ការមិនឯកភាពជាមួយនឹងសេវាគាំពារតាមគេហដ្ឋាន (IHSS) ពាក្យបណ្ដឹង និងការស្នើសុំបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនៃសេវា IHSS ថ្មី

Publications
#7162.06

ការមិនឯកភាពជាមួយនឹងសេវាគាំពារតាមគេហដ្ឋាន (IHSS) ពាក្យបណ្ដឹង និងការស្នើសុំបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនៃសេវា IHSS ថ្មី

សេវា IHSS គឺ​ជា​កម្មវិធី​ទូទាំង​រដ្ឋ ដែល​​ផ្ដល់​សេវា​ថែទាំ​នៅ​តាម​គេហដ្ឋាន​ ដើម្បី​ជួយ​​អ្នក​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បានសេវាដែល​មាន​ពិការភាព​ ឲ្យ​ស្ថិត​​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​របស់​ពួក​គេ​បាន​។

 

 

Click links below for a downloadable version.