Cov Kev Siv Kev Hloov Chaw rau Cov Tub Ntxhais Kawm

Publications
#5567.09

Cov Kev Siv Kev Hloov Chaw rau Cov Tub Ntxhais Kawm

Qhov kev tshaj tawm no yog hais txog txoj hauv kev ntawm ntau cov chaw hauj lwm yam sib txawv uas yuav tsum pab rau cov hluas uas xiam oob khab thaum lawv hloov mus rau lub neej neeg loj. Qhov txheej txheem raug hu tias KEV HLOOV CHAW. Cov chaw hauj lwm no yog cov tsev kawm ntawv hauv cov nroog thiab Hauj LwmFab Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kho Kom Zoo Lib Qub. Qee tus neeg hluas kuj tseem yog cov qhua ntawm lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam (regional center). Cov chaw pab cuam hauv cheeb tsam kuj tseem yuav tsum tau pab kev hloov chaw ib yam.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Tshooj 1: Cov Tsev Kawm Hauv Nroog

1. Qhov Kev Npaj Hloov Chaw Yuav Tsum Pib thaum Muaj Hnub Nyoog 16 xyoo.

Lub tsev kawm hauv nroog yuav tsum pib qhov kev npaj hloov chaw tsis pub qeeb dua thaum koj muaj hnub nyoog 16 xyoo.1 Koj kuj tseem tuaj yeem hais kom lub tsev kawm ntawv pib kev npaj hloov chaw ua ntej koj muaj hnub nyoog 16 xyoo. Nws yog ib qho zoo kom pib thaum ntxov rau cov tub ntxhais kawm muaj qhov xiam oob khab tseem ceeb. Cov me nyuam kawm ntawv uas muaj qhov pheej hmoo tawm ntawv ua ntej yuav tsum tau pib thaum ntxov.

Koj thiab koj pab pawg ntawm Phiaj Xwm Muab Kev Kawm Ua Leej Neeg (Individualized Education Program, IEP) yuav tsum muaj lub rooj sib tham los npaj rau koj qhov kev hloovchaw kev pab. Koj tuaj yeem ua li no thaum yog ib feem ntawm koj lub rooj sib tham IEP tas li. Lossis, koj tuaj yeem npaj rau koj cov kev pab hloov chaw thaum pab pawg lub rooj sibtham IEP tshwj xeeb. Lub rooj sib tham faib feem yuav muab sij hawm ntau ntxiv rau koj tham txog koj lub tswv yim thiab yam uas koj xav ua.

Thaum yog ib feem ntawm cov txheej txheem IEP, koj thiab koj pab pawg IEP yuav sau covkev npaj hloov chaw. Qhov kev npaj no yuav yog ib feem ntawm koj li IEP lossis tej zaumyuav muaj cov ntaub ntawv sib cais hu tias Qhov Kev Npaj Hloov Chaw Ntawm Tus Leej Neeg (Individual Transition Plan, ITP).

Yuav Tsim Koj Cov Kev Npaj Hloov Chaw Li Cas?

Tus neeg tseem ceeb tshaj hauv qhov IEP yog KOJ. Thaum koj ntsib nrog pab pawg IEP tham txog koj qhov kev npaj hloov chaw, koj yuav tsum tau hais rau lawv txog yam uas koj xav ua thiab yam uas koj xav tau. Qhov no hu tias kev txhawb tus kheej. Nws yog ib qho tseem ceeb uas koj muaj lub caij nyoog los hais qhia txog yam koj xav tau. Qee tus me nyuam kawm ntawv siv cov duab. Lwm tus kuj siv videos lossis lwm yam cuab yeej thev naus laus zis. Koj yuav tsum tau teev tseg txog yam koj xav tau thiab koj cov kev npaj tom qab kawm tiv tsev kawm theem siab thiab rau koj siv kev sib txuas lus lub neej tom ntej uas tau raws li qhov koj xav tau.

Qee zaus cov me nyuam kawm ntawv tsis paub tseeb tias lawv paub txaus txog lawv cov hauv kev tsim cov kev xaiv. Koj tuaj yeem hais kom pab txhawm rau nthuav koj cov kev xaiv koj thiaj li tuaj yeem tsim koj cov hom phiaj. Koj tuaj yeem thov lub tsev kawm ntawvkom caw lwm cov neeg tuaj koom nrog koj pab pawg IEP, piv txwv li niam txiv, lub chaw pab cuam hauv ceeb tsam tus neeg dhia dej num pabuam, Fab Hauj Lwm Kho Kom Zoo Li Qub. Tsis yog txhua lub chaw hauj lwm uas raug caw yuav tuaj koom nrog (piv txwv li lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam tus neeg dhia dej num pab cuam). Nws yog ib qho tseem ceeb kom nco tseg tias Pab Pawg Ua Hauj Lwm Hloov Kho thiab Cov Hauv Kev Ua Hauj Lwm (Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA)2 tau txhawb lub luag hauj lwm ntawm Fab Hauj Lwm Kho Kom Zoo Li Qub (Department of Rehabilitation (DOR)) hauv covtxheej txheem hloov chaw thiab tam sim no DOR yuav tsum tau koom nrog lub rooj sib tham IEP yog tias nws raug caw.3

Thaum yog ib feem ntawm cov txheej txheem npaj hloov chaw ib tus neeg, tsab kev cai lij choj4 yuav kom koj li IEP muaj qhov kev ntsuas tsim nyog, koj cov hom phiaj hloov chaw tom qab koj tawm ntawm tsev kawm theem siab lossis cov hom phiaj tom qab kawm tiav tsev kawm theem nrab, cov hom phiaj hauv ib lub xyoo, koj feem kev kawm, thiab hloov chaw cov kev pab uas yuav pab koj ua tiav koj cov hom phiaj.

2. Cov Ntaub Ntawv Ntsuas

Kev npaj hloov chaw pib nrog kev ntsuam xyuas kev hloov chaw. Qhov kev ntsuam xyuas hloov chaw suav nrog cov ntaub ntawv koj thiab koj tsev neeg qhia txog yam koj nyiam, cov txuj ci, thiab tej yam kev nyuaj uas koj yuav ntsib. Nws kuj tseem suav nrog kev ntsuas cov txuj ci nyob ib leeg thiab koj qhov kev npaj yuav hloov mus rau lub neej neeg loj. Qhov kev ntsuam xyuas no yuav suav nrog kev xam phaj tham nrog ib tus neeg txog koj qhov kev npaj tom qab kawm tiav tsem kawm theem siab. Qee tus me nyuam kawm ntawv yuav tsumtau nthuav qhia cov ntaub ntawv no uas yog siv cov ntawv foos xaiv tau ntawm kev sib txuas lus xws li cov duab, cov videos thiab/lossis siv thev naus laus zis tsim kev yooj yim.

