خدمات دوره گذار برای دانش آموزان

Publications
#5567.16

خدمات دوره گذار برای دانش آموزان

این نشریه در رابطه با کمک های دفاتر متفاوت به افراد جوان و دچار معلولیت در زمینه گذار به زندگی بزرگسالی است.  این فرآیند گذار نام دارد. این دفاتر آموزش پرورش مناطق و سازمان توانبخشی هستند. برخی از افراد جوانِ دچار معلولیت نیز از مشتریان مراکز منطقه ای هستند. مراکز منطقه ای نیز باید به شما در زمینه دوره گذار کمک کنند.

 

 

Click links below for a downloadable version.