Thanh Thiếu Niên Tuổi Vị Thành Niên và An Sinh Xã Hội - Xác Định Lại Ở Tuổi 18

Publications
#5598.05

Thanh Thiếu Niên Tuổi Vị Thành Niên và An Sinh Xã Hội - Xác Định Lại Ở Tuổi 18

Quán rượu này cho bạn biết về các quy tắc SSI khi bạn bước sang tuổi 18. Nếu bạn đã có SSI trước 18 tuổi, bạn phải quyết định lại khả năng đủ điều kiện nhận SSI. Các quy tắc của SSI khác nhau đối với những người trên 18 tuổi. Quán rượu này cũng cho bạn biết nơi để nhận trợ giúp.

CÂU HỎI:  Tôi nghe nói rất nhiều người mất SSI và Medicaid khi họ bước sang tuổi 18.  Điều này có đúng không?

Vâng, điều này đúng với những người hội đủ điều kiện nhận SSI khi là trẻ em nhưng không có khả năng đủ điều kiện nhận SSI khi là người trưởng thành.  Đó là bởi vì chương trình SSI có hai định nghĩa khác nhau về khuyết tật - một cho trẻ em và một cho người trưởng thành (18 tuổi trở lên).

Tất cả những người nhận SSI bước sang tuổi 18 phải được đánh giá về tính hội tụ đủ điều kiện khi họ đăng ký SSI cho người trưởng thành vào lần đầu tiên.  Quy trình đánh giá này được gọi là "xác định lại ở tuổi 18" và được thực hiện do định nghĩa về khuyết tật của người trưởng thành trong chương trình SSI hạn chế hơn so với định nghĩa về khuyết tật của trẻ em.  Điều đó có nghĩa là việc hội đủ điều kiện nhận SSI khi là người lớn sẽ khó hơn khi là trẻ em.  Do có việc xác định lại ở tuổi 18, một số người có thể được quyết định là không hội đủ điều kiện nhận phúc lợi SSI khi là người trưởng thành thậm chí không hề có thay đổi nào trong điều kiện y tế hay khả năng hoạt động của họ kể từ khi được xác định là hội đủ điều kiện nhận phúc lợi SSI trẻ em.

Dữ liệu gần đây nhất Ban An Sinh Xã Hội có về việc xác định lại ở tuổi 18 (Báo Cáo Hàng Năm về Chương Trình SSI năm 2014) chỉ ra rằng hơn một nửa (55,7%) người nhận SSI có thể vượt qua quá trình ban đầu để được xác định là hội đủ điều kiện nhận SSI theo định nghĩa về khuyết tật của người trưởng thành.  Một số những người trẻ này cuối cùng cũng được chấp thuận thông qua thủ tục kháng cáo nhưng vẫn có một phần ba không hội đủ điều kiện nhận SSI khi là người trưởng thành.  Vì lẽ đó, học sinh cần phải chuẩn bị việc làm bằng cách trau dồi kỹ năng công việc và hoàn thiện việc học của mình!

CÂU HỎI:  Quy trình xác định lại ở tuổi 18 hoạt động như thế nào?

Tất cả người nhận SSI trẻ em phải trải qua quá trình xác định lại ở tuổi 18 ở một thời điểm nào đó sau sinh nhật tuổi 18 của họ.  Thông thường, việc xác định lại ở tuổi 18 sẽ được thực hiện trong vòng 12 tháng sau sinh nhật tuổi 18, nhưng quy định không yêu cầu điều này.  An Sinh Xã Hội không bắt đầu việc xác định lại ở tuổi 18 ở những tháng trước tháng mà người đó bước sang tuổi 18.  Các bước trong quy trình như sau:

BƯỚC 1:  Thông Báo Bằng Văn Bản về Việc Xác Định Lại

Văn Phòng Thực Địa An Sinh Xã Hội địa phương sẽ bắt đầu quy trình bằng cách gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản rằng quý vị sẽ được xác định lại.