Tej zaum koj yuav siv kev ntsuam xyuas hauv on-line ntawm qhov koj nyiam thiab koj cov txuj ci. Thaum koj koom nrog kev ntuam xyuas txog koj qhov xav hloov chaw, koj pib kawm paub ntau ntxiv txog koj tus kheej thiab cov kev xaiv ua hauj lwm thiab kawm hauv tsev kawm theem siab. Kev ntsuam xyuas yam hauj lwm uas nyiam pab koj xaiv txog koj txpk kev cia siab thiab kev npau suav rau yav tom ntej. Lawv tsom mus rau yam koj nyiam thiab koj rab peev xwm uas tsis xws leej twg. Lawv kuj tseem xaiv cov kev nyuaj uas koj yuav ntsib kom koj npaj rau kev hloov chaw mus rau lub neej neeg loj. Thaum koj sau koj cov hom phiaj kev ua hauj lwm, koj yuav tsum tau qhia pab pawg paub txog koj li kev kawm thiab cov hom phiaj kev qhia paub. Ntau txoj hauj lwm xav tau kev kawm paub thiab qhia kev paub tom qab koj tawm ntawm lub tsev kawm. Qee zaus koj tuaj yeem ua tiav qhov kev kawm paub ntawm txoj hauj lwm. Qee cov hauj lwm xav tau "ntawv pov thawj," uas yog ib co ntawv qhia rau cov tswv ntiav ua hauj lwm tias koj muaj cov txuj ci ua txoj hauj lwm uas koj xav ua. Qee txoj hauj lwm xav tau cov neeg kawm tiav Qib Bachelor los yog siab dua.Txhua cov ntaub ntawv ntsuas yuav tsum muab khaws cia tseg hauv Cov Ntaub Ntawv Sau Txog Tus Kheej (Summary of Performance, SOP) Cov Kev Hloov Chaw.

Cov kev ntsuam xyuas qhia koj pab pawg txog koj cov hom phiaj tom qab kawm tiav tsevkawm theem siab. Lwm cov IPE tau tsom mus rau yam uas cov tsev kawm ntawv tuaj yeem ua los pab koj ua tiav koj cov hom phiaj uas tsis cuam tshuam txog lub neej tom qab kawm tiav tsev kawm theem siab.

3. Koj Qhov Kev Npaj Hloov Chaw Yog Dab Tsi?

Koj qhov kev npaj hloov chaw muaj ob ntu:

 • Ntu Ib hais txog yam koj xav ua thaum koj yog ib tus neeg neeg loj. Nov yog koj COV HOM PHIAJ.4 Koj thiab koj Pab Pawg IEP yuav tsum tau saib ntawm koj cov hom phiaj txhua xyoo.5
 • Ntu Ob yog hais txog yam koj yuav tsum ua kom tau raws koj COV HOM PHIAJ. Cov no hu tias “COV HAUJ LWM.” Koj cov kev npaj hloov chaw yuav tsum muaj ib co haujlwm los pab koj kom mus txog koj cov hom phiaj yav tom ntej.6

Ntu Ib: Cov Hom Phiaj

Koj qhov kev npaj hloov chaw yuav tsum muaj COV HOM PHIAJ sij hawm- ntev tom ntej, cov hom phiaj koj yuav ua tiav tom qab koj tawm mus tsev kawm theem siab. (Cov no kuj tseem hu tias cov hom phiaj tom qab tsev kawm theem nrab.) Koj cov hom phiaj sij hawm ntev tom ntej yog yam koj xav mus kawm ntxiv rau tsev kawm qeb siab los yog tsis mus, hom tsev kawm qeb siab twg thiab/lossis cov kev kawm hauj lwm (hauj lwm) koj npaj mus kawm, thiab yam hauj lwm twg koj npaj ua.

Cov hom phiaj uas yuav tsum tau sau muaj xws li: cov hom phiaj kev ua hauj lwm, kev kawm thiab cov hom phiaj kawm paub, thiab yog tias pab pawg IEP pom zoo, koj cov hom phiaj nyob ywj pheej.

Piv txwv ntawm cov hom phiaj tom qab-tsev kawm theem nrab yog:

 • Kev ua hauj lwm: Tom qab tiav tsev kawm theem siab, Kuv yuav tau txais ib txoj haujwm qhia ntawv rau cov me nyuam hluas.
 • Kev Kawm Ntawv/Qhia Kev Paub: Tom qab tiav tswv kawm theem siab, Kuv yuav rau npe ntawm lub tsev kawm qeb siab hauv zej zog thiab tau txais ib daim ntawv pov thawj kev kawm me nyuam me.
 • Kev Nyob Ywj Pheej: Tom qab tiav tsev kawm theem siab, Kuv yuav nyob ib leeg.

Ntu Ob: Cov Hauj Lwm

Koj qhov kev npaj hloov chaw yuav tsum haum raws li COV HAUJ LWM teev tseg los pabkoj kom ua tau koj lub hom phiaj rau koj lub neej tom qab tiav tsev kawm theem siab. Koj cov hauj lwm yauv tsum tsom mus rau kev txhawb koj cov kev kawm thiab cov txuj ci nyob ib leeg koj thiaj tuaj yeem hloov tau zoo ntawm tsev kawm theem siab mus rau tsev kawm qeb siab, tsev kawm ua hauj lwm, kev ua hauj lwm, lossis lwm yam hauj lwm tom qab tiav tsev kawm theem siab. Koj cov hauj lwm yuav tsum uaj cov kev ntsuam xyuas txog rab peev xwm kev ua hauj lwm.7

Koj cov hauj lwm cuam tshuam tej zaum yuav muaj:

Cov Kev Pab Qhia
Cov kev pab qhia yog ib chav kawm uas pab koj kom tau txais cov txuj ci koj xav tau kom ua tau raws koj cov hom phiaj sij hawm ntev. Piv txwv tias, yog koj xav ua hauj lwm nrog covkhoos pis tawj, koj cov kev pab qhia yuav yog chav kawm khoos pis tawj. Lossis, yog tias koj xav ua ib tug kws ua zaub mov, koj cov kev pab qhia yuav yog tus los pab koj kawm nyeem cov ntawv qhia ua zaub mov.8

Cov Kev Paub Hauv Zej Zog
Cov kev paub hauv zej zog tuaj yeem pab koj nrog koj qhov kev koom nrog hauv koj lub zej zog. Qhov piv txwv ntawm cov hauj lwm hauv zej zog yog pab coj koj mus ntsib cov neeg hauv koj lub zej zog uas yuav pab txhawb koj kom ua tiav koj cov hom phiaj thiab nyob ib leeg.9

