សន្លឹកការពិត ៖ សតវសសវាកមមសៅកន្ន្លងអាជីវកមម ន្ិងកន្ន្លងសាធារណៈ

Publications
#F114.06

សន្លឹកការពិត ៖ សតវសសវាកមមសៅកន្ន្លងអាជីវកមម ន្ិងកន្ន្លងសាធារណៈ

អ្នកមិនអាចនាំសត្វដែលមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តចូលទៅក្នុងកន្លែងធ្វើការឬកន្លែងសាធារណៈបានទេ។ អ្នកអាចនាំសត្វសេវាកម្មទៅកន្លែងទាំងនោះ។ ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកពីរបៀបដើម្បីដឹងថាតើសត្វរបស់អ្នកគឺជាសត្វសេវាកម្ម។ ប្រសិនបើអាជីវកម្មមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមានសត្វសេវាកម្មរបស់អ្នកទេហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីរក្សាសត្វរបស់អ្នកជាមួយអ្នក។

 

 

Click links below for a downloadable version.