Departamento ng Mga Opsyon ng mga Apela ng Rehabilitasyon at Fact Sheet ng Proseso ng California

Publications
#5530.08

Departamento ng Mga Opsyon ng mga Apela ng Rehabilitasyon at Fact Sheet ng Proseso ng California

Tinatalakay ng publikasyong ito ang lahat ng dapat malaman tungkol sa DOR at Pagpopondo sa Transportasyon

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

Ano ang maaari kong gawin kung nagkakaroon ako ng mga problema sa aking tagapagpayo ng DOR?

Ang iyong unang hakbang ay dapat subukang resolbahin ang isyu sa iyong tagapagpayo ng DOR. Kung hindi mo magawang resolbahin ang isyu sa iyong tagapagpayo, humingi ng pagpupulong sa superbisor ng tagpagpayo.  Maaaring matulungan ka ng Superbisor ng Tagapagpayo na malutas ang anumang mga problema.  Kung hindi ka masaya sa mga aksyon ng DOR, may karapatan kang mag-apela.

Anu-ano ang mga opsyon para sa apela?

May ilan-ilang opsyon para sa apela; maaari kang humiling ng Administratibong Repaso, Pamamagitan, o isang Patas na Pagdinig.  Ipaliliwanag ang iba’t ibang opsyon na ito sa mas malaking detalye sa ibaba.

Paano ako makahihingi ng Administratibong Repaso?

Kung hindi mareresolba ang iyong mga alalahanin sa pamamagitan ng iyong tagapagpayo ng DOR o ng Superbisor ng Rehabilitasyon sa lokal na antas, maaari kang humiling ng Administratibong Repaso ng Administrador ng Distrito.  Dapat kang humiling ng Administratibong Repaso sa loob nang isang taon ng desisyon kung saan ay hindi ka sumang-ayon. Dapat kasama sa iyong kahilingan:

  • ang dahilan kung bakit sa palagay mo na dapat baguhin ang desisyon; at
  • kung anong aksyon ang iyong iminumungkahing gawin ng DOR.

Title 9 CCR §7353(a)(3)(A)-(B).

Ano ang mangyayari sa isang Administratibong Repaso?

Kapag matanggap ng Administrador ng Distrito ang kahilingan para sa isang Administratibong Repaso, maaari silang magpasyang magdaos ng pulong ng Administratibong Repaso, kung saan makapagpupulong ka sa Administratibo ng Distrito, na titingin sa iyong isyu.  Sa pulong na ito, magkakaroon ka ng pagkakataon na ipaliwanag kung bakit mali ang desisyon ng iyong DOR.  Maaari kang magdala ng mga dokumento at iba pang ebidensya na sinusuportahan ang iyong posisyon.  Maaaring humarap ang iyong tagapagpayo ng DOR o ang Superbisor ng Rehabilitasyon sa Administratibong Repaso para ipaliwanag ang desisyon ng DOR.

Sa ilang kaso, maaaring magpasya ang Administratibo ng Distrito na gumawa ng “on the record” na repaso at desisyon.   Titingnan ng Administrador ng Distrito ang iyong kahilingan, ang file ng iyong kaso, at anumang dokumento na iyong isinumite.  Gagawin ng Administrador ng Distrito ang kanilang desisyon batay sa mga rekord na ito.

Magpapasya ang Administrador ng Distrito kung naaangkop man o hindi ang aksyon ng DOR at padadalhan ka ng nakasulat na desisyon sa loob nang 15 araw ng iyong kahilingan para sa isang Administratibong Repaso.

Paano kung hindi ako masaya sa Desisyon ng Administratibong Repaso?

Kung hindi ka nasiyahan sa desisyon ng Administratibong Repaso, maaari kang humiling ng Pamamagitan at/o Patas na Pagdinig. Dapat mong gawin ang kahilingang ito sa loob nang 30-araw ng desisyon ng Administratibong Repaso. Title 9 CCR §7353(f).

Sapilitan ba ang Administratibong Repaso?

Hindi. Opsyonal ang proseso ng Administratibong Repaso. Maaari mong laktawan ang Administratibong Repaso at agad na humiling para sa isang Patas na Pagdinig at/o Pamamagitan.  Title 9 CCR §7351(c).  Gayunman, maaaring makatulong na dumaan sa proseso ng Administratibong Repaso ng DOR bago humiling ng Pamamagitan o ng Patas na Pagdinig.  Maraming problema ang maaaring lokal na maresolba, nang hindi pormal, at mas mabilis sa pamamagitan ng proseso ng Administratibong Repaso.

