Cov Kauj Ruam los Thov Cov Kev Pab Cuam Ncua Lub Xyoo Kawm Ntawv Txuas Ntxiv Mus los ntawm Cov Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv

Publications
#8090.09

Cov Kauj Ruam los Thov Cov Kev Pab Cuam Ncua Lub Xyoo Kawm Ntawv Txuas Ntxiv Mus los ntawm Cov Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv

Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum muab cov IEPs rau cov tub ntxhais kawm, kom tsim nyog tau txais kev kawm ntawm tsoom fwv uas tsis tau them nqi (free appropriate public education), los sis FAPE. Qhov FAPE txhais tau hais tias yog kev kawm tshwj xeeb thiab cov kev pab cuam uas muaj feem ntsig txog uas tau muab rau tus tub ntxhais kawm ntawv yam tsis tau them nqi li, ua tau raws li cov qauv tsim nyog, thiab ua raws li tus tub ntxhais kawm ntawv qhov Khoos Kas Pab Kev Kawm Ua Leej Neeg (Individualized Education Program (IEP)).

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Cov Kauj Ruam los Thov Cov Kev Pab Cuam Ncua Lub Xyoo Kawm Ntawv Txuas Ntxiv Mus los ntawm Cov Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv

Kauj ruam 1: Los Nkaug Siab Txog Qhov ESY

Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum muab cov IEPs rau cov tub ntxhais kawm, kom tsim nyog tau txais kev kawm ntawm tsoom fwv uas tsis tau them nqi (free appropriate public education), los sis FAPE. Qhov FAPE txhais tau hais tias yog kev kawm tshwj xeeb thiab cov kev pab cuam uas muaj feem ntsig txog uas tau muab rau tus tub ntxhais kawm ntawv yam tsis tau them nqi li, ua tau raws li cov qauv tsim nyog, thiab ua raws li tus tub ntxhais kawm ntawv qhov Khoos Kas Pab Kev Kawm Ua Leej Neeg (Individualized Education Program (IEP)).

Tus tub ntxhais kawm pab pawg IEP yuav txiav txim seb tus me nyuam puas xav tau ESY los tsis xav tau. Tsis yog txhua tus tub ntxhais kawm uas muaj cov IEPs yuav tsim nyog tau txais ESY tag nrho. Tej zaum ESY yuav tsim nyog rau ib txhia tub ntxhais kawm txhawm rau kom thiaj tau txais qhov FAPE xwb.

Qhov ESY muaj xam nrog rau kev kawm tshwj xeeb thiab cov kev pab cuam uas muaj feem xyuam. Cov kev pab cuam ESY yog muab pub dawb xwb. Cov kev pab cuam ESY tau muab sau tseg nyob rau hauv tus tub ntxhais kawm qhov IEP lawm. Cov kev pab cuam ESY yuav tsum yog ua leej neeg rau tus tub ntxhais kawm, thiab muab qhov FAPE rau tus tub ntxhais kawm ntawv nyob rau hauv qhov chaw uas muaj roj tsuag ib puasg ncig tsawg kawg nkaus.

Qhov ESY yog tau muab thaum lub tsev kawm ntawv tsis tau qhia ntawv li ib txwm, xws li thaum sij hawm lub caij ntuj sov. Cov kev pab cuam ESY:

 • tsis yog “lub tsev kawm ntawv thaum lub caij ntuj sov” thiab yuav tsum yog “raws li kev kawm,” uas yog, muaj feem ntsig txog koj tus me nyuam cov hom phiaj thiab cov kev pab cuam IEP; thiab
 • tsis suav nrog kev saib xyuas me nyuam yaus los sis kev saib xyuas thaum so; nws yog tsim los pab koj tus me nyuam mus txog qib qis tshaj plaws, txhawm rau kom lawv tsis txhob tshaj lawv cov phooj ywg.

Nyob hauv xeev California, tus tub ntxhais kawm uas muaj IEP tsim nyog tau txais kev pab cuam ESY yog hais tias:

 1. Tus tub ntxhais kawm cov kev xiam oob khab "yog zoo li muaj feem yuav ua mus ntxiv yam mus tsis kawg los sis rau lub sij hawm ntev";
 2. Kev cuam tshuam hauv tus tub ntxhais kawm qhov kev pab txoj kev kawm tej zaum yuav ua rau thim rov qab;
 3. Tus tub ntxhais kawm uas muaj kev xiam oob khab muaj qhov raug txwv rab peev xwm los kawm cov kev txawj dua tshiab, uas hu ua kev muaj peev xwm ua pauj, thiab
 4. Cov ntxuam thawj tseeb saum toj no ua rau nws "ua tsis tau los sis zoo li ntxim ua tsis tau" tias tus tub kawm uas muaj kev xiam oob khab yuav ua tau tus kheej txaus thiab muaj kev ywj pheej yam tsis tas muaj cov kev pab cuam ESY li.

