បទដ្ឋានរយៈពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ និងចម្ងាយនៃទីកន្លែងរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ផែនការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការចាត់ចែងជាមុន (Medi-Cal Managed Care)

Publications
#5610.06

បទដ្ឋានរយៈពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ និងចម្ងាយនៃទីកន្លែងរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ផែនការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការចាត់ចែងជាមុន (Medi-Cal Managed Care)

ដើម្បី​ធានាបាន​ថា សេវាកម្ម​មានផ្តល់ជូន ហើយអ្នកទទួល​ផលអាច​ទទួល​បានសេវាកម្មទាំងអស់នោះ ដោយ​មិន​បាច់​ចំណាយ​ពេលច្រើន ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព Medi-Cal ដែលមានការ​ចាត់ចែង​ជាមុន ត្រូវ​រក្សាឲ្យបាននូវ​បណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម ដែល​មានទីតាំង ឬ ក្នុងរយៈពេល ឬរយៈចម្ងាយដែល​បានកំណត់ ពីទីកន្លែង​ស្នាក់នៅរបស់អតិថិជន ។ នៅក្នុងឯកសារ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ មាននិយាយអំពី​បទដ្ឋាននៃពេលវេលា និងចម្ងាយ របស់អ្នក​ផ្តល់

 

 

Click links below for a downloadable version.