Edad-ng-transition Kabataan at Social Security - Edad 18 Re-Determination

Publications
#5598.08

Edad-ng-transition Kabataan at Social Security - Edad 18 Re-Determination

TANONG:  Narinig ko na maraming mga tao ang nawalan ng kanilang SSI at Medicaid ng maging 18.  Totoo ba ito?

Buweno, totoo na ang ilang tao na kuwalipikado para sa SSI bilang mga bata ay hindi maaaring maging kwalipikado para sa SSI bilang mga adulto.  Ito ay dahil ang SSI program ay may dalawang magkakaibang depinisyon ng kapansanan - isa para sa mga bata at isa pa para sa mga may sapat na gulang (edad 18 at mas matanda).

 

 

Click links below for a downloadable version.