خدمات دوره گذار برای دانش آموزان

Publications
#5567.16

خدمات دوره گذار برای دانش آموزان

اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﺎی دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺟﻮان و دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﮫ ﮔﺬار ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺬار ﻧﺎم دارد. اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﺎطﻖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺟﻮا ِن دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﮫ دوره ﮔﺬار ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

ﺑﺨﺶ :1 ﻣﻨﺎطﻖ آﻣﻮزش ﭘﺮورش

1. ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﮔذار ﺑﺎﯾد از ﺳن 16 ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻏﺎز ﺷود.

آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﮔﺬار را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺳﻦ 16 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ1. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﻦ16 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﮔﺬار ﺷﻤﺎ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺪی، ﺷﺮوع زودھﻨﮕﺎم ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ. داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺬار ﺷﻤﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﺴﮫ ای ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻓﺮدی ﺷﻤﺎ (IEP) ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ ازﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎدی IEP ﺧﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﯿﺪ. ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﻠﺴﮫ وﯾﮋه ﮔﺮوه IEP ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺬار ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ. در ﺟﻠﺴﮫ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺷﻤﺎ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾﺪه ھﺎ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم آﻧﮭﺎ را دارﯾﺪ، ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ IEP، ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺗﯿﻢ IEP ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﺬار را ﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﻮﺷﺖ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از طﺮح IEP ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺳﻨﺪی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم طﺮح اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺬار (ITP) ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﮔﺬار ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ IEP ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ. ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﺬار ﺑﺎ ﺗﯿﻢ IEP ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﯽ و ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ. اﯾﻦ روش ﺧﻮدﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺎم دارد. داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﺑﺮاز اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ازﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد از وﯾﺪﺋﻮ ﯾﺎ ﻓﻨﺎوری ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﭘﺲ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺮای آﯾﻨﺪه را از طﺮﯾﻖ روش ھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻻ ﯾﻛون اﻟطﻼب ﻣﺗﺄﻛدﯾن ﻣن أﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﻛﺎ ٍف ﺑﺎﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم ﻟﻌﻣل اﻻﺧﺗﯾﺎرات. ﯾﻣﻛﻧك طﻠب ﮔﺎھﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد و ﺗﻌﯿﯿﻦ اھﺪاف ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪاز ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﺴﺌﻮل ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ را ﺑﮫ ﺗﯿﻢ IEP ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد دﻋﻮت ﺷﺪه )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻣﺴﺌﻮل ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ. ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻧﻮآوری و ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر (WIOA)2 ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ (DOR) را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺬار اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه DOR در ﺻﻮرت دﻋﻮت در ﺟﻠﺴﺎت IEP ﺿﺮوری اﺳﺖ3. طﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺨﺼﯽ ﮔﺬار، ﻗﺎﻧﻮن4 ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در IEP، اھﺪاف ﮔﺬار ﭘﺲ از ﺗﺮک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ اھﺪاف ﮔﺬار ﭘﺲ از ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ، اھﺪاف ﺳﺎﻻﻧﮫ،دوره ھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺬار ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

2. اطﻼﻋﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺬار آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺬار ﺷﺎﻣﻞ اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ، ﻣﮭﺎرت ھﺎ و ھﺮﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دارﯾﺪ ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﻓﺮدی درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراﺋﮫ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ، وﯾﺪﺋﻮ و/ﯾﺎ ﻓﻨﺎوری دﺳﺘﯿﺎری ھﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای ﺑﮫ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ درﺑﺎره ﻋﻼﯾﻖ و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد در ﮔﺬار ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﻢ ﮐﻢ درﺑﺎره ﺧﻮد، ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﮐﺎر و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎی ﻋﻼﯾﻖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در ﺷﻤﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﯿﺪھﺎ و آرزوھﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﻼﯾﻖ و اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﮫ ﻓﺮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎﯾﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺮدن اھﺪاف ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ درﺑﺎره اھﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺬراﻧﺪن دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻨﺪ »ﮔﻮاھﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ«ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﺪی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺷﻤﺎ دارای ﻣﮭﺎرت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﻐﻞ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺪرﮐﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮی ﺧﻼﺻﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد /(SOP)ﮔﺬار ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اھﺪاف ﭘﺲ از ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽ دھﺪ. ﺑﻘﯿﮫ ﻓﺮآﯾﻨﺪ IEP ﺑﺮ ﻣﻮاردی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪرﺳﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

