ប័ណ្ណព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចដំណើរការ និងជម្រើសប្ដឹងតវ៉ារបស់នាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

Publications
#5530.06

ប័ណ្ណព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចដំណើរការ និងជម្រើសប្ដឹងតវ៉ារបស់នាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះពិភាក្សាអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមានដើម្បីដឹងអំពី DOR និងមូលនិធិដឹកជញ្ជូន

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបាន ប្រសិនបើខ្ញុំមានបញ្ហាជា​មួយអ្នក​ប្រឹក្សាយោបល់​​នៃនាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទារបស់ខ្ញុំ?

ជំហានដំបូងរបស់អ្នក គឺព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានោះជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់​នៃ​នាយក​ដ្ឋា​​ន​ស្តារនីតិសម្បទារបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិន​អាចដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយ​អ្នកប្រឹក្សាយោប​ល់​របស់អ្នក សូមស្នើសុំជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នក​ត្រួតពិនិត្យអ្នក​ប្រឹក្សាយោបល់​។  អ្នកត្រួតពិនិត្យ​ការស្ដារនីតិសម្បទាអាចជួយអ្នកក្នុងការដោះស្រាយ​បញ្ហានោះ។  ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្ត​នឹង​សេចក្តីសម្រេចរបស់នាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទា អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងតវ៉ា។

តើជម្រើសនៃការប្ដឹងតវ៉ារបស់ខ្ញុំមានអ្វីខ្លះ?

មានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ការប្ដឹងតវ៉ា អ្នកអាចស្នើសុំការត្រួតពិនិត្យ​ឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល

ការសម្រុះសម្រួល ឬសវនាការយុត្តិធម៌។ ជម្រើសផ្សេងៗគ្នាទាំងនេះ នឹងត្រូវពន្យល់លម្អិត​ជាង​នេះ​នៅផ្នែក​ខាងក្រោម។

តើ​​ខ្ញុំ​អាច​ស្នើសុំ​​​ការត្រួតពិនិត្យ​ឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល ដោយ​របៀប​ណា?

ប្រសិនបើការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកមិនត្រូវដោះស្រាយ តាមរយៈអ្នកប្រឹក្សាយោបល់​នៃនាយក​ដ្ឋា​​ន​ស្ដារនីតិសម្បទារបស់អ្នក ឬដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យការ​ស្ដារនីតិសម្បទានៅថ្នា​ក់​មូលដ្ឋានទេ អ្នក​អាចស្នើសុំការត្រួតពិនិត្យ​ឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល​ដែល​នឹងត្រូវអនុវត្ត​​ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង​ថ្នាក់​ស្រុក។  អ្នកត្រូវស្នើសុំការត្រួតពិនិត្យ​ឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល​ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ នៃការ​ចេញ​សេចក្តីសម្រេចដែលអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយ។ សំណើសុំរបស់អ្នកត្រូវរួមបញ្ចូល៖

  • មូលហេតុដែលអ្នកគិតថាសេចក្ដីសម្រេចនោះគួរតែត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ និង
  • វិធានការដែលអ្នកស្នើសុំឱ្យនាយកដ្ឋានស្ដារនីតិសម្បទាអនុវត្ត។

Title 9 CCR §7353(a)(3)(A)-(B).

តើ​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ការត្រួតពិនិត្យ​ឡើងវិញផ្នែក​រដ្ឋបាល​​​​?

នៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ស្រុកទទួលបានសំណើសុំ​ការត្រួតពិនិត្យ​ឡើងវិញ​ផ្នែក​រដ្ឋបា​ល​​ ពួកគេអាចសម្រេចរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ​ឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល ដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ​នោះ​អ្នកត្រូវជួបជាមួយ​អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ស្រុក ដែលនឹងពិនិត្យមើលបញ្ហារបស់អ្នក។  នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះ អ្នកនឹងមានឱកាសពន្យល់មូលហេតុដែលអ្នកយល់ឃើញថា សេចក្ដី​សម្រេចរបស់​នាយកដ្ឋានស្ដារនីតិសម្បទាមានកំហុសឆ្គង។  អ្នកអាចយកមកជាមួយ​នូវឯកសារ​និងភ័ស្តុតា​ង​ដទៃផ្សេងទៀត​ ដែលគាំទ្រជំហររបស់អ្នក។  អ្នកប្រឹក្សាយោបល់​នៃនាយកដ្ឋាន​ស្តារនីតិសម្ប​ទា ឬអ្នកត្រួតពិនិត្យ​ការស្ដារនីតិសម្បទា អាចមានវត្តមាននៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ​ផ្នែក​រដ្ឋបាលនោះ ដើម្បីពន្យល់អំពីសេចក្ដីសម្រេចរបស់នាយកដ្ឋាន​ស្ដារនីតិសម្បទា។

នៅក្នុងករណីខ្លះ​ ថ្នាក់គ្រប់គ្រងថ្នាក់ស្រុកអាចសម្រេចចិត្តធ្វើការត្រួត​ពិនិត្យ​ឡើងវិញ និង​ចេញ​សេចក្ដីសម្រេច “ជាសាធារណៈ”។ អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ស្រុក​នឹងពិនិត្យមើល​សំណើសុំ​របស់អ្នក សំណុំរឿង​របស់អ្នក និងឯកសារដែលអ្នកបានដាក់ជូន។  អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ស្រុក​នឹង​ចេញសេចក្ដីសម្រេចដោយផ្អែកលើ​កំណត់ត្រា​ទាំងនេះ។

អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់ស្រុកនឹងសម្រេចថា តើសកម្មភាពរបស់​អ្នកប្រឹក្សា​យោបល់​​នៃនាយកដ្ឋាន​ស្តារ​នីតិសម្បទាមានលក្ខណៈសមស្របដែរឬទេ ហើយផ្ញើជូនអ្នកនូវ​សេចក្ដីសម្រេច​ជា​លា​យ​លក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល 15 ថ្ងៃ ក្រោយពេលទទួលបាន​សំណើសុំធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​ឡើង​វិញផ្នែករដ្ឋបាល​របស់អ្នក។

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្ដីសម្រេចនៃការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល តើខ្ញុំអាចធ្វើអី្វបាន?

បើអ្នកមិនពេញចិត្តនិងសេចក្ដីសម្រេចនៃការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល អ្នកអាច​ស្នើ​សុំ​ការសម្រុះសម្រួល និង/ឬសវនាការ​យុត្តិធម៌។ អ្នកត្រូវធ្វើសំណើសុំជាលាយ​លក្ខណ៍អក្សរក្នុង​រយៈពេល 30 ថ្ងៃនៃការចេញ សេចក្ដីសម្រេចនៃការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល។

Title 9 CCR §7353(f).

តើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំដែរឬទេ?

ទេ។ កិច្ចដំណើរការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល មានលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្ត។ អ្នកអាចរំលង​ការ​ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល ហើយស្នើសុំ​សវនាការយុត្តិធម៌​ និង/ឬការសម្រុះ​សម្រួ​ល​ភ្លាមៗតែម្ដង។ Title 9 CCR §7351(c).  ក៏ប៉ុន្តែ ការឆ្លងកាត់កិច្ចដំណើរការ​ត្រួតពិនិត្យ​ឡើង​វិ​ញ​ផ្នែករដ្ឋបាលរបស់នាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទា មុនពេលស្នើសុំការសម្រុះសម្រួល​ ឬសវនា​ការយុត្តិធម៌​អាចមានប្រយោជន៍។  បញ្ហាជាច្រើនអាចត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ក្រៅផ្លូវការ និងកាន់តែ​ឆាប់រហ័ស ​តាមរយៈកិច្ចដំណើរការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល។

