Ang Pagpapaubaya sa mga Alternatibong Batay sa Tahanan at Komunidad (HCB Alternatives, Home and Community Based Alternatives)

Publications
#5591.08

Ang Pagpapaubaya sa mga Alternatibong Batay sa Tahanan at Komunidad (HCB Alternatives, Home and Community Based Alternatives)

Mangyaring tandaan na ang Programa sa Pagpapaubaya sa HCBA ay kamakailan lang umabot sa pinakamataas na bilang ng mga puwang, kaya magkakaroon ng listahan ng paghihintay para sa mga serbisyo.

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

Mangyaring tandaan na ang Programa sa Pagpapaubaya sa HCBA ay kamakailan lang umabot sa pinakamataas na bilang ng mga puwang, kaya magkakaroon ng listahan ng paghihintay para sa mga serbisyo.

Ang California ay may mga programang tinatawag na “mga pagpapaubaya sa mga serbisyong batay sa tahanan at komunidad” na tumutulong sa mga tao na makakuha ng mga serbisyo sa Medi-Cal sa bahay. Ang paglalathalang ito ay tungkol sa programang tinatawag na Pagpapaubaya sa mga Alternatibong Batay sa Tahanan at Komunidad (HCBA, Home and Communit-Based Alternatives).

1. Ano ang mga Pagpapaubaya Batay sa Tahanan at Komunidad (HCBS, Home and Community-Based Services)?

Ang mga Pagpapaubaya sa mga Serbisyong Batay sa Tahanan at Komunidad ay nagbibigay ng alternatibo sa institusyonal na pangangalaga para sa mga taong kwalipikado para sa pagtatalaga sa isang pasilidad na pinopondohan ng Medicaid. Pinahihintulutan ng Seksyon 1915(c) ng Batas sa Segurong Panlipunan (42 Kodigo ng Estados Unidos § 1396n(c)) ang pederal na pamahalaan na ipaubaya ang ilang mga probisyon ng batas sa Pederal na Medicaid upang pahintulutan ang mga estado na magbigay ng mga serbisyong batay sa tahanan at komunidad kapalit ng institusyonal na pangangalaga sa mga kwalipikadong indibiduwal. Sa pamamagitan ng 1915 (c) na Pagpapaubaya, ang mga estado ay maaaring magpaubaya ng tatlong mga kinakailangan sa Medicaid para sa mga serbisyo sa Plano ng Estado sa Medicaid:

 • Paghahambing (42 U.S.C. § 1396a(a)(10)(B))
 • Kabuuang Estado (42 Kodigo ng Estados Unidos § 1396a(a)(1)) (Ang mga Estado ay maaaring limitahan sa ilang lugar ng estado kung saan maaaring makuha)
 • Kita at mga Mapagkukunan para sa mga medikal na nangangailangan § 1396a(a)(10)(C)(i)(III))

Nangangahulugan ito sa kasanayan na maaaring mag-alok ang mga Estado ng pagpapaubaya sa HCBS sa limitadong bilang ng mga tao; maaaring limitahan kung saan sa estado maaaring makuha ang mga serbisyo sa pagpapaubaya; at maaaring bigyan tuon ang ilang mga uri ng populasyon (halimbawa mga matatanda, mga taong may kapansanan, sakit sa isip, o kapansanan sa intelektuwal o pag-unlad (I/DD, Intellectual or Developmental Disabilities) at mga taong may ilang mga sakit o kondisyon (tulad ng mga taong may AIDS o mga batang nakadepende sa teknolohiya)). Nangangahulugan din ito na ang mga proteksyon tulad ng mga protekstyon sa pagpapalagay ng institusyon at pagpapahirap ng asawa ay naaangkop sa mga tumatanggap ng Pagpapaubaya. Ang pagpapaubaya sa 1915(c) ay nagpapahintulot sa mga estado na isaklaw ang mga serbisyong labas sa sakop ng tradisyonal na mga benepisyo sa Medicaid. Hindi lahat ng mga estado ay inaalok ang mga serbisyo sa pamamagitan ng mga Pagpapaubaya sa 1915 (c).

