Xeev California Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kho Kom Rov Zoo Li Qub (California Department of Rehabilitation) Daim Ntawv Qhia Tseeb Txog Cov Kev Xaiv thiab Cov Txheej Txheem Thov Rov Sib Hais Dua

Publications
#5530.09

Xeev California Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kho Kom Rov Zoo Li Qub (California Department of Rehabilitation) Daim Ntawv Qhia Tseeb Txog Cov Kev Xaiv thiab Cov Txheej Txheem Thov Rov Sib Hais Dua

Daim ntawv tshaj tawm no tham txog txhua yam uas yuav tsum paub txog DOR thiab Kev Thauj Nyiaj Txiag

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Kuv yuav ua li cas yog hais tias kuv muaj teeb meem nrog kuv tus kws pab tswv yim DOR ne?

Thawj kauj ruam ntawm koj yog yuav tsum maj mam sim daws qhov teeb meem nrog koj tus kws pab tswv yim DOR. Yog tias koj tsis tuaj yeem daws qhov teeb meem nrog koj tus kws pab tswv yim tau, ces thov ib lub rooj sib tham nrog tus thawj saib xyuas ntawm tus kws pab tswv yim.  Tej zaum Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kho Mob Kom Rov Zoo Li Qub yuav muaj peev xwm pab koj daws txhua yam teeb meem tau.  Yog hais tias koj tsis txaus siab rau cov kev nqis tes ua ntawm DOR, koj muaj cai thov kom rov qab sib hais dua.

Kuv cov kev xaiv rau kev thov kom rov qab sib hais dua yog dab tsi?

Muaj ntau cov kev xaiv rau kev thov kom rov qab sib hais dua; koj tuaj yeem thov Kev Tshuaj Xyuas KevTswj Hwm,

Kev Daws Kev Tsis Sib Haum Xeeb, los sis lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees.  Cov kev xaiv sib txawv no yuav muab piav qhia ntxaws thiab txhij txhua rau nram qab no.

Kuv yuav thov Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm tau li cas?

Yog hais tias koj cov kev txhawj xeeb tsis tau daws los ntawm koj tus kws pab tswv yim DOR los sis Kev Kho Mob Kom Rov Zoo Li Qub

Tus thawj saib xyuas nyob hauv cheeb tsam, koj tuaj yeem thov Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm los ntawm Tus Tswj Hwm Hauv Cheeb Tsam.  Koj yuav tsum thov kom muaj Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm tsis pub dhau hauv ib lub xyoos tom qab qhov kev txiav txim siab uas koj tsis pom zoo. Koj daim ntawv thov yuav tsum muaj:

  • qhov laj thawj tias yog vim li cas koj thiaj xav tias yuav tsum tau hoov qhov kev txiav txim siab; thiab
  • yam kev nqis tes ua twg uas koj hais kom DOR ua.

Lub Ncauj Lus 9 CCR §7353(a)(3)(A)-(B).

Yuav muaj dab tsi tshwm sim nyob rau ntawm qhov Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm?

Thaum tus Thawj Tswj Hwm Hauv Cheeb Tsam tau txais ntawv thov rau Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm, tej zaum nws yuav txiav txim siab los tsa lub rooj sib tham Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm, qhov chaw uas koj yuav tau ntsib nrog Tus Thawj Tswj Hwm Hauv Cheeb Tsam, uas yuav saib xyuas koj qhov teeb meem.  Nyob rau hauv lub rooj sib tham no, koj yuav muaj lub cib fim los piav qhia tias vim li cas koj tiaj xav tias qhov kev txiav txim siab ntawm DOR tsis yog.  Koj tuaj yeem nqa cov ntaub ntawv thiab lwm yam pov thawj uas txhawb nqa koj txoj hauj lwm.  Koj tus kws pab tswv yim DOR los sis Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kho Mob Kom Rov Qab Zoo Li Qub yuav tshwm nyob ntawm qhov Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm los piav qhia qhov kev txiav txim siab ntawm DOR.

