Ang Aking Anak na May Kapansanan ay Patuloy na Nasususpinde o Nairerekumendang Patalsikin

Publications
#5563.08

Ang Aking Anak na May Kapansanan ay Patuloy na Nasususpinde o Nairerekumendang Patalsikin

Kung ang iyong anak na may espesyal na mga pangangailangan ay nakararanas ng mga problema hinggil sa ugali at/o mga suspensyon at/o nairerekumendang mapatalsik ng kanyang lokal na distrito (“Distrito”) ng paaralan, may mga pamamaraan na dapat sundin ng Distrito bago sa pagpapatalsik sa kanya.  At saka, ang mga batas ng espesyal na edukasyon ng estado at pederal ay nagbibigay nang ilang proteksyon para sa mga estudyanteng may mga kapansanan na isinasaalang-alang sa pagpapatalsik.

 

 

Click links below for a downloadable version.