Անցումային ծառայություններ աշակերտների համար

Publications
#5567.10

Անցումային ծառայություններ աշակերտների համար

Այս հրապարակումն այն մասին է, թե ինչպես են տարբեր մարմիններն օգնում հաշմանդամպատանիներին, երբ նրանք մտնում են չափահաս կյանք: Այդ գործընթացը կոչվում է ԱՆՑՈՒՄ: Այդ մարմինները դպրոցական օկրուգներն են և Վերականգնողական դեպարտամենտը: Որոշ պատանիներնաև տարածքային կենտրոնի նպաստառուներ են: Տարածքային կենտրոնները նույնպես պետք է օգնեն անցումային շրջանում:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Բաժին 1՝ Դպրոցական օկրուգներ

1. Անցման պլանավորումը պետք է սկսվի 16 տարեկանից:

Դպրոցական օկրուգն անցման պլանավորումը պետք է սկսի ամենաուշը այն ժամանակ, երբ դուք 16տարեկան եք:1 Դուք նույնպես կարող եք դպրոցին խնդրել անցման պլանավորումն սկսել մինչև ձեր 16տարեկան դառնալը: Ծանր հաշմանդամություն ունեցող աշակերտների համար լավ է վաղ սկսել:Աշակերտներն, ովքեր դպրոցից դուրս մնալու վտանգի տակ են, նույնպես պետք է վաղ սկսեն:

Դուք և ձեր Անհատական կրթական ծրագրի (Individualized Education Program - IEP) թիմը պետք է անցկացնեն հանդիպում՝ ձեր անցումային ծառայությունները պլանավորելու համար: Դուք կարողեք անել դա որպես ձեր կանոնավոր IEP հանդիպման մաս: Կամ կարող եք պլանավորել ձեր անցումային ծառայությունները IEP թիմի հետ՝ հատուկ հանդիպման ժամանակ: Առանձինհանդիպումը ձեզ ավելի շատ ժամանակ կտա՝ ձեր գաղափարների և ձեր ապագա անելիքներիմասին խոսելու համար:

Որպես IEP գործընթացի մաս դուք և ձեր IEP թիմը գրավոր կկազմեք անցումային պլան: Այդ պլանը կարող է լինել ձեր IEP-ի մասը կամ առանձին փաստաթուղթ, որը կոչվում է Անհատականանցումային պլան (Individual Transition Plan, ITP):

Ի՞նչպես է կազմվում ձեր անցումային պլանը:

IEP-ում ամենակարևոր անձը ԴՈՒՔ եք: Երբ դուք հանդիպում եք IEP թիմի հետ ձեր անցումային պլանը քննարկելու համար, ձեզ

անհրաժեշտ է ասել նրանց,թե ինչ եք դուք ցանկանում անել և ինչ է ձեզ անհրաժեշտ: Սա կոչվում էինքնապաշտպանություն: Կարևոր է, որ դուք հնարավորություն ունենաք արտահայտվելու ձեր նախընտրությունների մասին: Որոշ աշակերտներ օգտագործում են նկարներ: Այլոք օգտագործում են տեսանյութեր կամ տարբեր տիպի տեխնոլոգիաներ: Ձեզ անհրաժեշտ է հայտնել ձեր նախընտրությունների և ավագ դպրոցից հետո ձեր պլանների և ձեր ապագայի պլանների մասին՝ օգտագործելով հաղորդակցման այնպիսի ձև, որը բավարարում է ձեր կարիքները:

Երբեմն աշակերտները համոզված չեն՝ արդյոք նրանք բավարար չափով գիտեն ընտրությունկատարելու համար իրենց տարբերակների մասին: Դուք կարող եք օգնություն խնդրել՝ իմանալու ձեր տարբերակների մասին, որպեսզի կարողանաք սահմանել ձեր նպատակները: Դուք կարող եք դպրոցին խնդրել հրավիրել այլ անձանց, օր. ծնողներ, տարածքային կենտրոնի ծառայությունների համակարգող, Վերականգնողական դեպարտամենտին՝ լինելու ձեր IEP թիմի կազմում: Ոչ բոլոր մարմինները, որոնք հրավիրված են մասնակցելու, կարող են ընդգրկվել (օր. տարածքային կենտրոնի ծառայությունների համակարգողը): Կարևոր է նշել, որ Աշխատուժի ինովացիայի և հնարավորությունների մասին օրենքը (Workforce Innovation and Opportunity Act, WIOA)2 մեծացրել է Վերականգնողական դեպարտամենտի (Department of Rehabilitation - DOR) դերն անցումային գործընթացում, ևայժմ DOR-ը պետք է մասնակցի IEP հանդիպմանը, եթե հրավիրված է:3

Որպես անհատական անցումային պլանավորման գործընթացի մաս օրենքը4 պահանջում է, որ ձեր IEP-ններառի համապատասխան գնահատումներ, ավագ դպրոցն ավարտելուց հետո ձեր անցումային նպատակները կամ անցումային նպատակները միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո, տարեկան նպատակները, ձեր կրթական ծրագիրը և անցումային ծառայությունները, որոնք կօգնեն ձեզ հասնելու ձեր նպատակներին:

2. Գնահատման տեղեկատվություն

Անցման պլանավորումն ակսվում է անցման գնահատմամբ: Անցման գնահատումը ներառում էտեղեկատվություն, որը դուք և ձեր ընտանիքը տրամադրում եք ձեր հետաքրքրությունների,հմտությունների և ցանկացած այն խնդիրների վերաբերյալ, որոնց հնարավոր է բախվեք: Այններառում է նաև ինքնուրույն կենսակերպի հմտությունների գնահատումը և չափահաս կյանքինանցնելու ձեր պատրաստակամությունը: Այս գնահատման շրջանակում կարող է հարցազրույցիընթացքում լինել զրույց որևէ մեկի հետ՝ ավագ դպրոցն ավարտելուց հետո ձեր պլանների մասին:Որոշ աշակերտների անհրաժեշտ է ներկայացնել այս տեղեկատվությունը հաղորդակցման այլձևերի օգտագործմամբ, օր. նկարների, տեսանյութերի և/կամ օժանդակ տեխնոլոգիաների միջոցով:

Դուք կարող եք կազմել ձեր հետաքրքրությունների և ձեր հմտությունների առցանց հարցում: Երբ դուքմասնակցում եք ձեր անցումային կարիքների գնահատմանը, դուք սկսում եք իմանալ ավելին ձեր և աշխատանքի կամ քոլեջի տարբերակների մասին: Մասնագիտական հետաքրքրությունների հարցումներն օգնում են սահմանել ապագայի ձեր հույսերն ու երազանքները: Նրանք

