Kaum Ob Hlis 2021 siv tau txij thaum lub Ib Hlis 1, 2022. Nws siv tsis tau rau ob hom Kev Pab Cuam Kho Mob Fab Kev Nyuaj Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb: kev nyob kho mob hauv tsev kho mob puas siab puas ntsws thiab cov kev pab cuam hauv chaw kho mob puas hlwb.Yog hais tias koj muaj lus nug txog Medi-Cal kev pab them nqi rau ob hom kev pab cuam no, ces hu rau DRC.
 • 17. BHIN 21-073 ntawm 2.
 • 18. BHIN 21-073 ntawm 3-4.
 • 19. 9 Cal. Code Regs.§ 1810.405.
 • 20. 28 Cal. Code Regs.§§ 1300.67.2.2(c)(5)(A), (B).
 • 21. 9 Cal. Code Regs.§ 1810.253.
 • 22. 28 Cal. Code Regs.§ 1300.67.2.2(c)(5)(C).
 • 23. 28 Cal. Code Regs.§ 1300.67.2.2(c)(5)(D).
 • 24. 28 Cal. Code Regs.§ 1300.67.2.2(c)(5)(G).
 • 25. 28 Cal. Code Regs.§ 1300.67.2.2(c)(5)(H).
 • 26. Mus saib Dept. of Health Care Services, Behavioral Health Information Notice Number 22-033 (Lub Rau Hli 24, 2021) (“BHIN 22-033”).
 • 27. Saib BHIN 22-033, Daim Ntawv Ntxiv Nram Qab B, Cov Qauv Lub Sij Hawm thiab Ncua Kev Deb.
 • 28. BHIN 22-033 ntawm 30.