3. ﭼﮫ ﻣواردی در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔذار ﺷﻣﺎ اﺟرا ﻣﯽ ﺷود؟

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﺬار دو ﺑﺨﺶ دارد:

 • ﺑﺨﺶ اول در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم آن را دارﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮارد اھﺪاف ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.5 ﺷﻤﺎ و ﺗﯿﻢ IEP ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﺳﺎﻻﻧﮫ اھﺪاف را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.6
 • ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮارد »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ« ﻧﺎم دارﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﮔﺬار ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﻣﻨﻈﻢ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف آﯾﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ7

ﺑﺨﺶ اول: اھﺪاف

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﺬار ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺘﻮی اھﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﯾﻨﺪه اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ اھﺪاﻓﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ. )ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اھﺪاف ﭘﺲ از دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﻧﺎم دارﻧﺪ(. اھﺪافﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺞ را دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﻗﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﮫ ﻧﻮع ﮐﺎﻟﺞ و/ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﻐﻠﯽ را دارﯾﺪ، و ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﭼﮫ ﻧﻮع ﮐﺎری را دارﯾﺪو

اھﺪاﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ: اھﺪاف اﺳﺘﺨﺪام، اھﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، و ﯾﺎ درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﯿﻢ IEP، اھﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺜﺎل ھﺎﯾﯽ از اھﺪاف ﭘﺲ از دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ:

 • اﺳﺘﺨﺪام: ﭘﺲ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن، در ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ.
 • ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ/آﻣﻮزﺷﯽ: ﭘﺲ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن، ﻗﺼﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺧﻮد و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرﮐﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ دارم.
 • زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ: ﭘﺲ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن، ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اھﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﺳﺎﻻﻧﮫ( داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮارد اھﺪاﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در طﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮارد اھﺪاﻓﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﯾﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺜﺎل ھﺎﯾﯽ از اھﺪاف ﺳﺎﻻﻧﮫ:

 • ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺗﮭﯿﮫ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
 • ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
 • ﯾﮏ رزوﻣﮫ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
 • درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺮﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
 • ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاھﻢ داد.
 • ﻣﻘﺎﻟﮫ ای در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻮﺷﺖ.
 • ﺑﻮدﺟﮫ ای ﺗﮭﯿﮫ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.

ﺗﻤﺎﻣﯽ اھﺪاف ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی وﯾﮋه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اھﺪاف ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاردی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ. اھﺪاف ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی وﯾﮋه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﺪ ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ، در ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﮭﺎرت دارﯾﺪ و ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

ﺑﺨﺶ دوم: ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﮔﺬار ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﻣﻨﻈﻢ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ در ﺟﮭﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶﻣﮭﺎرت ھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻟﭻ، ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻐﻠﯽ، ﮐﺎر و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﭘﺲ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎﺷﻨ8.8

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در ﮐﺴﺐ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﮫ را دارﯾﺪ،ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻼﺳﯽ در زﻣﯿﻨﮫ راﯾﺎﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﯾﺎ، اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﮐﮫ آﺷﭙﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ در ﺟﮭﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻧﺪن طﺮزﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬاھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.9

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ اﻓﺮادی در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.10

اھﺪاف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل
اھﺪاف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﻮد اطﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. اھﺪاف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ازﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش، ﮐﺎﻟﺞ، ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﭘﺲ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اطﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.11

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮطﮫ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮطﮫ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ از آﻣﻮزش ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ در ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ اھﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺜﺎل ھﺎﯾﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ:

 • ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ،
 • درﻣﺎن ﺷﻐﻠﯽ،
 • راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻐﻠﯽ،
 • ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ.
 • ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺞ ﯾﺎ ﮐﺎر و
 • ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ12

ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮭﯿﮫ وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ، ﺧﺮﯾﺪ، ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﻨﺪی، ﻧﮕﮭﺪاری از ﺧﺎﻧﮫ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ، ﺟﺎروﮐﺸﯽ، ﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.13

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ارﺗﻘﺎی اھﺪاف اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮد دارﯾﺪ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی راھﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﻮع ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ، و ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﮭﺎرت ھﺎ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﯽ دھﺪ.14