Nyob rau qee qhov xwm txheej, Tus Thawj Tswj Hwm Hauv Cheeb Tsam yuav txiav txim siab ua qhov kev tshuaj xyuas thiab kev txiav txim siab "hauv cov ntaub ntawv teev tseg".  Tus Thawj Tswj Hwm Hauv Cheeb Tsam yuav saib xyuas koj daim ntawv thov, koj cov ntaub ntawv qhov xwm txheej, thiab cov ntaub ntawv uas koj xa tuaj.  Tus Thawj Tswj Hwm Hauv Cheeb Tsam yuav txiav txim siab raws li cov ntaub ntawv no.

Tus Thawj Tswj Hwm Hauv Cheeb Tsam yuav txiav txim siab tias qhov kev ua ntawm DOR puas tsim nyog los tsis tsim nyog thiab xa tsab ntawv txiav txim siab tuaj rau koj tsis pub dhau 15 hnub ntawm koj daim ntawv thov rau Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm.

Yuav ua li cas yog hais tias kuv tsis txaus siab rau qhov Kev Txiav Txim Siab Ntawm Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm?

Yog tias koj tsis txaus siab rau qhov kev txiav txim siab ntawm Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm, tej zaum koj yuav thov Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb thiab/los sis ib Lub Rooj Hais Kev Ncaj Ncees. Koj yuav tsum ua daim ntawv thov no tsis pub dhau 30 hnub ntawm qhov kev txiav txim siab ntawm Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm. Lub Ncauj Lus 9 CCR §7353(f).

Puas yuav tsum muaj qhov Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm?

Tsis muaj. Qhov txheej txheem Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm yog xaiv tau. Koj tuaj yeem hla qhov Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm thiab thov lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees thiab/los sis Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb kiag tam sim ntawd.  Lub Ncauj Lus 9 CCR §7351(c).  Txawm li cas los xij, tej zaum nws yuav muaj txiaj ntsig pab tau zoo rau kev ua hauj lwm los ntawm DOR cov txheej txheem Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm ua ntej yuav thov kom muaj Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb los sis ib Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees.  Muaj ntau yam teeb meem tuaj yeem daws tau hauv zos, tsis raws cai, thiab sai dua los ntawm cov txheej txheem Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm.

Kuv yuav thov Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb tau li cas?

Koj yuav tsum thov Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb tsis pub dhau hauv ib lub xyoos tom qab qhov kev nqis tes ua uas koj tsis pom zoo.  Yog hais tias koj tau txais qhov kev txiav txim siab txog Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm, koj yuav tsum thov Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb tsis pub dhau 30 hnub tom qab qhov kev txiav txim siab Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm. Yuav tsum tau xa cov kev thov rau Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb hauv daim ntawv foos DR 107.  Koj kuj tseem tuaj yeem nrhiav daim ntawv foos no hauv online tau ntawm: https://www.dor.ca.gov/Home/Forms#fairhearing.

Yog hais tias ob tog pom zoo rau qhov Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb, Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb yuav tsa muaj nyob rau lub sij hawm thiab qhov chaw yooj yim rau txhua tog tsis pub dhau 25 hnub txij li thaum tus neeg koom tes lis qhov Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb tau txais daim ntawv thov lawm. Lub Ncauj Lus 9 CCR §7353.6(b)-(c); 34 C.F.R. §361.57(d).

Puas yog Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb yuav tsum tau ua?

Tsis yog. Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb kuj yog kev xaiv thiab xwb. 34 C.F.R. §361.57(d)(2)(i).  Koj tuaj yeem txiav txim siab hla

Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb thiab mus ncaj qha rau lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees.  Tsis tas li ntawd, DOR tsis tas yuav koom nrog Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb; DOR tuaj yeem txiav txim siab tias lawv tsis xav muaj feem koom nrog cov txheej txheem Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb.  Ib yam li cov txheej txheem Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm, Cov Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb yuav tsis ncua txoj cai rau Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees qeeb. Lub Ncauj Lus 9 CCR §7353.6(b).

Yuav muaj dab tsi tshwm sim nyob ntawm qhov Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb?

Nyob ntawm qhov Kev Sib Hais Koom Haum Xeeb, koj yuav ntsib nrog tus neeg daws teeb meem uas ncaj ncees thiab tus neeg sawv cev tuaj ntawm DOR. Tus neeg daws teeb meem yuav sim pab koj thiab DOR yuav daws koj qhov kev tsis txaus siab thiab kom muaj kev pom zoo.  Yog tias koj xa ntawv thov rau Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb thiab thov lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees nyob rau tib lub sij hawm thiab koj muaj peev xwm daws txhua yam teeb meem uas tau hais hauv koj qhov kev tsis txaus siab ntawm Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb, hos daim ntawv thov Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees yuav raug thim rov qab los.

Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb yog ib qho txheej txheem uas tsis pub leej twg paub.  Qhov ntawd txhais tau hais tias txhua cov lus uas tau qhia tawm ntawm Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb tsis tuaj yeem piav qhia tau tom qab nyob ntawm Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees los sis nyob hauv rooj plaub hauv tsev hais plaub.

Kuv yuav thov lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees tau li cas?

Koj kuj tseem tuaj yeem thov Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees hais txog koj qhov teeb meem DOR es tsis txhob, los sis ntxiv rau, Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb.  Koj yuav tsum ua koj daim ntawv thov kom muaj Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees tsis pub dhau hauv ib lub xyoos txij hnub uas koj tau txais tsab ntawv ceeb toom txog qhov kev nqis tes ua los sis kev txiav txim siab uas koj tsis pom zoo nrog. Lub Ncauj Lus 9 CCR §7354(a)(1).  Raws li tau sau tseg saum toj no, yog hais tias koj mus rau qhov kev txiav txim siab txog Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm, koj yuav tsum tau thov Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees tsis pub dhau 30 hnub tom qab qhov kev txiav txim siab Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm.

Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees yuav tsum tsa muaj tsis pub dhau 60 hnub txij li hnub koj tau ua daim ntawv thov tshwj tsis yog tias koj pom zoo kom ncua sij hawm. Lub Ncauj Lus 9 CCR §7354(b).

Yuav tsum tau xa cov kev thov rau Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees hauv daim ntawv foos DR 107. Koj tuaj yeem nrhiav daim ntawv foos no hauv online tau ntawm: https://www.dor.ca.gov/Home/Forms#fairhearing.

Yuav muaj dab tsi tshwm sim nyob rau ntawm Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees?

Nyob ntawm Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees, koj muaj lub cib fim los nthuav qhia thiab ua pov thawj rau koj cov lus thov tim ntsej tim muag rau Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug (Administrative Law Judge (ALJ)).  Koj tuaj yeem nqa cov ntaub ntawv, cov neeg ua pov thawj, los sis lwm yam pov thawj los qhia rau tus ALJ.  Kev thov kom rov sib hais dua rau Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees uas tau thov los ntawm cov neeg thov DOR los sis cov neeg thov yuav raug hnov ​​los ntawm ib tus neeg saib xyuas lub rooj sib hais kev ncaj ncees uas nyob rau hauv cov npe ntawm ALJs nrog Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Dav Dav (Department of General Services), Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Kev Sib Hais Fab Kev Tswj Hwm (Office of Administrative Hearings (OAH)). Tus kws ALJ yuav tshaj tawm qhov kev txiav txim siab tsis pub dhau 30 hnub tom qab Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees.  Lub Ncauj Lus 9 CCR §7358.

DOR puas tuaj yeem txiav cov kev pab cuam uas kuv tau txais mus kom txog ntua thaum muaj kev txiav txim tso?

Tsis tau. Kom txog ntua thaum cov txheej txheem Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwj tau ua tiav tso los sis kom txog thaum Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (Office of Administrative Hearings) tau muab qhov kev txiav txim siab, DOR yuav tsum tsis txhob muab ncua, txo, los sis txiav tawm txhua cov kev pab cuam uas twb tau muab raws li IPE lawm.  Ob qhov kev zam yog tias tus neeg ntawd thov kom qhov kev pab cuam xaus los sis DOR txiav txim siab tias tus neeg ntawd muaj kev dag ntxias los sis lwm yam kev ua txhaum cai los ntawm tus kheej.  Lub Ncauj Lus 9 CCR §7351(e).

Yuav ua li cas yog hais tias kuv tsis txaus siab rau qhov kev txiav txim siab ntawm Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees?

Yog hais tias koj tsis txaus siab rau qhov kev txiav txim tom qab Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees, koj muaj cai ua ntawv foob rau kev txiav txim plaub ntug tsis pub dhau rau lub hlis mus rau Lub Tsev Hais Plaub Txheej Siab Hauv Xeev California (California Superior Court).

Kuv puas tuaj yeem thov ib tus neeg hauv tsev neeg los sawv cev rau kuv nyob ntawm qhov Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb los sis Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees tau los tsis tau?

