برگه حقایق تبعیض به دلیل معلولیت: کسب و کار و سایر "خدمات رفاهی عمومی"

Publications
#F110.16

برگه حقایق تبعیض به دلیل معلولیت: کسب و کار و سایر "خدمات رفاهی عمومی"

قوانین تبعیض به دلیل معلولیت فدرال و ایالتی

 قانون ایالت و فدرال اعمال تبعیض به دلیل معلولیت را از سوی صاحبان کسب و کار و سایر "مکان های رفاه عمومی" ممنوع کرده است عنوان III قانون آمریکایی های معلول (ADA) (بند 42 قانون اساسی ایالات متحده بخش های 12181‎ – 12189) تبعیض به دلیل معلولیت را از سوی تمامی مکان های رفاه عمومی ممنوع کرده است. بخش 504 قانون توانبخشی نیز تبعیض به دلیل معلولیت را برای کسب و کارهایی که بودجه فدرال دریافت می کنند، ممنوع می کند.

 

 

Click links below for a downloadable version.