4. ﭼﮕوﻧﮫ ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ IEP آﻣﺎده ﺷوﯾم

داﻧﺶ آﻣﻮزان و واﻟﺪﯾﻦ ھﻤﮫ از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﯿﻢ IEP ھﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ راه ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺛﺮﮔﺬاری در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮔﺬار اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ:

a. ﺗﮭﯿﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ و/ﯾﺎ دﺳﺘﻮرﮐﺎر

ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺟﻠﺴﮫ IEP ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ. ﭘﯿﺶ از ﺟﻠﺴﮫ IEP ﺗﮭﯿﮫ ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﻧﯿﺎزھﺎ، روﯾﺎھﺎ، ﺗﺮس ھﺎ، و آرزوھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺒﺖ در ﺟﻠﺴﮫ IEP درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﻮرﮐﺎری ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮطﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ﮔﺬار را در ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. )در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن، ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوﻧﺪه/ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮاﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ IEP ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﮫ رﺳﻤﯽ IEP درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ(. اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد، ﺑﮫ ﺳﺆاﻻت ﺷﻤﺎ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﮫ ای ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ درک ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﮫ IEP ﺑﺎﺷﯿﺪ.15 ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﺆال و ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه آوردن دوﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺮدی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﮫ ﺟﻠﺴﮫ را دارﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟﻠﺴﺎت IEP ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ، آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام دﯾﮕﺮی در ﺟﮭﺖ اطﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﯾﻖ و اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت دھﺪ.16

b. ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﮫ ﺗﮭﯿﮫ IEP

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ در ﺟﻤﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ IEP ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦ/ﻗﯿﻢ ﺷﻤﺎ )و ﯾﺎﺧﻮدﺗﺎن، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 18 ﺳﺎل دارﯾﺪ( ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﯾﮏ ﻓﺮم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﺰارھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ را ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﮭﯿﮫ IEP در ﺣﻮزه ھﺎی ﮔﺬار از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ: آﻣﻮزش/ﺗﺤﺼﯿﻼت، زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺷﺘﻐﺎل. ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ اﺑﺰارھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﮭﯿﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻓﺮدﻣﺤﻮر/ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮد ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اھﺪاف ﭘﺲ از دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ، اھﺪاف ﺳﺎﻻﻧﮫ IEP، ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺬار و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻓﺮدﻣﺤﻮر ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﺬار ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻮاردی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم آن را دارﯾﺪ.ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﮭﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب در IEP ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ :2 ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ (DOR)

1. در ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮔذار ﻧﻣﺎﯾﻧده ای از DOR ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه DOR را ﺑﮫ ﺟﻠﺴﺎت IEP دﻋﻮت ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺑﮫ طﻮر ﮐﺘﺒﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺘﻮی رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ و رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻨﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.17

ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه DOR در ﺟﻠﺴﮫ ﮔﺬار ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺬار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ.18 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه DOR در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻠﺴﮫ IEP دﻋﻮت ﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺬار ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﺑﺮﻋﮭﺪه DOR اﺳﺖ. ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ، DOR ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد: (1) ﻧﻘﺺﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ذھﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﮭﺖ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ، (2) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺷﻐﻠﯽ آﻧﮭﺎ از ﺣﯿﺚ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ، و (3) ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل، ﮐﺴﺐ و ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺠﺪد ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺷﻐﻠﯽ دارﯾﺪ.19

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ DOR ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﮫ ﮔﺬار ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت DOR درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ ﺗﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ DOR ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻄﻠﺐ ذﯾﻞ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:http://www.disabilityrightsca.org/pubs/540101.pdf

اﮔﺮ DOR ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ھﺴﺘﯿﺪ، DOR ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﺨﺼﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﻤﺎ (IPE) را در اﺳﺮع وﻗﺖ طﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮔﺬارﺗﮭﯿﮫﻧﻤﺎﯾﺪ، اﻣﺎ در آﺧﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺪرﺳﮫ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ IEP ﺷﻤﺎ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﺎ اھﺪاف، ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در IEP ﺷﻤﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.20

2. در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای اﺷﺗﻐﺎل (IEP) ﭼﮫ ﻣواردی ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل دوﺑﺨﺶ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ:

 • ﺑﺨﺶ اول: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اھﺪاف ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ؛
 • ﺑﺨﺶ دوم: ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ را ﮐﮫ DOR ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﺷﻐﻠﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ21

ﺑﺨﺶ اول: اھﺪاف ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ

اھﺪاف ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ اھﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﮭﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﯿﺪ. ﻣﺜﺎﻟﯽ از اھﺪاف ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ: »داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﻮد«.

