17 Espesyal na Tip na Pagtataguyod sa Edukasyon

Publications
#5130.08

17 Espesyal na Tip na Pagtataguyod sa Edukasyon

Bibigyan ka ng mga tip ng dokumentong ito bago, sa panahon, at pagkatapos ng pulong ng IEP para tulungan kang magtaguyod para sa iyong anak.

Bibigyan ka ng mga tip ng dokumentong ito bago, sa panahon, at pagkatapos ng pulong ng IEP1 para tulungan kang magtaguyod para sa iyong anak.

 

BAGO SA PULONG NG IEP

1.   Organsahin Ang Mga Rekord ng Iyong Anak

Bago ang pulong ng IEP ng iyong anak, organisahin ang mga rekord ng IEP ng iyong anak. Pumili ng paraang pang-organisa na gumagana sa iyo. Makatutulong ito sa iyong maghanda para sa pulong. Siguraduhin na mayroon kang up-to-date na rekord ng lahat ng komunikasyon tungkol sa iyong anak, tulad ng mga email sa kawani ng paaralan tungkol sa iyong anak; lahat ng kahilingan ng pagtatasa, mga plano ng pagtatasa, at mga ulat ng pagtatasa; mga kopya ng IEP ng iyong anak at anumang Prior Written Notice2 na iyong natanggap; isang kopya ng iyong pananggalang hinggil sa pamamaraan; mga report card at mga ulat ng progreso; sampol na gawain; at kung naaangkop, plano ng pamamagitan ng pag-uugali at anumang ulat ng insidente ng pag-uugali.

2.   Kahilingan ng mga Pagtatasa

Dapat tasahin ng paaralan ang ang estudyante sa lahat ng larangan ng pinaghihinalaang kapansanan. Maaari mo ring hilingan ang distrito ng paaralan ng iyong anak na tasahin ang iyong anak sa anumang larangan ng pinaghihinalaang kapansanan. Maaari mo ring hilingan ang distrito ng paaralan ng iyong anak na tasahin ang iyong anak para sa anumang serbisyo na maaari nilang kailanganin, tulad ng speech therapy. Dapat mong gawin ang lahat ng kahiingan ng pagtatasa nang nakasulat sa distrito ng paaralan.

Sa sandaling gawin mo ang iyong kahilingan, dapat kang bigyan ng distrito ng paaralan ng plano ng pagtatasa sa loob nang 15 araw. Sa sandaling mapirmahan mo at maibalik ito sa distrito ng paaralan, mayroong 60 araw ang distrito ng paaralan para tapusin ang mga pagtatasa at magdaos ng pulong ng IEP.

Kung hindi ka sasang-ayon sa pagtatasa ng distrito ng paaralan, maaari mong hilingan ang distrito ng paaralan na magbayad para sa isang independent education evaluation. IEF. Ang distrito ng paaralan ay alin may magbayad para sa independent evaluation o maghahain para sa isang pagdinig ng due process (kailangang ipakita ng distrito ng paaralan na ang pagtatasa nito ay naaangkop).

3.   Hilingin ang Lahat ng Ulat ng Pagtatasa Isang Linggo Bago sa Pulong ng IEP

Ang mga distrito ng paaralan ay hinihingan ng batas pederal at estado na magbigay ng mga kopya ng ulat ng pagtatasa bago sa pulong ng IEP. Ngunit, walang mga takdang panahon na nagsasabi sa mga distrito ng paaralan kung ilang araw bago sa pulong ng IEP na dapat nilang bigyan ka ng mga kopya ng mga ulat ng pagtatasa. Maagang hilngan ang distrito ng paaralan na bigyan ka ng mga kopya ng mga ulat ng pagtatasa isang linggo bago sa pulong ng IEP. Napakahalaga nito para mabasa mo ang mga ulat, magsulat ng mga katanungan na mayroon ka tungkol sa mga ulat, at magplano para sa pulong ng IEP.

4.   Magplano para sa Pulong ng IEP kasama ng Kaibigan o Tagapagtaguyod

Ang pagpaplano ng pulong ng IEP kasama ng kaibigan o tagapagtaguyod ay matutulungan kang maging mas mainam na handa sa pulong ng IEP.

