Mga Pamantayan sa Oras at Layo para sa mga Tagapagbigay ng Pinangangasiwaang Pangangalaga sa Medi-Cal

Publications
#5610.08

Mga Pamantayan sa Oras at Layo para sa mga Tagapagbigay ng Pinangangasiwaang Pangangalaga sa Medi-Cal

Upang matiyak na ang mga serbisyo ay naaabot at nagagamit ng mga tumatanggap sa napapanahong paraan, kailangang magpanatili ang mga plano sa pinangangasiwaang pangangalaga sa Medi-Cal ng network ng mga tagapagbigay na matatagpuan sa loob ng partikular na oras o layo mula sa mga tahanan ng mga pasyente. Tinatalakay ng paglalathalang ito ang mga pamantayan sa oras at layo para sa ilang mga uri ng mga tagapagbigay.

 

 

Click links below for a downloadable version.