តើ​ខ្ញុំ​អាច​​ស្នើសុំ​ការសម្រុះសម្រួល​ដោយ​របៀប​ណា​?​

អ្នកត្រូវស្នើសុំការសម្រុះសម្រួល ក្នុងរយៈ​ពេលមួយឆ្នាំ​នៃសកម្មភាព​ដែលអ្នកមិនយល់​ស្រប​ជា​មួយ។  ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានសេចក្ដីសម្រេចនៃការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្នែក​រដ្ឋបាល អ្នក​ត្រូវស្នើសុំការសម្រុះសម្រួលក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃនៃការចេញ​សេចក្ដីសម្រេចនេះ។ សំណើ​សុំការសម្រុះសម្រួល គួរតែត្រូវដាក់ដោយប្រើប្រាស់ពាក្យស្នើសុំ DR 107។  អ្នក​អា​ច​ស្វែងរកពាក្យសុំនេះតាមអនឡាញ តាមរយៈគេហទំព័រ៖ https://www.dor.ca.gov/Home/Forms#fairhearing.

ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរយល់ព្រមធ្វើការសម្រុះសម្រួល ការសម្រុះសម្រួលនឹង​ត្រូវធ្វើឡើង​ក្នុង​ពេលវេលា និងនៅទីកន្លែងសមស្របមួយ​សម្រាប់​ភាគី​ទាំងអស់​ក្នុងរយៈពេល 25 ថ្ងៃប្រតិទិន ដោយគិតចាប់ពីពេលដែលអ្នកសម្របសម្រួលទទួលបានសំណើសុំនោះ។

Title 9 CCR §7353.6(b)-(c); 34 C.F.R. §361.57(d).

តើការសម្រុះសម្រួលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំដែរឬទេ?

ទេ។ ការសម្រុះសម្រួល មានលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្ត។ 34 C.F.R. §361.57(d)(2)(i).  អ្នកអាច​សម្រេច​ចិត្តក្នុងការរំលង

ការសម្រុះសម្រួល និងបន្តទៅសវនាការយុត្តិធម៌ដោយផ្ទាល់។  ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ នាយកដ្ឋាន​ស្តារនីតិសម្បទា ពុំចាំបាច់ត្រូវចូលរួមក្នុង​ការសម្រុះសម្រួលនោះឡើយ នាយកដ្ឋានស្តារ​នីតិសម្បទា​អាចសម្រេចថា​ ពួកគេមិនចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្រុះសម្រួលបាន។  ដូចកិច្ចដំណើរការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាលផងដែរ ការសម្រុះសម្រួល​មិនពន្យារ​ពេលសិទ្ធិទទួលបានសវនាការយុត្តិធម៌​នោះឡើយ។ Title 9 CCR §7353.6(b).

តើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងការសម្រុះសម្រួល?

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្រុះសម្រួល អ្នកនឹងជួបជាមួយអ្នកសម្រុះសម្រួល​អព្យាក្រឹតមួយរូប និងអ្នកតំណាងមកពីនាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទា។ អ្នកសម្រុះសម្រួលនឹងព្យាយាមជួយអ្នក និងនាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទាក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ និងសម្រេចនូវការព្រមព្រៀងមួយ។  ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំការសម្រុះសម្រួល និងសវនាការយុត្តិធម៌នៅពេលតែមួយ ហើយ​អ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់​ដែលត្រូវបានលើកឡើង​នៅក្នុងវិវាទ​របស់អ្នក​ក្នុង​ពេលធ្វើការសម្រុះសម្រួល សវនាការ​យុត្តិធម៌នឹងត្រូវដកចេញ។

ការសម្រុះសម្រួលគឺជាកិច្ចដំណើរការដែលមានលក្ខណៈសម្ងាត់។  នេះមានន័យថាព័ត៌មាន​ណាក៏ដោយ ដែលត្រូវចែករំលែកក្នុងពេលធ្វើការសម្រុះសម្រួល នឹងមិនអាចត្រូវ​ពិភាក្សា​នាពេ​លក្រោយ​នៅក្នុងសវនាការយុត្តិធម៌ ឬក្នុងបណ្ដឹងតុលាការនោះឡើយ។

