វិធាន ថ្មីសម្រាប់វIHSS៖វការលុបចោលការគណនាតាមសាាម្ររន ចសវាកមមការម្រគប់ម្រគងការពារ

Publications
7163.06

វិធាន ថ្មីសម្រាប់វIHSS៖វការលុបចោលការគណនាតាមសាាម្ររន ចសវាកមមការម្រគប់ម្រគងការពារ

ការច ោះពុមពផ្សាយច ោះព យល់ពីការលុបចោលការគណនាតាមសាាម្ររន ចសវាគាំពារតាមផ្សទោះវ(IHSS)វចលើចសវាម្រគប់ម្រគងការពារដែលជាលទ្ធផ្សលន ការរស ៊ូមរិសិទ្ធិជ ពិការរែឋកាលីហ្វ័រញ៉ាវ(Disability Rights California’s advocacy)។វវ