Sa California, ang Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan (DHCS, Department of Health Care Services), ang programa sa Medicaid ng California, ay inaatasan ng lehislatura ng California na “hanapin ang kinakailangang mga pagpapaubaya… upang magbigay ng pangangalagang batay sa tahanan at komunidad.” Kodigo ng Kapakanan At mga Institusyon Code §§ 14132(t), 14137. Ang California ay kasalukuyang mayroong anim na pagpapaubaya sa Mga Serbisyong Batay sa Tahanan at Komunidad (HCBS, Home and Community-Based Services), kabilang ang Pagpapaubaya sa mga Alternatibong Batay sa Tahanan at Komunidad (HCBA, Home & Community-Based Alternatives). Ang mga Pagpapaubaya sa 1915(c) na ito ay pinopondohan ng parehong mga dolyares ng estado at pederal.

Ang anim na mga Pagpapaubaya sa 1915(c) sa California ay ang:

Pangalan ng Pagpapaubaya Target na Populasyon Lugar ng Serbisyo
Pagpapaubaya sa Medi-Cal sa AIDS Programa Mga Indibiduwal na may HIV/AIDS sa Buong Estado
Pagpapaubaya sa Tinutulungang Pamumuhay (ALW, Assisted Living Waiver) Matatanda, May Kapansanan, 21 & Mahigit 15 County; Listahan ng Paghihintay
Pagpapaubaya sa mga Alternatibong Batay say-Tahanan at Komunidad (HCBA, Home and Community-Based Alternatives) (dating Pagpapaubaya sa NF/AH) Matatanda, May Kapansanan, Lahat ng mga Edad Buong Estado; Listahan ng Paghihintay
Pagpapaubaya sa mga Serbisyong Batay sa Tahanan at Komunidad para sa May Kapansanan sa May Kapansanan (HCBS-DD, Home and Community Based Services- Developmental Disabilities) Pagpapaubaya Mga Indibiduwal na may Intelektuwal o Pag-unlad na mga Kapansanan, Lahat ng mga Edad sa Buong Estado
Sariling Pagpapasya Programa Matatanda, 65 at mas matanda 46 County; Listahan ng Paghihintay
Self-Determination Program May kapansanan sa pag-unlad at tumatanggap ng mga serbisyo mula sa Rehiyunal na Sentro Buong Estado; 2500 buong estado 2018-2021

2. Ano ang Pagpapaubaya sa mga Alternatibong Batay sa Tahanan at Komunidad (HCBA, Home and Community Based Alternatives)?

Ang Pagpapaubaya sa HCBA ay nagbibigay ng mga serbisyo sa pangangasiwa ng pangangalaga sa mga indibiduwal anumang edad na karapat-dapat sa Pasilidad sa Pangangalaga. Ang Sangay sa Pinagsamang mga Sistema ng Pangangalaga (ISCD, Integrated Systems of Care Division) ay isang yunit sa loob ng DHCS na responsable para sa pangangasiwa ng pamamahala ng Pagpapaubaya sa HCBA. Ang yunit ay dating kilala bilang Mga Operation sa Tahanan (IHO, In Home Operations) at ang kawani ng IHO ang dating direktang nangasiwa ng Pagpapaubaya ng HCBA (dating tinatawag na Pagpapaubaya sa Pasilidad ng Pangangalaga/Talamak na Ospital (NF/AH, Nursing Facility/Acute Hospital Waiver).

Noong 2018, nilipat ng DHCS ang responsibilidad ng direktang pangangasiwa ng Pagpapaubaya sa tinatawag na mga Ahensiya ng Pagpapaubaya sa HCBA. Mayroong Siyam na Ahenisya ng Pagpapaubaya para sa estado na naglilingkod sa iba’t ibang heograpikong mga lokasyon. Walang mga Ahensiya ng Pagpapaubaya para sa

Alpine, Imperial, Inyo, Marin, Mendocino, Mono, Napa, at sa mga county kung saan pinangangasiwaan ng DHCS ang mga serbisyo sa pagpapaubaya para sa mga tumatanggap. Ang mga aplikante para sa Pagpapaubaya ay magsusumite ng kanilang mga aplikasyon sa Ahensiya ng Pagpapaubaya na naglilingkod sa kanilang lokasyon. Pinoproseso ng mga Ahensiya ng Pagpapaubaya ang mga aplikasyon para sa mga Pagpapaubaya ng mga serbisyo, tasahan ang mga aplikante, bumuo ng Plano ng Paggamot, at isumite ang Plano ng Paggamot sa DHCS para sa aprubahan. Kapag ang isang tao ay inaprubahan para sa Pagpapaubaya ng mga serbisyo sa HCBA, magbibigay ang Ahensiya ng Pagpapaubaya ng buwanang kumprehensibong pangangasiwa ng pangangalaga upang matiyak na lahat ng mga serbisyo sa Plano ng Paggamot ay ibinigay.

