Mga Pamantayan sa Oras at Layo para sa mga Tagapagbigay ng Pinangangasiwaang Pangangalaga sa Medi-Cal

Publications
#5610.08

Upang matiyak na ang mga serbisyo ay naaabot at nagagamit ng mga tumatanggap sa napapanahong paraan, kailangang magpanatili ang mga plano sa pinangangasiwaang pangangalaga sa Medi-Cal ng network ng mga tagapagbigay na matatagpuan sa loob ng partikular na oras o layo mula sa mga tahanan ng mga pasyente. Tinatalakay ng paglalathalang ito ang mga pamantayan sa oras at layo para sa ilang mga uri ng mga tagapagbigay.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.