ﺑﺨﺶ دوم: ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﺷﻐﻠﯽ

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اھﺪاف ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ ﯾﮏ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﺪ، ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﺨﺼﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف را ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ھﺪف ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻮﯾﺪ، ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد: ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ، درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ، ﮐﺘﺎب و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮا، و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ آﻣﻮزش.

ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﮫ IPE ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ IPE ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ،ﺳﺎزﻣﺎن DOR ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺬاری را ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﮭﺎ طﯽ ﺟﻠﺴﮫ IPE ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ VR ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اراﺋﮫ دھﺪ.22

3. ﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ DOR اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺬار (TPP)داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ (DOR) در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و در ﮔﺬار ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. TPP ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪ؛ دﺳﺘﯿﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ، ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺲ از دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﺑﺎﺷﺪ. TPP در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮای اطﻼع از وﺟﻮد TPP در اداره ی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت DOR ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در TPP ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و

ﮐﺎﻟﺞ ﺗﺎ ﺷﻐﻞ (C2C) اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﺪف در اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ذھﻨﯽ (ID) دارﻧﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﺎی ﻻزم در ﺟﮭﺖ ھﺪف اطﻤﯿﻨﺎن از اﺷﺘﻐﺎل ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی C2C در ﺗﻤﺎﻣﯽ ادارات ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ. ﺗﻘدم ﺑراﻣﺞ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ إﻋداد ﻣﮭﻧﻲ. ﺗوﺟد أرﺑﻌﺔ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺑراﻣﺞ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣل:

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﮭﺎر ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد:

 • ﻋﻤﻠﯽ 1 ﺧﺪﻣﺎت و دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛
 • ﻋﻤﻠﯽ 2 آﻣﻮزش ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛
 • ﻋﻤﻠﯽ 3 ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﻐﻞ و ﮐﻼس ھﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺎﻟﺞ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک دوﺳﺎﻟﮫ، ﮔﻮاھﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ و
 • ﻋﻤﻠﯽ 4 ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎطﻖ اراﺋﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﮫ دارﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اطﻼع از وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ، ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای، ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ ﺳﺆاﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ دارﯾﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت-ﮔﺬار ﭘﯿﺶ از اﺷﺘﻐﺎل (PETS)

DOR ﻣﻠﺰم ﺑﮫ اراﺋﮫ ﭘﻨﺞ ﺧﺪﻣﺎت ذﯾﻞ ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ 16) ﺗﺎ 21 ﺳﺎل( اﺳﺖ ﮐﮫ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ ﺑﮫ طﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت VR ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ: (1) ﻣﺸﺎوره ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻐﻠﯽ، (2)ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر، (3)ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﮫ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺲ از دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ (4) آﻣﻮزش آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، و (5)اراﺋﮫ آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺧﻮدﺣﻤﺎﯾﺘﯽ.23

ﺑﺨﺶ :3 ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای

1. ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود در زﻣﯾﻧﮫ ﮔذار ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.

ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ﺟوان ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫ ای ھﺳﺗﻧد، و ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﮔذار ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ذﯾﻞ در زﻣﯿﻨﮫ ﺷﻐﻠﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را اراﺋﮫ دھﺪ:

 

 • اﺷﺘﻐﺎل رﻗﺎﺑﺘﯽ،
 • آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل،
 • ﺧﻮد-اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ،
 • اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه،
 • ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ،
 • زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺸﺘﯿﺎﺑﻨﯽ ﺷﺪه، و
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر.24

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ.25

اﻟﺒﺘﮫ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ را ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ 18 ﺗﺎ 22 ﺳﺎل اراﺋﮫ ﻧﻤﯽ دھﺪ ﮐﮫ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮔﻮاھﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ دوره ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.26 اﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد.27

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺗﮏ ﺑﺮگ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ 18 ﺗﺎ 22در آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ذﯾﻞ را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F05001.pdf

ﭼﮫ ﻣواردی در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓردی ﺷﻣﺎ ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود (IPP)؟