կենտրոնանում են ձեր հետաքրքրությունների և ձեր առանձնահատուկ տաղանդների վրա: Նրանքնաև բացահայտում են այն խնդիրները, որոնց կարող եք բախվել չափահաս կյանքին անցնելու համար նախապատրաստվելիս: Երբ թվարկում եք ձեր աշխատանքային նպատակները, դուք պետք է հայտնեքթիմին ձեր կրթական և վերապատրաստման նպատակների մասին: Շատ աշխատանքների համար պահանջվում է կրթություն և վերապատրաստում դպրոցն ավարտելուց հետո: Երբեմն դուք կարող եքավարտել վերապատրաստումը աշխատանքի ընթացքում: Որոշ աշխատանքների համար պահանջվումէ "սերտիֆիկացիա"՝ փաստաթուղթ, որը գործատուին հայտնում է, որ դուք ունեք ձեր ցանկացած աշխատանքը կատարելու հմտություններ: Որոշ աշխատանքների համար պահանջվում է բակալավրիկամ ավելի բարձր աստիճան: Գնահատաման ողջ տեղեկատվությունը պետք է պահվի Անցկացմանամփոփագիր (Summary of Performance - SOP)/Անցման պորտֆոլիո փաստաթղթերում:

Գնահատումը ձեր թիմին հայտնում է ավագ դպրոցից հետո ձեր նպատակների մասին: IEP-ի մնացածմասը կենտրոնանում է այն բանի վրա, թե ինչ կարող են անել դպրոցները՝ օգնելու ձեզ հասնել ձերնպատակներին, որոնք չեն վերաբերում ավագ դպրոցից հետո եկող կյանքին:

3. Ի՞նչն է մտնում ձեր Անցումային պլանի մեջ:

Ձեր անցումային պլանը կունենա երկու մաս.

 • Առաջին մասն այն մասին է, թե ինչ եք դուք ցանկանում անել, երբ դառնաք չափահաս: Դրանքձեր ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ:5 Դուք և ձեր IEP թիմը պետք է վերանայեք ձեր նապատակներն ամեն տարի:6
 • Երկրորդ մասն այն մասին է, թե ինչ եք դուք ցանկանում անել ձեր ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՆ հասնելու համար: Դրանք կոչվում են

«ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»: Ձեր անցումային պլանը պետք է պարունակի գործողություններիհամակարգված ծրագիր, որոնք կօգնեն ձեզ հասնել ձեր ապագա նպատակներին:7

Մաս առաջին՝ Նպատակներ

Ձեր անցումային պլանը պետք է ունենա ապագայի երկարաժամկետ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ, նպատակներ, որոնցդուք կհասնեք ավագ դպրոցն ավարտելուց հետո (դրանք նաև կոչվում են միջնակարգ կրթությանը հաջորդող նպատակներ): Ապագայի ձեր երկարաժամկետ նպատակները այնպիսի բաներ են, ինչպիսիք ենօրինակ՝ ցանկանում եք գնալ քոլեջ, թե ոչ, ինչ տիպի քոլեջ եք ուզում գնալ և/կամ ինչ մասնագիտական (աշխատանքային) ծրագրի եք ուզում մասնակցել և ինչ տիպի աշխատանք եք պլանավորում կատարել:

Նշվող նպատակները ներառում են. աշխատանքի ընդունման նպատակներ, կրթական և վերապատրաստման նպատակներ և եթե IEP թիմը համաձայն է, ձեր ինքնուրույն կյանքի նպատակները:

Միջնակարգ կրթությանը հաջորդող նպատակների օրինակներ են.

Աշխատանք. Ավագ դպրոցից հետո ես ցանկանում եմ ունենալ փոքր երեխաներին դասավանդելու աշխատանք:

Կրթություն/Վերապատրաստում. Ավագ դպրոցից հետո ես կընդունվեմ իմ համայնքային քոլեջը ևձեռք կբերեմ վաղ մանկական տարիքի երեխաների հետ աշխատելու սերտիֆիկացիա:

Ինքնուրույն կյանք. Ավագ դպրոցից հետո ես կապրեմ իմ սեփական միջոցներով:

Դուք պետք է ունենաք նաև կարճաժամկետ (տարեկան) նպատակներ: Դրանք այն բաներն, որոնք դուք կարող եք իրականացնել մեկ տարում կամ ավելի կարճ ժամկետում: Դրանք այնպիսի բաներ են, որոնքկօգնեն ձեզ հասնելու ապագայի ձեր երկարաժամկետ նպատակներին:

Տարեկան նպատակների օրինակներ.

 • Ես կլրացնեմ աշխատանքի ընդունման առցանց դիմում:
 • Ես կկազմեմ աշխատանքի ընդունման դիմումի ձև:
 • Ես կկազմեմ ինքնակենսագրություն (ռեզյումե):
 • Ես կլրացնեմ քոլեջընդունվելու դիմում:
 • Ես առցանց կդիմեմ ֆինանսական օգնություն ստանալու համար:
 • Ես կգրեմ հիմնավորում որպես նախադպրոցական հաստատության մանկավարժ աշխատելու իմ մասնագիտական ընտրության մասին:
 • Ես կկազմեմ բյուջե:

Ձեր բոլոր նպատակները պետք է հիմնված լինեն ձեր սեփական կարիքների վրա: Ձեր նպատակներըպետք է լինեն այնպիսին, որոնք հնարավոր լինի չափել: Ձեր նպատակները պետք է հիմնված լինեն գնահատումների վրա: Այդ գնահատումները պետք է օգնեն ձեզ ձևակերպել այն, թե ինչով եք ցանկանումզբաղվել, ինչում եք դուք լավ, ինչ աշխատանք դուք կցանկանայիք կատարել:

Մաս երկրորդ՝ Գործողություններ

Ձեր անցումային պլանը պետք է ունենա ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ համակարգված ծրագիր, որը կօգնի ձեզ հասնել ավագ դպրոցն ավարտելուց հետո ձեր կյանքի նապատակին: Ձեր գործողությունները պետք է կենտրոնանան ձեր կրթական և ինքնուրույն կյանքի հմտությունների զարգացման վրա, որպեսզիդուք կարողանաք սահուն կերպով անցնեք ավագ դպրոցից քոլեջ, ընդունվեք մասնագիտականվերապատրաստման ծրագրում, աշխատանքի կամ զբաղվեք ավագ դպրոցին հաջորդող այլ գործունեությամբ: Ձեր գործողությունները պետք է ներառեն նաև ֆունկցիոնալ մասնագիտականգնահատում:8

Ձեր գործողությունների համակարգված ծրագիրը կարող է ներառել.