BƯỚC 2:  Phỏng Vấn Tại Văn Phòng Thực Địa An Sinh Xã Hội

Bước tiếp theo là đi tới văn phòng thực địa địa phương để hoàn thành một bài phỏng vấn về sự hội tụ đủ điều kiện đầu tiên.  Mục đích của bài phỏng vấn này là thu thập thông tin về mức độ nghiêm trọng trong khuyết tật của quý vị và nó ảnh hưởng thế nào đến khả năng hoạt động của quý vị.  Trong suốt cuộc phỏng vấn, nhân viên An Sinh Xã Hội sẽ hoàn thành những mẫu phỏng vấn về khuyết tật ban đầu thích hợp bao gồm Mẫu SSA-3367-F4 (Văn Phòng Thực Địa Báo Cáo Khuyết Tật), Mẫu SSA-3368-BK (Báo Cáo Khuyết Tật - Người Trưởng Thành) và các báo cáo khuyết tật và chức năng thích hợp.  Nhân viên An Sinh Xã Hội cũng sẽ yêu cầu quý vị ký vào một số mẫu cho phép họ liên hệ với bác sĩ của quý vị và các nhà cung cấp dịch vụ khác và/hoặc các giáo viên đã làm việc với quý vị.

BƯỚC 3:  Đánh Giá Bởi Dịch Vụ Xác Định Lại Khuyết Tật (DDS)

Tất cả thông tin thu thập được trong buổi phỏng vấn sẽ được gửi tới Dịch Vụ Xác Nhận Lại Khuyết Tật tiểu bang hay DDS.  Đây là cơ quan tiểu bang xem xét những thông tin y tế và phi y tế để quyết định liệu quý vị có phải là tàn tật theo luật hay không.  DDS tuân theo một quy trình chi tiết (được biết đến như Quy Trình Đánh Giá Tuần Tự) để quyết định liệu khuyết tật của quý vị có "nghiêm trọng" như xác định của An Sinh Xã Hội hay không.  DDS cũng xác minh khả năng thu nhập của quý vị trong ngành nghề tương lai bằng cách xem xét thông tin thu thập được từ giáo viên của quý vị và bất kỳ giáo sư về khuyết tật nào có thể làm việc cùng với quý vị.

BƯỚC 4:  Thông Báo về Kết Quả Xác Định Lại

Một thông báo bằng văn bản sẽ được gửi tới quý vị sau khi xác định lại để quý vị biết liệu mình có hội đủ điều kiện nhận SSI khi là người trưởng thành hay không.  Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận SSI như người trưởng thành, quý vị sẽ tiếp tục nhận thanh toán tiền mặt SSI và Medicaid mà không có khoảng ngừng nào cả.

Nếu quý vị được xác định là KHÔNG hội đủ điều kiện nhận phúc lợi SSI khi là người trưởng thành, quý vị sẽ nhận được thông báo bằng văn bản nêu rõ quý vị không còn hội đủ điều kiện nhận được phúc lợi. Quý vị sẽ được thanh toán hai tháng sau ngày nhận được thông báo này và sau đó phúc lợi SSI và Medicaid của quý vị sẽ dừng lại. Thanh toán vượt mức có thể xảy ra nếu quý vị tiếp tục nhận thanh toán sau thời gian hai tháng gia hạn.  Tin tốt là nếu quý vị không hội đủ điều kiện theo các quy định dành cho người trưởng thành, quý vị sẽ KHÔNG bị yêu cầu phải trả lại tất cả thanh toán đã nhận sau tháng sinh nhật 18 tuổi của quý vị.  An Sinh Xã Hội sẽ chỉ yêu cầu quý vị trả lại các khoản thanh toán quý vị nhận sau khi thực hiện việc xác định lại và quá hai tháng gia hạn.

CÂU HỎI:  Tôi nghe nói rằng đi làm có thể khiến tôi trở thành không hội đủ điều kiện nhận SSI khi là người trưởng thành - điều này có đúng không?