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ھﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ (IPP) ﮐﮫ ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎنﻣﯽ دھﺪ. ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﺎﯾﺪ IPP را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ھﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻠﺴﮫ IPP ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در IPP ﻋﻨﻮان ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

ﺟﻠﺴﮫ IPP ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی »ﻓﺮد ﻣﺤﻮر« ﻧﺎم دارد. ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ، IPP ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ای ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ طﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.28

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای، ﻧﺸﺮﯾﮫ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﺗﺤﺖ ﻣﺼﻮﺑﮫ :Lanterman را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺶ روﻧﺪه، ﺑﮫ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htmﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ :4 ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺆاﻻت

1. اﮔر درﺧواﺳت ﺧدﻣﺎﺗﯽ را دھم و آﻣوزش ﭘرورش ﻣﻧطﻘﮫ و DOR ھر دو ﻋﻧوان ﮐﻧﻧد دﻓﺗر دﯾﮕری ﺑﺎﯾد اﯾن ﺧدﻣﺎت را اراﺋﮫ دھد، ﭼﮫ ﮐﻧم؟

اراﺋﮫ دھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ ھﺪف آن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ ھﺪﻓﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﮫ ﺷﻮد، آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را در IEP ﻋﻨﻮان و ﺑﻮدﺟﮫآن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ ھﺪﻓﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﮫ ﺷﻮد، آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را در IEP ﻋﻨﻮان و ﺑﻮدﺟﮫ آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻗﺮارداددر ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﯿﻦ وزارت آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺜﺎل ھﺎی ذﯾﻞ را اراﺋﮫ داده اﺳﺖ.

ﻓﻲ ﺣﺎل اﺣﺗﺎج طﺎﻟب إﻟﻰ ﻣﻌدات ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم إدراج اﻟﻣﻌدات ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔردي (IEP) اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟطﺎﻟب وﺗﻘوم ﺑﺗوﻓﯾرھﺎ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻓﻨﺎوری ﯾﺎری رﺳﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ در ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ، آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮردﻧﯿﺎز داﻧﺶ آﻣﻮز را در IEP ﻓﮭﺮﺳﺖ و آﻧﮭﺎ را ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﮔﺬار ﺑﮫ دﻧﯿﺎی ﮐﺎر ﺑﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻓﻨﺎوری ﯾﺎری رﺳﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ، DOR ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﮭﯿﺰات را در IPE داﻧﺶ آﻣﻮز ﻓﮭﺮﺳﺖ و آﻧﮭﺎ را ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﺪ.

اﺻﻮﻻً آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺴﺌﻮل اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﯾﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.29 آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﯾﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﮫھﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮ طﺒﻖ IEP ﺧﻮد از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و راﯾﮕﺎن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ.30طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﯿﻢ IEP ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺬار را ﻗﺒﻞ ازاﺗﻤﺎم ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺧﺮوج از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ 22 ﺳﺎﻟﮕﯽ اراﺋﮫ ﺷﻮﻧﺪ.31

اﻟﺒﺘﮫ، دﯾﮕﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ DOR ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل اراﺋﮫ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ راﯾﮕﺎن و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.32

ھﺪف از ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش اﺳﺘﻨﺜﺎﺋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.33 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ DOR ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻮد را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ، ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺒﺮاﻧﯽ از دﻓﺘﺮ دوﻟﺘﯽ را دارد.34

DOR ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺬار ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه در IPE ﺷﻤﺎ را ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ DOR ﺷﺮﮐﺖ دارﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد.35 ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ، DOR دﻓﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﮫﻣﺴﺌﻮل اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺑﺪﺳﺖ آوردن و ﯾﺎ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ اﺳﺖ.36 ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻤﮏ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺸﺘﯿﺎﺑﻨﯽ ﺷﺪه، ﮔﺬار ﺑﮫ و ﮐﻤﮏ/ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

در ﺧﺎﺗﻤﮫ، اﮔﺮ ﺧﺪﻣﺎت در IEP ﯾﺎ IPE ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﻓﺘﺮی ﮐﮫ در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﭙﺮدازد. اﻟﺒﺘﮫ، اﮔﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏﻧﯿﺎز ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮدﺟﮫ ﺧﺪﻣﺎت را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﺮای اداﻣﮫ ی اھﺪاف ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺎزھﺴﺘﻨﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎ را از DOR ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮد.