Cov Hom Phiaj Me Cuam Tshuam Txog Kev Ua Hauj Lwm
Cov Hom Phiaj Me Cuam Tshuam Txog Kev Ua Hauj Lwm tuaj yeem pab ceebtoom koj txog yam hauj lwm twg yuav muaj rau feem koj kawm tiav. Cov Hom Phiaj Me Cuam Tshuam Tshuam Txog Kev Ua Hauj Lwm kuj tseem tuaj yeem qhia koj txog yam koj yuav tsum tau ua kom haum rau thiab npaj rau kev qhia paub, kev kawm qib siab, lossis txhawbrau ua hauj lwm tom qab tsev kawm theem siab.10

Cov Kev Siv Uas Cuam Tshuam
Cov kev pab cuam tshuam yog cov kev pab uas tsis yog cov kev qhia los pab koj kom uatiav koj cov hom phiaj kev kawm. Cov piv txwv ntawm cov kev pab cuam tshuam muaj xws li:

 • Pab kev hais lus,
 • Kev pab roj tes taw tas li,
 • Kev qhia ua hauj lwm,
 • Kev caij tsheb mus los rau qhov chaw qhia paub lossis qhov chaw nyob ib leeg,
 • Cov kev pab sab laj los pab koj kom paub txog cov txuj ci yoog raws cuam tshuamtxog mus kawm hauv tsev kawm qib siab lossis kev ua hauj lwm thiab
 • Cov kev pab ua hauj lwm nrog lwm tus kom pab koj txuas nrog cov chaw hauj lwmuas tuaj yeem pab koj ua tau raws koj cov hom phiaj sij hawm ntev.11

Cov Txuj Ci Nyob Ib Leeg
Cov Txuj Ci Nyob Ib Leeg tuaj yeem pab koj yog tias koj xav xyaum ua cov hauj lwm zoo li npaj zaub mov noj, mus ncig yuav khoom, khaws nyiaj, tu vaj tsev, them nqi, tu ib ce, lossis caij tsheb zej tsoom taug kev mus los.12

Ntsuas Kev Ua Hauj Lwm
Yog koj xav tau kev pab txhim kho koj lub hom phiaj kev ua hauj lwm, ntsuas kev ua haujlwm tuaj yeem qhia tau rau koj. Qhov kev ntsuam xyuas ntsuas koj qhov xwm txheej uas zoo sib xws li yam hauj lwm uas koj nyiam thiab muab cov ntaub ntawv rau koj xyaum txog koj qhov ua tau zoo thiab cov txuj ci.13

4. Yuav Npaj Rau Koj Lub Rooj Sib Tham IEP Li Cas

Cov me nyuam kawm ntawv thiab cov niam txiv puav leej yog ib feem ntawm koj PabPawg IEP. Nov yog qee txoj hauv kev txhawb rau cov txheej txheem npaj hloov chaw:

a. Sau Cov Npe thiab/lossis Teev Cov Sij Hawm

Ua koj qhov kev tshawb fawb thiab npaj ua ntej mus koom Peb Pawg IEP Lub Rooj Sib Tham. Ua ntej koj lub rooj sib tham IEP, nws yuav yog ib qho muaj txiaj ntsig rau koj kom sau yam koj ua tau zoo, xav tau, kev npau suav, ntshai, thiab kev cia siab rau koj lub neejtom ntej. Qhov no tuaj yeem pab npaj rau koj txog yam uas koj xav tau los tham ntawm koj lub rooj sib tham IEP.

Koj tuaj yeem tsim cov sij hawm thiab nqa cov lus nug cuam tshuam txog kev hloov chawuas koj muaj mus hauv lub rooj sib tham IEP lawv thiaj tuaj yeem muab lost ham. (Yog tias ua tau, muaj kev sib tham nrog koj tus kws qhia hauj lwm/kws qhia ntawv, thiab lwm tus neeg hauv koj Pab Pawg IEP ntsig txog cov lus nug no ua ntej txog lub Rooj Sib Tham IEP.) Muaj qee zaus, tau txais cov lus teb rau koj cov lus nug yooj yim thiab yuav pab koj ua lub rooj sib tham muaj txiaj ntsig zoo. Koj yuav tsum muaj peev xwm nkag siab txhua yam thiabkoom nrog hauv lub rooj sib tham IEP.14 Koj tau txais kev tso cai rau nug lus nug, thiab coj ib tus phooj ywg lossis ib tus neeg pab nrog koj. Yog tias koj tsis koom lub rooj sib tham IEP, lub tsev kawm hauv nroog yuav tsum ua lwm cov kauj ruam kom ntseeg tias qhov koj xav tau thiab nyiam tau txais kev saib xyuas.15

b. Kev Koom rau hauv qhov Kev Txhim Kho ntawm qhov IEP

Raws li tau sib tham saum toj saud, kev ntsuam xyuas yuav muaj txiaj ntsig rau suav sau cov ntaub ntawv txhim kho qhov IEP. Txhawm rau ua kom qhov kev ntsuam xyuas tshwm sim, koj niam txiv/tus saib xyuas (lossis koj, yog tias koj hnub nyoog tshaj 18 xyoo) yuav tsum pom zoo cov kev ntsuam xyuas no uas yog kos npe daim ntawv foos. Daim ntawv foos no muaj qee cov cuab yeej ntsuas uas yuav siv los suav sau cov ntaub ntawv ntsuam xyuas uas yuav siv los txhim kho IEP hauv feem kev hloov chaw ntawm: Kev Muab Kawm/Kev Xyaum, Kev Ua Hauj Lwm thiab Kev Nyob Ib Leeg. Koj thiab koj tsev neeg yuav tsum nug cov lus nug txog cov cuab yeej ntsuam xyuas no.

Kev thov txhim kho ntawm ib Tus Neeg Ua Nruab Nrab/Tus Neeg Ua Qhov Kev Npajtxawm rau pab rau kev txiav txim cov hom phiaj tom qab-tsev kawm theem nrab, cov hom phiaj IEP ib lub xyoo, cov kev pab hloov chaw thiab cov hauj lwm tej zaum yuav muaj txiaj ntsig zoo ib yam. Tus neeg ua qhov kev npaj txhais tau tias kev txhim kho ntawm koj qhov npaj hloov chaw yuav tsom mus rau yam uas koj xav ua tom qab tsev kawm theem siab.Kev pom zoo raws li cov kev pab thiab txhawb txhawm rau pab koj ua tau raws koj cov hom phiaj tom ntej yuav tsum muab sau rau hauv koj li IEP.

Tshooj 2: Fab Hauj Lwm Kho Kom Zoo Li Qub (Department of Rehabilitation, DOR)

1. Qhov Kev Npaj Hloov Chaw Tuaj Yeem Muaj Ib Tus Neeg Sawv Cev tuaj ntawm DOR

Koj tuaj yeem thov lub tsev kawm hauv nroog ntawv kom caw DOR tus neeg sawv cev tua koom lub rooj sib tham IEP. Koj yuav tsum tau sau ntawv thov qhov no, thiab koj daimntawv thov yuav tsum muaj koj daim ntawv tso cai thiab koj niam txiv daim ntawv tso cai.16

Nws yog ib qho tseem ceeb kom muaj ib tus neeg sawv cev DOR koom koj lub rooj sib tham kev hloov chaw vim tias DOR tuaj yeem muab cov kev pab hloov chaw los pab koj kom tau raws koj lub hom phiaj kev ua hauj lwm.17 DOR yuav tsum tau tuaj koom nrog lub rooj sib tham IEP, yog tias raug caw.

