Các Tiêu chuẩn về Thời gian và Khoảng cách Chăm sóc Quản lý Medi-Cal cho Nhà cung cấp

Publications
#5610.05

Các Tiêu chuẩn về Thời gian và Khoảng cách Chăm sóc Quản lý Medi-Cal cho Nhà cung cấp

Các chương trình chăm sóc do Medi-Cal quản lý phải có các nhà cung cấp dịch vụ trong một thời gian và khoảng cách nhất định từ nhà bệnh nhân hoặc các tiêu chuẩn “thời gian và khoảng cách”. Chăm sóc có quản lý là một cách để cung cấp và thanh toán cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bạn nhận được hầu hết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình từ một kế hoạch chăm sóc có quản lý. Kế hoạch chăm sóc có quản lý là một mạng lưới có tổ chức của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tập trung vào chăm sóc ban đầu và chăm sóc dự phòng. Bệnh viện, bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác là thành viên của mạng lưới. Ấn phẩm này cho bạn biết về các tiêu chuẩn "thời gian và khoảng cách" dành cho các nhà cung cấp. Nó cho bạn biết phải làm gì nếu kế hoạch của bạn không tuân theo các tiêu chuẩn về “thời gian và khoảng cách”.

Để đảm bảo các dịch vụ tiện lợi và có sẵn cho người nhận một cách kịp thời, chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal1 sẽ cần duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi thời gian hoặc khoảng cách cụ thể từ nhà bệnh nhân.2 Ấn phẩm này thảo luận về các tiêu chuẩn thời gian và khoảng cách cho một số loại nhà cung cấp nhất định.3 

1.   Các tiêu chuẩn thời gian và khoảng cách cho chăm sóc y tế là như thế nào?

Với chăm sóc y tế tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn sau đây áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018:4

 • Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu (nhi và người lớn) phải nằm trong phạm vi mười (10) dặm hoặc ba mươi (30) phút từ nhà quý vị.
 • Bệnh viện phải nằm trong phạm vi mười lăm (15) dặm hoặc ba mươi (30) phút từ nhà quý vị.
 • Dịch vụ nha khoa được chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal đài thọ phải nằm trong phạm vi mười (10) dặm hoặc ba mươi (30) phút từ nhà quý vị.5

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu sản phụ khoa phải nằm trong phạm vi mười (10) dặm hoặc ba mươi (30) phút từ nhà quý vị.

2.   Các tiêu chuẩn thời gian và khoảng cách cho chăm sóc y tế chuyên khoa là như thế nào?

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal phải duy trì một mạng lưới bác sĩ chuyên khoa6 (nhi và người lớn) với các tiêu chuẩn phụ thuộc vào quận nơi quý vị sống.7 Nếu quý vị sống tại:

 • Quận Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, hoặc Santa Clara: Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến mười lăm (15) dặm hoặc ba mươi (30) phút từ nhà quý vị.
 • Quận Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, hoặc Ventura: Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến ba mươi (30) dặm hoặc sáu mươi (60) phút từ nhà quý vị.
 • Quận Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sutter, Tulare, Yolo, hoặc Yuba: Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến bốn mươi lăm (45) dặm hoặc bảy mươi lăm (75) phút từ nhà quý vị. 
 • Quận Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, hoặc Tuolumne: Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến sáu mươi (60) dặm hoặc chín mươi (90) phút từ nhà quý vị.

Có ngoại lệ cho các tiêu chuẩn này. Khi bác sĩ chuyên khoa được tiếp cận chủ yếu qua bệnh viện hoặc phòng khám liên quan đến bệnh viện, hoặc khi bác sĩ chuyên khoa không cần thăm khám bệnh nhân trực tiếp để thực hiện dịch vụ (ví dụ như bệnh lý hoặc X quang), không cần áp dụng yêu cầu thời gian và khoảng cách tiêu chuẩn.8

Ngoài ra, một số bác sĩ chuyên khoa đặc biệt bị chủ ý loại ra khỏi danh sách này vì các loại tiêu chuẩn này sẽ không áp dụng được một cách hợp lý.9

3.   Các tiêu chuẩn thời gian và khoảng cách cho dịch vụ dược phẩm là như thế nào?

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, với dịch vụ dược phẩm, chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal phải duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến mười (10) dặm hoặc ba mươi (30) phút từ nhà quý vị.10

4.   Các tiêu chuẩn thời gian và khoảng cách cho dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại trú là như thế nào?

