Mga serbisyo ng Pagbabago para sa mga Estudyante

Publications
#5567.08

Mga serbisyo ng Pagbabago para sa mga Estudyante

Ang paglalathala na ito ay tungkol sa kung paano dapat tulungan ng iba't ibang ahensya ang mga kabataan na may mga kapansanan habang sila ay patungo sa buhay ng may sapat na gulang.  Ang prosesong ito ay tinatawag na PAGBABAGO. Ang mga ahensyang ito at mga distrito ng paaralan at ng Department of Rehabilitation. Ang ilang kabataan ay mga kliyente rin ng isang sentrong pangrehiyon. Kailangan din tumulong ang mga sentrong pangrehiyon sa pagbabago.