បទដ្ឋានរយៈពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ និងចម្ងាយនៃទីកន្លែងរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ផែនការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការចាត់ចែងជាមុន (Medi-Cal Managed Care)

Publications
#5610.06

បទដ្ឋានរយៈពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ និងចម្ងាយនៃទីកន្លែងរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ផែនការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការចាត់ចែងជាមុន (Medi-Cal Managed Care)

ផែនការថែទាំដែលគ្រប់គ្រងដោយ Medi-Cal ត្រូវតែមានអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ និងចម្ងាយពីផ្ទះរបស់អ្នកជំងឺ ឬស្តង់ដារ "ពេលវេលា និងចម្ងាយ"។ ការថែទាំដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងគឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីផ្តល់ និងចំណាយសម្រាប់ការថែទាំសុខភាព។ អ្នកទទួលបានការថែទាំសុខភាពភាគច្រើនរបស់អ្នកពីគម្រោងថែទាំដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង។ ផែនការថែទាំដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងគឺជាបណ្តាញរៀបចំនៃអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដែលផ្តោតលើការថែទាំបឋម និងការការពារ។ មន្ទីរពេទ្យ គ្រូពេទ្យ និងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀតគឺជាសមាជិកនៃបណ្តាញ។ ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះប្រាប់អ្នកអំពីស្តង់ដារ "ពេលវេលា និងចម្ងាយ" សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវា។ វាប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើផែនការរបស់អ្នកមិនអនុវត្តតាមស្តង់ដារ "ពេលវេលា និងចម្ងាយ" របស់វា។

ដើម្បី​ធានាបាន​ថា សេវាកម្ម​មានផ្តល់ជូន ហើយអ្នកទទួល​ផលអាច​ទទួល​បានសេវាកម្មទាំងអស់នោះ ដោយ​មិន​បាច់​ចំណាយ​ពេលច្រើន ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព Medi-Cal ដែលមានការ​ចាត់ចែង​ជាមុន1 ត្រូវ​រក្សាឲ្យបាននូវ​បណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដែល​មានទីតាំង ឬ ក្នុងរយៈពេល ឬរយៈចម្ងាយដែល​បានកំណត់ ពីទីកន្លែង​ស្នាក់នៅរបស់អតិថិជន ។2 នៅក្នុងឯកសារ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ មាននិយាយអំពី​បទដ្ឋាននៃពេលវេលា និងចម្ងាយ របស់អ្នក​ផ្តល់ ​សេវាកម្ម​តាមប្រភេទនៃ ។3

1.   តើពេលវេលា និងចម្ងាយផ្លូវជាបទដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត មានចំនួនប៉ុន្មាន?

សម្រាប់ការថែទាំ​សុខភាព​ជាបទដ្ឋាន គឺយើងប្រើបទដ្ឋានដូចខាងក្រោម ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា 2018 ៖4

 • អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ថែទាំ​បឋម (ពេទ្យកុមារ និងពេទ្យមនុស្សធំ) ត្រូវ​មាន​ទីតាំង​រវាង ដប់ (10) ម៉ាយល៍ ឬសាមសិប (30) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។
 • មន្ទីរពេទ្យ​ត្រូវ​មាន​ទីតាំងក្នុង​រវាង ដប់ប្រាំ (15) ម៉ាយល៍ ឬសាមសិប (30) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។
 • សេវាកម្ម​ថែទាំសុខភាពធ្មេញ ដែលស្ថិតក្រោម​ផែនការ​ធានារ៉ាប់​រងរបស់ Medi-Cal ដែល​មានការ​ចាត់​ចែង​ទុកជាមុន ត្រូវ​មានទីតាំងក្នុងរវាង ដប់ (10) ម៉ាយល៍ ឬសាមសិប (30) នាទីពី  ផ្ទះរបស់អ្នក ។5

អ្នក​ផ្តល់​ការថែទាំបឋមខាងសម្ភព និង​រោគស្ត្រី   ត្រូវមានទីតាំងក្នុងរវាង ដប់ (10) ម៉ាយល៍ ឬសាមសិប (30) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។

2.   តើពេលវេលា និងចម្ងាយផ្លូវជាបទដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំង​របស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តឯកទេស មានចំនួនប៉ុន្មាន?

