Espesyal na Edukasyon

Espesyal na Edukasyon

Pagtatanggi: Ang mga materyales na ito ay nakabatay sa batas sa panahon na isinulat namin ang mga ito. Pinipilit naming i-update ang aming mga materyales; gayon pa man, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong makasiguro na hindi nagbago ang batas, kontakin kami o iba pang legal na mapagkukunan.

Ipinapaliwanag ng manwal na ito kung paano maging karapat-dapat para sa espesyal na edukasyon, kung paano humiling at magtataguyod para sa mga serbisyo ng espesyal na edukasyon, at kung ano ang gagawin kung hindi ka sumasang-ayon sa mga distrito ng paaralan.