Mga hindi pagkakasundo sa Toolkit ng mga Distrito

Mga hindi pagkakasundo sa Toolkit ng mga Distrito

Photo of a parent with her child discuss with a school teacher the benefits she should be getting

Pagtatanggi: Ang mga materyales na ito ay nakabatay sa batas sa panahon na isinulat namin ang mga ito. Pinipilit naming i-update ang aming mga materyales; gayon pa man, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong makasiguro na hindi nagbago ang batas, kontakin kami o iba pang legal na mapagkukunan.