Ang mga grupo ng magulang, tulad ng Family Resource Centers at Parent Training and Information Centers, ay maaaring mayroong mga tagapagtaguyod na makatutulong sa iyong magplano para sa pulong ng IEP o sumama sa iyo sa pulong ng IEP. O, maaari kang makipagkaibigan sa isa pang pamilya at tulungan ang bawat isa. Kung ang iyong anak ay isang kliyente ng Regional Center, ang Regional Center Service Coordinator ng iyong anak ay dapat kang tulungan sa pagpaplano para sa pulong ng IEP. 

Kasama ng kaibigan o tagapagtaguyod,

  • basahin ang lahat ng ulat ng pagtatasa,
  • alamin ang iyong mga layunin para sa pulong ng IEP,
  • repasuhin ang mga kasalukuyang layuinin ng IEP ng iyong anak at lahat ng ulat ng progresong nauugnay sa mga layunin ng IEP na iyon,
  • alamin ang anumang larangan ng pangangailangan na mayroon ang iyong anak, kabilang ang mga espesyal na kahinaan na mayroon ang iyong anak at gusto mo iyon na maisama sa atensyon ng distrito ng paaralan, at
  • alamin kung ano ang naabot ng iyong anak magmula noong nakaraang pulong ng IEP at kung ano ang iyong inaasahan na matututunan nila.

Talakayin ang anumang layunin ng IEP na gusto mong imungkahi sa koponan ng IEP kasama ng iyong kaibigan o tagapagtaguyod.

At saka, pag-usapan ang tungkol sa opsyon ng buong pagsasama o pinalaking integrasyon. Sinasabi ng batas na sa pinakamataas na sukdulang naaangkop, gaya ng pagpasya ng koponan ng IEP, ang mga batang may mga kapansanan ay dapat pag-aaralin sa kanilang mga kapitbahay na paaralan at regular na pumasok sa mga regula na klase (na may mga suplementong tulong at mga serbisyo, kung kinakailangan). Kung naghahanap ka ng buong pagsasama o pinalaking integrasyon, tulad ng mga pakikilahok sa mga field trip o extracurricular activity tulad ng mga club at sport, alamin kung paanong makihalubilo ang iyong anak sa mga batang walang mga kapansanan sa labas ng paaralan at kung paano itong nagiging matagumpay para sa iyong anak.

5.   Gumawa ng Listahan ng mga Punto Na Gusto Mong Talakayin sa Pulong ng IEP

Gaano man kabuti kang nakapaghanda para sa pulong ng IEP, maaari kang nerbiyusin o mabaling ang pansin sa panahon ng pulong. Ang paghahanda ng nakasulat na listahan ng mga punto na gusto mong talakayin at mga katanungan na mayroon ka ay makatutulong sa iyo na hindi makalimutan sa panahon ng pulong ng IEP. Sa panahon ng pulong ng IEP, maaari mong tsekan ang mga punto ng talakayan at isulat ang mga sagot sa iyong mga katanungan.

6.   Magsumite ng Nakasulat na Abiso para Itala ang Pulong ng IEP

Kung gusto mo ng rekording ng pulong ng IEP, maaari kang gumamit ng tape recorder o isang app na pangrekord ng audio sa iyong telepono para mairekord ang pulong ng IEP. Ngunit, mairerekord mo lamang ang pulong kung bibigyan mo ang distrito ng paaralan ng 24 na oras ng nakasulat na abiso na gusto mong irekord ang pulong Kung irerekord mo ang pulong ng IEP, maaari ring magrekord ang Distrito.

SA PANAHON NG PULONG NG IEP

7.   Magsama ng Kaibigan, Tagapagtaguyod, at/o Taong Kilala ang Iyong Anak

Maaari mong imbitahan ang sinuman na gusto mong dumalo sa pulong ng IEP ng iyong anak. Palaging magandang ideya na magsama ka ng isang tao. Isaalang-alang magsama ng isang tao, tulad ng day-care provider, lolo’t lola, tutor, o sinumang tao na kilala ang iyong anak at kanya/ kanilang istilo ng pag-aaral. Kung pinaplano mong magsama ng tagapagtaguyod, kabilang ang Regional Center Service Coordinator, maaaring kailangan mong iiskedyul ang petsa nang maaga sa kanila.

