Paanong Kumuha ng Malayang Pagsusuri Hinggil sa Edukasyon (Independent Educational Evaluation) sa Gastos ng Taong bayan

Publications
#5476.08

Paanong Kumuha ng Malayang Pagsusuri Hinggil sa Edukasyon (Independent Educational Evaluation) sa Gastos ng Taong bayan

Nagbibigay ang publikasyon na ito ng impormasyon sa kung paanong makakuha ng malayang pagsusuri hinggil sa edukasyon sa gastos ng taong-bayan mula sa isang distrito ng paaralan. Isa pang  paraan na maaari kang makakuha ng malayang pagsusuri hinggil sa edukasyon ay magbayad  sa sarili mong pagsusuri. Maaaring gusto mong magkaroon ng malayang  pagsusuri sa edukasyon ng iyong anak kung:

Nagbibigay ang publikasyon na ito ng impormasyon sa kung paanong makakuha ng malayang pagsusuri hinggil sa edukasyon sa gastos ng taong-bayan mula sa isang distrito ng paaralan. Isa pang  paraan na maaari kang makakuha ng malayang pagsusuri hinggil sa edukasyon ay magbayad  sa sarili mong pagsusuri. Maaaring gusto mong magkaroon ng malayang  pagsusuri sa edukasyon ng iyong anak kung:

 1. hindi ka sumasang-ayon sa pinakahuling espesyal na pagtatasa ng edukasyon ng distrito ng paaralan ng iyong anak,
 2. kung naggawa ang distrito ng paaralan ng inisyal na pagsusuri o muling pagsusuri ngunit hindi ganap na kinilala ang buong larangang kailangang masuri at kung hindi ka sumasang-ayon sa pagsusuri, o
 3. kung tinanggihan ng distrito ng paaralan ang pagkanararapat sa espesyal na edukasyon ng iyong anak o suporta batay sa mga rekumendasyon ng isang hindi mahusay na ginawang pagtatasa ng distrito ng paaralan.

Ang Batas

Ang mga regulasyon ng pederal sa Individuals with Disabilities Education Act ay sinasabi na, sasailalim sa ilang kundisyon:

“May karapatan ang magulang sa isang malayang pagsusuri hinggil sa edukasyon sa gastos ng taong-bayan kung hindi sasang-ayon ang magulang sa isang pagsusuring nakuha ng pampublikong ahensya [tulad ng distrito ng paaralan] …”1

Ang independent educational evaluation (“IEE”) ay nangangahulugan na ang pagsusuri ay isinasagawa ng isang kuwalipikadong tao na hindi inuupahan ng distrito ng paaralan na pinagsisilbihan ang estudyante.2 Ang magulang/tagapag-alaga ay maaaring humiling ng IEE sa gastos ng taong-bayan mula sa isang distrito ng paaralan. Kapag natanggap ng distrito ng paaralan ang kahilingang ito, mayroon lamag itong dalawang opsyon:

 1. magbayad para sa IEE o
 2. maghain para sa due process para patunayan na ang sarili nitong pagtatasa ay naging angkop.3

Kadalasang nagbabayad ang distrito ng paaralan para sa IEE. Ito’y hindi gaanong magastos na magbayad para sa IEE. Ito’y mas magastos sa distrito ng paaralan na maghain para sa due process laban sa iyo para patunayan na ang pagtatasa nito ay naging angkop. Hindi maaaring legal na simpleng hindi ka pansinin ng distrito ng paaralan o sabihin lang sa iyo na “hindi.”

Paanong Humiling ng IEE

Narito ang mga hakbang na kailangan mong gawin para humiling ng IEE sa gastos ng taong-bayan para sa iyong anak:

Hakbang 1: Magpadala ng Nakasulat na Kahilingan para sa isang IEE sa Gastos ng Taong-bayan

Kung hindi ka sumasang-ayon sa pagtatasa ng distrito ng paaralan ng iyong anak, dapat kang sumulat o mag-email sa case manager ng iyong anak o Special Education Director ng distrito. Sa sulat/email, dapat mong ihayag na hindi ka sumasang-ayon sa pagtatasa ng distrito ng paaralan. Dapat mo ring ihayag na humihiling ka ng IEE sa gastos ng taong-bayan.

