Chương trình miễn trừ Lựa chọn thay thế Tại Nhà và Cộng đồng (Lựa chọn thay thế HCB)

Publications
#5591.05

Chương trình miễn trừ Lựa chọn thay thế Tại Nhà và Cộng đồng (Lựa chọn thay thế HCB)

California có các chương trình được gọi là “chương trình miễn trừ dịch vụ tại nhà và cộng đồng” giúp người dân nhận dịch vụ Medi-Cal tại nhà. Ấn phẩm này nói về chương trình có tên là Chương trình miễn trừ Lựa chọn thay thế Tại Nhà và Cộng đồng (HCBA, Home and Community-Based Alternatives).

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Xin lưu ý rằng Chương trình miễn trừ HCBA gần đây đã đạt đến số lượng chỗ tối đa nên sẽ có danh sách chờ cho dịch vụ.

California có các chương trình được gọi là “chương trình miễn trừ dịch vụ tại nhà và cộng đồng” giúp người dân nhận dịch vụ Medi-Cal tại nhà. Ấn phẩm này nói về chương trình có tên là Chương trình miễn trừ Lựa chọn thay thế Tại Nhà và Cộng đồng (HCBA, Home and Community-Based Alternatives).

1. Chương trình miễn trừ Dịch vụ Tại Nhà và Cộng đồng (HCBS, Home and Community-Based Services) là gì?

Chương trình miễn trừ Dịch vụ Tại Nhà và Cộng đồng cung cấp lựa chọn thay thế cho dịch vụ chăm sóc tại cơ sở dành cho những người đủ tiêu chuẩn được nhận vào cơ sở do Medicaid tài trợ. Mục 1915(c) của Đạo luật An sinh Xã hội (42 Bộ luật Hoa Kỳ (U.S.C, United States Code) § 1396n(c)) cho phép chính phủ liên bang miễn trừ một số điều khoản nhất định của luật Medicaid Liên bang để cho phép các tiểu bang cung cấp dịch vụ tại nhà và cộng đồng thay cho chăm sóc tại cơ sở cho cá nhân đủ tiêu chuẩn. Với Chương trình miễn trừ 1915 (c), các tiểu bang có thể miễn trừ ba yêu cầu Medicaid đối với dịch vụ của Chương trình Medicaid Tiểu bang:

 • Khả sánh (42 USC § 1396a(a)(10)(B))
 • Toàn tiểu bang (42 USC § 1396a(a)(1)) (Các tiểu bang có thể giới hạn khả năng cung cấp ở một số khu vực nhất định của tiểu bang)
 • Thu nhập và nguồn lực đối với người có nhu cầu về y tế (42 U.S.C § 1396a(a)(10)(C)(i)(III))

Trong thực tế, điều này có nghĩa là các Tiểu bang có thể cung cấp chương trình miễn trừ HCBS cho một số người giới hạn; có thể giới hạn nơi cung cấp dịch vụ thuộc chương trình miễn trừ của tiểu bang; và có thể nhắm mục tiêu đến một số nhóm đối tượng nhất định (ví dụ như người cao tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh tâm thần, hoặc Người bị Khuyết tật Trí tuệ hoặc Phát triển (I/DD, Intellectual or Developmental Disabilities) và người mắc một số bệnh hoặc tình trạng nhất định (chẳng hạn như người mắc bệnh AIDS hoặc trẻ em phụ thuộc vào công nghệ). Điều này cũng có nghĩa là các biện pháp bảo vệ thu nhập như phân bổ cơ sở và bảo vệ tình trạng nghèo khó của vợ/chồng sẽ áp dụng cho người nhận Chương trình miễn trừ. Do đó, chương trình miễn trừ 1915(c) cho phép các tiểu bang chi trả cho dịch vụ ngoài phạm vi phúc lợi Medicaid truyền thống. Không phải tất cả tiểu bang đều cung cấp dịch vụ theo Chương trình miễn trừ 1915 (c).

