Tờ Thông Tin về Phân Biệt Đối Xử do Tình Trạng Khuyết Tật: Cơ Sở Kinh Doanh và Các “Địa Điểm Công Cộng” Khác

Publications
#F110.05

Luật về Phân Biệt Đối Xử do Tình Trạng Khuyết Tật của Liên Bang và Tiểu Bang

Luật tiểu bang và liên bang nghiêm cấm phân biệt đối xử do tình trạng khuyết tật tại các cơ sở kinh doanh và “địa điểm công cộng” khác. Tiêu Đề III của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) của liên bang (42 U.S.C. Mục 12181 – 12189) nghiêm cấm phân biệt đối xử do tình trạng khuyết tật tại tất cả các địa điểm công cộng. Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử do tình trạng khuyết tật tại các cơ sở kinh doanh nhận tài trợ từ liên bang.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.