استانداردهای زمان و مسافت مراقبت‌های مدیریت شده Medi-Cal ویژه ارائه‌دهندگان

Publications
#5610.16

استانداردهای زمان و مسافت مراقبت‌های مدیریت شده Medi-Cal ویژه ارائه‌دهندگان

به منظور تضمین دسترسی به موقع دریافت‌کنندگان به خدمات، طرح‌های مراقبت‌های مدیریت شده Medi-Cal باید شبکه‌ای از ارائه‌دهندگان مستقر در محدوده زمانی یا مکانی بیماران را داشته باشند. در این نشریه، استانداردهای زمان و مسافت برخی از انواع طرح‌ها شرح داده می‌شود.

 

 

Click links below for a downloadable version.