Tại California, Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe (DHCS, chương trình Medicaid của California) đã được Cơ quan lập pháp California ủy quyền “vận dụng tất cả chương trình miễn trừ cần thiết... để cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà và tại cộng đồng”. Bộ luật Phúc lợi và Định chế §§ 14132(t), 14137. California hiện có sáu chương trình miễn trừ Dịch vụ Tại Nhà và Cộng đồng (HCBS, Home and Community-Based Services), bao gồm cả Chương trình miễn trừ Lựa chọn thay thế Tại Nhà và Cộng đồng (HCBA, Home & Community-Based Alternatives). Các chương trình miễn trừ 1915(c) này được tài trợ bằng cả tiền của tiểu bang và liên bang.

Sáu Chương trình miễn trừ 1915(c) của California là:

Tên Chương trình miễn trừ Đối tượng Mục tiêu Khu vực Dịch vụ
Chương trình Miễn trừ AIDS Medi-Cal Người nhiễm HIV/AIDS Toàn tiểu bang
Hỗ trợ Sinh hoạt Chương trình miễn trừ (ALW, Assisted Living Waiver)​ Người cao tuổi, Người khuyết tật, Từ 21 tuổi Trở lên 15 Quận; Danh sách chờ
Chương trình miễn trừ Lựa chọn thay thế Tại Nhà và Cộng đồng (HCBA, Home & Community-Based Alternatives) (trước đây là Chương trình miễn trừ NF/AH) Người cao tuổi, Người khuyết tật, Mọi lứa tuổi Toàn tiểu bang; Danh sách chờ
Chương trình miễn trừ Dịch vụ Tại Nhà và Cộng đồng cho Người bị Khuyết tật (HCBS-DD, Home & Community-Based Services for the Developmentally Disabled) Người bị Khuyết tật Trí tuệ hoặc Phát triển, Mọi lứa tuổi Toàn tiểu bang
Chương trình Dịch vụ Người cao tuổi Đa mục đích (MSSP, Multipurpose Senior Services Program) Người cao tuổi, Từ 65 tuổi trở lên 46 Quận; Danh sách chờ
Chương trình Tự Quyết triển và nhận dịch vụ từ Trung tâm Khu vực Toàn tiểu bang; 2500 toàn tiểu bang 2018-2021

2. Chương trình miễn trừ Lựa chọn thay thế Tại Nhà và Cộng đồng (HCBA, Home and Community Based Alternatives) là gì?

Chương trình miễn trừ HCBA cung cấp dịch vụ quản lý chăm sóc cho cá nhân hội đủ điều kiện được nhận vào Cơ sở Điều dưỡng thuộc mọi lứa tuổi. Phòng Hệ thống Chăm sóc Tích hợp (ISCD, Integrated Systems of Care Division) là đơn vị trong DHCS chịu trách nhiệm giám sát công tác quản lý Chương trình miễn trừ HCBA. Đơn vị này trước đây được gọi là Phòng Hoạt động Tại Nhà (IHO, In Home Operations) và nhân viên IHO trước đây trực tiếp quản lý Chương trình miễn trừ HCBA (trước đây gọi là Chương trình miễn trừ Cơ sở Điều dưỡng/Bệnh viện Cấp tính, NF/AH (Nursing Facility/Acute Hospital)).

