Các Bước Cần Thực Hiện Sau Khi Trẻ Có IEP Bị Hạn Chế Hoặc Cách Ly Tại Trường

Publications
#8085.05

Các Bước Cần Thực Hiện Sau Khi Trẻ Có IEP Bị Hạn Chế Hoặc Cách Ly Tại Trường

Sử dụng danh sách kiểm tra này để tìm hiểu về các bước quý vị nên thực hiện sau khi trẻ có IEP bị hạn chế hoặc cách ly trong trường học. Quý vị cũng có thể sử dụng thư mẫu ở dưới cùng để giúp quý vị yêu cầu Báo Cáo Hành Vi Khẩn Cấp.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Sử dụng danh sách kiểm tra này để tìm hiểu về các bước quý vị nên thực hiện sau khi trẻ có IEP bị hạn chế hoặc cách ly trong trường học. Quý vị cũng có thể sử dụng thư mẫu ở dưới cùng để giúp quý vị yêu cầu Báo Cáo Hành Vi Khẩn Cấp.

Danh Sách Kiểm Tra

 • Nói chuyện với con quý vị về sự việc. Đừng chỉ hỏi con về sự hạn chế hoặc cách ly. Hỏi con điều gì đã xảy ra dẫn đến sự kiện. Hỏi con điều gì đã xảy ra sau sự kiện.
  • Nhà trường có nói với quý vị về sự kiện này trong vòng một ngày học không?
  • Nếu có, nhà trường đã cho quý vị biết bằng văn bản (thư hoặc email) hay bằng lời nói (điện thoại, gặp trực tiếp)?
 • Nếu không, hãy lập biên bản với trường mà không nói cho quý vị biết trong vòng một ngày học. Hồ sơ này có thể ở dạng email hoặc thư. Mẫu thư dưới đây bao gồm một câu giúp quý vị lập biên bản về việc nhà trường đã hoặc không nói với quý vị về sự việc.
 • Nhà trường có gửi cho quý vị một báo cáo về sự việc không?
  • Báo cáo này nên bao gồm:
   • Thông tin về các sự việc dẫn đến sự kiện
   • Thông tin về can thiệp khẩn cấp đã dùng
   • Mô tả việc sử dụng can thiệp
   • Thông tin về người thực hiện can thiệp
  • Nếu có, hãy xem lại báo cáo sự cố để đảm bảo rằng báo cáo này thống nhất với những gì học sinh đã nói với quý vị.
  • Nếu không, trước tiên hãy gửi một văn bản yêu cầu một bản sao của báo cáo sự cố. Mẫu thư dưới đây bao gồm ngôn ngữ yêu cầu báo cáo sự cố.
 • Con quý vị có Kế Hoạch Can Thiệp Hành Vi (Behavior Intervention Plan, BIP) không?
 • Nếu con quý vị không có BIP, Học Khu phải lên lịch họp IEP trong vòng hai ngày. Trong cuộc họp đó, nhóm IEP phải quyết định xem học sinh có nên được Đánh Giá Hành Vi Chức Năng hay không. Nếu con quý vị cần FBA, nhóm cũng sẽ quyết định xem các em có cần một kế hoạch ứng xử khẩn cấp trong khi FBA đang được tiến hành và xem xét hay không.
 • Nếu con quý vị đã có BIP, BIP có giải quyết hành vi dẫn đến sự việc không?
 • Nếu không, nhà trường phải tổ chức một cuộc họp IEP để sửa đổi BIP của con quý vị.
 • Nếu có, quý vị vẫn có thể yêu cầu tổ chức một cuộc họp IEP để thảo luận về sự việc với nhóm IEP của con quý vị. Nhà trường sẽ cần tổ chức một cuộc họp IEP trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị yêu cầu.  Quý vị nên yêu cầu cuộc họp IEP bằng văn bản. Mẫu thư dưới đây bao gồm ngôn ngữ để giúp quý vị yêu cầu một cuộc họp IEP.
 • Chuẩn bị cho cuộc họp IEP. Việc xem lại báo cáo sự việc và nói chuyện với con quý vị về sự việc là cách bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp. Sau đó, hãy xem lại IEP hiện tại của con quý vị để xác định những hỗ trợ đã có sẵn. Trong cuộc họp IEP, quý vị có thể hỏi nhóm IEP xem trường có cung cấp những hỗ trợ đó không. Quý vị cũng có thể nói chuyện với các nhà cung cấp bên ngoài (nhà tâm lý học, nhà trị liệu, bác sĩ, v.v.) thường xuyên tiếp xúc với con quý vị. Họ có thể cho quý vị lời khuyên về những hỗ trợ khác mà con quý vị có thể cần ở trường mà con quý vị chưa nhận được. Sau đó, quý vị có thể yêu cầu trường cung cấp những hỗ trợ này.
 • Hãy tham dự cuộc họp IEP để tạo hoặc xem xét và sửa đổi BIP và IEP của con quý vị. Nếu con quý vị chưa được Đánh Giá Hành Vi Chức Năng hoặc nếu đã hơn một năm kể từ khi con quý vị được Đánh Giá Hành Vi Chức Năng, hãy yêu cầu học khu hoàn thành Đánh Giá Hành Vi Chức Năng cho con quý vị.
 • Nếu nhà trường không thông báo cho quý vị về sự việc, không tổ chức cuộc họp IEP kịp thời hoặc không tuân thủ IEP của con quý vị, bao gồm cả BIP, quý vị có thể gửi Khiếu Nại Về Tuân Thủ lên Sở Giáo Dục California. Hãy xem Bộ Công Cụ về Hướng Giải Quyết của chúng tôi.
 • Nếu nhà trường không hỗ trợ hành vi của con quý vị để các em có thể tiếp cận một nền giáo dục thích hợp, quý vị có thể xem xét nộp đơn yêu cầu theo thủ tục pháp lý với Văn Phòng Điều Trần Hành Chính. Hãy xem Bộ Công Cụ về Hướng Giải Quyết của chúng tôi.