Ուսուցողական ծառայություններ
Ուսուցողական ծառայությունը դաս է, որն օգնում է ձեզ ձեռք բերել ձեր երկարաժամկետ նապատակներին հասնելու համար ձեզ անհրաժեշտ հմտությունները: Օրինակ՝ եթե դուք ցանկանում եք աշխատել համակարգիչների հետ, ձեր ուսուցողական ծառայությունը կլինի դաս համակարգիչների մասին: Կամ եթե դուք ցանկանում եք լինել խոհարար, ձեր ուսուցողական ծառայությունը կներառի հանձնարարություններ, որոնք կօգնեն ձեզ սովորել բաղադրատոմսեր կարդալ:9

Համայնքային շփումներ
Համայնքային շփումները կարող են օգնել ձեզ մասնակից լինել ձեր համայնքի կյանքին: Համայնքայինշփման օրինակ է, երբ ձեզ օգնում են հանդիպել ձեր համայնքի մարդկանց, ովքեր կաջակցեն ձեզ ձեր նպատակներին հասնելու և ինքնուրույն կյանք վարելու հարցերում:10

Զբաղվածության հետ կապված նպատակներ
Զբաղվածության հետ կապված նպատակները կարող են օգնել տեղեկացնել ձեզ, թե ինչ աշխատատեղերկարող են առաջարկվել ձեր տարածքում: Զբաղվածության հետ կապված նպատակները կարող են նաևտեղեկացնել ձեզ այն մասին, թե ինչ պետք է դուք անեք ավագ դպրոցից հետո վերապատրաստմանդասընթացներին, քոլեջին կամ աջակցված աշխատանքի ընդունվելուն համապատասխանելու և նախապատրաստվելու համար:11

Հարակից ծառայություններ
Հարակից ծառայությունները այն ծառայություններն են, որոնք տարբեր են ուսուցողական ծառայություններից և օգնում են ձեզ հասնել ձեր կրթական նպատակներին: Հարակից ծառայությունների օրինակներ են.

 • Խոսքային խնդիրների թերապիան,
 • Մասնագիտական հիվանդությունների բուժումը,
 • Կարիերայի կողմնորոշման խորհրդատվությունը,
 • Ճանապարհափոխադրում մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներին կամ դեպի ինքնուրույն կյանքի կենտրոններ,
 • Խորհրդատվական ծառայություններ, որոնք օգնում են ձեզ ձեռք բերել քոլեջ կամ աշխատանքիընդունվելու հետ կապված արագ ընկալելու հմտություններ, և
 • Հասարակական աշխատանքի ծառայություններ, որոնք օգնում են ձեզ կապվել այն մարմիններիհետ, որոնք կարող են օգնել ձեզ հասնել ձեր երկարաժամկետ նպատակներին:12

Ինքնուրույն կյանք վարելու հմտություններ
Ինքնուրույն կյանք վարելու հմտությունները կարող են օգնել ձեզ, եթե դուք ունեք այնպիսի գործեր կատարելու պրակտիկայի կարիք, ինչպիսիք են ճաշերի պատրաստումը, գնումներ կատարելը, բյուջե կազմելը, տան պահպանման աշխատանքները, հաշիվների վճարումը, հարդարվելը կամ հասարակական տրանսպորտով երթևեկելը:13

Ֆունկցիոնալ գնահատում
Եթե ձեզ անհրաժեշտ է օգնություն ձեր զբաղվածության նպատակը սահմանելու հարցում, ֆունկցիոնալգնահատումը կարող է ուղղորդել ձեզ: Այս գնահատումը գնահատում է ձեզ այնպիսի իրավիճակում, որը նման է ձեզ հետաքրքրող աշխատանքի տեսակին և ձեզ տալիս է գործնական տեղեկատվություն ձեր ուժեղ կողմերի և հմտությունների մասին:14

4. Ի՞նչպես եք պատրաստվում ձեր IEP հանդիպմանը:

Ե՛վ աշակերտները, և՛ ծնողները IEP թիմի բաղկացուցիչ մասերն են: Ստորև ներկայացված ենանցումային պլանավորման գործընթացին նպաստելու մի քանի ճանապարհներ.

a. Կազմել ցուցակ և/կամ օրակարգ

Կատարե՛ք ձեր ուսումնասիրությունը և եղե՛ք պատրաստված նախքան IEP հանդիպմանը գնալը: Ձեր IEP հանդիպումից առաջ ձեզ համար կարող է օգտակար լինել ձեր ուժեղ կողմերի, կարիքների, երազանքների, վախերի և ապագայի համար ձեր ցանկությունների ցուցակի կազմումը: Դա կարող էօգնել ձեզ՝ պատրաստվելու ձեր IEP հանդիպման ընթացքում ձեզ համար ցանկալի թեմաների քննարկմանը:

Դուք կարող եք IEP հանդիպման համար կազմել նաև օրակարգ և ներառել անցման վերաբերյալ ձեր ունեցած հարցերը, որպեսզի դրանք հնարավոր լինի քննարկել (հնարավորության դեպքում ձեր գործըվարողի/ուսուցչի և IEP թիմի այլ անդամների հետ քննարկեք այս հարցերը մինչև պաշտոնական IEP հանդիպումը): Հաճախ ձեր հարցերի պատասխանները տրվում են հեշտությամբ և օգնում են ունենալ արդյունավետ հանդիպում: Դուք պետք է ի վիճակի լինեք ամբողջությամբ հասկանալ և մասնակցել IEP հանդիպմանը:15 Ձեզ թույլ է տրվում տալ հարցեր և ձեզ հետ բերել որևէ ընկերոջ կամ

աջակցող անձի: Եթե դուք չեք գալիս IEP հանդիպմանը, դպրոցական օկրուգը պետք է ձեռնարկի այլ քայլեր՝ համոզվելու, որ ձեր նախընտրություններն ու հետաքրքրությունները հաշվի են առնվել:16

b. Մասնակցել IEP-ի մշակմանը

Ինչպես քննարկվեց վերևում, գնահատումները կարող են օգտակար լինել IEP-ի մշակման համար տեղեկատվություն հավաքելու գործում: Գնահատումներն անցկացնելու համար ձեր ծնողը/խնամակալը(կամ դուք, եթե ձեր տարիքը 18 տարեկանից բարձր է) պետք է համաձայնի այս գնահատումների անցկացմանը՝ ստորագրելով ձևաթուղթ: Այս ձևաթղթում թվարկված են գնահատման գործիքներից մի քանիսը, որոնք կօգտագործվեն՝ հավաքելու գնահատաման տեղեկատվությունը, որը կօգտագործվի հետևյալ անցումային ոլորտներում IEP-ի մշակման համար. կրթություն/վերապատրաստում, զբաղվածություն և ինքնուրույն ապրելակերպ: Դուք և ձեր ընտանիքը պետք է տաք հարցեր գնահատման այս գործիքների վերաբերյալ:

Օգտակար կլինի նաև պահանջել՝ մշակել Անձին ուղղված/Անձից բխող պլաններ, որոնք կօգնեն որոշել միջնակարգ կրթությանը հաջորդող նպատակները, տարեկան IEP նպատակները, անցումային ծառայությունները և գործողությունները: Անձին ուղղված պլանավորում նշանակում է, որ ձեր անցումային պլանի մշակումը կենտրոնացած կլինի այն հարցի վրա, թե ինչն է, որով դուք կցանկանայիք զբաղվել ավագ դպրոցն ավարտելուց հետո: Ձեր ապագա նպատակներիիրականացմանն օժանդակող համաձայնեցված ծառայություններն ու աջակցությունները պետք է գրվեն ձեր IEP-ում:

Բաժին 2՝ Վերականգնողական դեպարտամենտ (Department of Rehabilitation - DOR)

1. Անցումային պլանավորման մեջ կարող է ընդգրկված լինել DOR-ի ներկայացուցիչ

Դուք կարող եք պահանջել, որ դպրոցական օկրուգը IEP հանդիպմանը հրավիրի DOR-ի ներկայացուցիչ: Դուք պետք է պահանջեք դա գրավոր, և ձեր պահանջը պետք է ներառի ձերհամաձայնությունը և ձեր ծնողի համաձայնությունը:17

Կարևոր է ձեր անցումային հանդիպմանն ունենալ DOR-ի ներկայացուցիչ, քանի որ DOR-ը կարող է տրամադրել անցումային ծառայություններ՝ օգնելով ձեզ հասնել ձեր աշխատանքային նպատակին:18 Հրավիրված լինելու դեպքում DOR-ից պահանջվում է ներկայանալ IEP հանդիպմանը:

DOR-ը պատասխանատու է՝ որոշելու, արդյոք դուք կարող եք ստանալ իրենց կողմից տրամադրված անցումային ծառայությունները: Համապատասխանելու համար DOR-ը պետք է որոշի, որ (1) ձեր ֆիզիկական կամ մտավոր խնդիրները զգալիորեն խոչընդոտում են ձեր աշխատանքի ընդունվելուն, (2) աշխատանքի ընդունվելու արդյունքի առումով ձեզ համար օգտակար կլինեն իրենց աշխատունակության վերականգնման ծառայությունները և (3) դուք պահանջում եք աշխատունակության վերականգնմանծառայություններ աշխատանքի ընդունվելուն պատրաստվելու, աշխատատեղ ստանալու կամ այնվերականգնելու համար:19

Եթե DOR-ը չի կարողանում ներկայանալ ձեր անցումային հանդիպմանը, դուք այնուամենայնիվիրավունք ունեք դիմել DOR-ի ծառայությունների համար՝ որոշելու, արդյոք դուք կհամապատասխանեք:

DOR-ի համապատասխանության մասին մանրամասն տեղեկատվության համար խնդրում ենքայցելել՝ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/540101.pdf

Եթե DOR-ը գտնում է, որ դուք համապատասխանում եք իրենց ծառայություններին, DOR-ը պետք է ձեր անցման պլանավորման ընթացքում հնարավորինս շուտ, սակայն ամենաուշը մինչև ձեր դպրոցն ավարտելը, մշակի ձեր Զբաղվածության անհատական պլանը (Individualized Plan for Employment - IPE) և պետք է հաշվի առնի ձեր IEP-ը և ձեր կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ նպատակների և ձեր IEP-ում սահմանված ծառայությունների հետ աշխատի համակարգված կերպով:20

2. Ի՞նչն է մտնում ձեր Զբաղվածության անհատական պլանի մեջ (Individualized Plan for Employment - IPE):

Ձեր Զբաղվածության անհատական պլանը կունենա երկու մաս.

 • Մաս առաջին՝ Ձեր ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻ սահմանում,
 • Մաս երկրորդ՝ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ սահմանում և թվարկում, որոնք DOR-ը պետք է տրամադրի՝ օգնելու ձեզ հասնել ձեր մասնագիտական նպատակներին:21

Մաս առաջին՝ Սահմանել Ձեր մասնագիտական նպատակը

Ձեր մասնագիտական նպատակը ձեր աշխատանքային նպատակն է: Մասնագիտական նպատակի օրինակ կարող է լինել. "աշակերտը կընդունվի աշխատանքի որպես օգնական":

Մաս երկրորդ՝ Թվարկել անաշխատունակության վերականգնման ծառայությունները, որոնք կօգնեն ձեզ հասնել ձեր մասնագիտական նպատակին

Առաջին մասում, ձեր մասնագիտական նպատակը սահմանելուց հետո, ձեր Զբաղվածության անհատական պլանի երկրորդ մասը պետք է թվարկի այն ծառայությունները, որոնք կօգնեն ձեզ հասնել այդ նպատակին:

Օրինակ, եթե ձեր մասնագիտական նպատակն է դառնալ օգնական, ծառայությունների ցանկը կարող էլինել հետևյալը. օգնականի դպրոցի կրթաթոշակի ֆինանսավորում, սերտիֆիկացիա, գրքեր և գրենական պիտույքներ և ճանապարհափոխադրումը դեպի դպրոց և հետ:

Կարևոր է համոզվել, որ ձեր IPE-ում սահմանված լինեն ձեզ անհրաժեշտ բոլոր ծառայությունները՝ ձեր զբաղվածության հետ կապված նպատակին համապատասխանելու համար: IPE-ն ունենալուց հետո DOR-ը պատասխանատու է IPE-ում համաձայնեցված անցումային ծառայությունների տրամադրման և դրանց դիմաց վճարման համար այն ժամանակահատվածում, որի ընթացքում անհատը մասնակցում է VR ծրագրին:22

3. Որո՞նք են այն ծրագրերը, որոնք կարող են առաջարկվել

DOR-ի հետ համագործակցելու արդյունքում:

Անցումային գործընկերության ծրագիրը (Transition Partnership Program - TPP) ավագդպրոցի հաշմանդամ աշակերտներին կապում է Կալիֆորնիայի Վերականգնողական դեպարտամենտի(California Department of Rehabilitation - DOR) հետ և աջակցում է նրանց աշխատել իրենց անցումային շրջանում: TPP-ն օգնում է աշակերտներին հաղթահարել աշխատանքի ընդունվելու հետկապված խոչընդոտները: Աջակցությունը կարող է ներառել ուղղակիորեն աշխատատեղի փնտրտուքը,մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց կամ միջնակարգ կրթությանը հաջորդող կրթություն:TPP-ն հասանելի չէ բոլոր շրջաններում, կապվե՛ք անմիջապես ձեր շրջանի վարչության հետ՝ պարզելու, արդյոք այնտեղ կա TPP: Նաև՝ աշակերտներից չի պահանջվում մասնակցել TPPծրագրին DOR-ի ծառայություններից օգտվելու համար:

College 2 Career (C2C) ծրագրերը Կալիֆորնիայի համայնքային քոլեջների միության նախագահիգրասենյակի (California Community Colleges' Chancellor's Office) հետ համատեղ կազմում են Վերականգնողական դեպարտամենտի (Department of Rehabilitation - DOR) մասը և նպատակ ունեն մշակել մասնագիտական վերապատրաստման պիլոտային դասընթացներ մտավորհետամնացությամբ անհատների (intellectual disabilities - ID)

համար: Աշակերտները կստանան ցուցումներ և աջակցություն՝ իրենց ընտրած մասնագիտական բնագավառում մրցակցային ներառական աշխատատեղ ապահովելու նպատակով: C2C ծրագրերը չենառաջարկվում համայնքային քոլեջների բոլոր շրջաններում: Դուք կարող եք կապվել ձեր շրջանիհամայնքային քոլեջների հետ՝ պարզելու, արդյոք նրանք ունեն այս ծրագիրը:

Workability Programs (Պիտանիության ծրագրեր) -տրամադրում են աշխատանքի ընդունվելու հետ կապված ծառայություններ կրթական միջավայրում: Կան Պիտանիության ծրագրերի չորս տարբեր տեսակներ.