Txawm li cas los xij, "kev tsis muaj pov thawj tseeb" ntawm cov ntxuam thawj tseeb saum toj no tej zaum yuav tsis raug coj los siv ua qhov tsis lees paub tus tub ntxhais kawm qhov ESY tau yog hais tias pab pawg IEP txiav txim siab qhov kev xav tau ntawm qhov kev pab ntawd thiab nws tau sau rau hauv qhov IEP.

Kauj ruam 2: Cov Nqe Lus Nug Uas Nug Koj Tus Kheej Hais Txog Koj Tus Me Nyuam Cov Kev Xav Tau thiab Seb Lawv Puas Xav Tau ESY Los Tsis Xav Tau

Nug koj tus kheej:

 1. Kuv tus me nyuam puas yuav plam kev txawj ntse tseem ceeb yog hais tias tsis tau txais kev txhawb nqa thiab kev qhia ntawv txuas ntxiv mus los yog tsis plam?
 2. Nws puas yuav siv sij hawm ntev npaum cas mam li ua rau kuv tus me nyuam kom rov qab tau txais cov kev txawj no – ntev dua li nws yuav coj tus me nyuam yam tsis muaj kev kawm sib txawv?
 3. Kuv tus me nyuam puas muaj teeb meem kev khaws cov kev txawj los ntawm lub ncua sij hawm luv luv, suav nrog kev sib txawv hauv kev kawm vim yog tus kab mob COVID-19 uas ua rau muaj kev kaw tsev kawm ntawv los sis kev kawm nyob ncua kev deb?
 4. Kuv tus me nyuam puas yuav xav tau kev txhawb zog yam tsis tu ncua mus ntxiv los sis kev ceeb toom kom nco tau lawv cov kev txawj hauv lub xyoo kawm ntawv li ib txwm muaj?
 5. Puas yog kuv tus me nyuam tab tom pib xyaum qhov kev txawj tseem ceeb uas qhov kev tso tseg hauv cov kev pab cuam uas cuam tshuam rau cov kev vam meej ntawm qhov kev txawj ntawd?

Kauj ruam 3: Suav Sau Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Koj Tus Me Nyuam Cov Kev Xav Tau/Cov Kev Txawj

Ua ntej lub rooj sib tham IEP, koj tuaj yeem sau koj cov kev soj ntsuam ntawm koj tus me nyuam – thaum nyob hauv thiab tawm sab nraud ntawm chav kawm. Koj tuaj yeem saib cov ntawv tshaj qhia kev vam meej uas ntsig txog cov hom phiaj IEP, cov qib, thiab/los sis cov kev ntsuam xyuas ntawm koj tus me nyuam nyob rau hauv cov hli dhau los. Sau cov ntaub ntawv uas pab qhia rau pab pawg IEP pom tias seb koj tus me nyuam txoj kev pab kev kawm yuav cuam tshuam li cas yam tsis muaj ESY, xws li cov ntaub ntawv uas qhia koj tus me nyuam:

 • Zoo li yuav plam cov kev txawj los sis poob qab;
 • Tab tom yuav txog rau qhov ua tau zoo kawg los sis tab tom yuav tau txais "kev txawj tseem ceeb" (xws li kev siv chav dej, kev suav lej, kev hais lus);
 • Zoo li yuav muaj kev cuam tshuam ua rau lawv txoj kev kawm raug nres yog hais tias muaj ib qho kev cuam tshuam hauv cov kev pab cuam;
 • Muaj tus cwj pwm uas cuam tshuam rau lawv txoj kev kawm;
 • Muaj tej thaj chaw tshwj xeeb ntawm cov ntaub ntawv kawm uas xav tau kev saib xyuas tas li;
 • Tsis tau muaj cov kev vam meej kom txaus los ua kom tiav lub hom phiaj, uas yuav tiv thaiv lawv kom tsis txhob tau txais txiaj ntsig zoo nyob rau xyoo kawm ntawv tom ntej;
 • Muaj kev vam meej me ntsis los sis tsis muaj kiag li; thiab/los sis
 • Muaj lwm yam xwm txheej tshwj xeeb.

Tej zaum koj yuav xav npaj txhawm rau qhia rau pab pawg IEP txog:

 • Txhua yam kev nyuaj uas koj tus me nyuam tau ntsib thaum nyob deb/kev kawm nyob ncua kev deb;
 • Tsis muaj kev nkag mus rau lwm cov chaw muab kev pab thiab kev txhawb nqa; thiab/los lsis
 • Txhua cov kev pab cuam thiab cov kev txhawb nqa uas koj tsis tuaj yeem muab rau koj tus me nyuam nyob tom tsev vim tias koj tsis tau txais kev cob qhia los muab cov kev pab cuam ntawd, xws li kev hais lus thiab hom lus.

Kauj ruam 4: Txiav Txim Siab los mus Thov Cov Kev Pab Cuam ESY rau Koj Tus Me Nyuam

Tom qab nug koj tus kheej cov nqe lus nug thiab tshuaj xyuas cov ntaub ntawv hais txog koj tus me nyuam cov kev xav tau thiab cov kev txawj lawm, koj tuaj yeem txiav txim siab seb koj puas xav thov pab pawg IEP los muab cov kev pab cuam ESY rau koj tus me nyuam. Yog hais tias koj xav nug pab pawg IEP rau cov kev pab cuam ESY, ces sau ntawv thov kom muaj lub rooj sib ntsib IEP. Daim qauv tsab ntawv (template letter) yog tau muab rau hauv qab no txhawm rau pab koj kom tau pib. Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum tau tsa lub rooj sib tham IEP tsis pub dhau 30 hnub tom qab tau txais niam txiv/tus neeg saib xyuas daim ntawv thov lawm.

Yog hais tias koj tsis xav thov cov kev pab cuam ESY los ntawm pab pawg IEP, ces yuav tsis muaj cov kauj ruam ua ntxiv.

Kauj ruam 5: Mus koom lub rooj sib tham IEP thiab Piav Qhia Tias Yog Vim Li Cas Koj Tus Me Nyuam Thiaj Xav Tau ESY

Nyob rau ntawm lub rooj sib tham IEP, kom piav qhia rau pab pawg IEP tias vim li cas koj tus me nyuam thiaj li xav tau ESY. Nqa txhua cov ntaub ntawv, xws li cov ntawv tshaj qhia cov kev vam meej, cov npav qib kawm, thiab cov kev ntsuam xyuas, mus rau hauv lub rooj sib tham IEP. Cov ntaub ntawv no tuaj yeem pab qhia rau pab pawg IEP pom tias seb koj tus me nyuam txoj kev pab kev kawm yuav cuam tshuam li cas yam tsis muaj ESY.

Pab pawg IEP yuav tsum txiav txim siab seb puas yuav muab cov kev pab cuam ESY rau koj tus me nyuam. Yog hais tias pab pawg IEP pom zoo yuav muab cov kev pab cuam ESY rau koj tus me nyuam, nco ntsoov nug koj cov lus nug txog lub cheeb tsam tsev kawm ntawv qhov khoos kas pab ESY. Nug txog cov hnub tim thiab cov sij hawm ntawm qhov khoos kas pab ESY, kev qhia ntawv thiab cov kev pab cuam uas muaj feem xyuam uas yuav tau muab rau koj tus me nyuam thaum lub sij hawm qhov khoos kas pab ESY, thiab qhov chaw ntawm qhov khoos kas pab ESY. Kuj tseem nug cov ntaub ntawv qhia hais txog kev thauj mus rau thiab los ntawm qhov khoos kas pab ESY. Cov kev pab cuam ESY tau muab los ntawm tus tub ntxhais kawm qhov IEP. Koj yuav tsum pom zoo tso cai siv cov kev pab cuam ESY txhawm rau kom koj tus me nyuam tau txais cov kev pab cuam no.

Yog hais tias pab pawg IEP tsis muab cov kev pab cuam ESY rau koj tus me nyuam, koj muaj ob peb txoj kev xaiv. Koj tuaj yeem xa ib daim ntawv foob tsis txaus siab raws cov txheej txheem hais plaub tawm tsam Lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv mus rau Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (Office of Administrative Hearings). Thov mus saib Ntu 6 ntawm DRC Phau Ntawv Qhia Txog Cov Cai Kev Kawm Tshwj Xeeb thiab Cov Luag Hauj Lwm kom paub cov lus qhia ntau ntxiv: https://serr.disabilityrightsca.org/. Koj kuj tseem tuaj yeem thov kom lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tsa muaj lub rooj sib tham IEP tsis pub dhau 30 hnub ua ntej ntawm xyoo kawm ntawv tom ntej. Nyob ntawm lub rooj sib tham IEP ntawd, koj tuaj yeem piav qhia txog qhov kev hloov pauv uas koj tus me nyuam tau ntsib vim lawv tsis tau txais cov kev pab cuam ESY. Koj kuj tseem tuaj yeem thov ESY rau xyoo tom ntej rau koj tus me nyuam. Cov qauv tsab ntawv (template letters) yog tau muab rau hauv qab no txhawm rau pab koj kom tau pib.

A flowchart visually showing the steps in the previous section.