Ang listahan ng mga Ahensiya ng Pagpapaubaya ay nasa ibaba, at makikita rito: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Home-and-Community-Based-(HCB)-Alternatives-Waiver.aspx

Ahensiya ng Pagpapaubaya Lugar ng Serbisyo
Access TLC Santa Barbara County, at mga bahagi ng Los Angeles at Orange na mga County (mag-click dito para sa mga lugar ng serbisyo na itinukoy ng listahan ng mga zip code)
Centers for Elders’ Independence Alameda at Contra Costa na mga County
Home Health Care Management Mga County ng Butte, Glenn, Sacramento, San Joaquin, Shasta, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba, Colusa, Del Norte, El Dorado, Humboldt, Lake, Lassen, Modoc, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Siskiyou, at Trinity
Institute on Aging Mga County ng San Francisco, San Mateo, San Bernardino, at Riverside
Libertana Home Health Mga County ng Kern, Fresno, Kings, Tulare, Madera, Mariposa, Merced, Stanislaus, Tuolumne, San Luis Obispo, Amador, Calaveras, Santa Clara, Santa Cruz, San Benito, Monterey, at mga bahagi ng of Los Angeles at Orange na mga County (mag-click dito para sa mga lugar ng serbisyo na itinukoy ng listahan ng mga zip code)
Partners in Care Mga bahagi ng Los Angeles County (mag-click dito para sa mga lugar ng serbisyo na itinukoy ng listahan ng mga zip code)
San Ysidro Health County ng San Diego
Sonoma County Human Services Department County ng Sonoma
Ventura County Agency on Aging County ng Ventura

Kabilang sa mga serbisyong makukuha sa ilalim ng Pagpapaubaya ang:

 • Pahinga sa pasilidad, pagsasanay sa pamilya/tagapag-alaga
 • Gastos sa pagpapaandar ng medikal na kagamitan
 • Sistema g Personal na Tugon sa Emerhensiya (PERS, Personal Emergency Response System)—pagkakabit at pagsusubok
 • Pribadong pasok na nars kabilang ang kalusugan sa tahanan at ibinahaging mga serbisyo
 • Pangangasiwa ng paglipat ng kaso para sa mga indibiduwal na medikal na mahihina at nakadepende sa teknolohiya sa anumang edad
 • Pangangasiwa ng kaso/pagsasaayos
 • Habilitasyon
 • Pahinga sa bahay
 • Pagpapaubaya sa mga Serbisyo sa Personal na Pangangalaga (WPCS, Waiver Personal Care Services)
 • Paglipat sa komunidad
 • Mga serbisyo sa patuloy na pangangalaga at pansuporta
 • Mga pagbagay sa accessibility sa kapaligiran

4. Paano ako maging kwalipikado sa Pagpapaubaya sa HCBA?

Upang maging kwalipikado para sa Pagpapaubaya sa HCBA, dapat karapat-dapat ka para tanggapin sa, o nakatira sa, isang pasilidad ng pangangalaga na pinopondohan ng Medi-Cal, Pasilidad sa Intermedyang Pangangalaga-Mga Kapansanan sa Pag-unlad/Patuloy na Pangangalaga (ICF-DD/CN, Intermediate Care Facility-Developmental Disabilities/Continuous Nursing) o talamak na ospital. Ang mga pagtatalaga na ito ay mga “lebel ng pangangalaga.” Dapat ikaw ay nasa Medi-Cal o mag-apply para sa Medi-Cal upang tumanggap ng Mga Serbisyo sa Pagpapaubaya sa HCBA Pagpapaubaya.