គិត​មកត្រឹម​ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព Medi-Cal ដែល​ មានការ​ចាត់​ចែង​ជាមុន ត្រូវ​រក្សា​ឲ្យបាន​នូវ​បណ្តាញ​អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឯកទេស6 (ពេទ្យកុមារ និងពេទ្យ​មនុស្សធំ) ជាមួយបទដ្ឋាន ទៅតាមខោនធីដែលអ្នករស់នៅ ។7 បើ​អ្នក​រស់នៅក្នុង ៖

 • ខោនធី Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo ឬខោនធី Santa Clara ៖ Medi-Cal នឹង​រក្សា​ទុក​នូវ​បណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដែលមាន​ទីតាំងរហូតដល់ ដប់ប្រាំ (15) ម៉ាយល៍ ឬសាមសិប (30) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។
 • ខោនធី Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus ឬខោនធី Ventura ៖ Medi-Cal នឹង​រក្សាទុក​នូវបណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដែល​មានទីតាំងរហូតដល់ សាមសិបម៉ាយល៍ (30) ឬហុកសិប (60) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។
 • ខោនធី Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sutter, Tulare, Yolo ឬខោនធី Yuba ៖ Medi-Cal នឹង​រក្សា​ទុក​នូវ​បណ្តាញ​អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ដែល​មាន​ចម្ងាយរហូតដល់ សែសិបប្រាំ (45) ម៉ាយល៍ ឬចិតសិបប្រាំ (75) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។ 
 • ខោនធី Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, ឬខោនធី Tuolumne ៖ Medi-Cal នឹង​រក្សា​ទុក​បណ្តាញ​អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដែលមានចម្ងាយ​រហូតដល់ ហុកសិបម៉ាយល៍ (60) ឬកៅសិប (90) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។

បទដ្ឋានទាំងអស់នេះ ក៏មានការ​លើកលែងដែរ ៖ នៅពេលដែល ពេទ្យឯកទេស មានទីតាំងបឋមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យណាមួយ ឬនៅក្នុងគ្លីនិកជាលក្ខណៈមន្ទីរពេទ្យ ឬពេលដែល​គ្លីនិកមិន​ត្រូវការ​ជួបមុខផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នក​ជំងឺ ដើម្បី​ផ្តល់​សេវាកម្ម (ដូចជាផ្នែករោគសាស្រ្ត ឬផ្នែករូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត ឬផ្នែកវិទ្យុសាស្រ្ត) គឺបទដ្ឋាន​ពេលវេលា និងចម្ងាយមិនបាច់យក​មកប្រើឡើយ ។8

លើសពីនេះ ពេទ្យឯកទេសពិសេសៗមួយចំនួន ត្រូវបាន​ដកឈ្មោះចេញ​ពី​បញ្ជី​នេះដោយចេតនា ដោយសារ​ថា ប្រភេទនៃបទដ្ឋាន​ទាំងអស់នេះ មិនមាន​ភាព​សមរម្យចំពោះពួកគេឡើយ ។9

3.   តើពេលវេលា និងចម្ងាយផ្លូវជាបទដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំង​ឱសថស្ថាន មានចំនួនប៉ុន្មាន?

គិតមកត្រឹម​ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 សម្រាប់ សេវាកម្ម​ឱសថស្ថាន ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព Medi-Cal ដែល​មាន​ការ​ចាត់​ចែង​ជាមុន ត្រូវ​រក្សាទុក​បណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដែលមាន​ចម្ងាយរហូតដល់ ដប់ (10) ម៉ាយល៍ ឬសាមសិប (30) នាទី  ពីផ្ទះរបស់អ្នក ។10

4.    តើពេលវេលា និងចម្ងាយផ្លូវជាបទដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំង​របស់​អ្នកផ្តល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនសម្រាកពេទ្យ មានចំនួនប៉ុន្មាន?

គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 ផែនការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែល​មានការ​ចាត់​ចែង​ជាមុន ត្រូវ​រក្សាទុក​បណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកជំងឺមិនសម្រាកពេទ្យ សម្រាប់អ្នក​ទទួល​សេវាកម្មនេះ ។11 បើអ្នក​រស់នៅក្នុង ៖

 • ខោនធី Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo ឬខោនធី Santa Clara ៖ Medi-Cal នឹង​រក្សា​ទុក​នូវ​បណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដែលមាន​ទីតាំងរហូតដល់ ដប់ប្រាំ (15) ម៉ាយល៍ ឬសាមសិប (30) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។
 • ខោនធី Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus ឬខោនធី Ventura ៖ Medi-Cal នឹង​រក្សាទុក​នូវបណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដែល​មានទីតាំងរហូតដល់ សាមសិបម៉ាយល៍ (30) ឬហុកសិប (60) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។
 • ខោនធី Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sutter, Tulare, Yolo ឬខោនធី Yuba ៖Medi-Cal នឹង​រក្សា​ទុក​នូវ​បណ្តាញ​អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ដែល​មាន​ចម្ងាយរហូតដល់ សែសិបប្រាំ (45) ម៉ាយល៍ ឬចិតសិបប្រាំ (75) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។ 
 • ខោនធី Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, ឬខោនធី Tuolumne ៖ Medi-Cal នឹង​រក្សាទុកបណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដែលមាន​ចម្ងាយរហូតដល់ ហុកសិបម៉ាលយ៍ (60) ឬកៅសិបនាទី (90) ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។

5.   តើពេលវេលា និងចម្ងាយផ្លូវជាបទដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំង​របស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មព្យាបាលជំងឺញៀន និងកម្មវិធីព្យាបាលអ្នកប្រើថ្នាំ​ញៀន (opioid) មានចំនួនប៉ុន្មាន?

គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 បទដ្ឋានសម្រាប់ពេលវេលា និងចម្ងាយ​ធ្វើ​ដំណើរទៅកាន់​ទីកន្លែងអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ថែទាំអ្នកជំងឺញៀនថ្នាំមិនសម្រាកពេទ្យ (ក្រៅពីកម្មវិធីព្យាបាលអ្នកប្រើថ្នាំញៀន opioid) គឺអាស្រ័យលើ​ខោនធីដែលអ្នក​រស់នៅផងដែរ ៖12

 • ខោនធី Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo និងខោនធី Santa Clara ៖ Medi-Cal នឹង​រក្សា​ទុក​នូវ​បណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដែលមាន​ទីតាំងរហូតដល់ ដប់ប្រាំ (15) ម៉ាយល៍ ឬសាមសិប (30) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។
 • ខោនធី Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus និងខោនធី Ventura ៖Medi-Cal នឹង​រក្សាទុក​បណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ ដែលមាន​ចម្ងាយរហូតដល់ សាមសិប (30) ម៉ាលយ៍ ឬហុកសិប (60) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។
 • ខោនធី Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Kern, Kings, Lake, Lassen, Madera, Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Monterey, Mono, Napa, Nevada, Plumas, San Benito, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Shasta, Sierra, Siskiyou, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne, Yolo និងខោនធី Yuba ៖ Medi-Cal នឹង​រក្សាទុក​បណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ ដែល​មានចម្ងាយ​រហូតដល់ ហុកសិប (60) ម៉ាលយ៍ ឬកៅសិប (90) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។

គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2018 បទដ្ឋានពេលវេលា និងចម្ងាយផ្លូវធ្វើ​ដំ​ណើរ​​មកកាន់កម្មវិធីព្យាបាលអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនopioid  ក៏អាស្រ័យលើខោនធី​ដែល​អ្នករស់នៅ​ផងដែរ ៖13

 • ខោនធី Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo និងខោនធី Santa Clara ៖Medi-Cal នឹង​រក្សា​ទុក​នូវ​បណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដែលមាន​ទីតាំងរហូតដល់ ដប់ប្រាំ (15) ម៉ាយល៍ ឬសាមសិប (30) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។
 • ខោនធី Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus និងខោនធី Ventura ៖ Medi-Cal នឹង​រក្សាទុក​បណ្តាញ​អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ ដែលមាន​ចម្ងាយរហូតដល់ សាមសិប (30) ម៉ាលយ៍ ឬហុកសិប (60) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។
 • ខោនធី Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sutter, Tulare, Yolo និងខោនធី Yuba ៖ Medi-Cal នឹង​រក្សាទុកបណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដែលមាន​ចម្ងាយរហូតដល់ សែសិបប្រាំ (45) ម៉ាលយ៍ ឬចិតសិបប្រាំ (75) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។
 • ខោនធី Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity និងខោនធី Tuolumne ៖ Medi-Cal នឹង​រក្សាទុក​បណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ ដែល​មានចម្ងាយ​រហូតដល់ ហុកសិប (60) ម៉ាលយ៍ ឬកៅសិប (90) នាទី ពីផ្ទះ​របស់អ្នក ។