DOR ua lub luag hauj lwm txiav txim seb koj puas tuaj yeem tau txais cov kev pab hloovchaw uas lawv muab. Txhawm rau kom muaj cai, DOR yuav tsum tau txiav txim tias: (1) koj tus kws kho mob lub cev los yog kho mob puas hlwb uas ua rau muaj teebmeem txog kev ua hauj lwm, (2) koj tuaj yeem tau txais txiaj ntsig txog ntawm cov kev ua hauj lwm tau zoo los ntawm lawv cov kev pab kho kom ua tau hauj lwm li qub, thiab (3) koj xav tau cov kevpab kho kom ua hauj lwm tau li qub txhawm rau npaj, tau txais, los yog rov tau ua txoj hauj lwm.18

Yog tias DOR tsis khoom tuaj koom koj lub rooj sib tham kev hloov chaw, koj kuj tseemmuaj cai thov rau DOR cov kev pab kom txiav txim yog tias koj yuav muaj cai tau txais.

Kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog qhov muaj cai DOR, mus saib: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/540101.pdf

Yog DOR pom tias koj muaj cai tau txais lawv cov kev pab, DOR yuav tsum tau hloov kho koj Qhov Kev Npaj Tus Kheej rau Kev Ua Hauj Lwm (IPE) thaum ntxov npaum li ntxov tau thaum koj qhov kev npaj hloov chaw, tab sis yam qeeb kawg tsis pub dhau lub sij hawm koj tawm ntawm tsev kawm thiab yuav tsum tau txiav txim siab txog koj li IEP thiab sib txuas nrog koj cov hom phiaj, cov hom phiaj me thiab cov kev pab xaiv hauv koj li IEP.19

2. Lub Hom Phiaj Twg hauv Koj Tus Kheej Qhov Kev Npaj rau Kev Ua Hauj Lwm (IPE)?

Koj Tus Kheej Qhov Kev Npaj rau Kev Ua Hauj Lwm yuav muaj ob ntu:

 • Ntu Ib: Xaiv koj LUB HOM PHIAJ KAWM UA HAUJ LWM;
 • Ntu Ob: Xaiv thiab sau COV KEV PAB KHO KOM UA TAU HAUJ LWM uas DORyuav muab txhawm rau pab kom koj ua tau raws lub hom phiaj kev ua hauj lwm.20

Ntu Ib: Xaiv Koj Lub Hom Phiaj Kev Kawm Ua Hauj Lwm

Koj lub hom phiaj kev kawm ua hauj lwm yog koj lub hom phiaj kev ua hauj lwm. Qhov pivtxwv ntawm lub hom phiaj kev kawm ua hauj lwm tuaj yeem yog: “me nyuam kawm ntawv yuav raug nthiav ua hauj lwm ib yam li tus neeg raug qhia.”

Ntu Ob: Sau Cov Kev Pab Kho Kom Ua Hauj Lwm Tau txhawm rau Pab Koj KomUa Tau Raws Koj Lub Hom Phiaj Kev Kawm Ua Hauj Lwm

Thaum koj xaiv koj lub hom phiaj kev kawm ua hauj lwm hauv ntu ib, ntu ob ntawm koj Tus Kheej Qhov Kev Npaj rau Kev Ua Hauj Lwm yuav tsum sau cov kev pab los pab koj kom ua tau raws lub hom phiaj ntawv.

Piv txwv tias, yog koj lub hom phiaj kev kawm ua hauj lwm yog kom dhau ua ib tus neeg raug qhia, cov npe kev pab tuaj yeem yog: nqis peev rau kev cob qhia hauv tsev kawmntawv, kev kawm muaj ntawv pov thawj, cov ntawv thiab cov khoom siv, thiab kev mus thiab los ntawm lub tsev kawm.

Nws yog ib qho tseem ceeb kom ntseeg tias koj li IPE qhia txog txhua yam kev pab uas koj xav tau txhawm rau ua tau raws koj lub hom phiaj kev ua hauj lwm. Thaum koj muaj qhov IPE, DOR yuav ua lub luag hauj lwm txhawm rau muab thiab them rau cov kev pab hloovchaw pom zoo raws li IPE rau ib ncua sij hawm uas tus kheej koom nrog hauv qhov kev pab VR.21

3. Cov Kev Pab Twg Uas Tej Zaum Yuav Muaj Hauv Kev Koom Nrog DOR?

Qhov Kev Pab Koom Tes Hloov Chaw (TPP) txuas nrog cov me nyuam kawm tsev kawmtheem siab uas muaj qhov xiam oob khab rau Fab Hauj Lwm Kho Kom Zoo Li Qub ntawm California (DOR) thiab pab cuam nrog lawv qhov kev hloov chaw ua hauj lwm. TPP pab cov me nyuam kawm ntawv hais daws tej teebmeem kev ua hauj lwm; kev pab tej zaum yuav suav nrog kev pabtxhim kho kev ua hauj lwm, kev qhia ua hauj lwm, lossis kev kawm tom qab tsev kawm theem nrab. TPP tsis muaj rau txhua feem; tiv toj ncaj qha rau koj lub nroog kom nrhiav seb nws puas muaj TPP. Tsis tas li ntawv xwb, cov me nyuam kawm ntawv tsis tag yuav koomnrog hauv TPP txhawm rau mus cuag tau DOR cov kev pab.

Qhov Kev Pab College 2 Career (C2C) yog ib feem ntawm Fab Hauj Lwm Kho Kom Zoo LiQub (Department of Rehabilitation (DOR)) hauv kev koom ua hauj lwm nrog Lub Tsev Kawm Qeb Siab Hauv Zej Zog Xeev California Lub Chaw Hauj Lwm Kws Sab Laj, txhawm rau txhim kho cov kev sim qhia rau cov neeg muaj qhov xiam oob khab kev txawj ntse (ID).Cov me nyuam kawm ntawv yuav tau txais cov kev qhia thiab txhawb nrog lub hom phiaj ntawm kev sib tw nrhiav hauj lwm ua hauv feem hauj lwm uas lawv xaiv. Qhov kev pab C2C tsis muaj nyob hauv txhua lub tsev kawm qeb siab hauv nroog. Koj tuaj yeem tiv toj rau lub tsev kawm qeb siab hauv zej zog hauv koj cheeb tsam kom nrhiav seb lawv puas muaj qhov kev pab no.

