បណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការរើសអើងផ្នែកពិការភាព៖ ក្រុមហ៊ុន និងទីសាធារណៈផ្សេងៗ”

Publications
#F110.06

បណ្ណព័ត៌មានស្តីពីការរើសអើងផ្នែកពិការភាព៖ ក្រុមហ៊ុន និងទីសាធារណៈផ្សេងៗ”

ច្បាប់​សហព័ន្ធ​និង​រដ្ឋ​ស្តី​ពី​ការ​រើស​អើង​ផ្នែក​​ពិ​ការ​ភាព

ច្បាប់​រដ្ឋ​និង​សហព័ន្ធ​ហាម​​ឃាត់​មិន​ឲ្យ​មានការ​រើស​អើង​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ពិ​ការ​ភាពពី​សំ​ណាក់​ក្រុម​ហ៊ុន និង​ “កន្លែងទាំង​ឡាយ​ដែល​ជា​ទី​​សាធារណៈឡើយ។” កម្ម​វិធី​ Title III នៃ​ច្បាប់​សហព័ន្ធ​អា​មេរិក​ស្តី​ពី​ពិ​ការ​ភាព (ADA) (42 U.S.C. Sections 12181 – 12189) ​ហាម​ឃាត់​ការ​រើស​អើង​ផ្អែក​លើ​ពិ​ការ​ភាពធ្វើ​ឡើង​ដោយ​កន្លែង​ទាំង​អស់​នៃទី​​សាធារណៈ។ ដូចគ្នាដែរ មាត្រា​ 504 នៃច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ស្តារ​នីតិ​សម្បទារ ហាម​ឃាត់​ការ​រើស​អើង​ផ្អែក​លើ​ពិ​ការ​ភាព​ ​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​ទទួល​បាន​មូល​និ​ធិ​រដ្ឋ​សហព័ន្ធ​។

 

 

Click links below for a downloadable version.