Daim ntawv qhia txog kev ntxub ntxaug kev xiam oob khab: Cov lag luam thiab lwm yam "Kev pabcuam pej xeem”

Publications
#F110.09

Daim ntawv qhia txog kev ntxub ntxaug kev xiam oob khab: Cov lag luam thiab lwm yam "Kev pabcuam pej xeem”

Tsoom fwv teb chaws thiab Lub Xeev cov cai xiam oob khab

Lub xeev thiab tsoomfwv txoj cai lij choj txwv tsis pub muaj kev ntxub ntxaug cais los ntawm kev lag luam thiab lwm qhov chaw "chaw pabcuam pejxeem." Nqe III ntawm Tsoom fwv Meskas cov cai xiam oob khab (ADA) (42 USC tshooj cai 12181 - 12189) txwv tsis pub muaj kev ntxub ntxaug los ntawm txhua qhov chaw kev pabcuam. Tshooj cai 504 ntawm txoj cai Tswj fwm kev kho kom zoo (Txoj Cai Kho Vaj Tse) kuj txwv tsis pub muaj kev sib cais hauv kev lag luam uas txais tsoom fwv cov nyiaj.

 

 

Click links below for a downloadable version.