Samantalang hindi sinasabi ng batas na ang kahilingang IEE ay kailangang nakasulat, ang pagsulat/pag-email sa distrito ng paaralan ay mahalaga. Hindi kinakailangang magpondo ang distrito ng paaralan ng IEE kung hindi mo binigyan ang distrito ng paaralan ng abiso na hindi ka sumasang-ayon sa pagtatasa nito at humihiling ng IEE sa gastos ng taong-bayan. Ang pagsulat/pag-email ay maaaring ipakita na binigyan mo ng abiso ang distrito ng paaralan, kung mayroon hindi pagkakaunawaan sa huli. Magtabi ng kopya ng sulat/email para sa iyong mga rekord.

Pagkatapos nitong matanggap ang iyong sulat, maaaring hilingin ka ng distrito ng paaralan na ipaliwanag kung bakit ka hindi sumasang-ayon sa pagtatasa nito. Hindimo kailangang magbigay ng anumang dahilan para sa iyong hindi pagsang-ayon sa distrito ng paaralan. At saka, hindi maaaring gamitin ng distrito ng paaralan ang iyong pagtanggi bilang  dahilan sa pag-aantala sa kasagutan nito sa iyong kahilingan.4

Hakbang 2: Maghintay para sa isang Sagot

Pagkatapos mong ipadala ang iyong sulat/email sa distrito ng paaralan, dapat sumagot ang distrito ng paaralan sa iyong kahilingan “nang walang pagkaantala”.5  Hindi isinasaad ng batas kung gaanong katagal pinapayagan ang distrito ng paaralan na sumagot.  Pinapayagan ng batas ang makatwiran ngunit maikling panahon na payagan ang magulang/tagapag-alaga at ang disttrito ng paaralan na mag-usap at makipag-ayos tungkol sa kahilingan ng IEE.6  Makatwiran man ang pag-antala ay dumidepende sa partikular na sitwasyon. Bilang halimbawa,

 • Sa J.P. v. Ripon Unified School District, naghain ang distrito ng paaralan ng kahilingan ng due process nang higit sa dalawang buwan pagkatapos humiling ang mga magulang ng IEE. Napatunayan ng korte na nasa panahon ang paghain ng distrito ng paaralan para sa due process. Nakikipag-usap ang mga magulang at distrito ng paaralan tungkol sa kahilingan ng IEE sa panahon ng dalawang buwan bago naghain ang distrito ng paaralan para sa due process.7
 • Sa Pajaro Valley Unified School District v. J.S., hindi nagbigay ng paliwanag ang distrito ng paaralan sa kung bakit naantala nito ang paghahain para sa due process nang 11 linggo. Napatunayan ng korte na nilabag ng distrito ng paaralan ang batas.8

Karaniwan, ang makatwirang panahon para maghintay ay maaaring 15 araw ng eskuwela dahil inuutusan ang distrito ng paaralan na bigyan ng plan ng pagtatasa ang magulang/tagapag-alaga sa loob nang 15 araw ng kahilingan para sa pagtatasa ng magulang/tagapag-alaga.

Sa sandaling maisumite mo ang sulat/email, ang sumusunod ay magaganap:

 • Kung hindi talaga sasagot ang distrito ng paaralan, hindi nito nagawang sumonod sa batas. Kung hindi ka makatatanggap ng anumang sagot mula sa distrito ng paaralan, mangyaring direktang pumunta sa Hakbang 4 sa publikasyon na ito.
 • Kung sasang-ayon ang distrito ng paaralan na pondohan ang IEE, kung gayon ay maaari kang makipagtulungan sa distrito ng paaralan para piliin ang iyong Malayang Tagapagtasa (Independent Evaluator).
 • Kung maghahain ang distrito ng paaralan para sa due process, maging handang pumunta sa pagdinig. Kakailanganin mong ipaliwanag sa hukom kung baki sa palagay mo ay hindi angkop ang pagsusuri ng distrito.ng paaralan. Kakailanganin mo ring ipaliwanag kung bakiit mo kailangan ng IEE. Mangyaring sumangguni sa Kabanata 6 Impormasyon sa mga Pagdinig ng Due Process/Mga Pamamaraan sa Pagtalima, ng Manwal ng Special Education Rights and Responsibilities para sa higit pang impormasyon sa kung paanong maghanda para sa pagdinig.

Hakbang 3: Huwag Tumanggap ng “Hindi” para sa Sagot

Kung hindi sumagot ang distrito sa iyong kahilingan o tinanggihan ang iyong kahilingan nang hindi naghahain ng due process, dapat kang sumulat ng isa pa sa distrito ng paaralan. Sa sulat na ito, dapat mong sabihin sa distrito ng paaralan na nilabag nito ang iyong mga karapatan sa ilalim ng sumusunod na espesyal na regulasyon ng edukasyon ng pederal: 34 C.F.R. Section 300.502(b).

