Các Bước Yêu Cầu Dịch Vụ Năm Học Kéo Dài Từ Học Khu

Publications
#8090.05

Các Bước Yêu Cầu Dịch Vụ Năm Học Kéo Dài Từ Học Khu

Học khu phải cung cấp cho mỗi học sinh có IEP một chương trình giáo dục công lập miễn phí, phù hợp, hay còn gọi là FAPE. FAPE có nghĩa là dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan được cung cấp miễn phí cho học sinh, đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp, và tuân thủ Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program, IEP).

Các Bước Yêu Cầu Dịch Vụ Năm Học Kéo Dài Từ Học Khu

Bước 1: Hiểu ESY

Học khu phải cung cấp cho mỗi học sinh có IEP một chương trình giáo dục công lập miễn phí, phù hợp, hay còn gọi là FAPE. FAPE có nghĩa là dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan được cung cấp miễn phí cho học sinh, đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp, và tuân thủ Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program, IEP).

Nhóm IEP của học sinh sẽ xác định xem học sinh có cần ESY hay không. Không phải tất cả học sinh có IEP đều đủ điều kiện cho ESY. ESY có thể cần thiết để một số học sinh nhận được FAPE.

ESY bao gồm giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Các dịch vụ ESY được cung cấp miễn phí. Các dịch vụ ESY được ghi lại trong IEP của học sinh. Các dịch vụ ESY phải được cá nhân hóa cho học sinh, và cung cấp cho học sinh FAPE trong môi trường ít hạn chế nhất.

ESY được cung cấp trong kỳ nghỉ, chẳng hạn như trong mùa hè. Dịch vụ ESY:

 • không phải “học hè” và phải “dựa trên giáo dục,” nghĩa là, liên quan đến mục tiêu và dịch vụ IEP của con quý vị; và
 • không bao gồm chăm sóc trẻ em hoặc chăm sóc thay thế; dịch vụ này giúp con quý vị đạt mức tối thiểu, chứ không phải để giúp chúng vượt qua các bạn cùng lứa tuổi.

Tại California, học sinh có IEP đủ điều kiện nhận các dịch vụ ESY nếu:

 1. Tình trạng khuyết tật của học sinh “có thể tiếp tục trong khoảng thời gian không xác định hoặc thời gian kéo dài”;
 2. Sự gián đoạn chương trình giáo dục của học sinh có thể dẫn đến tình trạng thụt lùi;
 3. Học sinh khuyết tật ít có khả năng học lại các kỹ năng, được gọi là khả năng phục hồi; và
 4. Các yếu tố trên đều làm cho việc học sinh sẽ đạt được tính tự chủ và độc lập mà không cần các dịch vụ ESY trở nên “bất khả thi hoặc khó đạt được”.

Tuy nhiên, việc “thiếu bằng chứng rõ ràng” về các yếu tố trên có thể không được sử dụng để từ chối ESY của học sinh nếu nhóm IEP xác định sự cần thiết của một chương trình như vậy và điều này được viết vào IEP.

Bước 2: Tự Hỏi Bản Thân Về Nhu Cầu Của Con Mình Và Liệu Chúng Có Cần ESY Không

Hãy tự hỏi bản thân mình:

 1. Liệu con tôi có bị mất các kỹ năng quan trọng nếu không được tiếp tục hỗ trợ và dạy dỗ không?
 2. Liệu con tôi có mất nhiều thời gian hơn so với một đứa trẻ bình thường để lấy lại những kỹ năng đó hay không?
 3. Con tôi có gặp khó khăn trong việc duy trì các kỹ năng sau những kỳ nghỉ ngắn, bao gồm bất cứ kỳ nghỉ hoặc học từ xa nào do COVID-19 không?
 4. Con tôi có cần liên tục gia cường hoặc nhắc nhở để duy trì các kỹ năng trong năm học bình thường không?
 5. Có phải con tôi đang bắt đầu thành thạo một kỹ năng quan trọng mà sự gián đoạn trong các dịch vụ sẽ ảnh hưởng đến sự tiến bộ về kỹ năng đó không?

