Thanh Thiếu Niên Tuổi Vị Thành Niên và An Sinh Xã Hội - Xác Định Lại Ở Tuổi 18

Publications
#5598.05

Thanh Thiếu Niên Tuổi Vị Thành Niên và An Sinh Xã Hội - Xác Định Lại Ở Tuổi 18

CÂU HỎI:  Tôi nghe nói rất nhiều người mất SSI và Medicaid khi họ bước sang tuổi 18.  Điều này có đúng không?

Vâng, điều này đúng với những người hội đủ điều kiện nhận SSI khi là trẻ em nhưng không có khả năng đủ điều kiện nhận SSI khi là người trưởng thành.  Đó là bởi vì chương trình SSI có hai định nghĩa khác nhau về khuyết tật - một cho trẻ em và một cho người trưởng thành (18 tuổi trở lên).

 

 

Click links below for a downloadable version.