Upang mag-apply na mapasok sa Pagpapaubaya, dapat kang makipag-ugnayan sa Ahensiya ng Pagpapaubaya na nakatalaga sa iyong county (o zip code). Kung nakatira ka sa isang county na walang nakatalagang Ahensiya ng Pagpapaubaya, dapat kang makipag-ugnayan nang direkta sa DHCS upang mag-apply sa pamamagitan ng pagkumpleto ng form na makikita online sa: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Documents/2019HCBAApp.pdf 

Kung kailangan mo ng aplikasyon sa Espanyol, mangyaring tumawag sa (916) 552-9105. Ang nakumpletong mga aplikasyon ay dapat ipadala sa: Integrated Systems of Care Division, HCBS Programs Eligibility/Intake Unit, 311 South Spring Street, Ste 800, Los Angeles, CA 90013.

5. Mayroon bang listahan ng paghihintay para sa Pagpapaubaya sa HCBA?

Oo, mayroong listahan ng paghihintay para sa Pagpapaubaya sa HCBA sa Hulyo 2023. Pinaplano ng estado na humiling ng mas maraming puwang mula sa CMS. Sa 2023, ang pinakamataas na bilang ng mga kalahok na maaaring paglingkuran ay 8,974. Ang ayos ng prayoridad para sa pagpapatala ay:

 1. Mga indibiduwal na lumilipat sa Pagpapaubaya mula sa katulad na mga programa sa HCBS
 2. Mga indibiduwal na wala pang 21 taong gulang
 3. Mga indibiduwal na nakatira sa pasilidad ng pangangalaga ng kalusugan nang hindi bababa sa 60 araw sa panahon na isinumite ang aplikasyon sa Pagpapaubaya sa HCBA sa isang Ahensiya ng Pagpapaubaya o DHCS sa mga lugar kung saan walang Ahensiya ng Pagpapaubaya
 4. Mga indibiduwal na nakatira sa komunidad sa panahon ng pagsumite ng aplikasyon sa Pagpapaubaya sa HCBA.

Nilalaan ng DHCS ang 60% ng kapasidad ng Pagpapaubaya para sa unang tatlong kategorya. Kapag ang aplikasyon ay naisumite, kung mayroong puwang sa pagpapaubaya, dapat makipagpulong ang Ahensiya ng Pagpapaubaya sa personal sa aplikante sa loob ng 60 araw. Sa loob ng 90 araw ng pagpasya ng pagiging karapat-dapat (hindi 90 araw mula sa petsa ng aplikasyon) dapat matukoy ng Ahensiya ng Pagpapaubaya ang isang tagapagbigay ng serbisyo, at magsumite ng Plano sa Paggamot (POT, Plan of Treatment), na nagtatakda na lahat ng mga serbisyo sa pagpapaubaya at plano ng estado sa DHCS.

Ang mga mamimili ay dapat nasa isang Pagpapapaubaya sa HCBS lamang sa isang panahon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga Pagpapaubaya sa HCBS na pinangangasiwaan ng DHCS, pumunta sa: https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Home-and-Community-Based-(HCB)-Alternatives-Waiver.aspx

Ang Disability Rights California ay nakarinig ng mga ulat ng mahabang pagkaantala sa pagproseso ng mga aplikasyon, at kasalukuyan naming tinutugunan ang mga pagkaantalang ito sa DHCS. Kahit pa mayroon nang listahan ng paghihintay sa ngayon, dapat ka pa ring mag-apply.

6. Bilang isang kalahok sa Pagpapaubaya sa HCBA, paano ko matitiyak na matanggap ang lahat ng mga serbisyong kailangan ko?

Sa ilalim ng Pagpapaubaya, dapat walang limitasyon sa gastos ng indibiduwal at dapat mong makuha ang lahat ng mga serbisyong “medikal na kinakailangan” na inaawtorisa ng iyong doktor sa isang Plano ng Paggamot.