2. در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔذار ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑرای ﻣن ﺗوﺳط آﻣوزش ﭘرورش ﻣﻧطﻘﮫ رﺿﺎﯾت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم، ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﻧم؟

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ و آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﺬار ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ دادﺧﻮاھﯽ ﺑﺪھﯿﺪ. اﮔﺮ ﻗﺼﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ را دارﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در دﻓﺘﺮ اﺟﺮاﯾﯽ دادرﺳﯽ طﯽ دو ﺳﺎل از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊﺷﺪﯾﺪ )ﯾﺎ ادﻟﮫ ای ﺑﺮای اطﻼع داﺷﺘﯿﺪ( ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ دﺳﺘﯿﺎری در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 1-800-776-5746 ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

3. اﮔر آﻣوزش ﭘرورش ﻣﻧطﻘﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔذار ﻣن ﺗواﻓﻖ ﻧﻣودﯾم اراﺋﮫ ﻧدھد، ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﻧم؟

ﺷﻤﺎ ﺣﻖ طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﯿﺮوی از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ (CDE) را دارﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اداره آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮔﺬارﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه را اراﺋﮫ ﻧﺪھﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﺮوﺳﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﻧﺸﺮﯾﺎت وظﺎﯾﻒ و ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﻣﻮزش اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در آدرس زﯾﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:

http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch12.pdf

4. اﮔر DOR ازا اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧد، ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﻧم؟

ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻐﺎﺿﻰ DOR )ﻗﺳم إﻋﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل( ﻋن ﺧدﻣﺔ، ﯾﻣﻛﻧك ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣل اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎر DOR )ﻗﺴﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ( اﻟﺨﺎص ﺑﻚ واﻟﻤﺸﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ أو ﺑﮭﺎ اﮔﺮ DOR از اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎور DOR و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وی ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﯾﺎﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ ﮐﮫ رﺋﯿﺲ اداره ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اداری ﺻﻮرت دھﺪ. اﻟﺒﺘﮫ، ﭘﯿﺶ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اداری ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور و ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ DOR ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ. ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اداری ﺑﺎﯾﺪ طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﯿﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اداری رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ وﺳﺎطﺖ ﯾﺎ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ دھﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ و طﯽ ﺳﯽ روز از زﻣﺎنﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اداری اراﺋﮫ دھﯿﺪ.37 ﭘﯿﺶ از درﺧﻮاﺳﺖ وﺳﺎطﺖ ﯾﺎ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺰم ﺑﮫ اراﺋﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اداری ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ وﺳﺎطﺖ ﯾﺎ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ دھﯿﺪ. اﻟﺒﺘﮫ، درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ DOR در اﺑﺘﺪا، و ھﻤﭽﻨﯿﻦ طﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اداری DOR ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ، ﭘﯿﺶ از درﺧﻮاﺳﺖ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ، در ﻣﺤﻞ و ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﮐﻤﮏ در زﻣﯿﻨﮫ ﺧﺪﻣﺎت DOR، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دﺳﺘﯿﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن (CAP) ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. CAP ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در اطﻼع از ﺣﻘﻮق و وظﺎﯾﻔﺘﺎن در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت از DOR ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺪاﻓﻌﺎن CAP ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورDOR ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از طﺮف ﺷﻤﺎ در درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ دﻓﺎع ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،اﺟﺮاﯾﯽ و دﯾﮕﺮ راه ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺴﺘﻨﺪ.38 ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺪاﻓﻌﺎنCAP ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 1-800-776-5746 ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

5. در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫ ای در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣواﻓﻖ ﻧﺑﺎﺷم، ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﻧم؟

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ طﯽ ده روز از زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﻋﻼﻣﯿﮫ درﺧﻮاﺳﺖ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ دھﯿﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت، ھﺮ درﺧﻮاﺳﺖ دادرﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی ﺑﺎﯾﺪ طﯽ ﺳﯽ روز از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮدرﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای، ﻓﺼﻞ 12 از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﺗﺤﺖ ﻣﺼﻮﺑﮫ Lanterman را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ در آدرس ذﯾﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch12.pdfﺷﻮد

