Cov Qauv Sij Hawm thiab Ncua Kev Deb Kev Saib Xyuas Medi-Cal Uas Tuav Tswj Rau Cov Muab Kev Pab Cuam

Publications
#5610.09

Cov Qauv Sij Hawm thiab Ncua Kev Deb Kev Saib Xyuas Medi-Cal Uas Tuav Tswj Rau Cov Muab Kev Pab Cuam

Medi-Cal cov kev npaj saib xyuas yuav tsum muaj cov kws kho mob nyob rau hauv ib lub sij hawm thiab nyob deb ntawm cov neeg mob lub tsev los yog "lub sij hawm thiab nyob deb" cov qauv. Tswj kev saib xyuas yog ib txoj hauv kev muab thiab them nyiaj rau kev kho mob. Koj tau txais feem ntau ntawm koj cov kev kho mob los ntawm ib txoj kev npaj khomob. Ib txoj kev npaj khomob uas raug tswj xyuas yog ib lub koom haum sib koom tes ntawm cov kws kho mob uas tsom mus rau kev saib xyuas thawj zaug thiab kev tiv thaiv. Cov tsev kho mob, kws kho mob thiab lwm tus kws kho mob yog cov tswv cuab ntawm lub network. Daim ntawv tshaj tawm no qhia koj txog "lub sijhawm thiab nyob deb" cov qauv rau cov chaw muab kev pabcuam. Nws qhia koj yuav ua li cas yog tias koj txoj kev npaj tsis ua raws li nws "lub sij hawm thiab nyob deb" cov qauv.

Kom ntseeg tau tias cov kev pab cuam tuaj yeem nkag txog thiab muaj rau cov neeg txais tos nyob rau caij nyoog tsim nyog, cov phiaj xwm kev saib xyuas Medi-Cal uas tuav tswj1 yuav tsum tau txhawb ib tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam uas nyob rau hauv lub sij hawm teev tseg lossis ncua kev deb ntawm cov neeg mob tom vaj tom tsev.2 Tsabntawv tso tawm no tham txog cov qauv sij hawm thiab ncua kev deb txhawm rau qee yam muaj meej ntawm cov muab kev pab cuam .3

1.   Cov qauv sij hawm thiab ncua kev deb rau kev saib xyuas kho mob muaj dab tsi xwb?

Txhawm rau tus qauv kev saib xyuas kev kho mob, cov qauv hauv qab siv raws li ntawm lub Ib Hlis Ntuj Tim Ib, 2018:4

 • Cov muab kev pab cuam kev saib xuas Tseem ceeb (menyuam yaus thiab neeg loj) yuav tsum nyob deb li ntawm kaum (10) mais kev lossis peb caug (30) feeb ntawm koj lub tsev.
 • Cov tsev kho mob yuav tsum nyob deb li ntawm kaum tsib (15) mais kev lossis peb caug (30) feeb ntawm koj lub tsev.
 • Cov kev pab cuam kho hniav uas them los ntawm cov phiaj xwm kev pab cuam Medi-Cal uas tuav tswj yuav tsum nyob deb li ntawm  kaum (10) mais kev lossis peb caug (30) feebntawm koj tsev home.5

Tshuaj pab cuam kev yug me nyuam thiab kev kawm txog poj niam cov kab mob cov muab kev pab cuam kev saib xyuas tseem ceeb yuav tsum nyob deb li ntawm kaum (10) mais kev lossis peb caug (30) feeb ntawm koj tsev.

2.   Cov qauv sij hawm thiab ncua kev deb txhawm rau kev pab cuam kho mob uas tshwj xeeb muaj li cas?

Xws lis lub Xya Hli Tim Ib, Xyoo 2018, Cov phiaj xwm kev saib xyuas Medi-Cal uas tuav tswj yuav tsum tau txhawb tes hauj lwm ntawm cov kws kho mob tshwj xeeb6 (me nyuam yaus thiab neeg loj) nrog cov qauv uas nce rau cheeb tsam koj nyobin.7 yog tias koj nyob rau hauv:

 • Cov cheeb nroog  Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, lossis Santa Clara: Medi-Cal yuav txhawb ib tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog  kaum tsib (15) mais kev lossis peb caug (30) feeb ntawm koj tsev.
 • Cov cheeb nroog Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, lossis Ventura: Medi-Cal yuav txhawb ib tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog  peb caug (30) mais kev lossis rau caum  (60) feeb ntawm koj tsev.
 • Cov cheeb nroog Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Sana Barbara, Sutter, Tulare, Yolo, thiab Yuba: Medi-Cal yuav txhawb ib tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog  nplaub caug tsib (45) mais kev lossis xya caum tsib (75) feeb ntawm koj tsev. 
 • Cov cheeb nroog  Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, lossis Tuolumne: Medi-Cal yuav txhawb ib tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog  rau caum (60) mais kev lossis cuaj caum (90) feeb ntawm koj tsev.