Koj tuaj yeem xaiv ib tus neeg twg los ua koj Tus Neeg Sawv Cev Uas Tau Txais Kev Tso Cai thiab sawv cev rau koj nyob ntawm qhov Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb los sis ntawm Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees.  Koj tuaj yeem thov kom ib tus neeg hauv tsev neeg, phooj ywg, los sis lwm tus neeg txhawb nqa los ua Tus Neeg Sawv Cev Uas Tau Txais Kev Tso Cai ntawm koj. Cov Neeg Sawv Cev Uas Tau Txais Kev Tso Cai yuav tsum ua kom tiav daim ntawv foos DR 108 ua ntej lawv yuav sawv cev rau koj.  Daim ntawv foos no muaj nyob ntawm kab ntawv txuas (link) nram qab no: https://www.dor.ca.gov/Home/Forms#fairhearing.

Yuav ua li cas yog hais tias kuv nyeem tsis tau ntawv Askiv los sis tsis hnov lus zoo los sis tsis pom kev zoo ne?

Koj tuaj yeem thov kom muaj cov ntawv ceeb toom thiab cov ntawv teev kev txiav txim xa tuaj rau koj ua koj hom lus los sis hom kev sib txuas lus uas koj nyiam. Thaum koj ua ib daim ntawv thov tshwj xeeb lawm, FOR yuav tsum muab cov ntawv ceeb toom thiab cov ntawv teev kev txiav txim siab rau koj uas sau ua koj thawj hom lus los sis hom kev sib txuas lus. Cal. Welf. & Inst. Tsab Cai §19013.5(a)-(b); Lub Ncauj Lus 9 CCR §7352(a).  Yog hais tias koj tseem xav kom tau txais cov ntawv ceeb toom thiab ntawv teev cov kev txiav txim siab ua lwm hom lus uas tsis yog lus Askiv, ua hom ntawv loj, los sis ua Ntawv Su Rau Neeg Dig Muag (Braille), nco ntsoov nug hom lus tshwj xeeb los sis hom koj xav tau kom sai li sai tau.  Koj tuaj yeem thov kom tau txais cov ntawv ceeb toom ua ntau hom lus thiab/los sis hom ntawv thaum koj thov rau Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm, Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb, los sis Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees.

Kuv puas tuaj yeem tau txais ib tus neeg txhais lus los sis tus neeg nyeem ntawv los sis lwm cov chaw nyob ntawm qhov Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm, Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb, los sis Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees?

Yog lawm. Yog hais tias koj hais tsis tau lus Askiv, lag ntseg, tsis hnov ​​lus zoo, tsis txawj hais lus zoo, dig muag, los sis qhov muag tsis pom kev zoo, yuav tsum tau nrhiav cov kev pab txhais lus thiab nyeem ntawv los sis cov cuab yeej pab mloog kom hnov lus rau koj. Nws nyob ntawm koj seb puas yuav thov cov kev pab cuam no.  Lub Ncauj Lus 9 CCR §§ 7353(c), 7353.6(c), 7354(d)(3). Yog hais tias ua tau, thov ib qhov chaw nyob uas koj xav tau ua ntej.

Koj tuaj yeem thov qhov chaw nyob thaum koj thov rau Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm, Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb, los sis Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees.

Kuv puas tuaj yeem thov kev thauj mus thiab rov qab los ntawm qhov Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm, Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb, los sis Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees?

Koj tuaj yeem thov kom DOR muab kev thauj mus los rau Kev Tshuaj Xyuas Kev Tswj Hwm los sis Kev Sib Hais Kom Haum Xeeb. Lub Ncauj Lus 9 CCR §7353(d), 7353.6(d).  Txawm hais tias cov kev cai tsis tau hais tseg tshwj xeeb los xij, tej zaum koj yuav xav thov DOR seb lawv puas yuav muab kev thauj mus los rau koj mus koom Lub Rooj Sib Hais Kev Ncaj Ncees yog hais tias koj xav tau.

Thov tiv tauj mus rau koj tus kws pab txhawb nqa CAP rau kev pab ntawm tus xov tooj 800-776-5746. Tej zaum tus kws pab txhawb nqa CAP yuav pab koj daws koj cov teeb meem nrog DOR tau.