Cov Piaj Xwm Workability muab cov kev pab cuam tshuam txog-kev ua hauj lwmm hauv cov tsev kawm ntawv. Muaj plaub hom Kev Pab Workability sib txawv:

 • Workability I muab kev pab rau cov me nyuam kawm tsev kawm theem siab txog kev qhia ua hauj lwm thiab kev pab cuam;
 • Workability II muab Cov Kev Pab Kev Kawm Neeg Loj thiab Kev Ua Hauj Lwm HauvCheeb Tsam nrog kev qhia paub ncaj qha rau cov me nyuam kawm ntawv;
 • Workability III muab kev pab qhia ua hauj lwm xws li txhim kho txuj ci kev ua hauj lwm thiab kev kawm tiav hauv tsev kawm qeb siab txhawm rau pab ua kom kawm tiav tsev kawm qeb siab ob-xyoos muaj ntawv pov thawj, theem qeb kawm, lossis covkev kawm hloov chaw; rau cov me nyuam kawm ntawv hauv tsev kawm qeb siab zej zog; thiab
 • Workability IV muab kev pab qhia ua hauj lwm, xws li kev sab laj txog ua hauj lwm thiab qhia paub, txhawm rau kev sib txuas ntawm kev kawm thiab kev paub ua hauj lwm rau cov me nyuam kawm ntawv hauv lub tsev kawm qeb siab hauv xeev.

Cov kev pab no tsis muaj nyob hauv txhua thaj chaw. Nce raws li hom Kev Pab Workability koj xav tau, koj yuav tsum tiv toj nrog lub tsev kawm hauv nroog, tseg kawm qeb sib hauv zej zog, lossis lub tsev kawm qeb siab

hauv xeev hauv koj thaj chaw kom nrhiav seb lawv puas muaj cov kev pab no.

Yog tias koj muaj qhov tsis pom zoo n rog lossis muaj lus nug txog Qhov Kev PabWorkability, hu rau Chaw Muab Cov Cai Rau Cov Neeg Xiam Oob Khab hauv California (Disability Rights California) kom paub ntau ntxiv.

Kev Pab Npaj-Hloov Chaw Ua Hauj Lwm (Pre Employment Transition Services, PETS)

DOR yuav tsum tau muab 5 yam hauj lwm txuas ntxiv no rau cov me nyuam kawm ntawvmuaj qhov xiam oob khab (16 txog 21 xyoos) uas muaj cai lossis muaj feem xyuam rau VR cov kev pab: (1) kev sab laj txog nrhiav hauj lwm; (2) kawm txog cov hauv kev ua hauj lwm, (3) kev sab laj txog cov hauv kev kawm tom qab-tsev kawm theem nrab (4) qhia paub npaj rau qhov chaw hauj lwm, thiab (5) qhia paub txog kev txhawb tuskheej.22

Tshooj 3: Lub Chaw Pabcuam Hauv Cheeb Tsam (Regional Center)

1. Cov Chaw Pabcuam Hauv Cheeb Tsam kuj yuav tsum tau pab lawv Cov Neeg Qhua nrog Kev Hloov Chaw

Qee cov neeg hluas yog cov neeg qhua ntawm lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam, thiablub chaw pab cuam hauv cheeb tsam yuav tau pab txog lawv li Kev Hloov Chaw.

Lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam tuaj yeem muab cov kev pab nyob ib leeg thiab kev ua hauj lwm txuas ntxiv no:

 • kev sib tw txog kev nrhiav hauj lwm,
 • kev npaj ua hauj lwm,
 • kev ntiav ua hauj lwm tus kheej,
 • txhawb rau kev ua hauj lwm,
 • lub chaw qhia kev paub rau cov neeg loj lossis kev kawm nruab hnub,
 • txhawb kev noj nyob, thiab
 • qhov kev pab tswj tus cwj pwm23

Yog tias cov kev pab no tsis tau raws li qhov koj xav tau, lub chaw pab cuam hauv cheebtsam tuaj yeem tsim qhov kev pab kom tau raws li qhov koj xav tau.24

Txawm li cas los xij, lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam tsis muab qee cov kev pab muaj npe saum toj saud rau cov me nyuam kawm ntawv thuam muaj hnub nyoog 18 thiab 22 xyoos uas muaj cai tau txais cov kev kawm tshwj xeeb thiab tsis tau txais ntawv pov thawjlossis ntawv pov thawj kawm tiav tsev kawm theem siab.25 Tab sis muaj qhov zam hauv tsab kev cai lij choj.26

Kom paub ntau ntxiv, saib nplooj ntawv tau txais Kev Kawm Tshwj Xeeb Hloov Chaw ntawm Cov Kev Pab Neeg Loj rau Cov Neeg Muaj Hnub Nyoog Li Ntawm 18-22 xyoo muaj hauv online ntawm:

https://www.disabilityrightsca.org/publications/special-education-instead-of- adult-services-for-consumers-between-the-ages-of-18-22

Yuav Ua Li Cas Mus Rau Koj Qhov Kev Npaj Rau Tus Kheej (IPP)?

Yog tias koj yog lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam ib tus neeg siv, koj yuav tsum muaj Qhov Kev Npaj Pab Tus Kheej (IPP), uas yog cov ntaub ntawv uas hais tias yam kev pab twg thiab cov kev txhawb koj yuav tsum tau txais thiab nyiam. Nws yog ib qho tseem ceebuas lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam yuav tau hloov kho qhov IPP uas haum raws li qhov koj xav tau thiab haum raws li koj txoj kev xaiv thiab xav tau. Koj lub rooj sib tham IPP yuav txiav txim txog cov kev pab nyob ib leeg thiab kev ua hauj lwm kom muaj nyob hauv koj li IPP.

Lub rooj sib tham IPP yuav tsum tsom mus rau koj. Qhov no hu tias qhov kev npaj “saibraws-tus neeg”. Thaum qhov kev npaj yog saib raws koj, koj li IPP yuav tsum ua hauj lwm raws yam koj xav tau nyob rau lub neej tom ntej rau koj tuskheej.27

Kom paub ntaub ntawv ntau ntxiv ntsig txog lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam cov kevpab, mus saib cov ntaub ntawv tshaj tawm tau txais Cov Cai Raws Li Tsab Cai Lanterman Act: Lub Chaw Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam Cov Kev Pab rau Cov Neeg Xiam Oob KhabKev Loj Hlob, muaj nyob hauv online ntawm http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm

Tshooj 4: Lwm Cov Lus Nug

1. Yuav ua li cas yog tias Kuv thov qhov kev pab thiab Lub Tsev Kawm Hauv Nroog thiab DOR ob qho puav leej hais tias lwm qhov chaw hauj lwm yuav tsum muab qhov kev pab?