Kung hindi ka makatatanggap ng sagot mula sa distrito ng paaralan, dapat mo ring sabihin sa distrito ng paaralan na ipagpapalagay mo na ang kanilang kawalang kilos ay nangangahulugan na sumasang-ayon ang distrito ng paaralan na pondohan ang IEE. At saka, maaari mo ring sabihin sa distrito ng paaralan na alinma’y:

 1. Na aabisuhan mo ang distrito ng paaralan na magbabayad ka para sa isang IEE at pagkatapos ay ipadala ang singil para sa IEE sa distrito ng paaralan para sa reimbursement, o
 2. Hihilingan mo ang distrito ng paaralan na direktang bayaran ang provider na pinili mong magsagawa ng iyong IEE.

Kung magpapasya kang magpatuloy sa isang IEE nang wala ang sagot ng distrito ng paaralan, siguraduhin na natutugunan ng Malayang Tagapagtasa ang lahat ng alituntunin ng IEE ng distrito ng paaralan, kabilang ang pamantayan at halaga ng kuwalipikasyon. Maaari mo ring piliing hindi magsulat ng anumang bagay sa distrito ng paaralan at direktang pumunta sa Hakbang 4 sa publikasyong ito.

Hakbang 4: Kung Mabibigo ang Lahat, Maghain ng Reklamo sa Pagtalima sa California Department of Education

Kung hindi pa rin inaaprobahan ng Distrito ng Paaralan ang IEE o nakapaghain para sa due process laban sa iyo, maaari kang maghain ng reklamo sa California Department of Education (“CDE”). Sa reklamong ito, dapat mong sabihin na nilabag ng distrito ng paaralan ang iyong mga karapatan hinggil sa pamamaraan sa ilalim ng 34 C.F.R. 300.502(b) at hilingan ang CDE na utusan ang distrito ng paaralan na kaagad kang bigyan ng isang IEE.

Mangyaring sumangguni sa Kabanata 6 Impormasyon sa mga Pagdinig ng Due Process/Mga Pamamaraan sa Pagtalima, ng Manwal ng Special Education Rights and Responsibilities para sa higit pang impormasyon sa kung paanong maghain ng mga reklamo sa pagtalima.

Mga Madalas Itanong

1.   Sino ang maaari kong piliin para magsagawa ng IEE ng aking anak?

Dapat kang bigyan ng distrito ng paaralan ng impormasyon tungkol sa mga IEE. Kasama dito ang listahan ng mga potensyal na provider, alituntunin sa pagpepresyo, at mga kinakailangan distrito ng paaralan para sa mga IEE. 9 Hindi mo kailangang gamitin ang mga tagapagtasa na nasa listahan ng distrito ng paaralan.10 Kung pipili ka ng provider na wala sa listahan ng distrito ng paaralan, siguraduhin na natutugunan ng tagapagtasa na iyong pinili ang lahat ng kinakailangan ng distrito ng paaralan para sa mga IEE.

Kung lilimitahan ng distrito ng paaralan ang iyong mga pagpipilian ng isang provider na higit na hindi magiging malaya o hiwalay ang pagtatasa sa distrito ng paaralan, kung gayon ay maaari kang maghain ng reklamo sa pagtalima sa CDE.

2.   Paano kung wala akong sapat na pera para magbayad para sa paunang-bayad ng IEE at ipinipilit ng distrito ng paaralan na tanging reimbursement ang available na opsyon?

Hindi tinutukoy ng mga batas at regulasyon ng espesyal na edukasyon ang paraan kung saan dapat magbigay ang distrito ng paaralan ng IEE sa gastos ng taong-bayan. Gayunman, kung hindi mo kayang magbayad para sa paunang-bayad ng isang IEE at ma-reimburse pagkatapos, kung gayon dapat gumawa ang distrito ng paaralan ng ibang pagsasaayos. Kasama dito ang pagbabayad nang direkta sa Malayang Tagapagtasa. Kung tinatanggihang gawing posible ng distrito ng paaralan ang makatwirang mga pagsasaayos, kung gayon ay dapat kang maghain ng reklamo sa pagtalima sa CDE. Sa reklamong ito, maaari mong sabihin na ang kinakailangan ng distrito ng paaralan ay dapat kang magpaunang-bayad para sa isang IEE ay pinipigilan kang makakuha ng IEE.