Tiyakin na kabilang sa Plano ng Paggamot ang lahat ng mga serbisyo na sinasang-ayunan ng iyong doktor na medikal na kinakailangan, kabilang ang bilang ng pangangalaga sa tahanan at/o Pagpapaubaya sa mga Serbisyo sa Personal na Pangangalaga na kinakailangan bawat buwan. Makukuha mo lamang ang mga serbisyo na nasa iyong Plano ng Paggamot. Kung hindi ka naaprubahan para sa hiniling na mga serbisyo, tiyaking nakakuha ka ng nakasulat na abiso upang maaari kang mag-apela at magkaroon ng Makatarungang Pagdinig sa Medi-Cal. Dito mo maaaring mahanap ang karagdagang impormasyon tungkol sa iyong karapatan sa isang pagdinig: https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests. Maaari ka ring tumawag sa Disability Rights California sa 1-800-776-5746 para sa tulong.

7. Ano ang Pagpapaubaya sa mga Serbisyo sa Personal na Pangangalaga (WPCS, Waiver Personal Care Services)?

Ang “pagpapaubaya sa mga serbisyo sa personal na pangangalaga” ay mga serbisyo sa personal na pangangalaga na maaaring isama sa Mga Serbisyong Pansuporta sa Tahanan (IHSS, In-Home Supportive Services). Upang makatanggap ng WPCS, dapat ikaw ay nasa Pagpapaubaya sa HCBA. Dapat tumatanggap ka na rin ng IHSS. Ang iyong WPCS ay papasyahan pagkatapos mapasyahan ang iyong mga oras sa IHSS. Hindi layunin na palitan ng WPCS ang IHSS, ngunit mas naibabagay ito kaysa sa IHSS. Kasama sa WPCS ang bahaging Pagsasama ng Nasa Gulang. Ang mga ito ay mga serbisyo na kasama ang pangangalagang hindi medikal, pangangasiwa, at pagsasapanlipunan. Upang tulungang mapanatili ang kapakanan ng isip ng kalahok sa pagpapaubaya, ang mga kasama ng nasa gulang ay maaaring tumulong sa mga kalahok sa pagpapaubaya sa paggawa ng mga aktibidad sa sariling interes o paggawa ng mga aktibidad sa lokal na komunidad para sa mga layunin ng pagsasapanlipunan at libangan, at/o pagbigay o pagsuporta sa kapaligiran na nakatutulong sa interpersonal na pakikipag-ugnayan. Ang mga panuntunan sa overtime sa IHSS ay naaangkop din sa WPCS. Tingnan ang: https://www.disabilityrightsca.org/publications/new-rules-for-ihss-overtime-and-related-changes

8. Maaari ba akong makakuha ng 24-oras na Pangangalaga mula sa Pagpapaubaya sa HCBA?

Oo, magagawa mo kung pinapahintulutan ito ng iyong doktor sa iyong Plano ng Paggamot. Kung kailangan mo ng 24 oras na pang-araw na pangangalaga, dapat mong tiyakin na nakasaad ito sa iyong Plano ng Paggamot. Isinasaad sa kasalukuyang pagpapaubaya na maaari ka lamang magkaroon ng pinakamataas na 24 oras kada araw ng mga serbisyo sa direktang pangangalaga. Ang mga serbisyo sa direktang pangangalaga ay ang mga serbisyo na nangangailangan ng aktuwal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng tagapagbigay ng pangangalaga at ng kalahok. Maaari mong repasuhin ang iyong Listahan ng mga Serbisyo sa Kalusugan (MOHS, Menu of Health Services) para sa balangkas ng ilang oras kada araw ang iyong natatanggap sa mga serbisyo sa direktang pangangalaga. Inaatas ng pagpapaubaya sa HCBA na magbigay ang mga ahensiya ng pagpapaubaya sa mga tumatanggap ng kopya ng kanilang Plano sa Paggamot at MOHS. Dapat mong tiyakin na ang isinasaad sa iyong Plano ng Paggamot na kailangan mo ng 24 oras kada araw ng pangangalaga.

9. Paano kung Makakuha Ako ng Higit sa 24-oras na Pangangalaga - Paano Ako Magpapasya kung Aling mga Serbisyo ang Gagamitin?

