Cov Qauv Sij Hawm thiab Ncua Kev Deb Kev Saib Xyuas Medi-Cal Uas Tuav Tswj Rau Cov Muab Kev Pab Cuam

Publications
#5610.09

Cov Qauv Sij Hawm thiab Ncua Kev Deb Kev Saib Xyuas Medi-Cal Uas Tuav Tswj Rau Cov Muab Kev Pab Cuam

Kom ntseeg tau tias cov kev pab cuam tuaj yeem nkag txog thiab muaj rau cov neeg txais tos nyob rau caij nyoog tsim nyog, cov phiaj xwm kev saib xyuas Medi-Cal uas tuav tswj yuav tsum tau txhawb ib tes hauj lwm ntawm cov muab kev pab cuam uas nyob rau hauv lub sij hawm teev tseg lossis ncua kev deb ntawm cov neeg mob tom vaj tom tsev. Tsabntawv tso tawm no tham txog cov qauv sij hawm thiab ncua kev deb txhawm rau qee yam muaj meej ntawm cov muab kev pab cuam.

 

 

Click links below for a downloadable version.