តើ​ខ្ញុំ​​​អាចស្នើសុំ​សវនាការយុត្តិធម៌ដោយ​របៀប​ណា​?​

អ្នកអាចស្នើសុំសវនាការយុត្តិធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារបស់នាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទា ជំនួសឱ្យឬបន្ថែមទៅលើការសម្រុះសម្រួលផងដែរ។  អ្នកត្រូវធ្វើសំណើសុំសវនាការ​យុត្តិធម៌​ក្នុង​រយៈពេលមួយឆ្នាំ ដោយគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទ​ដែលអ្នកទទួលបាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ជា​លាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីសកម្មភាព ឬសេចក្ដីសម្រេចដែលអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយ។ Title 9 CCR §7354(a)(1).  ដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ ប្រសិនបើអ្នកចូល​រួមក្នុងការ​ត្រួត​ពិនិ​ត្យ​​ឡើងវិញ​ផ្នែករដ្ឋបាល អ្នកត្រូវស្នើសុំសវនាការយុត្តិធម៌​ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃនៃការចេញ​សេច​ក្ដី​សម្រេចការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល។

សវនាការយុត្តិធម៌ ត្រូវធ្វើឡើយក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃ​នៃការដាក់សំណើជាលាយលក្ខណ៍​អក្ស​រ​របស់អ្នក លើកលែងតែអ្នកយល់ព្រមពន្យារពេល។ Title 9 CCR §7354(b).

សំណើសុំសវនាការយុត្តិធម៌ គួរត្រូវដាក់ដោយប្រើប្រាស់ពាក្យស្នើសុំ DR 107។ អ្នកអាច​ស្វែ​ង​​រកពាក្យសុំនេះតាមអនឡាញ តាមរយៈគេហទំព័រ៖ https://www.dor.ca.gov/Home/Forms#fairhearing.

តើ​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​សវនាការយុត្តិធម៌​​​?

នៅក្នុងសវនាការយុត្តិធម៌ អ្នកមានឱកាសបង្ហាញ​និងផ្ដល់ភ័ស្តុតាង​គាំទ្រអំណះអំណាង​របស់​អ្ន​ក​នៅមុខចៅក្រមច្បាប់រដ្ឋបាល (ALJ)។ អ្នកអាចយកមកជាមួយនូវឯកសារ សាក្សី ឬភ័ស្តុ​តា​​ង​ដទៃផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ហាញជូនចៅក្រមច្បាប់រដ្ឋបាល (ALJ)។  បណ្ដឹងតវ៉ាស្នើសុំស​វនាការ​ដោយយុត្តិធម៌ ដែលត្រូវស្នើឡើងដោយ​អ្នកដាក់ពាក្យសុំ ឬអតិថិជនរបស់​នាយកដ្ឋាន​ស្តារ​នីតិសម្បទា នឹងត្រូវបើក​សវនាការដោយមន្ត្រីសវនាការអព្យាក្រឹត​ដែលស្ថិតនៅក្នុង​បញ្ជីចៅ​ក្រ​ម​​ច្បាប់រដ្ឋបាល (ALJ) នៃនាយកដ្ឋានសេវាទូទៅ ការិយាល័យសវនាការ​រដ្ឋបាល។ ​ចៅ​ក្រ​ម​​​ច្បាប់រដ្ឋបាល (ALJ)  នឹង​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុង​រយៈពេល​​​ 30 ថ្ងៃ​ ក្រោយពេលធ្វើ​​​សវនាកា​រ​យុត្តិធម៌​នោះ​​។  Title 9 CCR §7358.

តើនាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទាអាចកាត់សេវានានាដែលខ្ញុំ​កំពុង​ទទួលបាន រហូតទាល់តែមានសេចក្ដីសម្រេច​ណា​មួយ​ដែរឬទេ?

ទេ។​ រហូតទាល់តែកិច្ចដំណើរការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាលត្រូវបញ្ចប់ ឬរហូតទាល់​តែ​ការិយាល័យសវនាការ​រដ្ឋបាលចេញសេចក្ដីសម្រេចណាមួយ នាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទា មិនអាចព្យួរ កាត់បន្ថយ ឬបញ្ឈប់សេវាណាមួយ​ដែលកំពុងត្រូវផ្ដល់ជូន​នៅក្រោមផែនការ​បុគ្គល​សម្រាប់ការស្វែងរកការងារ (IPE) នោះឡើយ។  មានករណីលើកលែងពីរ ពោលគឺក្នុង​ករណីដែលបុគ្គលនោះស្នើសុំបញ្ឈប់​ការផ្ដល់​សេវានោះ​ឬនាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទា​រកឃើ​ញ​ថា​ មានការក្លែង​បន្លំ​ឬអំពើឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតដែលត្រូវប្រព្រឹត្តដោយបុគ្គលនោះ។ 

Title 9 CCR §7351(e).

​ប្រសិន​បើ​​ខ្ញុំ​មិន​ពេញ​ចិត្ត​​នឹង​សេចក្តី​សម្រេចរបស់​​សវនាការ​​យុត្តិធម៌ តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបាន?​

ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្ដីសម្រេចដែលត្រូវធ្វើឡើង ក្រោយសវនាការ​យុត្តិធម៌​នោះ អ្នកមានសិទ្ធិដាក់បណ្ដឹងសារទុក្ខក្នុងរយៈពេល 6 ខែ ទៅកាន់តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់នៃ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។

តើខ្ញុំអាចស្នើសុំសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ធ្វើជាតំណាងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង​ការសម្រុះសម្រួល ឬសវនាការយុត្តិធម៌បានដែរឬទេ?

អ្នកអាចតែងតាំងនរណាម្នាក់ ធ្វើជាតំណាងស្របច្បាប់របស់អ្នក និងតំណាងឱ្យអ្នកនៅក្នុង​ការ​​​សម្រុះសម្រួល ឬសវនាការយុត្តិធម៌។  អ្នកអាចស្នើសុំសមាជិកគ្រួសារ មិត្តភក្ដិ ឬអ្នក​តស៊ូ​មតិដទៃទៀត ធ្វើជាតំណាងស្របច្បាប់របស់អ្នក។ តំណាងស្របច្បាប់ទាំងនោះ ត្រូវបំពេញ​ពាក្យ​ស្នើសុំ DR 108 មុនពេល​ពួកគេ​អាចធ្វើជាតំណាងរបស់អ្នក។  ពាក្យស្នើសុំ​នេះ​ អាច​ត្រូវ​ស្វែង​រក​បាន​នៅ​តំណភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​៖​ https://www.dor.ca.gov/Home/Forms#fairhearing.

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចអានភាសាអង់គ្លេស ឬមានពិការភាព ផ្នែកសោតវិញ្ញាណ ឬចក្ខុវិញ្ញាណ តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបាន?

អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យគេផ្ញើសេចក្ដីជូនដំណឹង ឬសេចក្ដីសម្រេចមកអ្នកជាភាសាចម្បងរបស់អ្នក ឬតាមមធ្យោបាយប្រាស្រ័យទាក់ទងណាមួយដែលអ្នកចង់បាន។ ក្រោយពេលអ្នក​ធ្វើសំណើ​ជាក់លាក់រួចរាល់ភ្លាម នាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទា ត្រូវផ្ញើសេចក្ដីជូនដំណឹង និងសេចក្ដី​សម្រេ​ច​មកអ្នកជាភាសាចម្បងរបស់អ្នក​ឬតាមមធ្យោបាយប្រាស្រ័យទាក់ទង​ដែលអ្នកចង់​បាន​។ Cal. Welf. & Inst. Code §19013.5(a)-(b); Title 9 CCR §7352(a).  ប្រសិនបើអ្នក​ចង់​ទទួលបានសេចក្ដីជូនដំណឹង និងសេចក្ដីសម្រេចមកអ្ន​កជាភាសាណាមួយ​ក្រៅពីភាសា​អង់គ្លេ​ស ប្រភេទអក្សរទំហំធំ ឬជា​អក្សរស្ទាប អ្នកត្រូវស្នើសុំភាសាជាក់លាក់ ឬទម្រង់​ជាក់​លា​​ក់​ដែលអ្នកត្រូវការឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។  អ្នកអាចស្នើសុំសេចក្ដី​ជូន​ដំណឹ​ងជាភាសាផ្សេងៗគ្នា និង/ឬទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា នៅពេលអ្នកស្នើសុំការត្រួត​ពិនិត្យឡើង​វិញ​ផ្នែករដ្ឋបាល ការសម្រុះសម្រួល ឬសវនាការយុត្តិធម៌។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានអ្នកបកប្រែ ឬអ្នកអាន ឬសេវាគាំទ្រ​ដទៃ​ទៀត​ក្នុងពេលធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល ការសម្រុះសម្រួល ឬសវនាការយុត្តិធម៌ ដែរឬទេ?

​បាទ/ចាស។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស ជាមនុស្សថ្លង់ ឬមាន​ពិការភាព​សោត​វិញ្ញាណ មានពិការភាពក្នុងការនិយាយ ងងឹតភ្នែក​ ឬមានពិការភាពចក្ខុវិញ្ញាណ  សេវា​អ្នកបកប្រែ​និងអ្នកអាន​ ឬឧបករណ៍​ជួយគាំទ្រការស្ដាប់ ចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ជូនអ្នក។ អ្នកមាន​សិទ្ធិ​ស្នើសុំសេវាទាំងនេះ។  Title 9 CCR §§ 7353(c), 7353.6(c), 7354(d)(3). ប្រសិនបើ​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន សូមស្នើសុំសេវាគាំទ្រដែលអ្នកត្រូវការជាមុន។

អ្នកអាចស្នើសុំសេវាគាំទ្រ នៅពេលអ្នកដាក់សំណើសុំធ្វើការត្រួតពិនិត្យ​ឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល ការសម្រុះសម្រួល ឬសវនាការយុត្តិធម៌។

តើខ្ញុំអាចស្នើសុំមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅនិងមក សម្រាប់

ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល ការសម្រុះសម្រួល ឬសវនាការយុត្តិធម៌ដែរឬទេ?

អ្នកអាចស្នើសុំនាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទា ឱ្យផ្ដល់មធ្យោបា​យធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់ទីកន្លែង​ធ្វើ​ការត្រួតពិនិត្យ​ឡើងវិញផ្នែករដ្ឋបាល ការសម្រុះសម្រួល ឬសវនាការយុត្តិធម៌បាន។ Title 9 CCR §7353(d), 7353.6(d).  ទោះបីជាបទបញ្ញត្តិនានា​មិនបានចែងជាក់លាក់​អំពីចំណុច​នេះ​ក៏ដោយ តែអ្នកអាចសាកសួរនាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទាថា តើពួកគេអាចផ្ដល់​ជាមធ្យោបា​យ​ធ្វើដំណើរ​ទៅចូល​រួមសវនាការយុត្តិធម៌​ដែរឬទេ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ។

សូមទាក់ទងអ្នកតស៊ូមតិ CAP របស់អ្នកដើម្បីសុំជំនួយ តាមរយៈលេខ​ 800-776-5746។ អ្នកតស៊ូមតិ CAP អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកជាមួយនាយកដ្ឋាន​ស្តារនីតិសម្បទា។