Muaj cov kev tshwj tseg rau cov qauv ntawm no. Thaum tus kws kho mob tshwj xeeb twg tau nkag mus txog tsev kho mob loj lossis chaw tshuaj mob cuam tshuam rau tsev kho mob, lossis thaum tus kws kho mob tshwj xeeb tsis xav mus ntsib tus mob tim ntsej tim muag txhawm rau qhia kev pab cuam (e.g. kev kawm txog kab mob lossis kev kho mob uas siv sab hluav taws xob), kev yuav tsum ua kom tau tus qauv lub sij thiab ncua kev deb tsis tas siv li.8

Tsis tas li ntawd xwb, qee yam tshwj xeeb raug tshem tawm yam txhob txwm los ntawm daim ntawv teev npe, xws li cov ntaub ntawv ntawm cov qauv yuav tsis raug siv yam muaj laj thawj .9

3.   Cov qauv sij hawm thiab ncua kev deb rau cov kev pab cuam chaw muag tshuaj muaj li cas?

Xws li lub Xya Hli Ntuj Tim 1, Xyoo 2018, txhawm rau kev pab cuam chaw muag tshuaj, cov phiaj xwm kev saib xyuas Medi-Cal uas tuav tswj yuav tsum tau txhawb tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog li ntawm kaum (10) mais kev lossis peb caug (30) feeb ntawm koj tsev.10

4.   Cov qauv sij hawm thiab ncua kev deb rau cov kev pab cuam kev kho mob puas saib ntsws rau tus mob sab nrauv muaj li cas?

Xws lis lub Xya Hli Tim Ib, Xyoo 2018, Cov phiaj xwm saib xyuas Medi-Cal uas tuav tswj yuav tsum tau txhawb tes hauj lwm ntawm kev pab cuam kho mob puas siab ntsws rau tus mob sab nrauv txhawm rau cov txais tos.11 yog tias koj nyob rau hauv:

 • Cov cheeb nroog  Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, lossis Santa Clara: Medi-Cal yuav txhawb ib tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog  kaum tsib (15) mais kev lossis peb caug (30) feeb ntawm koj tsev.
 • Cov cheeb nroog Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, lossis Ventura: Medi-Cal yuav txhawb ib tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog  peb caug (30) mais kev lossis rau caum  (60) feeb ntawm koj tsev.
 • Cov cheeb nroog Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Sana Barbara, Sutter, Tulare, Yolo, thiab Yuba: Medi-Cal yuav txhawb ib tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog  nplaub caug tsib (45) mais kev lossis xya caum tsib (75) feeb ntawm koj tsev. 
 • Cov cheeb nroog  Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, lossis Tuolumne: Medi-Cal yuav txhawb tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog li ntawm rau caum mais kev (60) lossis cuaj caum feeb (90) ntawm koj tsev.

5.   Cov qauv sij hawm thiab ncua kev deb rau kev kho mob kev quav yeeb quav tshuaj sab nrauv thiab cov tes dej num hauj lwm kev kho mob tshuaj opioid muaj li cas?

Xws li lub Xya Hli Ntuj Tim 1, Xyoo 2018, cov qauv rau kev kho mob sab nrauv rau kev tsis meej pem ntawm quav yeeb qauv tshuaj (lwm yam ntawm tes dej num hauj lwm kev kho mob tshuaj opioid) puav leej nce raws cheeb tsam koj nyob:12

 • Cov cheeb nroog  Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, thiab Santa Clara:  Medi-Cal yuav txhawb ib tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog  kaum tsib (15) mais kev lossis peb caug (30) feeb ntawm koj tsev.
 • Cov cheeb nroog Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, thiab Ventura: Medi-Cal yuav txhawb tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog li ntawm peb caug(30) mais kev lossis rau caum (60) feeb ntawm koj tsev.
 • Cov cheeb nroog Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Kern, Kings, Lake, Lassen, Madera, Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Monterey, Mono, Napa, Nevada, Plumas, San Benito, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Shasta, Sierra, Siskiyou, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne, Yolo, thiab  Yuba: Medi-Cal yuav txhawb tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog li ntawm rau caum (60) mais kev lossis cuaj caum (90) feeb ntawm koj tsev.