Paano ako hihiling ng Pamamagitan?

Dapat kang humiling ng Pamamagitan sa loob nang isang taon ng aksyon kung saan ay hindi ka sumang-ayon.  Kung nakatanggap ka ng desisyon ng Administratibong Repaso, dapat kang humiling ng Pamamagitan sa loob nang 30 araw ng desisyon ng Administratibong Repaso. Ang mga kahilingan para sa Pamamagitan ay dapat maisumite na nasa form na DR 107.  Maaari mo ring matagpuan ang form ito nang online sa: https://www.dor.ca.gov/Home/Forms#fairhearing.

Kung samasang-ayon ang parehong partido sa Pamamagitan, gagawin ang Pamamagitan sa isang kombinyenteng panahon at lokasyon para sa lahat ng partido sa loob nang 25 araw ng kalendaryo mula sa kung kailan natanggap ang kahilingan ng tagapagkoordina ng Pamamagitan. Title 9 CCR §7353.6(b)-(c); 34 C.F.R. §361.57(d).

Sapilitan ba ang Pamamagitan?

Hindi. Opsyonal lamang ang Pamamagitan. 34 C.F.R. §361.57(d)(2)(i).  Maaari kang magpasyang laktawan ang

Pamamagitan at direktang pumunta sa isang Patas na Pagdinig.  At saka, hindi kailangan ang DOR na lumahok sa Pamamagitan; maaaring magpasya ang DOR na hindi nila gustong lumahok sa proseso ng Pamamagitan.  Tulad ng proseso ng Administratibong Repaso, hindi inaantala ng Pamamagitan ang karapatan sa isang Patas na Pagdinig. Title 9 CCR §7353.6(b).

Ano ang mangyayari sa Pamamagitan?

Sa Pamamagitan, makapagpupulong ka sa isang walang kinikilingang tagapamagitan at isang kinatawan mula sa DOR. Susubukang tulungan ka at ang DOR ng tagapamagitan na maresolba ang iyong hindi pagkakaunawaan at humantong sa isang kasunduan.  Kung maghahain ka para sa Pamamagitan at Patas na Pagdinig nang magkasabay at nagawa mong maayos ang lahat ng isyung idinulog sa iyong hindi pagkakaunawaan at Pamamagitan, iaatras ang Patas na Pagdinig.

Kumpidensyal ang proseso ng Pamamagitan.  Nangangahulugan iyon na ang anumang impormasyon na ibinahagi sa Pamamagitan ay hindi maaaring talakayin pagkatapos sa isang Patas na Pagdinig o sa isang kaso sa korte.

Paano ako hihiling ng Patas na Pagdinig?

Maaari ka ring humiling ng Patas na Pagdinig hinggil sa iyong isyu sa DOR imbes na, o bilang karagdagan sa, Pamamagitan.  Dapat mong gawin ang iyong kahilingan para sa isang Patas na Pagdinig sa loob nang isang taon ng petsa ng nakatanggap ka ng nakasulat na abiso ng aksyon o desisyon kung saan ay hindi ka sumasang-ayon. Title 9 CCR §7354(a)(1).  Gaya nang nabanggit sa itaas, kung mag-a-Administratibong
Repaso ka, dapat kang humiling ng Patas na Pagdinig sa loob nang 30 araw ng desisyon ng Administratibong Repaso.

Dapat maganap ang Patas na Pagdinig sa loob nang 60 araw ng iyong nakasulat na kahilingan maliban lang kung sasang-ayon ka sa isang pag-antala. Title 9 CCR §7354(b).

Ang mga kahilingan para sa Patas na Pagdinig ay dapat maisumite na nasa form na DR 107. Maaari mong matagpuan ang form ito nang online sa: https://www.dor.ca.gov/Home/Forms#fairhearing.

Ano ang mangyayari sa isang Patas na Pagdinig?

Sa isang Patas na Pagdinig, may pagkakataon ka na iprisinta at patunayan ang iyong mga kini-claim sa harap ng Administrative Law Judge (ALJ).  Maaari kang magdala ng mga dokumento, saksi, o iba pang ebidensya para iprisinta sa ALJ.  Ang mga apela para sa Patas na Pagdinig na hiniling ng mga aplikante o kliyente ng DOR ay diringgin ng walang kinikilingan na opisyal ng pandinig na nasa isang listahan ng mga ALJ sa Department of General Services, Office of Administrative Hearings (OAH). Magpapalabas ang ALJ ng desisyon sa loob nang 30 araw pagkatapos ng Patas na Pagdinig.  Title 9 CCR §7358.

