Cov Kev Siv Kev Hloov Chaw rau Cov Tub Ntxhais Kawm

Publications
#5567.09

Cov Kev Siv Kev Hloov Chaw rau Cov Tub Ntxhais Kawm

Qhov kev tshaj tawm no yog hais txog txoj hauv kev ntawm ntau cov chaw hauj lwm yam sib txawv uas yuav tsum pab rau cov hluas uas xiam oob khab thaum lawv hloov mus rau lub neej neeg loj.  Qhov txheej txheem raug hu tias KEV HLOOV CHAW. Cov chaw hauj lwm no yog cov tsev kawm ntawv hauv cov nroog thiab Hauj LwmFab Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kho Kom Zoo Lib Qub. Qee tus neeg hluas kuj tseem yog cov qhua ntawm lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam (regional center). Cov chaw pab cuam hauv cheeb tsam kuj tseem yuav tsum tau pab kev hloov chaw ib yam.