8.   Huwag Matakot Magtanong at Siguraduhin Na Nauunawaan Mo ang Anumang “Magulong Pag-uusap”

Ang mga pulong ng IEP ay maaaring nakakapangibabaw at nakalilito kung minsan, kahit na nakadalo ka na sa mga pulong ng IEP sa nakaraan. Ang pagtatanong ay mahalagang paraan para mapaalamanan at makapaghanda ka para makapagtaguyod ka para sa iyong anak.

Ang mga distrito ng paaralan ay kailangang ipaliwanag ang lahat ng natuklasan at mga rekomendasyon sa wikang madaling nauunawaan. Ginagamit ng mga kawani ng distrito ng paaralan ang parehong mga katawagan araw-araw at maaaring makalimutan na hindi alam ng iba kung ano ang kanilang ibig sabihin. Kung hindi mo maintindihan ang isang bagay na nasabi sa pulong ng IEP, huwag matakot magtanong at humingi pa ng impormasyon.

9.   Talakayin ang Kasalukuyang mga Lebel ng Pagganap ng Iyong Anak

Tatalakayin ng koponan ng IEP ang kasalukuyang pagganap ng iyong anak sa iba’t ibang larangan. Kabilang dito ang pagrepaso ng lahat ng ulat at pagtatasa. Tatalakayin ng (mga) guro at (mga) service provider ang kanilang mga obserbasyon ng pagganap ng iyong anak. Siguraduhin na tatalakayin mo ang iyong obserbasyon sa pagganap ng iyong anak, kabilang ang kalakasan ng iyong anak at/o anumang alalahanin na mayroon ka tungkol sa iyong anak.

10.    Bumuo ng mga Taunang Layunin ng IEP at Siguraduhin na Maktakda ng Naaangkop na Pagsusubaybay ng Progreso ng mga Layunin ng IEP

Rerepasuhin ng koponan ng IEP ang progreso ng iyong anak sa mga nakaraang layunin at pagkatapos ay bubuo ng mga bagong taunang layunin. Kung hindi natugunan ng iyong anak ang taunang layunin, dapat repasuhin ng koponan ng IEP ang layuning ito. Dapat gumawa ng mga pagbabago ang koponan ng IEP sa layuning ito para naaangkop ito para sa iyong anak at/o magbigay ng mga karagdagang serbisyo at suporta upang matulungan ang iyong anak na makagawa ng gprogreso sa kanyang layunin. Dapat bumuo ang koponan ng IEP ng mga layunin na ambisyoso at mapaghamon dahil sa mga kalagayan ng iyong anak.

Sa sandaling makabuo ang koponan ng IEP ng mga bagong layunin para sa iyong anak, dapat ipaalam sa iyo ng koponan ng IEP kung gaanong kadalas itong mabibigyan ka ng mga ulat ng progreso ng iyong anak sa kanyang mga layunin. Kung tatasahan ang iyong anak gamit ang alternatibong mga pamantayan ng nagawa imbes na mga pangkalahatang pamantayang pang-edukasyon ng distrito ng paaralan (tulad ng California Assessment of Student Performance and Progress o CAASPP), dapat paghiwa-hiwalayin ng IEP ang taunang mga layunin sa mga pansamantalang layunin na nirerepaso sa mga partikular na punto sa taon para masiguradong sumusulong ang bata sa taunang layunin. Siguraduhin na malinaw ang mga pansamantalang layunin at mayroong nakatalagang mga petsa sa mga ito para sa repaso ng progreso. Kung matatasahan ang iyong anak gamit ang pangkalahatang edukasyong pamantayan sa pagsuri, ang kaniya/kanilang IEP, ay hindi isasama ang mga pansamantalang layunin.