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal phải duy trì một mạng lưới dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại trú cho người nhận.11 Nếu quý vị sống tại:

 • Quận Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, hoặc Santa Clara: Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến mười lăm (15) dặm hoặc ba mươi (30) phút từ nhà quý vị.
 • Quận Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, hoặc Ventura: Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến ba mươi (30) dặm hoặc sáu mươi (60) phút từ nhà quý vị.
 • Quận Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sutter, Tulare, Yolo, hoặc Yuba: Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến bốn mươi lăm (45) dặm hoặc bảy mươi lăm (75) phút từ nhà quý vị. 
 • Quận Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, hoặc Tuolumne: Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến sáu mươi dặm (60) hoặc chín mươi phút (90) từ nhà quý vị.

5.   Các tiêu chuẩn thời gian và khoảng cách cho chương trình điều trị lạm dụng dược chất ngoại trú và điều trị thuốc giảm đau nhóm opioid là như thế nào?

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, các tiêu chuẩn điều trị ngoại trú cho rối loạn lạm dụng dược chất (ngoài các chương trình điều trị thuốc giảm đau nhóm opioid) cũng phụ thuộc vào quận nơi quý vị sống:12

 • Quận Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, và Santa Clara:  Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến mười lăm (15) dặm hoặc ba mươi (30) phút từ nhà quý vị.
 • Quận Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, và Ventura: Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến ba mươi (30) dặm hoặc sáu mươi (60) phút từ nhà quý vị.
 • Quận Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Kern, Kings, Lake, Lassen, Madera, Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Monterey, Mono, Napa, Nevada, Plumas, San Benito, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Shasta, Sierra, Siskiyou, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne, Yolo, và Yuba: Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến sáu mươi (60) dặm hoặc chín mươi (90) phút từ nhà quý vị.

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, các tiêu chuẩn chương trình điều trị thuốc giảm đau nhóm opioid cũng phụ thuộc vào quận nơi quý vị sống:13

 • Quận Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, và Santa Clara:  Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến mười lăm (15) dặm hoặc ba mươi (30) phút từ nhà quý vị.
 • Quận Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, và Ventura: Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến ba mươi (30) dặm hoặc sáu mươi (60) phút từ nhà quý vị.
 • Quận Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sutter, Tulare, Yolo, và Yuba:  Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến bốn mươi lăm (45) dặm hoặc bảy mươi lăm (75) phút từ nhà quý vị.
 • Quận Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, và Tuolumne: Medi-Cal sẽ duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi lên đến sáu mươi (60) dặm hoặc chín mươi (90) phút từ nhà quý vị.
 • Hệ thống cung cấp Thuốc do Medi-Cal tổ chức sẽ cung cấp một cuộc hẹn trong vòng ba ngày làm việc cho một chương trình điều trị thuốc giảm đau gốc opioid.14

6.   Các tiêu chuẩn thời gian và khoảng cách cho dịch vụ điều dưỡng hoặc cơ sở chăm sóc trung gian là như thế nào? 

Các tiêu chuẩn dịch vụ điều dưỡng chuyên môn hoặc cơ sở chăm sóc trung gian cũng dựa trên địa điểm cư trú:

 • Với quận Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, và Santa Clara:  chương trình chăm sóc quản lý phải cung cấp dịch vụ này trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi quý vị yêu cầu.15
 • Với quận Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, và Ventura: chương trình chăm sóc quản lý phải cung cấp dịch vụ này trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ khi quý vị yêu cầu.16
 • Với quận Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sutter, Tulare, Yolo, và Yuba: chương trình chăm sóc quản lý phải cung cấp dịch vụ này trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc kể từ khi quý vị yêu cầu.17
 • Với quận Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, và Tuolumne: chương trình chăm sóc quản lý phải cung cấp dịch vụ này trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc kể từ khi quý vị yêu cầu.18

7.   Các tiêu chuẩn này có ngoại lệ nào không?

Nếu một chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal không thể đáp ứng các tiêu chuẩn thời gian và khoảng cách, họ có thể yêu cầu các tiêu chuẩn khác từ Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe (DHCS, Department of Health Care Services), cơ quan tiểu bang duy nhất giám sát chương trình Medi-Cal (bao gồm các chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal) ở California. Chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal sẽ cần chứng minh rằng họ đã sử dụng hết tất cả các phương án hợp lý để có được nhà cung cấp.19 Họ cũng sẽ cần trình bày lý do tại sao lại cần các tiêu chuẩn khác. Nếu DHCS phê duyệt các tiêu chuẩn khác, các tiêu chuẩn này phải được đăng trên trang mạng của sở.20