 • Workability I ծրագիրը ավագ դպրոցի աշակերտների համար ապահովում էմասնագիտական վերապատրաստում և ծառայություններ,
 • Workability II ծրագիրը Մեծահասակների կրթության և մասնագիտականվերապատրաստման տարածքային ծրագրերում (Adult Education and RegionalOccupational Programs) ընդգրկված աշակերտների համար ապահովում է ուղղակիմասնագիտական վերապատրաստում,
 • Workability III ծրագիրը համայնքային քոլեջների ուսանողներին տրամադրում էմասնագիտական զարգացման ծառայություններ, օրինակ՝ որակավորման բարձրացման և քոլեջում հաջողության հասնելու դասեր՝ երկամյա սերտիֆիկացիոն ծրագիրն ավարտելու,կրթական աստիճան ստանալու կամ փոխադրման որևէ ծրագիր ավարտելու համար, և
 • Workability IV ծրագիրը պետական համալսարանների ուսանողների համար ապահովում է մասնագիտական զարգացման ծառայություններ, ինչպիսիք են կարիերայի հարցերովխորհրդատվությունը և դասընթացները՝ կրթության և աշխատանքային փորձի միջև բացըլրացնելու համար:

Այս ծրագրերը չեն առաջարկվում բոլոր շրջաններում: Կախված ձեզ հետաքրքրող Workability ծրագրի տեսակից՝ դուք պետք է կապվեք ձեր շրջանի դպրոցական օկրուգի, համայնքային քոլեջի կամ պետական համալսարանի հետ՝ պարզելու, արդյոք նրանք ունեն այս ծրագրերից որևէ մեկը:

Եթե դուք համաձայն չեք Workability ծրագրի հետ կամ ունեք հարցեր ծրագրի մասին, մանրամասնտեղեկությունների համար զանգահարե՛ք Կալիֆորնիայի Հաշմանդամների իրավունքներիհարցերով զբաղվող կազմակերպությանը:

Անցումային ծառայություններ աշխատանքի ընդունվելուց առաջ (Pre-Employment Transition Services - PETS)

DOR-ից պահանջվում է տրամադրել հետևյալ 5 ծառայություններն այն հաշմանդամ աշակերտներին (16-ից 21 տարեկան), ովքեր համապատասխանում են կամ հավանականորեն համապատասխանումեն VR ծառայություններից օգտվելու համար. (1) աշխատատեղի փնտրտուքի խորհրդատվություն, (2) աշխատանքի վրա հիմնված գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորություններ, (3) խորհրդատվություն միջնակարգ կրթությանը հաջորդող կրթական հնարավորությունների մասին, (4) աշխատատեղին պատրաստ լինելու վերապատրաստում և (5)ցուցումներ ինքնապաշտպանության համար:23

Բաժին 3՝ Տարածքային կենտրոններ

1. Տարածքային կենտրոնները նույնպես պետք է օգնեն իրենց նպաստառուներին անցումային շրջանում

Որոշ պատանիներ տարածքային կենտրոնի նպաստառուներ են, և տարածքային կենտրոնը պետք է օգնի նրանց իրենց անցումային շրջանում:

Տարածքային կենտրոնը կարող է տրամադրել ինքնուրույն ապրելակերպի և մասնագիտական զարգացման հետևյալ ծառայությունները.

 • մրցունակ զբաղվածություն,
 • նախապատրաստում աշխատանքի ընդունվելուն,
 • ինքնազբաղվածություն,
 • աջակցված զբաղվածություն,
 • մեծահասակների զարգացման կենտրոններ կամ ցերեկային ծրագրեր,
 • աջակցություն առօրյա կյանքում և23 ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 29, բաժին 733(b)
 • վարքի կառավարման ծրագիր:24

Եթե այս ծրագրերը չեն բավարարում ձեր կարիքները, տարածքային կենտրոնը կարող է մշակել ձեր կարիքները բավարարող համապատասխան ծրագիր:25

Այդուհանդերձ, տարածքային կենտրոնը չի տրամադրում վերը թվարկված ծառայություններից որոշները 18-ից 22 տարեկան այն աշակերտներին, ովքեր համապատասխան են հատուկ կրթություն ստանալու համար և ավագ դպրոցից չեն ստացել ավարտական դիպլոմ կամ վկայական:26 Սակայն օրենքով նախատեսվում են բացառություններ:27

Մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս "Հատուկ կրթություն 18-22 տարեկան նպաստառուների տրամադրվող մեծահասակների ծառայությունների փոխարեն" (SpecialEducation Instead of Adult Services for Consumers Between the Ages of 18-22)վերնագրով տեղեկատվական թերթիկն առցանց, հետևյալ կայքէջում՝http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F05001.pdf

2. Ի՞նչն է ներառվելու ձեր Անհատական ծրագրի պլանում (Individual Program Plan - IPP)

Եթե դուք տարածքային կենտրոնի նպաստառու եք, պետք է ունենաք Անհատական ծրագրի պլան(Individual Program Plan - IPP)՝ փաստաթուղթ, որն ասում է, թե որ ծառայություններն ու աջակցություններն են ձեզ անհրաժեշտ և նախընտրելի ձեզ համար: Կարևոր է, որ տարածքայինկենտրոնը մշակի այնպիսի IPP, որը բավարարի ձեր կարիքները և արտացոլի ձերընտրություններն ու նախընտրությունները: Ձեր IPP հանդիպումը կսահմանի ձեր IPP-ումընդգրկվող ինքնուրույն ապրելակերպի և մասնագիտական զարգացման ծառայությունները:

IPP հանդիպումը պետք է կենտրոնանա ձեզ վրա: Դա կոչվում է "անձին ուղղված" պլանավորում: Երբ պլանավորումն ուղղված է ձեզ, ձեր IPP-ն պետք է աշխատի այն ապագայի ուղղությամբ, որը դուք ցանկանում եք ձեզ համար:28

Տարածքային կենտրոնի ծառայությունների վերաբերյալ մասնրամասն տեղեկությունների համարտե՛ս այն հրապարակումը, որի վերնագիրն է Լանթերմանի օրենքով սահմանված իրավունքներ (Rights Under the Lanterman Act). Տարածքային կենտրոնի ծառայություններ զարգացմանհաշմանդամություն ունեցող անձանց համար (Regional Center Services for People withDevelopmental Disabilities),որը կարելի է գտնել առցանց http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm կայքէջում

1. Ի՞նչ կպատահի, եթե ես պահանջեմ որևէ ծառայություն, իսկ Դպրոցական օկրուգը և DOR-ը երկուսն էլ ասեն, որ ծառայությունը պետք է տրամադրի մեկ այլ մարմին

Ծառայության մատակարարը կախված է ծառայության նպատակից: Եթե ծառայությունը կրթականնպատակի համար է, դպրոցական օկրուգը պետք է գրանցի այն IEP-ում և ֆինանսավորի ծառայությունը: Եթե ծառայությունը մասնագիտական նպատակով է, DOR-ը պետք է գրանցի այն IEP-ում և ֆինանսավորի ծառայությունը: Այս կարգը սահմանված է Կալիֆորնիայի Կրթության դեպարտամենտի և Կալիֆորնիայի Վերականգնողական դեպարտամենտի միջև կնքված Միջգերատեսչական համաձայնագրում (Interagency Agreement):

Միջգերատեսչական համաձայնագիրը ներկայացնում է հետևյալ օրինակը.