Rất nhiều người trẻ và gia đình của họ đang hiểu sai rằng người nhận SSI không được phép làm việc ở bất kỳ cấp độ nào khi quá trình xác định lại ở tuổi 18 xảy ra.  Thực tế, bước Hoạt Động Sinh Lợi Tức Đáng Kể (SGA) trong quy trình đánh giá tuần tự không áp dụng cho việc xác định lại khuyết tật này.

Thông thường, nếu một người kiếm được nhiều hơn mức SGA hiện tại ($1.180 một tháng trong năm 2018 hoặc $1.220 một tháng trong năm 2019), Sở An Sinh Xã Hội sẽ quyết định rằng họ không hội đủ điều kiện nhận bất kỳ phúc lợi cho người khuyết tật nào.  Tin tốt là quy định này không áp dụng cho việc xác định lại ở tuổi 18.  Điều này có nghĩa là quý vị có thể kiếm được tiền nhiều hơn hướng dẫn SGA hiện tại và vẫn có thể đủ điều kiện nhận SSI theo quy định về người trưởng thành trong quá trình xác định lại ở tuổi 18 miễn là quý vị đáp ứng được tiêu chuẩn khuyết tật và tất cả các quy định hội đủ điều kiện nhận SSI khác.

Không có lý do gì để không làm công việc được trả lương cho tới khi quý vị hoàn thiện thành công quá trình xác định lại ở tuổi 18.  Quý vị có thể đi làm trước, trong và sau quá trình xác định lại và điều này không ảnh hưởng tới việc quý vị hội đủ điều kiện nhận SSI khi là người trưởng thành!

CÂU HỎI:  Tôi lo lắng về việc có thể không hội đủ điều kiện nhận SSI khi là người trưởng thành.  Tôi có thể làm gì để tránh quá trình xác định lại ở tuổi 18 hay chuẩn bị cho việc này không?

Rất tiếc, quý vị không có cách nào để tránh quá trình xác định lại ở tuổi 18.  Tất cả người nhận SSI trẻ em phải trải qua quá trình này ở một thời điểm nào đó sau khi họ 18 tuổi.  Tuy nhiên, có một số việc mà quý vị và gia đình của quý vị có thể chuẩn bị cho quá trình xác định lại ở tuổi 18 và khả năng quý vị có thể không hội đủ điều kiện nhận SSI khi là người trưởng thành.

  • Đầu tiên, điều thực sự quan trọng là quý vị chuẩn bị cho công việc bằng cách phát triển kỹ năng làm việc và trau dồi kinh nghiệm làm việc khi quý vị vẫn ở trường học.  Không có gì đảm bảo rằng phúc lợi SSI của quý vị sẽ được tiếp tục khi quý vị là người trưởng thành và quý vị cần có một số thu nhập để hỗ trợ chính mình.  Con đường đáng tin cậy nhất để ổn định tài chính trong tương lai là có một công việc được trả lương!
  • Đảm bảo rằng quý vị thu thập được tất cả hồ sơ y tế và khuyết tật của mình và trình cho An Sinh Xã Hội để quá trình xác định lại ở tuổi 18 diễn ra thuận lợi. Đảm bảo trả lời nhanh chóng khi An Sinh Xã Hội yêu cầu thông tin.  Hãy nhớ rằng quý vị có quyền kháng cáo quyết định nếu quý vị không đồng ý.  Nếu quý vị kháng cáo quá trình xác định lại ở tuổi 18, quý vị được phép giữ phúc lợi của mình trong quá trình kháng cáo được lắng nghe nếu yêu cầu kháng cáo được trình trong vòng 10 ngày sau thông báo.  Tuy nhiên, quý vị cần hiểu rằng nếu kháng cáo không dẫn tới một quyết định thuận lợi, khoản thanh toán mà quý vị đã nhận từ ngày xác định ban đầu sẽ phải trả lại cho An Sinh Xã Hội.
  • Cuối cùng, có thể quý vị có khả năng tiếp tục nhận thanh toán SSI trong một thời gian ngắn ngay cả khi quý vị không hội đủ điều kiện nhận SSI khi là người trưởng thành theo một điều khoản đặc biệt gọi là "Phần 301".  Để có thể hội đủ điều kiện tiếp tục nhận phúc lợi theo Phần 301, quý vị phải tham gia tích cực trong một chương trình phục hồi chức năng hướng nghiệp thích hợp hoặc nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt theo Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP) trước khi thực hiện xác định khuyết tật.  Thêm vào đó, An Sinh Xã Hội phải quyết định rằng quý vị ít có khả năng cần phúc lợi SSI trong tương lai nếu quý vị hoàn thành việc học và chương trình phục hồi chức năng hướng nghiệp.  Với những người trẻ dưới 22 tuổi, An Sinh Xã Hội giả định rằng việc tiếp tục tham gia chương trình giáo dục theo IEP sẽ dẫn tới loại bỏ vĩnh viễn khỏi hồ sơ khuyết tật.