11.  Tukuyin ang Ganap na Pagsasama o mga Pagkakataon ng Integrasyon at ang Kinakailangang mga Suporta para sa Tagumpay

Dapat magbigay ang mga distrito ng paaralan ng mga karagdagang tulong at serbisyo para suportahan ang mga pangangailangan ng mga estudyanteng may mga kapansanan sa mga sama-samang pagsasaayos. Maaaring kabilang dito ang sinanay na tulong, paggamit ng isang tape recorder, o isang plano ng pamamagitan ng pag-uugali para malunasan ang mga pag-uugali.

12.  Ilarawan ang mga Pagpapalagay para sa Iyong Anak at Tukuyin ang Partikular na Nauugnay na mga Serbisyo at Suporta

Sa sandaling makabuo ang koponan ng IEP ng mga taunang layunin para sa iyong anak, dapat pag-usapan ng koponan ng IEP ang tungkol sa mga serbisyo, suporta, at pagpapalagay na masusuportahan ang progreso ng iyong anak sa mga taunang layunin. Ang lahat ng kaugnay na serbisyo, tulad ng speech therapy, ay dapat kilalanin kabilang kung ilang minuto at kung gaanong kadalas (kada araw, kada linggo, kada buwan, kada taon) matatanggap ng iyong anak ang serbisyo.

Sa pagpapalagay ng IEP ng iyong anak ay dapat malinaw na makilala. Bilang halimbawa, “si Natasha ay magiging ganap na maisasama sa pangalawang grado na mayroong full-time na katulong at isang espesyalista sa pagsasama ay susuporta kay Natasha sa limang oras kada linggo.” Wala kang karapatan na gawing magkaloob ng mga serbisyo ang distrito  ng paaralan sa isang partikular na silid aralan, ngunit ang partikular na mga opsyon ng pagpapalagay ay dapat talakayin kasama ng koponan ng IEP.

13.  Lagdaan Lamang ang IEP Kung Nasisiyahan Ka

Hindi mo kailangang lagdaan ang IEP sa pulong – maaari mo itong iuwi para pag-isipan ito at talakayin kasama ng iba. Maaari kang magpahintulot sa bahagi ng IEP para ang mga serbisyo na sinang-ayunan mo ay maaaring umpisahan. Kung lalagdaan mo ang IEP at di-magtatagal ay magbabago ang iyong isip, maaari mong subukang bawiin ang iyong pahintulot sa pamamagitan ng pagsulat sa administrador ng espesyal na edukayon. Ang pagbawi sa iyong pahintulot, gayunman, ay hindi maibabalik ang edukasyon at mga serbisyo na naganap pagkatapos mong ibigay ang pahintulot maliban bago mo binawi ang pahintulot. Kung ikaw at ang distrito ay hindi sumasang-ayon sa isang iminungkahing IEP, ang huling IEP na inyong napagkasuduan ay mananatiling may bisa habang nireresolba ang iyong hindi pagkakaunawaan sa isang pulong sa hinaharap, pamamagitan o pagdinig ng due processs.

PAGKATAPOS NG PULONG NG IEP

14.  Kung Posible, Makibahagi sa Silid-aralan/Paaralan ng Iyong Anak

Ang mga magulang ay may iba’t ibang dami ng panahon at pera. Maaari mong kontkin ang guro o paaralan ng iyong anak para tanungin kung paano ka makatutulong sa silid-aralan o eskuwela ng iyong anak. Maaari kang magbolutaryo sa silid-aralan sa araw ng eskuwela, magboluntrayo sa isang aktibidad ng paaralan, o kung nagtatrabaho ka sa araw, maaari kang maghanda ng mga materyales sa gabi sa iyong bahay. Ang pagiging aktibo sa silid-aralan/eskuwela ng iyong anak ay maaari kang matulungang maging mas pamilyar sa eskuwela at mga kawani, kabilang ang guro ng iyong anak, at matulungang gawing espesyal ang pakiramdam ng iyong anak.

15.  Suportahan ang Iyong Anak sa Pagbuo ng Pakikipagkaibigan sa Kanyang mga Kaklase

Tulungan ang iyong anak na bumuo ng pakikipagkaibigan sa mga kaklase sa pamamagitan ng pagkoordina ng mga araw ng laro sa labas ng paaralan. Ang pagkakaroon ng kaibigan sa mga kaklase ay makatutulong sa iyong anak na maging isang bahagi ng kanyang komunidad.

16.  Subaybayan ang Progreso ng Iyong Anak

Maaaring gusto mong magsaayos ng regular na sistema ng pakikipag-usap sa guro ng iyong anak tulad ng isang notebook na nagpapabalik-balik sa eskuwela. Matutulungan ka ng notebook na masubaybayan kung nakatatanggap ang iyong anak ng mga serbisyo at suporta. Maaaring gusto mo ring magsaayos ng sistema ng pagkikipag-usap sa mga kaugnay na service provider ng iyong anak, tulad ng speech therapist, para suriin ang progreso ng iyong anak.

Dapat mong isulat ang mga petsa ng nakatuong puntirya para sa iyong anak para matutunan ang mga partikular na kasanayan, tulad ng mga petsa ng mga pansamantalang layunin sa mga layuning IEP ng iyong anak.

17.  Mga Opsyon Kung Hindi Magiging Posible ang mga Bagay:

Kung naniniwala ka na hindi sinunod ng distrito ng paaralan ang mga batas o pamamaraan ng espesyal na edukasyon at/o nabigong magbigay ng kinakailangang mga serbisyo sa isang nilagdaang IEP, maaari kang maghain ng reklamo sa pagtalima sa California Department of Education (“CDE”). Ang reklamo ay iniimbestigahan ng distrito ng paaralan o ng CDE at isang nakasulat na pagpapasya ng kung ginawa/ginagawa ang "hindi pagtalima” ng distrito. Tingnan ang Mga karapatan at Responsibilidad ng Espesyal na Edukasyon, Kabanata 6 para sa mga detalye.

Kung ikaw at ang distrito ng paaralan ay hindi sumasang-ayon tungkol sa pagkanararapat ng iyong anak, pagpapalagay, mga kinakailangang programa, pagsasama o mga kaugnay na mga serbisyo, sinuman sa inyo ay maaaring humiling ng pagdinig ng due process. Kung magpapasya kang maghahain para sa pagdinig ng due process, dapat mong ihain ang iyong kahilingan sa loob nang dalawang taon mula sa petsa na nalaman mo (o nagkaroon ng mga dahilan para malaman) ang mga katotohanan para sa iyong reklamo. Sa pagdinig, ang parehong partido ay magpiprisinta ng ebidensya sa isang malayang opisyal ng pagdinig na inupahan ng Estado ng California. Magpapasya ang opisyal ng pagdinig sa mga katotohanan at batas at magpapalabas ng nakasulat na desisyon. Tingnan ang Mga karapatan at Responsibilidad ng Espesyal na Edukasyon, Kabanata 6 para sa mga detalye.

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

  • 1. Isinaindibidwal na Programa ng Edukasyon. Binuo sa isang pulong na kasama ang kahit (mga) magulang, ang guro ng bata at isang administrador ng distrito.
  • 2. Kailangang bigyan ka ng distrito ng Prior Written Notice “nang makatwirang panahon bago” tanggihan nito pasimulan o baguhin ang pagkakakilanlan, pagsusuri, pagpapalagay o ang probisyon ng isang free, appropriate public education (“FAPE”). Ang katawagang “makatwirang panahon” ay hindi pinakahulugan sa pigura. Dapat nilalaman ng abiso ang tinanggihang serbisyo o pagpapalagay ng distrito,ang paliwanag para sa pagtatanggi, isang paglalarawan ng bawat pamamaraan ng pagsusuri, pagtatasa, rekord, o ulat na ginamit ng distrito ng paaralan para gawin ang kanilang desisyon. Dapat ding ipaalam sa iyo ng abiso ang iyong karapatan na tutulan ang desisyon. 34 C.F.R. Sec. 300.503; Cal. Ed. Code Sec. 56500.4.