Maaari bang putulin ng DOR ang mga serbisyo na aking natatanggap hanggang mayroon nang desisyon?

Hindi. Hanggang sa matapoas ang proseso ng Administratibong Repaso o hanggang sa magbigay ng desisyon ang Office of Administrative Hearings, hindi dapat ipalagay ng DOR na suspindehin, bawasan, o tapusin ang anumang serbisyo na ibinibigay na sa ilalim ng IPE.  Dalawang eksepsyon ay maaari kung hihilingin ng indibidwal na tapusin ang serbisyo o mapagpasyahan ng DOR na nagkaroon ng pandaraya o iba pang kriminal na pag-uugali ang indibidwal.  Title 9 CCR §7351(e).

Paano kung hindi ako masaya sa Desisyon ng Patas na Pagdinig?

Kung hindi ka nasiyahan sa isang desisyon na ipinalabas pagkatapos ng Patas na Pagdinig, mayroon kang karapatan na maghain ng petisyon para sa writ of mandate sa loob nang anim na buwan sa Superyor na Korte ng California.

Maaari ko bang hilingan ang miyembro ng pamilya na katawanin ako sa isang Pamamagitan o Patas na Pagdinig?

Maaari kang magtalaga ng isang tao na maging iyong Awtorisadong Kinatawan at katawanin ka sa Pamamagitan o isang Patas na Pagdinig.  Maaari mong hilingan ang miyembro ng pamilya, kaibigan, o iba pang tagapagtaguyod na maging iyong Awtorisadong Kinatawan. Dapat kumpletuhin ng Awtorisadong Kinatawan ang form na DR 108 bago ka nila katawanin.  Nakalaan ang form na ito sa sumusunod na link: https://www.dor.ca.gov/Home/Forms#fairhearing.

Paano kung hindi ako makabasa ng Ingles o mayroong kahinaan sa pandinig o paningin?

Maaari kang humiling ng mga abiso at desisyon na ipadala sa iyo sa iyong pangunahing wika o ng iyong mas gustong paraan ng komunikasyon. Sa sandaling gumawa ka ng partikular na kahilingan, dapat kang bigyan ng DOR ng mga abiso at desisyon sa iyong pangunahing wika o paraan ng komunikasyon. Cal. Welf. & Inst. Code §19013.5(a)-(b); Title 9 CCR §7352(a).  Kung gusto mo ring makatanggap ng mga abiso at desisyon sa isang wika bukod sa Ingles, malaking tipo, o Braille, siguraduhing hilingin para sa partikular na wika o format na iyong kailangan sa lalong madaling panahon.  Maaari kang humiling makatanggap ng mga abiso sa ibang wika at/o mga format kapag gumagawa ka ng kahilingan para sa Administratibong Repaso, Pamamagitan o Patas na Pagdinig.

Makakukuha ba ako ng interpreter o isang tagabasa o ibang kaluwagan sa isang Administratibong Repaso, Pamamagitan, o Patas na Pagdinig?

Oo. Kung hindi ka nakapagsasalita ng Ingles, bingi, nahihirapan sa pandinig, nahihirapan sa pananalita, bulag, o biswal na nahihirapan, dapat ibigay sa iyo ang mga serbisyo ng interpreter at tagabasa o mga aparatong nakakatulong sa pandinig. Nasa sa iyo na hilingin ang mga serbisyong ito.  Title 9 CCR §§ 7353(c), 7353.6(c), 7354(d)(3). Kung posible, humiling sa anumang mga kaluwagan na kailangan mo nang maaga.

Maaari kang humiling ng mga kaluwagan kapag gumagawa ka ng kahilingan para sa isang Administratibong Repaso, Pamamagitan o Patas na Pagdinig.

Maaari ba akong humiling ng transportasyon papunta at mula sa isang Administratibong Repaso, Pamamagitan, o Patas na Pagdinig?

Maaari mong hilingan ang DOR na bigyan ka ng transportasyon papunta sa isang Administratibong Repaso o Pamamagitan. Title 9 CCR §7353(d), 7353.6(d).  Bagaman hindi partikular na naaaksyunan ito ng mga regulasyon, maaaring gusto mong hilingan ang DOR kung mabibigyan ka nila ng transportasyon para dumalo ng Patas na Pagdinig kung kailangan mo ito.

Mangyaring kontakin ang tagapagtaguyod ng CAP para sa tulong sa 800-776-5746. Maaaring matulungan ka ng tagapagtaguyod ng CAP na maresolba ang iyong mga isyu sa DOR.