Lub chaw muab yam kev pab raws li lub hom phiaj ntawm qhov kev pab. Yog qhov kev pab yog txhawm rau lub hom phiaj kev kawm, lubtsev kawm hauv nroog yuav tsum muab nws sau rau hauv IEP thiab pab nyiaj rau cov kev pab. Yog tias qhov kev pab yog txhawm rau lub hom phiaj kev ua hauj lwm, DOR yuav tsum sau nws rau hauv IPE thiab pab nyiaj rau cov kev pab. Qhov kev npaj no yog nyob hauv Ntau Lub Chaw Hauj Lwm Qhov Kev Cog Lus ntawm California Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntaub Ntawv thiab Fab Hauj Lwm Kho Kom Zoo Li Qub ntaw California.

Ntau Lub Chaw Hauj Lwm Qhov Kev Cog Lus muab cov piv txwv txuas ntxiv no:

Yog tias tus me nyuam kawm ntawv xav tau kev pab cuab yeej thev naus laus zis los pabtus me nyuam kawm hauv tsev kawm, lub tsev kawm hauv nroog yuav tsum sau yam cuab yeej rau hauv tus me nyuam kawm ntawv qhov IEP thiab muab nws rau.

Yog tias tus me nyuam kawm ntawv xav tau kev pab cuab yeej thev naus laus zis los pab kom ua raws nws lub hom phiaj kev ua hauj lwm thaum nws hloov chaw mus lub neej kev ua hauj lwm, DOR yuav tsum sau cov cuab yeej rau hauvtus me nyuam kawm qhov IPE thiab muab nws rau.

Lub tsev kawm hauv nroog ua thawj lub lub luag hauj lwm los muab koj cov kev pab kevkawm kom txog thaum koj kawm tiav los yog tawm ntawm tsev kawm theem siab.28 Lub tsev kawm hauv nroog yuav tsum paub tseeb tias txhua tus menyuam kawm muaj qhov xiam oos qhab tau txais cov kev kawm pub dawb tsim nyog raws li nws qhov IEP.29 Raws li kev cai lij choj teev tseg, pab pawg IEP yuav tsum tau txiav txim kev pab hloov chaw rau koj, pib tsis pub qeeb dua hnub nyoog 16 xyoo. Cov kev pab no yuav tsum tau muab kom txog thaum koj kawm tiav lossis tawm ntawm tsev kawm theem saib thaum muaj hnub nyoog 22 xyoo.30

Txawm li cas los xij, lwm qhov chaw hauj lwm, xws li DOR, yuav tsum ua lub luag hauj lwmmuab thiab them rau qee los yog tag nrho cov nqi ntawm cov kev sau nqi hauv cov kev kawm tsoom fwv txhawm rau muab rau cov me nyuam kawm ntawv xiam oos qhab.31

Lub hom phiaj ntawm kev sib cuam tshuam kev cog lus yog txhawm rau kom ntseeg tias txhua lub chaw hauj lwm hauv tsoom fwv ua lub luag hauj lwm muab cov kev pab uas kuj tseem xam tias yog kev kawm tshwj xeeb, txhawb rau lawv lub luag hauj lwm.32 Yog tias lub chaw hauj lwm, xws li DOR, tsis ua raws nws lub luag hauj lwm, lub tsev kawm yuav tsum muab yam kev pab uas xav tau, tab sis muaj cai nrhiav kev them nyiaj rov qab los ntawm tsoom fwv cov chaw hauj lwm.33

DOR uav tsum tau them rau cov kev pab hloov chaw muaj npe hauv koj li IPE kom txog thaum koj mus koom hauv DOR qhov kev pab.34 Feem ntau, DOR yog ib lub chaw haujlwm uas ua lub luag hauj lwm muab cov kev pab qhia kom ua hauj lwm tau li qub rau cov neeg muaj qhov xiam oob khab uas xav tau cov kev pab no los npaj rau, tswjhwm, tuav lossis rov tau txais kev ua hauj lwm li qub.35 Cov kev pab kho kom ua hauj lwm tau li qub tuaj yeem suav nrog cov kev pab xws li pab cuam tswj hwm kev ua hauj lwm nrog txhawb rau kev ua hauj lwm, hloov chaw mus thiab pab cuam/txhawb rau kev kawm tom qab-tsev kawm theem nrab, lossis ntxiv rau kev qhia paub uas xav tau kom ua tau raws lub hom phiaj kev ua hauj lwm.

Hauv cov ntsiab lus, yog tias qhov kev pab muaj npe hauv IEP lossis IPE, lub chaw hauj lwm muaj npe ua lub luag hauj lwm teev tseg hauv ntaub ntawv yuav tsum them rau cov kev pab. Txawm li cas los xij, yog tias cov kev pab tau teev tseg raws qhov xav tau, lub tsev kawm hauv nroog tuaj yeem pab nyiaj rau cov kev pab thiab nrhiav kev them nyiaj rovqab ntawm DOR yog tias qhov kev pab yog xav tau txhawm rau lub hom phiaj kev ua hauj lwm.

2. Yuav ua li cas yog Kuv Tsis Pom Zoo nrog Qhov Kev Npaj Hloov Chaw Tau Muab Rau Kuv los ntawm Lub Tsev Kawm Hauv Nroog?

Yog tias koj thiab lub tsev kawm hauv nroog tsis pom zoo txog yam yuav tsum ua rau koj qhov kev npaj hloov chaw, koj tuaj yeem sau ntawv thov saib xyuas kev tsis txaus siab thiab thov kom saib xyuas. Yog tias koj xaiv sau ntawv thov saib xyuas kev tsis txaus siab, koj yuav tsum sau koj cov ntawv thov saib xyuas kev tsis txaus siab mus rau Lub Chaw Hauj Lwm Tswjhwm Ntawv Foob nyob hauv ob xyoos txij hnub uas koj paub (lossis muaj qhov lajthawj kom paub) txog qhov tseeb rau koj qhov tsis txaus siab. Txog cov ntaub ntawv ntau ntxiv lossis cov kev pab cuam ntsig txog cov saib xyuas kev tsis txaus saib, koj tuaj yeem tiv toj Chaw Muab Cov Cai Rau Cov Neeg Xiam Oob Khab hauv California (Disability RightsCalifornia) ntawm 1-800-776-5746.

3. Yuav ua li cas yog tias Lub Tsev Kawm Hauv Nroog Tsis Muab Kev Pab Uas PebTau Pom Zoo ntawm Kuv Qhov Kev Npaj Hloov Chaw?

Koj muaj cai sau ntawv foob kom ua raws kev pom zoo mus rau California Lub Chaw HaujLwm Saib Xyuas Kev Kawm (CDE) yog tias lub tsev kawm hauv nroog tsis muab cov kev pab uas nej tau pom zoo rau koj qhov kev npaj hloov chaw. Yog tias koj xaiv sau ntawv foob kom ua raws kev cog lus koj yuav tsum sau nyob hauv sij hawm ib xyoos txij hnub uas lub tsev kawm hauv nroog tso tseg cov kev pab.

Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntau ntxiv ntsig txog cov txheej txheem ua thiab covtxheej txheem foob hauv Cov Cai Kev Kawm Tshwj Xeeb thiab Kev Tshaj Tawj lub luag hauj lwm, muaj hauv online ntawm:

http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch06.pdf

4. Yuav ua li cas yog tias DOR Tsis Kam Lees Muab Cov Kev Pab?

Yog tias DOR tsis kam lees muab cov kev pab, koj tuaj yeem hais daws qhov teebmeem sai sai nrog koj DOR tus kws sab laj thiab nws tus thawj saib xyuas. Yog koj tsis muaj peev xwm hais daws qhov teebmeem nrog koj tus kws sab laj lossis tus thawj saib xyuas, koj tuajyeem thov kom Lub Chaw Tswjhwm Hauv Nroog Tsim Qhov Kev Tswjhwm Tshuaj Xyuas.

Txawm li cas los xij, koj tsis tas yuav tsum ua thiab hais daws koj qhov teebmeem nrog kojDOR tus kws sab laj thiab lossis tus thawj saib xyuas ua ntej koj thov Kev Tswjhwm TshuajXyuas. Qhov Kev Tswjhwm Tshuaj Xyuas yuav tsum tau thov nyob hauv ib xyoos txij thaum qhov kev txiav txim uas koj tsis pom zoo nrog.

Yog tias koj tsis txaus siab nrog Lub Chaw Tswjhwm Qhov Kev Tshuaj Xyuas, koj tuaj yeem thov kev sib hais ob tog thiab/lossis Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees. Koj yuav tsum tau sau ntawv thov thiab nyob hauv sij hawm 30 hnub txij hnub Lub Chaw Tswjhwm Tshuaj Xyuas Txiav Txim.36 Koj tsis tas yuav tsum tau thov Lub Chaw Tswjhwm Tshuaj Xyuas ua ntej sau ntawv thov ob tog sib hais thiab/lossis thov saib xyuas kev ncaj ncees. Koj tuaj yeem thov ob tog sib hais thiab/lossis Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees nyob hauv ib xyoo txij thaum qhov txiav txim uas koj tsis txaus siab.

Txawm li cas los xij, nws yuav muaj txiaj ntsig rau koj kom tham txog koj cov kev txhawj xeeb nrog koj DOR tus kws sab laj thiab lossis tus thawj tswjhwm ua ntej, nrog rau hla DORLub Chaw Tswjhwm Tshuaj Xyuas cov txheej txheem thov saum toj sauv ua ntej thov saib xyuas kev ncaj ncees. Ntau yam teebmeem tuaj yeem hais daws hauv zej zog, los ntawm ke sib tham, thiab siv sij hawm sai dua.

Kom paub ntau ntxiv lossis cov kev pab ntsig txog DOR cov kev pab, koj tuaj yeem hu rau Chaw Pabcuam Neeg Qhua (Client Assistance Program (CAP)). CAP muaj los pab kom kojnkag siab koj cov cai thiab lub luag hauj lwm koom nrog koj cov cai rau cov kev pab los ntawm DOR. CAP kev pab cuam tej zaum yuav tuaj yeem pab koj daws cov teebmeem nrog koj DOR tus kws sab laj lossis pab thiab txhawb sawv cev rau koj ntsig txog cov kev pab ua hauj lwm thaum ua raws kev cai lij choj, kev tswjhwm, lossis lwm yam kev pab uas tsim nyob kom paub tseeb tias muaj kev tiv thaiv koj cov cai.37 Txhawm rau tiv toj nrog CAP qhov kev pab thov hu rau Chaw Muab Cov Cai Rau Cov Neeg Xiam Oob Khab hauv California (Disability Rights California) ntawm 1-800-776-5746.

5. Yuav ua li cas yog tias Kuv Tsis Pom Zoo Nrog Lub Chaw Pabcuam HauvCheeb Tsam Qhov Kev Txiav Txim Ntsig Txog Cov Kev Pab?

Yog tias koj tau txais qhov kev pab thiab koj tsis pom zoo nrog lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam qhov kev txiav txim kom hloov los yog txiav txim cov kev pab ntawv, koj yuav tsum tau thov kom saib xyuas kev ncaj ncees nyob hauv 10 hnub thaum tau txais tsabntawv ceebtoom ntawm kev txiav txim. Tsis tas li ntawv xwb, txhua qhov kev foob tsis txaus siab thiab thov saib xyuas yuav tsum sau nyob hauv 30 hnub txij hnub tau txais tsab ntawv ceebtoom. Kom paub ntau ntxiv txog yuav sau ntawv foob qhov kev txiav txim los ntawm lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam li cas, saib ntawm nqi 12 ntawm peb tsab ntawv tshajtawm Cov Cai Raws Li Tsab Cai Lanterman Act, uas tuaj yeem nrhiav pom ntawm http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch12.pdf

6. Daim Ntawv Foob Tshooj 4731 yog dab tsi?

Koj tuaj yeem ssai Daim Ntawv Foob Tshooj 4731 yog tias lub chaw pab cuam hauv cheebtsam yuam txoj kev cai lij choj lossis ua txhaum tsab kev cai. Qhov no txhais tau tias yog kojcov cai raug yuam lossis tsis kam lees, kev sau Daim Ntawv Foob Tshooj 4731 yuav yog qhov tsim nyog raws cov txheej txheem kev cai lij choj. Koj tuaj yeem sau Ntawv Foob Tshooj 4731 yog tias lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam tsis ua raws qhov kev txiav tximntawm Tus Kws Tswjhwm Kev Cai Lij Choj (“ALJ”) lossis yog lawv tsis saib tias koj puas tau txais yam kev pab uas muaj npe hauv koj li IPP.

Daim Ntawv Foob Tshooj 4731 tsis zoo ib yam li daim ntawv thov saib xyuas kev ncaj ncees. Koj tsis tuaj yeem sau ntawv tsis txaus siab mus hais daws qhov kev tsis pom zoontsig txog cov kev pab koj tau txais lossis hom kev txhawb hauv koj li IPP. Daim Ntawv Foob Tshooj 4731 tsuas yog siv yog tias lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam, lub chaw txhim kho, lossis cov chaw muab kev pab tsis ua raws kev cai lij choj lossis yuam cov cai xwb.

Piv txwv li, lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam yuam tsab kev cai lij choj yog tias: lawvtsis muab cov kev pab uas muaj nyob hauv koj li IPP, lossis lawv tsis ua raws li yam uas ALI xaiv. Koj tuaj yeem sau Tsab Ntawv Foob Tshooj 4731 lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam, luub chaw txhim kho, lossis lub chaw muab kev pab (xws li lub chaw saib xyuas yim neeg hauv zej zog, chaw pab cuam nruab hnub, lossis ib qho kev pab caij tsheb mus los tau ntiav los ntawm lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam).38 Txhawm rau sau koj covntawv foob tsis txaus siab, sau rau tus thawj coj ntawm koj lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam. Kom paub ntau ntxiv txog yuav sau Tsab Ntawv Foob Tshooj 4731 li cas, saib ntawm nqi 12 ntawm Phau Ntawv Qhia Txog Cov Cai Raws Tsab Cai Lanterman Act.