3.   Kung makapagbabayad ako para sa pagtatasa, dapat ba akong magbayad ngayon at pagkatapos ay mag-reimburse sa distrito ng paaralan?

Bilang isang magulang/tagapag-alaga, palagi kang may karapatang kumuha ng IEE sa sarili mong gastos at ipasaalang-alang sa distrito ng paaralan ang pagtatasa na iyon sa pagbuo ng IEP ng iyong anak.11

Bago magbayad para sa malayang pagtatasa sa sarili mo, dapat mo munang hilingan ang distrito ng paaralan na magbigay ng IEE sa gastos ng taong-bayan. Kung magbabayad ka para sa malayang pagtatasa bago hilingan ang distrito ng paaralan na pondohan ang pagtatasa na ito, hindi obligado ang distrito ng paaralan na i-reimburse ka.

4.   Anong uri ng pagtatasa ang maaari kong hilingin bilang isang IEE sa gastos ng taong-bayan?

Maaari kang humiling ng IEE sa gastos ng taong-bayan para sa anumang pagtatasa na isinagawa na ng disdrito ng paaralan, kung hindi ka sumasang-ayon sa pagtatasang iyon. Ang kahilingan para sa isang IEE sa gastos ng taong-bayan ay maaaring maging para sa anumang uri ng pagtatasa na naisagawa ng distrito ng paaralan para magtasa ng pagkanararapat sa espesyal na edukasyon o ang mga pangangailangan hinggil sa edukasyon ng iyong anak sa isang pinaghihinalaang bahagi ng kapansanan. Maaaring kasama rito ang psycho-educational na pagtatasa, assistive technology na pagtatasa, pananalita at wikang pagtatasa, o isang pagtatasa sa pagbabago.

Kung makakukuha ang magulang/tagapag-alaga ng IEE sa gastos ng taong-bayan o magbahagi ng pagsusuri na pribado nilang binayaran, kung gayon ay dapat isaalang-alang ng distrito ng paaralan ang pagsusuring iyon kapag gumagawa ng mga desisyon hinggil sa estudyante.12

5.   Maaari bang higpitan ng distrito ng paaralan ang Malayang Tagapagtasa sa pagtatasa sa aking anak sa paligid ng paaralan, kabilang ang kapaligiran ng silid-aralan?

Hindi. Kung inobserbahan ng distrito ng paaralan ang iyong anak sa klase bilang bahagi ng pagtatasa nito o kung pinapayagan ng pagtatasa ng distrito ng paaralan ang mga obserbasyon sa klase, kung gayon ay dapat bigyan ng distrito ng paaralan ang Malayang Tagapagtasa nang parehong pagkakataon. Kung tatanggihan ng distrito ng paaralan na pahintulutan ang Malayang Tagapagtasa sa pagsasagawa ng obserbasyon sa klase, kung gayon ay maaari kang maghain ng reklamo sa CDE. Sa reklamong ito, maaari mong sabihin na ang Malayang Tagapagtasa ay hindi makukumpleto ang kanilang pagsusuri dahil binibigyan ng distrito ng paaralang ang Malayang Tagpagtasa ng parehong pagkakataon para obserbahan ang iyong anak gaya ng ginagawa nito sa kawani ng paaralan.

Mangyaring sumangguni sa Kabanata 6 Impormasyon sa mga Pagdinig ng Due Process/Mga Pamamaraan sa Pagtalima, ng Manwal ng Special Education Rights and Responsibilities para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paanong maghain ng mga reklamo sa pagtalima sa CDE.

6.   Gaanong kadalas ako maaaring humiling ng IEE sa gastos ng taong-bayan?

Maaari ka lamang humiling ng isang IEE sa gastos ng taong-bayan para sa bawat pagsusuri ng distrito ng paaralan na hindi mo sinasang-ayunan.13 Nangangahulugan iyon, kung hindi ka masaya sa isang IEE na nakuha sa gastos ng taong-bayan, kakailanganin mong maghintay para muling tasahin ng distrito ng paaralan ang iyong anak bago ka makahiling ng isa pang IEE sa gastos ng taong-bayan.

Mangyaring sumangguni sa Kabanata 2, Impormasyon sa mga Pagsusuri/Pagtatasa, ng Manwal ng Special Education Rights and Responsibilities para sa higit pang impormasyon.

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.