Xws li lub Xya Hli Ntuj Tim 1, Xyoo 2018, cov qauv tes dej num hauj lwm kev kho mob tshuaj opioid  puav leej nce raws cheeb tsam koj nyob in:13

 • Cov cheeb nroog  Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, thiab Santa Clara:  Medi-Cal yuav txhawb ib tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog  kaum tsib (15) mais kev lossis peb caug (30) feeb ntawm koj tsev.
 • Cov cheeb nroog  Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, thiab Ventura: Medi-Cal yuav txhawb tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog li ntawm peb caug(30) mais kev lossis rau caum (60) feeb ntawm koj tsev.
 • Cov cheeb nroog  Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Sana Barbara, Sutter, Tulare, Yolo, thiab Yuba:  Medi-Cal yuav txhawb tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog li ntawm plaub caug tsib (45) mais kev lossis xya caum tsib (75) feeb ntawm koj tsev.
 • Cov cheeb nroog Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, thiab Tuolumne: Medi-Cal yuav txhawb tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam nyob deb txog li ntawm rau caum (60) mais kev lossis cuaj caum (90) feebntawm koj tsev.

Cheeb nroog li kab ke kev xa tshuaj Drug Medi-Ca uas teeb tsa yuav tsum muaj kev teem caij nyob hauv 3 hnub ua hauj lwm rau tes dej num kev kho mob tshuaj opioid .14

6.   Cov qauv sij hawm thiab ncua kev deb rau kev tu mob lossis cov kev pab cuam kev saib xyuas chaw kho mob nruab nrab muaj li cas? 

Kev tu mob ua txawj lossis cov qauv kev pab cuam kev saib xyuas tsev kho mob nruab nrab kuj muaj raws li qhov chaw ntawm chaw nyob:

Rau cov cheeb nroog Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, thiab Santa Clara:  tus phiaj xwm kev saib xyuas tuav tswj yuav tsum ua qhov kev pab cuam no muaj nyob rau hauv tsib(5) hnub ua hauj lwm ntawm koj li kev thov .15

Cov cheeb nroog Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, thiab Ventura: tus phiaj xwm kev saib xyuas tuav tswj yuav tsum ua qhov kev pab cuam no muaj nyob rau hauv xya (7) hnub hauj lwm ntawm koj li kev thov.16

Cov cheeb nroog Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Sana Barbara, Sutter, Tulare, Yolo, thiab  Yuba: tus phiaj xwm kev saib xyuas tuav tswj yuav tsum ua qhov kev pab cuam no muaj nyob rau hauv kaum plaub (14) hnub ua hauj lwm ntawm koj li kev thov.17

Cov cheeb nroog Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, thiab Tuolumne: tus phiaj xwm kev saib xyuas tuav tswj yuav tsum ua qhov kev pab cuam no muaj nyob rau hauv kaum plaub (14) hnub ua hauj lwm ntawm koj li kev thov.18

7.   Puas muaj cov kev tshwj tseg rau cov qauv ntawm no?

Yog tias phiaj xwm kev saib xyuas Medi-Cal uas tuav tswj tsis tuaj yeem ua raug raws li cov qauv sij hawm thiab ncua kev deb, nws kuj tuaj yeem thov cov qauv txawv los ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Kev Kho Mob Nkeeg (DHCS), chaw ua hauj lwm ntawm ib lub xeev uas saib xyuas txog tes dej num hauj lwm Medi-Cal (xam muaj phiaj xwm saib xuas Medi-Cal tuav tswj) nyob California. Phiaj xwm saib xyuas Medi-Cal tuav tswj yuav tau qhia tias nws tau siv tag nrho cov kev xaiv tsim nyog kom tau txais cov chaw muab kev pab cuam.19 nws puav leej yuav tsum tau qhia seb yog vim li cas cov qauv sib txawv ho tseem ceeb. Yog tias Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Kev Kho Mob Nkeeg (DHCS) pom zoo cov qauv sib txawv, cov qauv ntawd yuav tsum raug tso rau hauv rooj tsav xwm tus vev xaib.20

Tsis tas li ntawd xwb, Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Kev Kho Mob Nkeeg (DHCS) yuav txiav txim siab cov qauv sij hawm thiab ncua kev deb lwm lwm yam thaum tus muab kev pab cuam mus cuag tus txais Medi-Cal thiab/lossis chaw nyob hauv zej zog txhawm rau cov kev pab cuam.21

Yog tias koj tab tom txais cov kev pab cuam los ntawm phiaj xwm saib xyuas Medi-Cal tuav tswj los ntawm tus muab kev pab cuam tes hauj lwm sab nrauv, siv cov kev yuav tsum muaj rau kev nkag mus rau tib lub sih hawm ntawm cov muab kev pab cuam tes hauj lwm .22

8.   Qhov phiaj xwn saib xyuas tuav tswj puas tuaj yeem siv telehealth, lwm yam thev nab las ntsis (technology) kev sib tham kev deb, lossis tsab ntawv yuav tshuaj txhawm rau muab kev saib xyuas?