7. Lub Chaw Hauj Lwm Txhawb Neeg Qhua Cov Cai (Office of Clients’ Rights Advocacy, OCRA) yog dab tsi?

Yog tias koj muaj lus nug lossis xav tau kev pab rog koj lub chaw pab cuam hauv cheeb tsam cov kev pab koj tuaj yeem hu rau Lub Chaw Hauj Lwm

Txhawb Neeg Qhua Cov Cai (OCRA). OCRA tuaj yeem pab koj kom nkag siab koj cov cai thiab lub luag hauj lwm cuam tshuam txog koj cov cai rau cov kev pab los ntawm lub chawpab cuam hauv cheeb tsam thiab lwm cov kev pab. OCRA kev pab txhawb tuaj yeem muaj los pab koj daws teebmeem thaum ua raws li kev cai lij choj, kev tswjhwm, lossis lwm yam teebmeem uas tsim nyog kom ntseeg tias tau tiv thaiv koj cov cai. Txhawm rau tiv toj OCRA, hu rau 1-800-390-7032.

8. Cov Chaw Pabcuam Tau Zoo

Cov txuas nrog (link) txuas ntxiv no yog California Cov Kev Pab rau Kev Pabcuam Txuj Cithiab Qhia Paub (CalSTAT) qhov chaw pab ntawm “Kev Hloov Chaw: Hauv Tsev Kawm Rau Lub Neej Neeg Loj”.

http://www.calstat.org/transitionmessages.html

Cov txuas nrog (link) txuas ntxiv no yog California Cov Chaw Pab Hloov Chaw cov chaw pab cuam tshuam txog Kev Hloov Chaw.

http://www.catransitionalliance.org/resources/

Yog koj muaj lus nug, koj tuaj yeem tiv toj Chaw Muab Cov Cai Rau Cov Neeg Xiam OobKhab hauv California (Disability Rights California) ntawm 1-800-776-5746.

Peb xav hnov los ntawm koj! Thov ntxiv lus teb rau cov kev ntsuam xyuas nram qab no uashais txog peb cov kev tshaj tawm thiab qhia rau peb paub seb peb yuav tsum ua li cas![Txais qhov kev ntsuam xyuas nov]

Rau kev pab uas raug cai hu rau 800-776-5746 lossis ntxiv lus teb rau thov daim ntawv thov kev pab. Rau txhua lwm cov hom phiaj hu rau 916-504- 5800 (CA Qaum Teb); 213-213-8000 (CA Qab Teb).

Disability Rights California tau txais kev pab nyiaj los ntawm ntau qhov chaw pab, kom pom tag nrho cov npe chaw pab nyiaj, mus rau

http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

 • 1. 20 Teb Chaws Mes Kas Tsab Cai (USC) Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(VIII); 34 C.F.R. Sec. 300.320(b).
 • 2. Tsoom Fwv Tsab Kev Cai Lij Choj 113-128 (29 U.S.C. Sec. 3101, et. seq.)
 • 3. 29 U.S.C. Sec. 733(d)(4)
 • 4. 34 C.F.R Sec. 300.320(b)(1).
 • 5. 20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(VIII); 34 C.F.R. Sec. 300.320(b).
 • 6. 34 C.F.R Sec. 300.320(b)(2).
 • 7. 20 U.S.C. Sec. 1401(34); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a).
 • 8. 20 U.S.C. Sec. 1401(34)(c); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a)(2)(i)
 • 9. 20 U.S.C. Sec. 1401(34)(c); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a)(2)(iii).
 • 10. 20 U.S.C. Sec. 1401(34)(c); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a)(2)(iv).
 • 11. 20 U.S.C. Sec. 1401(34)(c); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a)(2)(ii).
 • 12. 20 U.S.C. Sec. 1401(34)(c); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a)(2)(v).
 • 13. 20 U.S.C. Sec. 1401(34)(c); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a)(2)(v).
 • 14. 34 C.F.R. Sec. 300.321(b)(1).
 • 15. 34 C.F.R. Sec. 300.321(b)(2). ).
 • 16. 34 C.F.R. Sec. 300.321(b)(3).
 • 17. Cal. Code Regs, tit. 9, Secs. 7028.6 thiab 7149(r).
 • 18. Cal. Code Regs, tit. 9, Sec. 7062.
 • 19. Cal. Code Regs, tit. 9, Sec. 7131.2(a); 34 CFR Sec. 361.22(a)(2).
 • 20. Cal. Code Regs, tit. 9, Sec. 7131(a)(1) thiab (2).
 • 21. DOR Lub Xeev Qhov Kev Npaj 2012, Cov Ntawv Xa Nrog Ua Ke 4.8(b)(2) (”DOR Lub Xeev Qhov Kev Npaj”), Nplooj 3 (Nrhiav pom ntawm: http://www.rehab.cahwnet.gov/Public/DOR-State-Plan.html); Cal. Code Regs, tit. 9, Secs.7028.6,7131.2 thiab 7149.
 • 22. 29 U.S.C. Sec. 733(b)
 • 23. Saib cov ntaub ntawv Cal. Wel. & Instit. Code Sec. 4512(b).
 • 24. Cal. Wel. & Instit. Code Sec. 4512(b).
 • 25. Cal. Wel. & Instit. Code Sec. 4648.55.
 • 26. Cal. Wel. & Instit. Code Sec. 4648.55(d).
 • 27. Cal. Wel. & Instit. Code Sec. 4646(a).
 • 28. 34 C.F.R. Sec. 300.102; Cal. Ed. Code Sec. 56026(c)(4) & 56026.1.
 • 29. 20 U.S.C. Sec. 1401(9); 34 C.F.R. Sec. 300.17.
 • 30. 20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(VIII); 34 C.F.R. Sec. 300.320(b); Cal. Ed. Code Sec. 56026(c)(4).
 • 31. 20 U.S.C. Secs 1412(a)(12); 34 C.F.R. Secs. 300.324(b) thiab (c).
 • 32. 20 U.S.C. Sec. 1412(a)(12)(B)(i).
 • 33. 20 U.S.C. Sec. 1412(a)(12)(B)(ii).
 • 34. Cal. Code Regs, tit. 9, Secs. 7028.6 thiab 7149(r).
 • 35. Cal. Code Regs, tit. 9, Sec. 7149.
 • 36. Cal. Code Regs, tit. 9, Sec. 7353(f).
 • 37. Saib cov ntaub ntawv 29 U.S.C. Sec. 732.
 • 38. Cal. Wel. & Instit. Code Sec. 4731(b).