Ngoài ra, DHCS sẽ cân nhắc các tiêu chuẩn thời gian và khoảng cách khác khi nhà cung cấp đến gặp người nhận Medi-Cal và/hoặc đến môi trường tại cộng đồng để cung cấp dịch vụ.21

Các yêu cầu tiếp cận kịp thời tương tự cho nhà cung cấp trong mạng lưới sẽ áp dụng nếu quý vị đang nhận dịch vụ từ chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal của mình thông qua một nhà cung cấp ngoài mạng lưới.22

8.   Một chương trình chăm sóc quản lý có thể sử dụng khám bệnh từ xa, công nghệ viễn thông khác, hoặc đặt mua thuốc qua bưu điện để cung cấp dịch vụ chăm sóc không?

Có, DHCS có thể cho phép sử dụng công nghệ viễn thông thích hợp về lâm sàng như một phương pháp tuân thủ các tiêu chuẩn thời gian và khoảng cách.23

Tôi có thể làm gì nếu chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal của tôi không tuân thủ các tiêu chuẩn này?

Quý vị có thể nộp đơn phàn nàn cho chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal,24 và/hoặc cho Phòng Thanh tra của Chăm sóc Quản lý Medi-cal.25

Nguồn lực bổ sung

Xem, Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California, Quy tắc Cuối cùng của Chăm sóc Quản lý Medicaid: Các Tiêu chuẩn Thích đáng của Mạng lưới (2017).

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 • 1. Để biết thông tin về các chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal, xem ấn phẩm của chúng tôi Các Chương trình Chăm sóc Quản lý Sức khỏe Medi-Cal là gì? Tôi cần biết gì về các chương trình này?
 • 2. Xem Bộ luật Phúc lợi và Định chế California Mục §14197.
 • 3. Để biết thêm thông tin về các tiêu chuẩn cuộc hẹn cho một số dịch vụ nhất định, xem ấn phẩm của chúng tôi, Tiếp cận Kịp thời Chăm sóc Y tế,
 • 4. Bộ luật Phúc lợi và Định chế (W&IC, Welfare & Institutions Code) §14197(b)
 • 5. Để biết thêm thông tin, xem Tất cả các Chương trình Chăm sóc Quản lý Nha khoa Medi-Cal. http://www.dhcs.ca.gov/services/Documents/MDSD/2018 DAPLs/APL_18-003_NETWORK_ADEQUACY_TIMELY_ACCESS_1-9-18.pdf
 • 6. “Bác sĩ chuyên khoa” là một chuyên gia hành nghề thuộc bất kỳ chuyên khoa nào sau đây: Tim mạch/tim mạch can thiệp, Thận, Da liễu, Thần kinh, Nội tiết, Nhãn khoa, Tai, mũi, và họng/tai mũi họng, Phẫu thuật chỉnh hình, Tiêu hóa, Y học vật lý và phục hồi chức năng, Ngoại tổng hợp, Tâm thần, Huyết học, Ung thư, Phổi, HIV/AIDS/bệnh truyền nhiễm.
 • 7. Bộ luật Phúc lợi và Định chế (WIC, Welfare and Institutions Code) 4197(c)
 • 8. Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California, Quy tắc Cuối cùng của Chăm sóc Quản lý Medicaid: Các Tiêu chuẩn Thích đáng của Mạng lưới, trang 15 (2017).
 • 9. Tương tự
 • 10. WIC §14197(c)(2)
 • 11. WIC §14197(c)(3)
 • 12. WIC §14197(c)(4)(A)
 • 13. WIC §14197(c)(4)(B)
 • 14. Quy tắc Cuối cùng của Chăm sóc Quản lý Medicaid, trang 7
 • 15. WIC §14197(d)(2)(A)
 • 16. WIC §14197(d)(2)(B)
 • 17. WIC §14197(d)(2)(C)
 • 18. WIC §14197(d)(2)(D)
 • 19. WIC §14197(e)(1)
 • 20. WIC §14197(e)(3)
 • 21. Quy tắc Cuối cùng của Chăm sóc Quản lý Medicaid, trang 24
 • 22. Tương tự trang 16
 • 23. WIC §14197(e)(4)
 • 24. Xem ấn phẩm của chúng tôi, Chăm sóc Quản lý Medi-Cal: Kháng cáo và Phàn nàn.
 • 25. Xem MMCD Phòng Thanh tra