Tuaj yeem, Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Kev Kho Mob Nkeeg (DHCS) kuj yuav tso cai rau kev siv thev nab las ntsis kev sib tham kev deb uas tsim nyog los ntawv kev kho mob uas yog ib txoj hau kev ntawv ua raws li lub sij hawm thiab cov qauv ncua kev deb.23

Kuv yuav ua tau li cas yog tias kuv li phiaj xwm kev saib xyuas Mei-Cal tuav tswj tsis raug raws lis cov qauv ntawm no?

Koj tuaj yeem xa ib qho kev tsis txaus siab nrog koj li kev saib xyuas Medi-Cal tuav tswj plan,24 thiab/lossis nrog rau lub chaw ua hauj lwm ntawm kev saib xyuas Medi-Cal uas tuav tswj ntawm Ombudsman.25

Peev txheej ntau ntxiv

Saib, California Rooj Tsav Xwm  Kev Pab Cuam Saib Xyuas Kev Kho Mob, Txoj Cai Saib Xyuas Zaum Kawg j Medicaid Tuav Tsw: Cov Qauv Ntau Txaus NtawmTes Hauj Lwm   (2017).

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 • 1. Ntawm cov xov xwm hais txog cov phiaj xwm kev saib xyuas Medi-Cal tuav tswj, saib peb qhov kev tso tawm Cov Phiaj Xwm Kev Saib Xyuas Kev Kho Mob Medi-Cal Tuav Tswj: Lawv yog dab tsi? Kuv yuav tsum paub dab tsi txog lawv?
 • 2. Saib California Lub Tsev Ua Hauj Lwm & Xoom Qhoob Tsab Cai Tshooj §14197.
 • 3. Xov xwm ntau ntxiv hais txog cov qauv kev teem caij rau cov kev pab cuam muaj meej, saib peb qhov kev tshaj tawm, kev nkag mus rau kev saib xyuas Medical yam ncav sij hawm,
 • 4. 14197(c)
 • 5. Xov xwm ntau ntxiv saib Tag Nrho Cov Phiaj Xwm Kev Saib Xyuas Kho Hniav Medi-Cal Tuav Tswj.
 • 6. “Tus Kws Kho Mob Tshwj Xeeb” txhais tau tias yog ib tug kws txawj ua cov hauj lwm hauv qab no: Cardiology/Kev cuam tshuam al cardiology, Nephrology, Dermatology,Neurology, Endocrinology, Ophthalmology,Pob ntseg, qhov ntswg, thiab caj pas/otolaryngology, Orthopedic kev phais,Gastroenterology, Tshuaj pleev sab nrauv thiab kev kho kom zoo rov los, Kev phais dav dav, Psychiatry, Hematology Oncology,Pulmonology, HIV/AIDS/kab mob kis.
 • 7. 14197(c)
 • 8. California rooj tsav xwm ntawm cov kev pab cuam saib xyuas kev kho mob, Txoj Cai Saib Xyuas Zaum Kawg Medicaid Tuav Tswj: Cov Qauv Ntau Txaus NtawmTes Hauj Lwm , p. 15 (2017).
 • 9. Id.
 • 10. WIC §14197(c)(2)
 • 11. WIC §14197(c)(3)
 • 12. WIC §14197(c)(4)(A)
 • 13. WIC §14197(c)(4)(B)
 • 14. Txoj Cai Saib Xyuas Zaum Kawg Medicaid Tuav Tswj , p.
 • 15. WIC §14197(d)(2)(A)
 • 16. WIC §14197(d)(2)(B)
 • 17. WIC §14197(d)(2)(C)
 • 18. WIC §14197(d)(2)(D)
 • 19. WIC §14197(e)(1)
 • 20. WIC §14197(e)(3)
 • 21. Txoj Cai Saib Xyuas Zaum Kawg Medicaid Tuav Tswj , p.
 • 22. Id. at p. 16
 • 23. WIC §14197(e)(4)
 • 24. Saib peb tsab ntawb tshaj tawm, Kev Pab Cuam Medi-Cal Tuav Tswj: Cov Kev Thov Hais Dua thiab Cov Kev Hais Kev Tsis Txaus Saib.
 • 25. Saib MMCD chaw ua hauj lwm ntawm Ombudsman