Cov Kauj Ruam Ua Tom Qab Koj Tus Me Nyuam nrog qhov IEP Tau Raug Txwv los sis Cais Tawm Hauv Tsev Kawm Ntawv Lawm

Publications
#8085.09

Cov Kauj Ruam Ua Tom Qab Koj Tus Me Nyuam nrog qhov IEP Tau Raug Txwv los sis Cais Tawm Hauv Tsev Kawm Ntawv Lawm

Siv daim ntawv teev kev kuaj xyuas no los kawm txog cov kauj ruam uas koj yuav tsum tau ua tom qab koj tus me nyuam uas nrog qhov IEP tau raug txwv los sis cais tawm hauv tsev kawm ntawv lawm. Koj kuj tseem tuaj yeem siv daim qauv tsab ntawv hauv qab no los pab koj thov Daim Ntawv Tshaj Qhia Txog Tus Cwj Pwm Xwm Txheej Ceev.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Siv daim ntawv teev kev kuaj xyuas no los kawm txog cov kauj ruam uas koj yuav tsum tau ua tom qab koj tus me nyuam uas nrog qhov IEP tau raug txwv los sis cais tawm hauv tsev kawm ntawv lawm. Koj kuj tseem tuaj yeem siv daim qauv tsab ntawv hauv qab no los pab koj thov Daim Ntawv Tshaj Qhia Txog Tus Cwj Pwm Xwm Txheej Ceev.