6. ﺷﮑﺎﯾت ﺑﺧش 4731 ﭼﯾﺳت؟

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ 4731 را طﺮح ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺾ ﯾﺎاﻧﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ، طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ 4731 ﭘﺮوﺳﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮﻗﺘﺎن اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻘﻮق اداری (ALJ»») ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﺪ، و ﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه در IPP ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺴﺎزد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ 4731 را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ 4731 ﻣﺸﺎﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮای ﺣﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻧﻮع ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در IPP ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖطﺮح ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ 4731 ﺗﻨﮭﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای، ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ، ﯾﺎ اراﺋﮫ دھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮن را ﺷﮑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ: ﺧﺪﻣﺎت ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در IPP ﺷﻤﺎ را اراﺋﮫ ﻧﺪھﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ طﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﺿﯽ ALJ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ 4731 را ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای، ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ، ﯾﺎ اراﺋﮫ دھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺮﮔﻮﻧﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای( طﺮح ﮐﻨﯿﺪ.39 ﺑﺮای طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ. ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درراﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ 4731، ﻓﺼﻞ 12 از راھﻨﻤﺎی ﺣﻘﻮق ﺗﺤﺖ ﻣﺼﻮﺑﮫ Lanterman را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

7. دﻓﺗر ﻣداﻓﻌﮫ از ﺣﻘوق ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﭼﮕوﻧﮫ دﻓﺗری اﺳت OCRA))؟

ﻓﻲ ﺣﺎل رﻏﺑت ﻓﻲ طرح أﺳﺋﻠﺔ أو اﺣﺗﺟت ﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻛز اﻷﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺧﺎص ﺑك، ﯾﻣﻛﻧك اﻹﺗﺻﺎل ﺑﻣﻛﺗب اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﻼء .(OCRA) اﮔﺮ ﺳﺆال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮑﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺧﻮد دارﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺪاﻓﻌﮫ از ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن (OCRA) ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. OCRA ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در اطﻼع از ﺣﻘﻮﻗﺘﺎن و وظﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻖ ﺷﻤﺎ در درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﻣﺪاﻓﻌﺎن OCRA ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ درﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت از طﺮﯾﻖ راه ﺣﻞ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ اداری ﮐﻤﮏ و از ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ OCRA، ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 1-800-390-7032 ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

8. ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻔﯾد

در اداﻣﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎری و آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ (CalSTAT) در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ »ﮔﺬار از ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ« آﻣﺪه اﺳﺖ.

http://www.calstat.org/transitionmessages.html

در اداﻣﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺬار ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮔﺬار آﻣﺪه اﺳﺖ.

http://www.catransitionalliance.org/resources/

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺳﺆال ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻤﮑﯽ دﯾﮕﺮ، ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ۵۷۴۶ – ۷۷۶ ۸۰۰- - ۱ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎھﺴﺘﯿﻢ! ﻟﻄﻔﺎً ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ زﯾﺮ را درﺑﺎره ﻧﺸﺮﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎ را از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ! ]در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ[

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ۵۷۴۶ – ۷۷۶ – ۸۰۰ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ۹۱۶-۵۰۴-۵۸۰۰ )ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ(، ۸۰۰۰ – ۲۱۳ – ۲۱۳ )ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ( ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﻣﺨﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدﺟﮫ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ

/http://www.disabilityrightsca.org

Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

 • 1. .34 C.F.R 300.320(b) ﺑﺨﺶ ؛1414 (d)(1)(A)(i)(VIII) .ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت (USC) 20 ﻗﺎﻧﻮن
 • 2. ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ 113-128 )ﺑﺨﺶ 3101 U.S.C. 29، و اداﻣﮫ(
 • 3. 29 U.S.C. 733(d)(4( ﺑﺨﺶ
 • 4. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﻓﺪرال (CFR)، ﺑﺨﺶ (a) 300.43 34؛ USC ﺑﺨﺶ 1401)34() 20)
 • 5. 300.320)b)(1( ﺑﺨﺶ 34 C.F.R ﺑﺨﺶ
 • 6. 34 C.F.R 300.320 (b) ﺑﺨﺶ ؛20 U.S.C. 1414 (d)(1)(A)(i)(VIII) ﺑﺨﺶ
 • 7. 34 C.F.R 300.320(b)(2( ﺑﺨﺶ
 • 8. .34 C.F.R 300.43 (a) ﺑﺨﺶ ؛20 U.S.C. 1401 (34) ﺑﺨﺶ
 • 9. .34 C.F.R 300.43 (a)(2)(i) ﺑﺨﺶ ؛20 U.S.C. 1401 )34)(c) ﺑﺨﺶ
 • 10. .34 C.F.R 300.43 (a)(2)(iii) ﺑﺨﺶ ؛20 U.S.C. 1401 )34)(c) ﺑﺨﺶ
 • 11. .34 C.F.R 300.43 (a)(2)(iv) ﺑﺨﺶ ؛20 U.S.C. 1401 )34)(c) ﺑﺨﺶ
 • 12. .34 C.F.R 300.43 (a)(2)(ii) ﺑﺨﺶ ؛20 U.S.C. 1401 (34)(c) ﺑﺨﺶ
 • 13. .34 C.F.R 300.43 (a)(2)(v) ﺑﺨﺶ ؛20 U.S.C. 1401 )34)(c) ﺑﺨﺶ
 • 14. .34 C.F.R 300.43 (a)(2)(v) ﺑﺨﺶ ؛20 U.S.C. 1401 )34)(c) ﺑﺨﺶ
 • 15. 34 C.F.R 300.321(b)(1( ﺑﺨﺶ
 • 16. 34 C.F.R 300.321(b)(2( ﺑﺨﺶ
 • 17. 34 C.F.R 300.321(b)(3( ﺑﺨﺶ
 • 18. ﺣﻘﻮق اداری ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﻨﺪ. 9، ﺑﺨﺶ ھﺎی 7028.6 و .7149(r)
 • 19. ﺣﻘﻮق اداری ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﻨﺪ. 9، ﺑﺨﺶ 7062
 • 20. ﺣﻘﻮق اداری ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﻨﺪ. 9، ﺑﺨﺶ (a) 7131.2؛ ﺑﺨﺶ 361.22(a)(2( CFR. .34
 • 21. ﺣﻘﻮق اداری ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﻨﺪ. 9، ﺑﺨﺶ (a)(1( 7131 و .(2)
 • 22. طﺮح دوﻟﺘﯽ 2012 DOR، ﺿﻤﯿﻤﮫ ) »4.8)2)(b)طﺮح دوﻟﺘﯽ DOR»)، ﺻﻔﺤﮫ 3 )ﺑﮫ آدرس ذﯾﻞ اداری ﺣﻘﻮقhttp://www.rehab.cahwnet.gov/Public/DOR-State-Plan.html :ﺷﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻨﺪ 9، ﺑﺨﺶ ھﺎی 7028.6 و 7131.2 و .7149
 • 23. (29 U.S.C. 733 (b ﺑﺨﺶ
 • 24. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﺨﺶ (b) 4512 را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
 • 25. ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﺨﺶ (b) 4512 را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
 • 26. ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﺨﺶ 4648.55
 • 27. ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﺨﺶ 4648.55(d)
 • 28. ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﺨﺶ (a) .4646
 • 29. ﺑﺨﺶ 300.102 C.F.R 34؛ آﻣﻮزش ﭘﺮورش ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ. ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﺨﺶ (c)(4( 56026 و .56026.1
 • 30. 34 C.F.R 300.17 ﺑﺨﺶ ؛20 U.S.C. 1401 )9( ﺑﺨﺶ
 • 31. ﭘﺮورش آﻣﻮزش ؛34 C.F.R 300.320 ﺑﺨﺶ ؛20 U.S.C. 1414 (d)(1)(A)(i)(VIII) ﺑﺨﺶ 31 ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ. ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﺨﺶ (c)(4( .56026
 • 32. .(c) و 300.324(b) ھﺎی ﺑﺨﺶ 34 C.F.R و ؛U.S.C 20 از 1142(a)(12( ھﺎی ﺑﺨﺶ
 • 33. .20 U.S.C. 1412 (B)(12)(i) ﺑﺨﺶ
 • 34. .20 U.S.C. 1412 (a)(12)(B)(ii) ﺑﺨﺶ
 • 35. ﺣﻘﻮق اداری ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﻨﺪ. 9، ﺑﺨﺶ ھﺎی 7028.6 و .7149(r)
 • 36. ﺣﻘﻮق اداری ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﻨﺪ. 9، ﺑﺨﺶ 7149.
 • 37. ﺣﻘﻮق اداری ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﻨﺪ. 9، ﺑﺨﺶ .7353(f)
 • 38. ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺨﺶ U.S.C 29 را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. 732.
 • 39. ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﺑﺨﺶ (b) 4731 را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.