ប្រព័ន្ធផ្តល់ការថែទាំជំងឺញៀនថ្នាំ របស់ Medi-Cal ដែលមានការរៀបចំទុក​ជាមុន ត្រូវ​ផ្តល់ការណាត់ជួប ក្នុងរវាងបីថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ ចំពោះការ​ព្យា​បាល​ជំងឺញៀនថ្នាំញៀន opioid ។14

6.   តើពេលវេលា និងចម្ងាយផ្លូវជាបទដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងមណ្ឌលផ្តល់សេវា​ថែទាំព្យាបាល ឬមណ្ឌលផ្តល់សេវាថែទាំអន្តរការី មានចំនួនប៉ុន្មាន? 

ពេលវេលា និងចម្ងាយធ្វើដំណើរមកកាន់មណ្ឌលផ្តល់សេវាថែទាំព្យាបាល​ឯកទេស ឬមណ្ឌលផ្តល់សេវាថែទាំអន្តរការី ក៏អាស្រ័យលើ​ទីតាំងរស់នៅ​របស់​អ្នក​ទទួល​ផលផងដែរ ៖

សម្រាប់អ្នក​រស់នៅក្នុងខោនធីAlameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo និងខោនធី Santa Clara ៖  ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព​ដែល​មាន​ការ​រៀប​ចំទុក​ជាមុន ត្រូវ​​ផ្តល់​សេវាកម្ម​នេះ ជូនអតិថិជនឲ្យបានក្នុង​រវាង ប្រាំ(5) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ គិតពីពេលអ្នកបានស្នើសុំ ។15

សម្រាប់​អ្នក​រស់នៅក្នុង​ខោនធី Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus និងខោនធី Ventura ៖ ផែន​ការ​​ថែទាំ​សុខភាព​ដែល​មានការ​រៀបចំទុក​ជាមុន ​ត្រូវ​ ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​នេះ ជូនអតិថិជនឲ្យបានក្នុង​រវាង ប្រាំពីរ (7) ថ្ងៃ គិតពីពេលអ្នកបានស្នើសុំ ។16

សម្រាប់​អ្នក​រស់នៅក្នុង​ខោនធី Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sutter, Tulare, Yolo និងខោនធី Yuba ៖ ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព​ដែល​មានការ​រៀបចំទុក​ជាមុន ​ត្រូវ​ ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​នេះ ជូនអតិថិជនឲ្យបានក្នុង​រវាង ដប់បួនថ្ងៃ (14) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធញវើការ គិតពីពេលអ្នកបានស្នើសុំ ។17

សម្រាប់​អ្នក​រស់នៅក្នុង​ខោនធី Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity និងខោនធី Tuolumne ៖ ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព​ដែល​មានការ​រៀបចំទុក​ជាមុន ​ត្រូវ​ ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​នេះ ជូនអតិថិជនឲ្យបានក្នុង​រវាង ដប់បួនថ្ងៃ (14) នៃថ្ងៃធ្វើការ គិតពីពេលអ្នកបានស្នើសុំ ។18

7.   តើមានការលើកលែង​ចំពោះបទដ្ឋាន​ទាំងអស់នេះដែរ​ឬទេ?

