Các Tiêu chuẩn về Thời gian và Khoảng cách Chăm sóc Quản lý Medi-Cal cho Nhà cung cấp

Publications
#5610.05

Để đảm bảo các dịch vụ tiện lợi và có sẵn cho người nhận một cách kịp thời, chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal sẽ cần duy trì một mạng lưới nhà cung cấp nằm trong phạm vi thời gian hoặc khoảng cách cụ thể từ nhà bệnh nhân. Ấn phẩm này thảo luận về các tiêu chuẩn thời gian và khoảng cách cho một số loại nhà cung cấp nhất định.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.