Fact Sheet ng Diskriminasyon sa Taong May kapansanan: Negosyo at Iba pang “Pampublikong Panunuluyan”

Publications
#F110.08

Fact Sheet ng Diskriminasyon sa Taong May kapansanan: Negosyo at Iba pang “Pampublikong Panunuluyan”

Mga Batas ng Pederal at Estado Laban sa Diskriminasyon sa May kapansanan 

Ipinagbabawal ng batas ng estado at pederal ang diskriminasyon laban sa may kapansanan ng mga negosyo at iba pang “mga lugar ng pampublikong panunuluyan.” Ang Title III ng mga pederal na Americans with Disabilities Act (ADA) (42 U.S.C. Seksyon 12181 - 12189) ay nagbabawal sa diskriminasyon-na-batay sa may kapansanan sa lahat ng lugar ng pampublikong panunuluyan. Ang Seksyon 504 ng Rehabilitation Act ay nagbabawal din sa diskriminasyon batay sa may kapansanan sa mga negosyo na tumatanggap ng mga pederal na pondo.

 

 

Click links below for a downloadable version.