បើ​ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព Medi-Cal ដែល​មានការ​រៀបចំទុក​ជាមុន មិនអាច​សម្រេចបាន​តាមបទដ្ឋាន​ពេលវេលា និងចម្ងាយផ្លូវធ្វើដំណើរទេ ពួកគេអាច​ស្នើសុំ​បទដ្ឋានពេលវេលា និងចម្ងាយផ្លូវធ្វើដំណើរផ្សេងពីនេះ ពីនាយដ្ឋាន​សេវាកម្ម​ថែទាំ​សុខភាព (DHCS - Department of Health Care Services) ដែលជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋតែមួយគត់ ដែលជាអ្នក​មើលខុសត្រូវ​ចំពោះកម្មវិធី Medi-Cal (បូករួមទាំងផែនការ​ថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែល​មាន​ការ​រៀប​ចំជាមុន) ប្រចាំរដ្ឋ​កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ។ ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព Medi-Cal ដែលមានការ​រៀប​ចំទុកជាមុន ត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញថា ខ្លួនបានប្រើគ្រប់ជម្រើសដែលមាន​ហេតុផល​សមរម្យ​ទាំងអស់ហើយ ដើម្បីទទួលបានអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ។19 ហើយអង្គភាពនេះ ក៏ត្រូវ​បង្ហាញដែរថា ហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ប្រើបទដ្ឋានផ្សេង ក្នុងកិច្ចការនេះ ។ បើ DHCS អនុម័តិលើ​បទដ្ឋាន​ផ្សេង បទដ្ឋានទាំងនេះ ត្រូវ​បិត​ផ្សាយនៅតាមវ៉ិបសៃត៍ ។20

ក្នុងនេះផងដែរ DHCS នឹងពិចារណា​ចំពោះ​បទដ្ឋានផ្សេងទៀតនៃពេលវេលា និង​ចម្ងាយផ្លូវធ្វើដំណើរ នៅពេល​អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែង​អ្នក​ទទួល​ផលរបស់ Medi-Cal និង/ឬមណ្ឌលសហគមន៍ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្ម ។21

បើអ្នក​កំពុងតែ​ទទួលបាន​សេវាកម្មពីផែនការ​ថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែល​មាន​ការរៀបចំជាមុន តាមរយៈ​អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​នៅក្រៅបណ្តាញ គឺត្រូវគិតដូចគ្នា ចំពោះពេលវេលាដែលត្រូវចំណាយ​ ទៅកាន់អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ក្នុង​បណ្តាញដែរ ។22

8.   តើផែនការ​ថែទាំសុខភាពដែល​មានការរៀបចំជាមុន អាចប្រើទូរសុខភាព បច្ចេកវិជ្ជាផ្សេងទៀតសម្រាប់​ទំនាក់ទំនង ឬក៏ផ្ញើការបញ្ជាទិញថ្នាំទៅ​ឱសថស្ថាន​តាម​ប្រៃសនីយ បានដែរឬទេ?

បាន ។ DHCS អាច​អនុញ្ញាតឲ្យប្រើ​បច្ចេកវិជ្ជាទំនាក់ទំនងដែលមានភាព​សមរម្យ​សម្រាប់​ការព្យាបាលជំងឺ ជាវិធីសាស្រ្តមួយ ក្នុង​ការ​អនុវត្តតាមគោលការណ៍បទដ្ឋានពេលវេលា និងចម្ងាយផ្លូវធ្វើ​ដំណើរ ។23

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើ​ផែនការ​ថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលបានរៀបចំទុកជាមុន របស់ខ្ញុំ មិនបានធ្វើតាម​បទដ្ឋាន​ទាំងអស់នេះទេនោះ?

អ្នក​អាច​ដាក់ពាក្យប្តឹង​សារទុក្ខទៅកាន់ផ្នែកការថែទាំសុខភាពដែលមាន​ការ​រៀប​ចំទុកជាមុនរបស់ Medi-Cal24 និង/ឬ ប្តឹងមកកាន់ផ្នែក​ថែទាំ​សុខ​ភាព Medi-Cal ដែលមានការ​រៀបចំទុក នៃការិយាល័យអ្នក​ស៊ើបអង្កេត25

ធនធានបន្ថែម

សូមអាន ឯកសាររបស់នាយកដ្ឋានសេវាកម្មសុខភាពកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (CA Dept. of Health Care Services) ស្តីអំពីបទបញ្ញត្តិចុងក្រោយនៃផែនការ​ថែទាំសុខភាពដែលមានការ​ចាត់​ចែង​ជាមុន (Medicaid Managed Care Final Rule) ៖ បទដ្ឋាននែភាពគ្រប់គ្រាន់របស់បណ្តាញ  (2017)។