Minsan ang mga taong may awtorisadong oras na higit sa 24 oras (sa pamamagitan ng kombinasyon ng IHSS, Pahinga, Pangangalaga, at WPCS) ay kailangang magpasya kung paano gamitin ang 24 oras at kung aling oras ang kailangan nilang bawasan. Isinasaad ng kasalukuyang bersyon ng pagpapaubaya na ang mga tumatanggap ay hindi maaaring tumanggap ng:

“mga serbisyo sa direktang pangangalaga o anunamang kombinasyon ng mga serbisyo sa direktang pangangalaga at pamamanihalang pamprotekta na lampas sa 24 oras ng pangangalaga kada araw….Kabilang sa mga serbisyo sa direktang pangangalaga ang mga serbisyo sa Plano ng Estado, tulad ng mga serbisyo sa personal na pangangalaga, pangangalaga sa kalusugan ng nasa gulang o mga bata, Mga Serbisyong Pansuporta sa Tahanan (IHSS, In-Home Supportive Services), PDN, ibinahaging PDN, at/o direktang pangangalaga na awtorisado ng pribadong seguro ng kalahok. Ang direktang pangangalaga ay aktuwal na pangangalaga upang suportahan ang pangangailangan sa pangangalaga ng kalahok sa pagpapaubaya.”

Ang bagong Pagpapaubaya ay mas naibabagay ang direkta kaysa sa hindi direktang pangangalaga (tingnan ang Tanong 11 sa ibaba) ngunit sa ngayon, kung ang tumatanggap ay may kabuuan na oras ng serbisyo kada buwan na lumalampas ng 24 oras kada araw, dapat makipagtulungan sila sa kanilang Ahensiya ng Pagpapaubaya (at ibang mga ahensiya na nag-aawtorisa ng mga oras) upang pasyahan kung aling mga serbisyo ang gusto nilang gamitin. Halimbawa, ang pamilya kung saan ang magulang ay awtorisado na bayaran upang magbigay ng mga serbisyo sa IHSS ay maaaring gustong bawasan ang hindi IHSS na mga oras upang panatilihin ang kanilang kita.

10. Sino ang Maaaring Tumulong sa Akin upang Magpatala sa Pagpapaubaya upang Maaari Akong Umalis sa Pasilidad ng Pangangalaga?

Kung kailangan ninyo ng tulong upang lumabas sa medikal na pasilidad, ang Ahensiya ng Pagpapaubaya na nakatalaga sa iyong heograpikong lugar ay responsable para tulungan ka na lumabas at lumipat ng tahanan. Ang unang hakbang ay magsumite ng aplikasyon para sa Pagpapaubaya sa HCBA. Dapat ka rin mag-apply para sa

Mga Serbisyo sa Paglilipat sa Komunidad sa California (CCT, California Community Transition). Ang Ahensiya sa Pagpapaubaya ay nakikipagtulungan sa Ahensiya sa Paglilipat sa Komunidad (CCT, California Community Transitions). Maaaring kasama sa tulong ang pagtulong sa iyo na maghanap ng pabahay at pagbabayad para sa mga bagay tulad ng deposito sa seguridad at pagkakabit ng palingkurang-bayan, at pagtulong sa iyo na humanap ng mga tagapagbigay ng pangangalaga. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa CCT tingnan ang: https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-community-transitions-cct-program-a-way-for-a-nursing-home-resident-to

11. Anong mga Pagbabago ang Aking Maaasahan sa 2023-2027 na Pagpapaubaya mula sa nakaraang mga Pagpapaubaya?

Ang pangunahing mga pagbabago sa Pagpapaubaya sa HCBA ay nakatakda sa ibaba:

 • Dinagdagan na kabuuang kapasidad ng pagpapaubaya
 • Nagpapahintulot ng legal na responsableng mga kamag-anak (mga asawa, magulang ng menor de edad na mga anak) upang magbigay ng WPCS sa mga miyembro ng pamilya
 • Tinanggal ang paghihigpit sa edad para sa Pahinga (na ibinibigay sa bahay o sa pasilidad) at mga serbisyo sa Habilitasyon, na hindi magagamit ng kabataan bilang benepisyo sa Maaga at Pana-panahong Pagsusuri, Dyagnosis at Paggamot (EPSDT, Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment) – upang makukuha ang mga serbisyo sa lahat ng mga kalahok na nakatala sa Pagpapaubaya sa mga Alternatibong Batay sa Tahanan at Komunidad (HCBA, Home and Community-Based Alternatives) batay sa medikal na pangangailangan
 • Isinamang mga sentro sa Pang-araw na Pangangalaga sa Kalusugan ng Bata (PDHC, Pediatric Day Health Care) na lisensyadong magpatakbo ng Yunit sa Opsyonal na Serbisyo sa Paglilipat ng Pangangalaga sa Kalusugan (TCU, Transitional Health Care Needs Optional Service Unit), bilang isang uri ng tagapagbigay para sa pribadong pasok na pangangalaga (PDN, private duty nursing) para sa mga kalahok na karapat-dapat na naging 21 taong gulang
 • Isinamang mga sentro ng Pang-araw na Pangangalaga sa Kalusugan ng Bata (PDHC, Pediatric Day Health Care) bilang isang uri ng tagapagbigay para sa Mga Serbisyong Pahinga na batay sa Pasilidad
 • Tinanggal ang Pagsasaayos ng Paglipat mula sa Kumprehensibong Pangangasiwa ng Pangangalaga kada miyembro kada buwan (PMPM, per member per month) na bayad
 • Itinukoy ang papel ng Bilog ng Suporta sa loob ng Pagpapaubaya, at mga kinakailangan sa Ahensiya ng Pagpapaubaya sa HCBA kapag ang kalahok ay walang Bilog ng Suporta
 • Isinama ang telehealth bilang alternatibo sa personal na kinakailangan para sa Pisikal o Occupational na Terapiya (PT, Physical Therapy o OT, Occupational Therapy) upang tasahan ang pangangailangan para sa, at kaangkopan ng, mga pagbabago sa tahanan kapag walang tagapagbigay sa loob ng lugar ng serbisyo
 • Isinama ang karagdagang mga kinakailangan para sa mga Ahensiya ng Pagpapaubaya sa HCBA upang makipagtulungan sa Mga Plano sa Pinangangasiwaang Pangangalaga (MCPs, Managed Care Plans) para sa pagsasaayos ng pangangalaga, kabilang ang pagpasok sa Memoranda of Understanding (MOU)
 • Idinagdag -Teknolohiyang Pantulong bilang isang serbisyo sa Pagpapaubaya, upang panatilihin ang kalusugan at kaligtasan ng kalahok kapag medikal na kinakailangan ang Teknolohiyang Pantulong ay hindi magagamit sa pamamagitan ng plano ng estado o ibang bayad
 • Idinagdag ang serbisyong paramedical para sa mga kalahok na ipinalaki ang halaga ng mga serbisyong pansuporta sa tahanan (IHSS, in-home supportive services) na makukuha sa plano ng estado
 • Pinahihintulutan ang taunang muling pagtatasa na kumpletuhin nang virtual pagkatapos ng pagwawakas ng pampublikong emerhensiya sa kalusugan, nang may paunang pag-apruba
 • Idinagdag ang kahulugan ng hindi direktang pangangalaga:
  • Ang mga serbisyo sa hindi direktang pangangalaga ay hindi nangangailangan ng aktuwal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng tagapagbigay ng pangangalaga at kalahok.
  • Kabilang sa mga halimbawa ang, ngunit hindi limitado sa:
  • Pangangasiwa ng Kumprehensibong Pangangalaga
  • Pangangasiwa ng Kaso
  • Konsultasyon sa pagitan ng mga tagapagbigay ng pangangalaga
  • Ang IHSS na hindi gumagamit ng aktuwal na pangangalaga, tulad ng paghahanda ng pagkain at paglilinis, pamimili/mga gawain, paglalaba, pangangalaga ng bahay, pagbabawas ng panganib sa bakuran, mabigat na paglilinis, atbp.
  • Mga Serbisyo sa Paglilipat sa Komunidad
  • Mga Pagbagay sa Accessibility sa Kapaligiran
  • Pagsasanay ng Pamilya/Tagapagbigay ng Pangangalaga • Gastos sa Pagpapatakbo ng Medikal na Kagamitan
  • Pagkabit at Pagsubok ng Personal na Tugon sa Emerhensiya (PERS, Personal Emergency Response)
  • Buwanang Serbisyo ng PERS
  • Mga serbisyo ng propesyunal na hindi kasama ang pagbibigay ng aktuwal na personal o kustodyal na pangangalaga.