Daim Ntawv Teev Cov Kev Kuaj

 • Tham nrog koj tus me nyuam txog qhov xwm txheej uas tshwm sim ntawd. Tsis txhob nug lawv txog kev tswj hwm los sis kev cais tawm. Nug lawv tias muaj dab tsi tshwm sim ua ntej qhov xwm txheej. Nug lawv tias muaj dab tsi tshwm sim tom qab qhov xwm txheej.
 • Lub tsev kawm ntawv puas tau qhia koj txog qhov xwm txheej li hauv lub sij hawm ib hnub kawm ntawv?
  • Yog hais tias tau, lub tsev kawm ntawv puas tau sau ntawv tuaj qhia koj (ib tsab ntawv los sis xa email) los sis kev hais lus qhia (hauv xov tooj, tim ntsej tim muag)?
  • Yog hais tias tsis tau, ces kom muab sau tseg cia nrog lub tsev kawm ntawv uas lawv tsis qhia koj li hauv lub sij hawm ib hnub kawm ntawv. Qhov ntaub ntawv teev tseg no tuaj yeem yog nyob hauv daim ntawv email los sis tsab ntawv. Daim ntawv ua tus qauv nyob hauv qab no muaj xam nrog ib kab lus los pab koj sau cov ntaub ntawv tseg seb lub tsev kawm ntawv puas tau qhia los sis tsis tau qhia rau koj txog qhov xwm txheej tshwm sim.
 • Lub tsev kawm ntawv puas tau xa daim ntawv theej uas qhia txog qhov xwm txheej tuaj rau koj?
  • Qhov kev tshaj qhia yuav tsum muaj xws li:
   • Cov ntaub ntawv qhia txog cov xwm txheej ua ntej muaj qhov xwm txheej tshwm sim.
   • Cov ntaub ntawv qhia hais txog kev pab uas tau siv thaum muaj xwm txheej ceev
   • Lus piav qhia txog ntawm qhov kev siv kev pab
   • Cov ntaub ntawv qhia hais txog leej twg ua tus pab
  • Yog hais tias muaj, tshuaj xyuas daim ntawv qhia qhov xwm txheej kom paub tseeb tias seb nws puas yog raws li qhov koj tus tub ntxhais kawm tau hais qhia rau koj.
  • Yog hais tias tsis muaj, kom xa daim ntawv thov kom theej ib daim ntawv qhia txog qhov xwm txheej ua ntej tso. Daim ntawv ua qauv hauv qab no muaj hom lus thov rau daim ntawv qhia qhov xwm txheej.
 • Koj tus me nyuam puas muaj Txoj Phiaj Xwm Npaj Los Muab Kev Pab Tus Cwj Pwm (Behavior Intervention Plan (BIP)) los yog tsis muaj?
 • Yog hais tias koj tus me nyuam tsis muaj qhov BIP, lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv yuav tsum teem sij hawm kom muaj ib lub rooj sib tham IEP tsis pub dhau ob hnub. Thaum sij hawm lub rooj sib tham ntawd, pab pawg IEP yuav tsum txiav txim siab seb koj tus tub ntxhais kawm puas yuav tsum tau txais Kev Ntsuas Tus Cwj Pwm Kev Ua Hauj Lwm. Yog hais tias koj tus me nyuam xav tau qhov FBA, pab pawg kuj tseem yuav txiav txim siab seb lawv puas yuav tsum muaj kev npaj coj cwj pwm xwm txheej ceev thaum qhov FBA tab tom raug lis thiab raug tshuaj xyuas.
 • Yog hais tias koj tus me nyuam twb muaj qhov BIP lawm, qhov BIP puas yuav daws tau tus cwj pwm uas coj mus rau qhov xwm txheej?
 • Yog hais tias tsis tau, lub tsev kawm ntawv yuav tsum tsa lub rooj sib tham IEP los kho koj tus me nyuam qhov BIP.
 • Yog hais tias tau, koj kuj tseem tuaj yeem thov kom muaj lub rooj sib tham IEP los sab laj txog qhov xwm txheej nrog koj tus me nyuam pab pawg IEP. Lub tsev kawm ntawv yuav tsum tsa lub rooj sib tham IEP tsis pub dhau 30 hnub ntawm koj qhov kev thov. Koj yuav tsum tau sau ntawv thov kom muaj lub rooj sib tham IEP. Daim ntawv ua qauv hauv qab no muaj nrog hom lus los pab koj thov kom muaj lub rooj sib ntsib IEP.
 • Npaj kom txhij rau lub rooj sib tham IEP. Koj twb tau pib npaj tiav los ntawm kev tshuaj xyuas qhov xwm txheej thiab kev tham nrog koj tus me nyuam hais txog qhov xwm txheej tshwm sim lawm los. Tom qab ntawd, tshuaj xyuas koj tus me nyuam qhov IEP tam sim no txhawm rau txiav txim siab seb qhov kev txhawb nqa twg twb muaj lawm. Thaum sij hawm lub rooj sib tham IEP, koj tuaj yeem nug pab pawg IEP tau yog hais tias lub tsev kawm ntawv tau muab cov kev txhawb nqa no. Koj kuj tuaj yeem tham nrog cov kws kho mob sab nraud (tus kws kho kev nyuaj siab puas hlwb, cov kws kho mob zuaj ib ce, cov kws kho mob loj, thiab lwm tus) uas muaj kev pab kho mob rau koj tus me nyuam tsis tu ncua. Lawv tuaj yeem muab tswv yim qhia rau koj txog lwm yam kev pab txhawb nqa koj tus me nyuam uas tej zaum yuav xav tau nyob hauv tsev kawm ntawv uas koj tus me nyuam tseem tsis tau txais kiag li. Tom qab ntawd koj tuaj yeem thov kom lub tsev kawm ntawv muab cov kev pab txhawb nqa no.
 • Mus koom lub rooj sib tham IEP txhawm rau tsim los sis tshuaj xyuas thiab kho koj tus me nyuam qhov BIP thiab IEP. Yog hais tias koj tus me nyuam tseem tsis tau txais Kev Ntsuam Xyuas Tus Cwj Pwm Kev Ua Hauj Lwm los sis yog hais tias nws tau dhau ib xyoos lawm txij li thaum koj tus me nyuam tau txais Kev Ntsuam Xyuas Tus Cwj Pwm Kev Ua Hauj Lwm, ces thov kom lub cheeb tsam tsev kawm ntawv ua kom tiav Qhov Kev Ntsuam Xyuas Tus Cwj Pwm Kev Ua Hauj Lwm rau koj tus me nyuam.
 • Yog hais tias lub tsev kawm ntawv tsis qhia rau koj paub txog qhov xwm txheej tshwm sim, tsis kam tsa lub rooj sib tham IEP raws sij hawm, los sis tsis ua raws li koj tus me nyuam qhov IEP, suav nrog qhov BIP, ces koj tuaj yeem xa ib Daim Ntawv Teev Lus Tsis Txaus Siab mus rau Xeev California Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv (California Department of Education). Mus saib peb Txoj Kev mus rau Cov Cuab Yeej Siv Daws Teeb Meem.
 • Yog hais tias lub tsev kawm ntawv tsis txhawb nqa koj tus me nyuam tus cwj pwm kom lawv nkag tau mus rau qhov kev kawm tsim nyog, ces koj tuaj yeem txiav txim siab xa ib daim ntawv foob raws cov txheej txheem mus rau lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (Office of Administrative Hearings). Mus saib peb Txoj Kev mus rau Cov Cuab Yeej Siv Daws Teeb Meem.