Bước 3: Thu Thập Thông Tin Về Nhu Cầu/Kỹ Năng Của Con

Trước cuộc họp IEP, quý vị có thể viết ra những quan sát của mình về con - trong và ngoài giờ học. Quý vị có thể xem báo cáo tiến bộ về các mục tiêu IEP, điểm số và/hoặc đánh giá của con trong những tháng qua. Thu thập thông tin giúp cho nhóm IEP biết chương trình giáo dục của con quý vị sẽ bị gián đoạn như thế nào nếu không có ESY, chẳng hạn như thông tin cho biết con quý vị:

 • Có khả năng mất các kỹ năng quan trọng hoặc thụt lùi;
 • Đang trên đà bứt phá hoặc đạt được “kỹ năng quan trọng” (ví dụ như đi vệ sinh, tính toán, diễn đạt bằng lời nói);
 • Có khả năng bị gián đoạn học tập nếu có sự gián đoạn trong các dịch vụ;
 • Có những hành vi cản trở việc học của mình;
 • Có các lĩnh vực cụ thể của giáo trình cần được chú ý liên tục;
 • Không đạt đủ tiến bộ để đạt được mục tiêu, điều này sẽ khiến các em không có lợi trong năm học tiếp theo;
 • Có rất ít hoặc không có tiến bộ; và/hoặc
 • Rơi vào bất kỳ trường hợp đặc biệt nào khác.

Quý vị nên chuẩn bị để chia sẻ với nhóm IEP:

 • Bất kỳ khó khăn nào mà con quý vị gặp phải trong quá trình học tập từ xa;
 • Bất kỳ sự thiếu khả năng tiếp cận các nguồn lực và hỗ trợ khác; và/hoặc
 • Bất kỳ dịch vụ và hỗ trợ nào mà quý vị không thể cung cấp cho con mình tại nhà vì quý vị không được đào tạo để cung cấp các dịch vụ đó, chẳng hạn như âm ngữ và ngôn ngữ.

Bước 4: Đưa Ra Quyết Định Yêu Cầu Dịch Vụ ESY Cho Con

Sau khi tự đặt câu hỏi và xem xét thông tin về nhu cầu và kỹ năng của con mình, quý vị có thể quyết định xem mình có muốn yêu cầu nhóm IEP cung cấp cho con các dịch vụ ESY hay không. Nếu quý vị muốn yêu cầu nhóm IEP về các dịch vụ ESY, hãy yêu cầu một cuộc họp IEP bằng văn bản. Quý vị có thể bắt đầu với thư mẫu dưới đây. Các học khu phải tổ chức cuộc họp IEP trong vòng 30 ngày kể từ ngày phụ huynh/người giám hộ yêu cầu.

Nếu quý vị không muốn yêu cầu nhóm IEP về các dịch vụ ESY, quý vị không cần thực hiện thêm bước nào.

Bước 5: Tham Dự Cuộc Họp IEP Và Giải Thích Lý Do Con Quý Vị Cần ESY

Tại cuộc họp IEP, hãy giải thích cho nhóm IEP lý do con quý vị cần ESY. Hãy mang theo bất kỳ tài liệu nào, như báo cáo tiến bộ, phiếu điểm và các đánh giá, đến cuộc họp IEP. Những tài liệu này có thể giúp nhóm IEP biết chương trình giáo dục của con quý vị sẽ bị gián đoạn như thế nào nếu không có ESY.

Nhóm IEP nên đưa ra quyết định về việc có cung cấp các dịch vụ ESY cho con quý vị hay không. Nếu nhóm IEP đồng ý cung cấp dịch vụ ESY cho con quý vị, hãy nhớ đặt câu hỏi về chương trình ESY của học khu. Hãy hỏi về ngày và giờ của chương trình ESY, cách thức hướng dẫn và các dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp cho con quý vị trong suốt chương trình ESY, và địa điểm của chương trình ESY. Đồng thời hãy hỏi thông tin về phương tiện di chuyển đến và đi từ chương trình ESY. Các dịch vụ ESY được cung cấp thông qua IEP của học sinh. Quý vị sẽ cần phải đồng ý với các dịch vụ ESY để con quý vị nhận được các dịch vụ này.

Nếu nhóm IEP không cung cấp dịch vụ ESY cho con quý vị, quý vị có một số tùy chọn. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại Học Khu theo thủ tục pháp lý với Văn Phòng Điều Trần Hành Chính. Vui lòng tham khảo Chương 6 của Cẩm Nang Hướng Dẫn về Quyền và Trách Nhiệm Giáo Dục Đặc Biệt của DRC để biết thêm thông tin: https://serr.disabilityrightsca.org/. Quý vị cũng có thể yêu cầu học khu tổ chức một cuộc họp IEP trong vòng 30 ngày đầu tiên của năm học tiếp theo. Tại cuộc họp IEP đó, quý vị có thể trình bày bất kỳ sự thụt lùi nào của con quý vị do không nhận được các dịch vụ ESY. Quý vị cũng có thể yêu cầu ESY cho con vào năm học sau. Quý vị có thể bắt đầu với thư mẫu dưới đây.

 

A flowchart visually showing the steps in the previous section.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.