Vào năm 2018, DHCS đã chuyển trách nhiệm quản lý trực tiếp Chương trình miễn trừ sang đơn vị được gọi là Cơ quan Miễn trừ HCBA. Có Chín Cơ quan Miễn trừ cho tiểu bang, phục vụ các địa điểm địa lý khác nhau. Không có Cơ quan Miễn trừ nào cho

Alpine, Imperial, Inyo, Marin, Mendocino, Mono, Napa và ở các quận đó, DHCS quản lý dịch vụ chương trình miễn trừ cho người nhận. Người đăng ký Chương trình miễn trừ nộp đơn cho Cơ quan Miễn trừ phục vụ địa điểm của họ. Cơ quan Miễn trừ xử lý đơn đăng ký dịch vụ Chương trình miễn trừ, đánh giá người nộp đơn, xây dựng Kế hoạch Điều trị, và nộp Kế hoạch Điều trị đó cho DHCS để phê duyệt. Sau khi một người được phê duyệt nhận dịch vụ Chương trình miễn trừ HCBA, Cơ quan Miễn trừ sẽ cung cấp dịch vụ quản lý chăm sóc toàn diện hàng tháng để đảm bảo tất cả dịch vụ trong Kế hoạch Điều trị đều được cung cấp.

Dưới đây là danh sách Cơ quan Miễn trừ: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Home-and-Community-Based-(HCB)-Alternatives-Waiver.aspx

Cơ quan Miễn trừ Khu vực Dịch vụ
Access TLC Quận Santa Barbara và các khu vực của Quận Los Angeles và Quận Cam (nhấp vào đây để xem khu vực dịch vụ được xác định theo danh sách mã zip)
Centers for Elders’ Independence Quận Alameda và Contra Costa
Home Health Care Management Quận Butte, Glenn, Sacramento, San Joaquin, Shasta, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba, Colusa, Del Norte, El Dorado, Humboldt, Lake, Lassen, Modoc, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Siskiyou và Trinity
Institute on Aging Quận San Francisco, San Mateo, San Bernardino và Riverside
Libertana Home Health Quận Kern, Fresno, Kings, Tulare, Madera, Mariposa, Merced, Stanislaus, Tuolumne, San Luis Obispo, Amador, Calaveras, Santa Clara, Santa Cruz, San Benito, Monterey và các khu vực của Quận Los Angeles và Quận Cam (nhấp vào đây để xem khu vực dịch vụ được xác định theo danh sách mã zip)
Partners in Care Các khu vực của Quận Los Angeles (nhấp vào đây để xem khu vực dịch vụ được xác định theo danh sách mã zip)
San Ysidro Health Quận San Diego
Sonoma County Human Services Department Quận Sonoma
Ventura County Agency on Aging Quận Ventura

Dịch vụ được cung cấp theo Chương trình Miễn trừ bao gồm:

 • Thời gian nghỉ ngơi tại cơ sở, đào tạo gia đình/người chăm sóc
 • Chi phí vận hành thiết bị y tế
 • Hệ thống Ứng phó Khẩn cấp Cá nhân (PERS, Personal Emergency Response System)—lắp đặt và kiểm tra
 • Điều dưỡng tư nhân bao gồm chăm sóc sức khỏe tại nhà và dịch vụ chia sẻ
 • Quản lý trường hợp chuyển tiếp cho cá nhân phụ thuộc vào công nghệ và sức khỏe yếu thuộc mọi lứa tuổi
 • Quản lý/điều phối trường hợp
 • Phục hồi
 • Thời gian nghỉ ngơi tại nhà
 • Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân Miễn trừ (WPCS, Waiver Personal Care Services)
 • Chuyển tiếp cộng đồng
 • Dịch vụ điều dưỡng và hỗ trợ liên tục
 • Thích ứng với khả năng tiếp cận môi trường

4. Làm thế nào để tôi đủ tiêu chuẩn tham gia Chương trình miễn trừ HCBA?

Để đủ tiêu chuẩn tham gia Chương trình miễn trừ HCBA, quý vị phải hội đủ điều kiện được nhận vào hoặc đang cư trú tại cơ sở điều dưỡng, cơ sở bán cấp tính, Cơ sở Chăm sóc Trung cấp-Khuyết tật Phát triển/Điều dưỡng Liên tục (ICF-DD/CN, Intermediate Care Facility-Developmental Disabilities/Continuous Nursing) hoặc bệnh viện cấp tính do Medi-Cal tài trợ. Các chỉ định này là “cấp độ chăm sóc”. Quý vị phải tham gia Medi-Cal hoặc đăng ký Medi-Cal để nhận Dịch vụ Chương trình miễn trừ HCBA.

Để đăng ký tham gia Chương trình miễn trừ, quý vị phải liên hệ với Cơ quan Miễn trừ được chỉ định tại quận (hoặc mã zip) của quý vị. Nếu quý vị cư trú tại một quận không có Cơ quan Miễn trừ được chỉ định, quý vị phải liên hệ trực tiếp với DHCS để đăng ký bằng cách hoàn thành biểu mẫu trực tuyến tại: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/2019HCBAApp.pdf

Nếu quý vị cần đơn bằng tiếng Tây Ban Nha, vui lòng gọi (916) 552-9105. Các đơn đã hoàn thành phải được gửi đến: Integrated Systems of Care Division, HCBS Programs Eligibility/Intake Unit, 311 South Spring Street, Ste 800, Los Angeles, CA 90013.

5. Có danh sách chờ cho Chương trình miễn trừ HCBA không?

Có, có một danh sách chờ cho Chương trình miễn trừ HCBA kể từ tháng 7 năm 2023. Tiểu bang có kế hoạch yêu cầu thêm chỗ từ CMS. Vào năm 2023, số lượng người tham gia tối đa có thể được phục vụ là 8,974. Thứ tự ưu tiên ghi danh là:

 1. Cá nhân chuyển tiếp sang Chương trình miễn trừ từ các chương trình HCBS tương tự.
 2. Cá nhân dưới 21 tuổi
 3. Cá nhân đã cư trú tại cơ sở chăm sóc sức khỏe được ít nhất 60 ngày vào thời điểm nộp đơn đăng ký Chương trình miễn trừ HCBA cho Cơ quan Miễn trừ hoặc DHCS ở khu vực không có Cơ quan Miễn trừ
 4. Cá nhân cư trú tại cộng đồng tại thời điểm nộp đơn đăng ký Chương trình miễn trừ HCBA.

DHCS dành 60% khả năng tiếp nhận của Chương trình miễn trừ cho ba nhóm đầu tiên. Sau khi nộp đơn đăng ký, nếu còn chỗ trong chương trình miễn trừ, Cơ quan Miễn trừ phải gặp trực tiếp người nộp đơn trong vòng 60 ngày. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày xác định tính hội đủ điều kiện (không phải 90 ngày kể từ ngày nộp đơn), Cơ quan Miễn trừ phải xác định nhà cung cấp dịch vụ, và nộp Kế hoạch Điều trị (POT, Plan of Treatment), trong đó nêu rõ tất cả dịch vụ chương trình miễn trừ và chương trình tiểu bang cho DHCS.

Khách hàng chỉ có thể tham gia một Chương trình miễn trừ HCBS một lúc. Để biết thêm thông tin về Chương trình miễn trừ HCBS do DHCS quản lý, truy cập: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Home-and-Community-Based-(HCB)-Alternatives-Waiver.aspx

Disability Rights California đã nhận được báo cáo về tình trạng chậm trễ kéo dài trong việc xử lý đơn, và chúng tôi hiện đang giải quyết tình trạng chậm trễ này với DHCS. Mặc dù hiện tại đã có danh sách chờ nhưng quý vị vẫn nên đăng ký.

6. Là người tham gia Chương trình miễn trừ HCBA, làm thế nào tôi có thể chắc chắn nhận được tất cả dịch vụ tôi cần?

Theo Chương trình miễn trừ, không nên có giới hạn chi phí cá nhân và quý vị sẽ có thể nhận được tất cả dịch vụ “cần thiết về y tế” mà bác sĩ của quý vị cho phép trong Kế hoạch Điều trị.

Hãy đảm bảo Kế hoạch Điều trị bao gồm tất cả dịch vụ mà bác sĩ của quý vị đồng ý là cần thiết về y tế, bao gồm số lượng dịch vụ điều dưỡng tại nhà và/hoặc Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân Miễn trừ cần thiết mỗi tháng. Quý vị sẽ chỉ có thể nhận dịch vụ trong Kế hoạch Điều trị. Nếu quý vị không được phê duyệt nhận dịch vụ đã yêu cầu, hãy đảm bảo quý vị nhận được văn bản thông báo để quý vị có thể kháng cáo và có Phiên điều trần Công bằng Medi-Cal. Đây là nơi quý vị có thể tìm thêm thông tin về quyền được điều trần: https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests.  Quý vị cũng có thể gọi cho Disability Rights California theo số 1-800-776-5746 để được hỗ trợ.

7. Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân Miễn trừ (WPCS, Waiver Personal Care Services) là gì?

“Dịch vụ chăm sóc cá nhân miễn trừ” là dịch vụ chăm sóc cá nhân có thể được kết hợp với Dịch vụ Hỗ trợ Tại Gia (IHSS, In-Home Supportive Services). Để nhận được WPCS, quý vị phải tham gia Chương trình miễn trừ HCBA. Quý vị cũng phải đã nhận được IHSS. WPCS của quý vị sẽ được xác định sau khi xác định số giờ IHSS của quý vị. WPCS không nhằm mục đích thay thế IHSS nhưng lại linh hoạt hơn IHSS. WPCS bao gồm thành phần Người đồng hành Người lớn. Đây là các dịch vụ bao gồm chăm sóc, giám sát, và hòa nhập xã hội phi y tế được cung cấp cho người tham gia chương trình miễn trừ. Để giúp duy trì sức khỏe tâm lý của người tham gia chương trình miễn trừ, người đồng hành người lớn có thể hỗ trợ người tham gia chương trình miễn trừ tiếp cận các hoạt động có lợi cho bản thân hoặc tiếp cận các hoạt động trong cộng đồng địa phương nhằm mục đích hòa nhập xã hội và giải trí, và/hoặc cung cấp hoặc hỗ trợ một môi trường thuận lợi cho tương tác giữa các cá nhân. Quy tắc làm thêm giờ của IHSS cũng áp dụng cho WPCS. Xem: https://www.disabilityrightsca.org/publications/new-rules-for-ihss-overtime-and-related-changes

8. Tôi có thể nhận Chăm sóc 24 giờ từ Chương trình miễn trừ HCBA không?

Có, quý vị có thể nếu bác sĩ cho phép điều này trong Kế hoạch Điều trị. Nếu quý vị cần chăm sóc 24 giờ một ngày, quý vị nên đảm bảo rằng Kế hoạch Điều trị nêu rõ điều đó. Chương trình miễn trừ hiện quy định quý vị chỉ có thể nhận tối đa 24 giờ mỗi ngày đối với dịch vụ chăm sóc trực tiếp. Dịch vụ chăm sóc trực tiếp là dịch vụ yêu cầu tương tác tại chỗ giữa nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và người tham gia. Quý vị có thể xem Danh mục Dịch vụ Y tế (MOHS, Menu of Health Services) để biết chi tiết về số giờ quý vị nhận được mỗi ngày đối với dịch vụ chăm sóc trực tiếp. Chương trình miễn trừ HCBA yêu cầu cơ quan miễn trừ phải cung cấp cho người nhận một bản sao Kế hoạch Điều trị và MOHS. Quý vị nên đảm bảo rằng Kế hoạch Điều trị nêu rõ quý vị cần được chăm sóc 24 giờ mỗi ngày.

9. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhận Nhiều hơn 24 giờ Chăm sóc—Tôi Quyết định nên Sử dụng Dịch vụ nào Như thế nào?