 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផែនការថែទាំសុខភាពដែលមានការចាត់ចែងជាមុន សូមអានឯកសារបោះពុម្ពរបស់យើងខ្ញុំ ស្តីអំពី ផែនការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការចាត់ចែងជាមុន (Medi-Cal Managed Care Health Plans) ៖ តើទាំងនោះជាអ្វី? តើខ្ញុំត្រូវដឹងអ្វីខ្លះអំពីរបស់ទាំងនោះ?
 • 2. សូមអាន ក្រមសុខុមាលភាព និងវិទ្យាស្ថានកាលីហ្វ័នីញ៉ា (California Welfare & Institutions Code) ផ្នែកទី §14197 ។
 • 3. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីបទដ្ឋានការណាត់ជួប សម្រាប់សេវាកម្មណាមួយ សូមអានឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ ស្តីអំពី ការទទួលបានសេវាកម្មទាន់ពេលវេលាលើការថែទាំសុខភាព (Timely Access to Medical Care)
 • 4. 14197(c)
 • 5. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានឯកសារស្តីអំពី ផែនការចាត់ចែងជាមុនទាំងអស់របស់ Medi-Cal លើការថែទាំសុខភាពធ្មេញ (All Medi-Cal Dental Managed Care Plans) ។
 • 6. “ពេទ្យឯកទេស-Specialist” មានន័យថា ពេទ្យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ តាមផ្នែកខាងក្រោម ៖ ការសិក្សាពីបេះដូង/ការព្យាបាលដោយការដោយទុយ៉ូចូលក្នុងបេះដូង ការសិក្សាពីតំរងនោម ការសិក្សាពីរោគសើរស្បែក ការសិក្សាខាងសរសៃប្រសាទ ការសិក្សាពីក្រពេញបញ្ចេញក្នុង ចក្ខុរោគសាស្ដ្រ ត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក/ការសិក្សាពីជំងឺត្រចៀកនិងបំពង់ក ការវះកាត់សាច់ដុំ និងឆ្អឹង ការសិក្សាពីក្រពះ វេជ្ជសាស្រ្តរូបវន្ត និងការស្តានីតិសម្បទា ការវះកាត់ទូទៅ ពេទ្យខាងវិកលខរិក ការសិក្សាអំពីឈាម សាច់ពក ការសិក្សាអំពីសួត មេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍/ជំងឺឆ្លងនានា ។
 • 7. WIC 14197(c)
 • 8. នាយកដ្ឋានសេវាកម្មថែទាំសុខភាពកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (CA Dept. of Health Care Services) បទបញ្ញត្តិចុងក្រោយអំពីការថែទាំសុខភាព Medicaid ដែលមានការចាត់ចែងជាមុន (Medicaid Managed Care Final Rule) ៖ បទដ្ឋានភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងបណ្តាញ (Network Adequacy Standards) ទំព័រ 15 (2017).
 • 9. Id.
 • 10. WIC §14197(c)(2)
 • 11. WIC §14197(c)(3)
 • 12. WIC §14197(c)(4)(A)
 • 13. WIC §14197(c)(4)(B)
 • 14. បទបញ្ញត្តិចុងក្រោយអំពីការថែទាំសុខភាព Medicaid ដែលមានការចាត់ចែងជាមុន (Medicaid Managed Care Final Rule) ទំព័រ 7
 • 15. WIC §14197(d)(2)(A)
 • 16. WIC §14197(d)(2)(B)
 • 17. WIC §14197(d)(2)(C)
 • 18. WIC §14197(d)(2)(D)
 • 19. WIC §14197(e)(1)
 • 20. WIC §14197(e)(3)
 • 21. បទបញ្ញត្តិចុងក្រោយអំពីការថែទាំសុខភាព Medicaid ដែលមានការចាត់ចែងជាមុន (Medicaid Managed Care Final Rule) ទំព័រ 24
 • 22. Id. ត្រង់ទំព័រទី 16
 • 23. WIC §14197(e)(4)
 • 24. សូមអានអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ ស្តីអំពី ការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការចាត់ចែងទុកជាមុន (Medi-Cal Managed Care) ៖ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ និងបណ្តឹងសារទុក្ខ ។
 • 25. សូមអានត្រង់ចំណុច MMCD នៃការិយាល័យអ្នកស៊ើបអង្កេតសាធារណៈ (MMCD Office of the Ombudsman)

 

 

Click links below for a downloadable version.