Եթե որևէ աշակերտ ունի օրթոպեդիկ և վերականգնողական տեխնոլոգիական սարքի կարիք, որը կօգնի նրան դպրոցում, դպրոցական օկրուգը պետք է այդ սարքը ներառի աշակերտի IEP-ում և տրամադրի այն:

Եթե աշակերտն ունի օրթոպեդիկ և վերականգնողական տեխնոլոգիական սարքի կարիք, որը կօգնի նրանիրականացնելու իր աշխատանքային նպատակը, քանի որ նա մտնում է աշխատանքային աշխարհ, DOR-ըպետք է այդ սարքը ներառի աշակերտի IEP-ում և տրամադրի այն:

Դպրոցական օկրուգը ձեր կրթական ծառայությունների մատուցման առաջնային պատասխանատուն է այնքան ժամանակ, քանի դեռ դուք

չեք ավարտել կամ դուրս չեք եկել ավագ դպրոցից:29 Դպրոցական օկրուգը պետք է վստահ լինի, որ յուրաքանչյուր հաշմանդամ աշակերտ ստանում է համապատասխան անվճար պետականկրթություն՝ իր IEP-ին համաձայն:30 Օրենքով IEP թիմը պետք է ձեզ համար նախատեսի անցումային ծառայություններ՝ սկսած ամենաուշը 16 տարեկանից: Այդ ծառայությունները պետք է տրամադրվեն այն ժամանակ, քանի դեռ դուք 22 տարեկանում չեք ավարտել կամ դուրս չեք եկել ավագ դպրոցից:31

Այնուամենայնիվ, այլ մարմինները, ինչպիսին DOR-ն է, պետք է պատասխանատու լինեն հաշմանդամաշակերտներին տրամադրվող համապատասխան անվճար պետական կրթության տրամադրման ևդրա որոշ կամ բոլոր ծախսերի վճարման համար:32

Միջգերատեսչական համաձայնագրի նպատակն է՝ ապահովել, որ ծառայությունների, որոնք համարվում են նաև հատուկ կրթական ծառայություններ, տրամադրման համար պատասխանատու բոլոր պետականմարմինները կատարեն իրենց պարտավորությունները:33

Եթե որևէ մարմին, ինչպիսին DOR-ն է, չի կատարում իր պարտավորությունը, անհրաժեշտ ծառայությունները պետք է տրամադրի դպրոցը, որը սակայն իրավունք ունի պահանջել փոխհատուցում պետական մարմնից:34

DOR-ը պետք է վճարի ձեր IPE-ում նշված անցումային ծառայությունների համար այնքան ժամանակ,որքան դուք մասնակցում եք DOR ծրագրում:35 Ընդհանուր առմամբ, DOR-ը այն մարմինն է, որըպատասխանատու է աշխատունակության վերականգնման ծառայությունները հաշմանդամ անձանց տրամադրելու համար, ովքեր ունեն այդ ծառայությունների կարիքը՝ աշխատանքի ընդունմանըպատրաստվելու, աշխատատեղ ապահովելու, այն պահպանելու կամ վերականգնելու համար:36 Աշխատունակության վերականգնման ծառայությունները կարող են ներառել այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են աջակցություն աշխատատեղ ապահովելու հարցում աջակցվածաշխատանքի ընդունման միջոցով, անցում միջնակարգ կրթությանը հաջորդող կրթությանը և օգնություն/աջակցություն այդ հարցում կամ լրացուցիչ դասընթացներ, որոնք անհրաժեշտ ենաշխատանքային նպատակին հասնելու համար:

Որպես եզրափակում, եթե ծառայությունը նշված է IEP-ում կամ IPE- ում, փաստաթղթում նշվածպատասխանատու մարմինը պետք է վճարի ծառայությունների համար: Այնուամենայնիվ, եթե ծառայությունները սահմանվել են որպես կարիք, դպրոցական օկրուգը կարող է ֆինանսավորել ծառայությունները և պահանջել

փոխհատուցում DOR-ից, եթե ծառայություններն անհրաժեշտ են մասնագիտական նպատակին հասնելու համար:

2. Ի՞նչ կպատահի, եթե ես համաձայն չեմ դպրոցական օկրուգի կողմից ինձ տրամադրված Անցումային պլանի հետ

Եթե դուք և դպրոցական օկրուգը համաձայն չեք ձեր անցումային պլանում ներառվող տվյալների հետ, դուքկարող եք ներկայացնել բողոք օրենքով սահմանված կարգով և պահանջել լսումներ: Եթե դուք որոշում եք ներկայացնել օրենքով սահմանված բողոք, դուք պետք է ձեր օրինական բողոքը ներկայացնեք Վարչականլսումների գրասենյակին երկու տարվա ընթացքում, սկսած այն ամսաթվից, երբ իմացաք (կամ պատճառ ունեիք իմանալու) ձեր բողոքի փաստերի մասին: Օրենքով սահմանված բողոքների վերաբերյալ տեղեկատվության կամ աջակցության համար կարող եք կապվել Կալիֆորնիայի Հաշմանդամների իրավունքների հարցերով զբաղվող կազմակերպության հետ 1-800-776-5746 հեռախոսահամարով:

3. Ի՞նչ կպատահի, եթե դպրոցական օկրուգը չի տրամադրում իմ անցումային պլանում համաձայնեցված ծառայությունները

Դուք իրավունք ունեք ներկայացնել օրինական բողոք Կալիֆորնիայի Կրթության դեպարտամենտին(California Department of Education - CDE), եթե դպրոցական օկրուգը չի տրամադրում այն ծառայությունները, որոնց դուք համաձայնել եք ձեր անցումային պլանում: Եթե դուք որոշում եք ներկայացնել բողոք, դուք պետք է անեք այդ մեկ տարվա ընթացքում՝ սկսած այն ամսաթվից, երբ դպրոցական օկրուգը դադարեցրել է ծառայությունների տրամադրումը:

Օրենքով սահմանված կարգի և բողոք ներկայացնելու ընթացակարգերի մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել "Հատուկ կրթական իրավունքներ և պարտավորություններ" հրապարակման մեջ, որը հասանելի է առցանց՝

http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch06.pdf

4. Ի՞նչ է պատահում, եթե DOR-ը մերժում է որևէ ծառայություն

Եթե DOR-ը մերժում է որևէ ծառայություն, դուք կարող եք փորձել լուծել այդ խնդիրը DOR-ի ձերխոհրդատուի և նրա ղեկավարի հետ: Եթե դուք ի վիճակի չեք լուծել խնդիրը ձեր խորհրդատուի կամ ղեկավարի հետ, դուք կարող եք պահանջել, որ Շրջանային ադմինիստրատորը կատարի Վարչական վերանայում: Սակայն դուք պարտավոր չեք փորձել և լուծել ձեր խնդիրը DOR-ի ձեր խոհրդատուի և/կամղեկավարի հետ Վարչական վերանայում պահանջելուց առաջ: Վարչական վերանայումը պետք էպահանջել այն որոշման ամսաթվից հետո մեկ տարվա ընթացքում, որի հետ դուք համաձայն չեք:

Եթե դուք բավարարված չեք Վարչական վերանայմամբ, դուք կարող եք պահանջել միջնորդություն և/կամ Անկողմնակալ լսումներ: Այս պահանջը դուք պետք է ներկայացնեք գրավոր և Վարչական վերանայմանորոշումից հետո՝ 30 օրվա ընթացքում:37 Դուք պարտավոր չեք պահանջել Վարչական վերանայում նախքան միջնորդության և/կամ անկողմնակալ լսումների դիմում ներկայացնելը: Դուք կարող եքպահանջել միջնորդություն և/կամ Անկողմնակալ լսումներ այն որոշման ամսաթվից հետո մեկ տարվա ընթացքում, որի հետ դուք համաձայն չեք: Այնուամենայնիվ, ձեզ համար շահավետ կլինի անկողմնակալլսումներ պահանջելուց առաջ ձեր մտահոգությունները քննարկել նախ DOR-ի ձեր խորհրդատուի և/կամղեկավարի հետ, ինչպես նաև վերևում քննարկված DOR-ի Վարչական վերանայման գործընթացի միջոցով: Շատ խնդիրներ կարող են լուծվել տեղում, ոչ պաշտոնապես և ավելի արագ:

DOR-ի ծառայությունների մասին մանրամասն տեղեկատվության կամ աջակցության համար կարողեք զանգահարել Նպաստառուի աջակցության ծրագրին (Client Assistance Program - CAP): CAP-ն օգնում է ձեզ հասկանալ ձեր իրավունքները և պարտավորությունները՝ ներառյալ DOR-ի ծառայություններից օգտվելու ձեր իրավունքը: CAP-ի պաշտպանները կարող են ի վիճակի լինել օգնել ձեզ լուծելու խնդիրները ձեր DOR խորհրդատուի հետ կամ օգնել և ձեր անունից իրականացնելմասնագիտական ծառայությունների հետ կապված պաշտպանություն՝ կիրառելով պաշտպանության իրավական, վարչական կամ այլ համապատասխան միջոցներ ձեր իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու համար:38 CAP-ի պաշտպանի հետ կապվելու համար խնդրում ենքզանգահարել Կալիֆորնիայի Հաշմանդամների իրավունքների հարցերով զբաղվող կազմակերպությանը 1-800-776- 5746 հեռախոսահամարով:

5. Ի՞նչ կպատահի, եթե ես համաձայն չեմ ծառայության վերաբերյալ տարածքային կենտրոնի որոշման հետ

Եթե դուք ստանում եք որևէ ծառայություն և համաձայն չեք այդ ծառայությունը փոխելու կամդադարեցնելու տարածքային կենտրոնի որոշման հետ, դուք պետք է պահանջեք անկողմնակալլսումներ միջոցներ ձեռնարկելու ծանուցումն ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում: Այլապես,ցանկացած բողոքարկում կամ լսումների պահանջ պետք է ներկայացվի ծանուցման ամսաթվիցհետո 30 օրվա ընթացքում: Տարածքային կենտրոնի որոշումները բողոքարկելու կարգը տե՛ս"Լանթերմանի օրենքով սահմանվող իրավունքներ" վերնագրով մեր հրապարակման 12-րդ գլխում, որը կարելի է գտնել այստեղ՝ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch12.pdf

6. Ի՞նչ է Բաժին 4731-ով սահմանված բողոքը

Դուք կարող եք ներկայացնել Բաժին 4731-ով սահմանված բողոք, եթե տարածքային կենտրոնըխախտում է օրենքը կամ որևէ կանոնակարգ: Դա նշանակում է, որ եթե ձեր իրավունքները խախտվել կամ մերժվել են, Բաժին 4731-ով սահմանված բողոքի ներկայացումը կարող է լինել համապատասխան իրավական ընթացակարգ: Դուք կարող եք ներկայացնել Բաժին 4731-ով սահմանված բողոք, եթե տարածքային կենտրոնը չի կատարում Վարչական գործերով դատավորի (AdministrativeLaw Judge - “ALJ”) որոշումը կամ եթե նրանք ձեզ համար չեն ապահովում ձեր IPP-ում նշված ծառայությունների ձեր կողմից ստացումը:

Բաժին 4731-ով սահմանված բողոքը նույնը չէ, ինչ անկողմնակալ լսումների բողոքը: Դուք չեք կարողներկայացնել բողոք ձեր IPP-ում նշված ձեր կողմից ստացվող ծառայությունների քանակի կամ աջակցության տեսակների վերաբերյալ անհամաձայնությունը լուծելու համար: Բաժին 4731-ով սահմանված բողոքն օգտագործվում է միայն, եթե տարածքային կենտրոնը, զարգացման կենտրոնը կամծառայության մատակարարը խախտում է օրենքը կամ որևէ կանոնակարգ:

Օրինակ՝ տարածքային կենտրոնը խախտում է օրենքը, եթե. նրանք չեն տրամադրում ձեր IPP-ում նշված ծառայությունը կամ եթե նրանք չեն կատարում Վարչական գործերով դատավորի որոշումը: Դուք կարող եք ներկայացնել Բաժին 4731-ով սահմանված բողոք տարածքային կենտրոնի, զարգացման կենտրոնի կամ ծառայության մատակարարի դեմ (ինչպիսիք են խնամքի համայնքային կենտրոնները, ցերեկային ծրագրերը կամ տարածքային կենտրոնի

կողմից վարձված ցանկացած փոխադրող):39 Ձեր բողոքը ներկայացնելու համար գրավոր դիմե՛քձեր տարածքային կենտրոնի տնօրենին: Բաժին 4731-ով սահմանված բողոք ներկայացնելու կարգի մասին տե՛ս "Լանթերմանի օրենքով սահմանվող իրավունքների ձեռնարկ"-ի 12-րդ գլուխը:

7. Ի՞նչ է Նպաստառուների իրավունքների պաշտպանության գրասենյակը (Clients’ RightsAdvocacy - OCRA):

Եթե ունեք հարցեր կամ ձեր տարածքային կենտրոնի հետ կապված աջակցության կարիք, կարողեք զանգահարել Նպաստառուների իրավունքների պաշտպանության գրասենյակին (Clients’ Rights Advocacy - OCRA): OCRA-ն կարող է օգնել հասկանալ ձեր իրավունքներն ուպարտավորությունները, այդ թվում՝ տարածքային կենտրոնի և այլ ծրագրերով տրամադրվողծառայությունների ստացման ձեր իրավունքը: OCRA-ի պաշտպանները կարող են ի վիճակի լինել օգնել ձեզ լուծել խնդիրները՝ կիրառելով պաշտպանության իրավական, վարչական կամ այլմիջոցներ ձեր իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու համար: OCRA-ին կապվելու համար զանգահարե՛ք 1-800-390-7032 հեռախոսահամարով:

8. Օգտակար ռեսուրսներ

Ստորև Կալիֆորնիայի Տեխնիկական աջակցության և ուսուցման ծառայությունների (CaliforniaServices for Technical Assistance and Training - CalSTAT) ռեսուրսների հղումն է "Անցում." Դպրոցից դեպի չափահաս կյանք" թեմայի շուրջ:

http://www.calstat.org/transitionmessages.html

Ստորև Կալիֆորնիայի Անցումային Ալյանսի (California Transition Alliance) ռեսուրսների հղումն է "Անցում" թեմայի շուրջ:

http://www.catransitionalliance.org/resources/

Եթե ունեք հարցեր կարող եք կապվել Կալիֆորնիայի Հաշմանդամների իրավունքների հարցերով զբաղվող կազմակերպության հետ 1-800-776-5746 հեռախոսահամարով:

Մենք ցանկանում ենք լսել Ձեր կարծիքը: Խնդրում ենք պատասխանել մեր հրապարակումների մասին հետևյալ հարցման հարցերին և տեղեկացնել մեզ, թե ինչպես ենք մենք աշխատում: [Անցնել հարցումը]

Իրավաբանական օգնություն ստանալու համար զանգահարել 800- 776-5746 հեռախոսահամարով կամ լրացնել օգնության դիմումի ձևը: Մյուս բոլոր հարցերով զանգահարել 916-504-5800(Հյուսիսային Կալիֆորնիա), 213-213-8000 (Հարավային Կալիֆորնիա) հեռախոսահամարներով:

Կալիֆորնիայում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության կազմակերպությունը ֆինանսավորվում է տարբեր աղբյուրներից, հովանավորների ամբողջականցանկը տե՛ս այստեղ. http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html:

 • 1. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1414(d)(1)(A)(i)(VIII), Դաշնային կանոնագրքի հատված 34,բաժին 300.320(b):
 • 2. Հանրային օրենքի 113-128 (ԱՄՆ օրնեսգրքի հատված 29, բաժին 3101-ից սկսած)
 • 3. ԱՄՆ օրնեսգրքի հատված 29, բաժին 733(d)(4)
 • 4. Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին 300.43 (a), ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1401(34)
 • 5. Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին 300.320(b)(1):
 • 6. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1414(d)(1)(A)(i)(VIII), Դաշնային կանոնագրքի հատված 34,բաժին 300.320(b):
 • 7. Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին 300.320(b)(2)
 • 8. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1401(34), Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին 300.43(a):
 • 9. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1401(34)(c), Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին300.43(a)(2)(i)
 • 10. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1401(34)(c), Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին300.43(a)(2)(iii):
 • 11. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1401(34)(c), Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին300.43(a)(2)(iv):
 • 12. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1401(34)(c), Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին 300.43(a)(2)(ii):
 • 13. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1401(34)(c), Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին300.43(a)(2)(v):
 • 14. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1401(34)(c), Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին300.43(a)(2)(v):
 • 15. Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին 300.321(b)(1):
 • 16. Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին 300.321(b)(2):
 • 17. Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին 300.321(b)(3):
 • 18. Կալիֆորնիայի կանոնագիրք, հատված 9, բաժիններ 7028.6 և 7149(r):
 • 19. Կալիֆորնիայի կանոնագիրք, հատված 9, բաժին 7062
 • 20. Կալիֆորնիայի կանոնագիրք, հատված 9, բաժին 7131.2(a), Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին 361.22(a)(2):
 • 21. Կալիֆորնիայի կանոնագիրք, հատված 9, բաժին 7131(a)(1) և (2): Մաս առաջին՝ Սահմանել Ձեր մասնագիտական նպատակը
 • 22. DOR-ի 2012թ. նահանգային ծրագիր, Հավելված 4.8(b)(2) (”DOR State Plan”), էջ 3 (կարելի էգտնել http://www.rehab.cahwnet.gov/Public/DOR-State- Plan.html կայքէջում), Կալիֆորնիայիկանոնագիրք, հատված 9, 7028.6,7131.2 և 7149:
 • 23. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 29, բաժին 733(b)
 • 24. Տե՛ս հիմնականում Կալիֆորնիայի Սոցիալական ապահովության մասին օրենքի բաժին 4512(b)-ը:
 • 25. Կալիֆորնիայի Սոցիալական ապահովության մասին օրենքի բաժին 4512(b):
 • 26. Կալիֆորնիայի Սոցիալական ապահովության մասին օրենքի բաժին 4648.55:
 • 27. Կալիֆորնիայի Սոցիալական ապահովության մասին օրենքի բաժին 4648.55(d):
 • 28. Կալիֆորնիայի Սոցիալական ապահովության մասին օրենքի բաժին 4646(a): Բաժին 4՝ Այլ հարցեր
 • 29. Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժին 300.102, Կալիֆորնիայի Կրթության մասին օրենքիբաժիններ 56026(c)(4) և 56026.1:
 • 30. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1401(9), Դաշնային կանոնագրքի
 • 31. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1414(d)(1)(A)(i)(VIII); Դաշնային կանոնագրքի հատված34, բաժին 300.320(b), Կալիֆորնիայի Կրթության մասին օրենքի բաժին 56026(c)(4):
 • 32. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1412(a)(12), Դաշնային կանոնագրքի հատված 34, բաժիններ300.324(b) և (c):
 • 33. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1412(a)(12)(B)(i):
 • 34. ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 20, բաժին 1412(a)(12)(B)(ii):
 • 35. Կալիֆորնիայի կանոնագրքի հատված 9, բաժիններ 7028.6 և 7149(r):
 • 36. Կալիֆորնիայի կանոնագրքի հատված 9, բաժին 7149:
 • 37. Կալիֆորնիայի կանոնագրքի հատված 9, բաժին 7353(f):
 • 38. Տե՛ս հիմնականում ԱՄՆ օրենսգրքի հատված 29, բաժին 732:
 • 39. Կալիֆորնիայի Սոցիալական ապահովության մասին օրենքի բաժին 4731(b):