សន្លឹកព័ត៌មានពិតស្តីអំពីការរើសអើងចំពោះពិការភាព ៖ ការងារ

Publications
#F109.06

ច្បាប់ Title I ស្តីអំពីក្រមជនពិការអាមេរិកាំង (ADA, Americans with Disabilities Act) ហាមឃាត់​ការប្រព្រឹត្តរើសអើង​ចំពោះពិការភាព ដោយនិយោជកឯក​ ជន ។ ការរើសអើងមានរួមបញ្ចូលនូវ ការប្រព្រឹត្ត​មិនស្មើភាពគ្នា ការសងសឹក និងការរុកគួនចំពោះនិយោជិក និងបេក្ខជន​ដាក់ពាក្យសុំការងារធ្វើដែលមានពិការភាព ។ ក្នុង​ច្បាប់នេះ ក៏រួមបញ្ចូលនូវ​ការ​ខកខាន​ផ្តល់​ជូននូវ​ការ​កែសម្រួលសមហេតុផលចំពោះភាពប្រតិបត្តិរបស់និយោជក គោលនយោបាយ ឬស្ថានភាពកន្លែងបំពេញការងារ ដើម្បី​សម្របសម្រួល​ចំពោះ​បុគ្កលិក ឬបេក្ខជនដាក់ពាក្យដែលមានពិការភាព ។ នៅក្នុងទំព័រទីបី មានលិខិតគំរូ សម្រាប់​ស្នើសុំការកែសម្រួល​សមហេតុផល ហើយនៅក្នុង​ទំព័រទីបួន គឺជាលិខិតគាំទ្រគំរូពីអ្នកផ្តល់​សេវាកម្មព្យាបាលដែលមានវិជ្ជាជីវៈ ។

 

សូមចុចខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានកំណែពេញលេញ។