ការផ្លាស់ប្តូរ - អាយុយុវជន និងរបបសន្តិសុខសង្គម - ការកំណត់សិទ្ធិជាថ្មីនៅអាយុ 18 ឆ្នាំ

Publications
#5598.06

ការផ្លាស់ប្តូរ - អាយុយុវជន និងរបបសន្តិសុខសង្គម - ការកំណត់សិទ្ធិជាថ្មីនៅអាយុ 18 ឆ្នាំ

សំណួរ​៖​  ខ្ញុំ​​បាន​ស្តាប់ឮ​ថា​ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​បាត់​បង់​ SSI និង Medicaid របស់​ពួកគេ​ ​នៅ​ពេល​ពួក​គេ​ឈាន​ចូល​ដល់​អាយុ​ 18 ឆ្នាំ​។  តើ​នេះ​ជាការ​ពិត​ដែរឬទេ​?​

​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ពិត​មែន​ហើយ​ ដែល​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​​សម្រាប់​ SSI ​ក្នុង​នាម​ជា​​​កុមារ ​ពុំ​អាច​​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​​​​ទទួល​បាន​ SSI ក្នុង​នាម​ជា​មនុស្ស​ពេញ​វ័យនោះ​​។​  នេះ​​គឺ​ដោយសារ​កម្មវិធី​​ SSI មាន​និយម​ន័យ​​ពីរ​យ៉ាង​អំពី​ពិការភាពនេះ​​ – និយមន័យទី​​មួយ​សម្រា​ប់​​​​កុមារ​ និង​មួយ​ទៀត​សម្រាប់​មនុស្ស​ពេញវ័យ​​ (អាយុ​ 18 ឆ្នាំ​ និង​ចាស់​ជាង​នេះ​​)។

 

 

Click links below for a downloadable version.