Đôi khi người có số giờ được cho phép nhiều hơn 24 giờ (thông qua kết hợp IHSS, Thời gian nghỉ ngơi, Điều dưỡng và WPCS) phải quyết định cách sử dụng cho 24 giờ và số giờ họ cần cắt giảm. Phiên bản hiện tại của chương trình miễn trừ nêu rõ rằng người nhận không được nhận:

“dịch vụ chăm sóc trực tiếp hoặc bất kỳ sự kết hợp nào giữa chăm sóc trực tiếp và dịch vụ giám sát bảo vệ vượt quá 24 giờ chăm sóc mỗi ngày….Dịch vụ chăm sóc trực tiếp bao gồm các dịch vụ Chương trình Tiểu bang, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc cá nhân, chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người lớn hoặc trẻ em, Dịch vụ Hỗ trợ Tại Gia (IHSS, In-Home Supportive Services), PDN, PDN chia sẻ và/hoặc chăm sóc trực tiếp được bảo hiểm tư nhân của người tham gia cho phép. Chăm sóc trực tiếp là chăm sóc tại chỗ để hỗ trợ nhu cầu chăm sóc của người tham gia chương trình miễn trừ.”

Chương trình miễn trừ mới cho phép linh hoạt hơn về chăm sóc trực tiếp so với gián tiếp (xem Câu hỏi 11 bên dưới) nhưng hiện tại, nếu người nhận có tổng số giờ dịch vụ mỗi tháng vượt quá 24 giờ mỗi ngày thì họ nên làm việc với Cơ quan Miễn trừ (và các cơ quan cho phép số giờ) để xác định dịch vụ nào họ muốn sử dụng. Ví dụ như một gia đình mà cha mẹ được cho phép được trả thù lao để cung cấp dịch vụ IHSS có thể muốn cắt giảm số giờ không thuộc IHSS để duy trì thu nhập của họ.

10. Ai Có thể Giúp Tôi Ghi danh vào Chương trình miễn trừ Để Tôi Có thể Rời khỏi Cơ sở Điều dưỡng?

Nếu quý vị cần trợ giúp để rời khỏi cơ sở y tế, Cơ quan Miễn trừ được chỉ định cho khu vực địa lý của quý vị chịu trách nhiệm giúp quý vị ra ngoài và chuyển về nhà. Bước đầu tiên là nộp đơn đăng ký Chương trình miễn trừ HCBA. Quý vị cũng nên nộp đơn đăng ký Dịch vụ Chuyển tiếp Cộng đồng (CCT, California Community Transition Services) California. Cơ quan Miễn trừ hợp tác với Cơ quan Chuyển tiếp Cộng đồng (CCT) California để giúp người dân rời khỏi cơ sở điều dưỡng. Có thể có hỗ trợ như giúp quý vị tìm nhà ở và thanh toán những thứ như tiền đặt cọc và thiết lập dịch vụ tiện ích, và giúp quý vị tìm người chăm sóc. Để biết thêm thông tin về dịch vụ CCT, xem: https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-community-transitions-cct-program-a-way-for-a-nursing-home-resident-to

11. Tôi Có thể Dự kiến những Thay đổi Nào trong Chương trình miễn trừ 2023-2027 so với các Chương trình miễn trừ trước đó?

Những thay đổi chính trong Chương trình miễn trừ HCBA được nêu dưới đây:

 • Tăng khả năng tiếp nhận tổng thể của chương trình miễn trừ
 • Cho phép người thân chịu trách nhiệm pháp lý (vợ/chồng, phụ huynh của trẻ em chưa thành niên) cung cấp WPCS cho thành viên gia đình
 • Loại bỏ giới hạn độ tuổi đối với dịch vụ Thời gian nghỉ ngơi (được cung cấp tại nhà hoặc tại cơ sở) và Phục hồi, không có sẵn cho thanh thiếu niên dưới dạng phúc lợi Sàng lọc, Chẩn đoán và Điều trị Sớm và Định kỳ (EPSDT, Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment) – để cung cấp dịch vụ cho tất cả người tham gia ghi danh vào Chương trình miễn trừ Lựa chọn thay thế Tại Nhà và Cộng đồng (HCBA, Home and Community-Based Alternatives) dựa trên mức độ cần thiết về y tế
 • Bao gồm các trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Ban ngày cho Trẻ em (PDHC, Pediatric Day Health Care) được cấp phép vận hành Đơn vị Dịch vụ Tùy chọn về Nhu cầu Chăm sóc Sức khỏe Chuyển tiếp (TCU, Transitional Health Care Needs Optional Service Unit), dưới dạng loại nhà cung cấp dịch vụ điều dưỡng tư nhân (PDN, private duty nursing) cho người tham gia hội đủ điều kiện đã được 21 tuổi
 • Bao gồm các trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Ban ngày cho Trẻ em (PDHC, Pediatric Day Health Care) dưới dạng loại nhà cung cấp Dịch vụ Thời gian nghỉ ngơi tại Cơ sở
 • Loại bỏ Điều phối Chuyển tiếp khỏi khoản thanh toán Quản lý Chăm sóc Toàn diện cho mỗi thành viên mỗi tháng (PMPM, per member per month)
 • Xác định vai trò của Vòng Hỗ trợ trong Chương trình miễn trừ, và yêu cầu của Cơ quan Miễn trừ HCBA khi người tham gia không có Vòng Hỗ trợ
 • Bao gồm chăm sóc sức khỏe từ xa như một lựa chọn thay thế cho yêu cầu trực tiếp về Nhà trị liệu Vật lý hoặc Nhà trị liệu Hoạt động (PT hoặc OT, Physical or Occupational Therapist) để đánh giá nhu cầu và mức độ phù hợp của các điều chỉnh nhà cửa khi nhà cung cấp không có sẵn trong khu vực dịch vụ
 • Bao gồm các yêu cầu bổ sung để Cơ quan Miễn trừ HCBA cộng tác với Chương trình Chăm sóc Quản lý (MCP, Managed Care Plan) để điều phối chăm sóc, bao gồm việc ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU, Memoranda of Understanding)
 • Thêm Công nghệ Hỗ trợ dưới dạng dịch vụ Miễn trừ, để giữ gìn sức khỏe và an toàn của người tham gia khi Công nghệ Hỗ trợ cần thiết về y tế không được cung cấp thông qua chương trình tiểu bang cũng như khoản thanh toán khác
 • Thêm dịch vụ trợ y cho người tham gia đã đạt mức tối đa số lượng dịch vụ hỗ trợ tại gia (IHSS, In-home supportive services) được cung cấp thông qua chương trình tiểu bang
 • Cho phép hoàn thành đánh giá lại hàng năm hầu như sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, và được phê duyệt trước
 • Thêm định nghĩa về chăm sóc gián tiếp:
  • Dịch vụ chăm sóc gián tiếp không yêu cầu tương tác tại chỗ giữa nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và người tham gia.
  • Ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  • Quản lý Chăm sóc Toàn diện
  • Quản lý Trường hợp
  • Tham vấn giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
  • IHSS không liên quan đến việc chăm sóc tại chỗ, chẳng hạn như chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp, mua sắm/việc vặt, giặt giũ, làm việc nhà, giảm bớt nguy cơ ngoài sân, dọn dẹp nặng nhọc, v.v.
  • Dịch vụ Chuyển tiếp Cộng đồng
  • Thích ứng với Khả năng tiếp cận Môi trường
  • Đào tạo Gia đình/Người chăm sóc • Chi phí Vận hành Thiết bị Y tế
  • Lắp đặt và Kiểm tra Hệ thống Ứng phó Khẩn cấp Cá nhân (PERS, Personal Emergency Response)
  • Bảo dưỡng Hàng tháng cho PERS
  • Dịch vụ chuyên môn không bao gồm việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân tại chỗ hoặc chăm sóc giám hộ.