CÂU HỎI:  Việc này nghe phức tạp quá!  Nơi nào có thể giúp tôi hiểu quá trình xác định lại ở tuổi 18 sẽ ảnh hưởng tới tôi như thế nào?

An Sinh Xã Hội tài trợ một dịch vụ quan trọng được biết đến là "Hỗ Trợ và Lên Kế Hoạch Khuyến Khích Việc Làm" (WIPA) rất phù hợp để giúp quý vị hiểu các vấn đề phúc lợi người khuyết tật quan trọng như quá trình xác định lại ở tuổi 18.  Các Dự Án WIPA là các tổ chức trong cộng đồng của quý vị do An Sinh Xã Hội ủy quyền để cung cấp phúc lợi miễn phí tư vấn cho người thụ hưởng của các chương trình người khuyết tật An Sinh Xã Hội để giúp họ chọn lựa thông tin về công việc.

Các dịch vụ WIPA được tạo ra để thúc đẩy việc làm và độc lập tài chính giữa những người thụ hưởng bị khuyết tật An Sinh Xã Hội - những người giống như quý vị!  Hơn thế nữa, những người thụ hưởng là những người ít nhất từ 14 đến 25 tuổi có quyền ưu tiên cao trong các dự án WIPA!  Mục tiêu của dịch vụ là:

  • Tăng số lượng người thụ hưởng bị khuyết tật An Sinh Xã Hội chọn làm việc có lương;
  • Hỗ trợ người thụ hưởng bị khuyết tật trong việc duy trì thành công công việc (hoặc tự kinh doanh) theo thời gian;
  • Cung cấp tư vấn ưu đãi việc làm hỗ trợ người thụ hưởng nâng cao thu nhập của họ theo thời gian và cải thiện lợi ích tài chính của công việc; và
  • Giảm sự phụ thuộc vào phúc lợi người khuyết tật và các chương trình hỗ trợ thu nhập khác.

Dự án WIPA địa phương của quý vị có thể giúp quý vị hiểu công việc có thể ảnh hưởng thế nào đến bộ lợi ích duy nhất của quý vị. Một khi quý vị bắt đầu làm việc, dự án WIPA của quý vị cũng có thể cung cấp thông tin và hỗ trợ để giúp quý vị trở nên độc lập hơn về tài chính.

Miễn là quý vị sẵn sàng nhận một vài phúc lợi người khuyết tật An Sinh Xã Hội và quý vị ít nhất là 14 tuổi, quý vị sẽ đủ điều kiện để nhận trợ giúp. Quý vị nhận tư vấn càng sớm về công việc và phúc lợi, quý vị càng có nhiều khả năng tránh được những rắc rối trong tương lai.  Đừng chần chừ - gọi ngay hôm nay!

Tất cả các dịch vụ đều miễn phí Liên hệ DRC WIPA theo số 888-768-7085.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.